VESTI

Zgolemeno podigawe na za{tedite

Poradi "voenata" sostojba vo zemjava, vo pove}e delovni banki e zgolemena isplatata na denarskite i na deviznite za{tedi na gra|anite. Upla{eni za sigurnosta na nivnite pari deponirani vo bankite, gra|anite gi podigaat svoite za{tedi. Vo bankite e zabele`ano i zgolemeno kupuvawe devizi po tekovniot kurs.

Bankarskite eksperti predupreduvaat deka dokolku naskoro ne se smiri situacijata vo na{ata zemja, mo`e da se o~ekuvaat u{te pogolem broj gra|ani da gi podigaat svoite za{tedi od bankite.

Olovo kaj vele{kite novoroden~iwa

Gradona~alnikot na Veles, Ace Kocevski, na sednicata na Sovetot na Op{tinata istakna deka spored podatocite od lekarkata Sne`ana Jan~evska vo 1999 godina, vo krvta na vele{kite novoroden~iwa i vo krvta na nivnite majki ima dva pati pogolema koncentracija na te{ki metali, otkolku kaj novoroden~iwata vo drugite ispitani podra~ja.

Ispituvaweto se odnesuva na prisutnosta na olovo i kadmium vo krvta kaj novoroden~iwata, kaj trudnicite i vo papo~nata vrvka na bebiwata. Vele{kite novoroden~iwa imaat 36,5 mikrogrami na litar, a bebiwata vo Skopje 26 mikrogrami na litar.

Odlo`en {trajk

Univerzitetot "Sveti Kiril i Metodij" od Skopje, poradi sostojbata vo zemjata, re{i da ja odlo`i odlukata za najaveniot {trajk. Na vonrednata sednica na Upravata, nekoi od prisutnite smetaa deka Univerzitetot ne smee da donesuva takva odluka, a drugi pak, insistiraa oti odlukata za prekin na nastavata mora da bide usvoena, so toa {to }e bide aktivirana otkako }e se normalizira bezbednosnata situacija.

Vodosnabduva~ka kriza

Zaednicata na komunalnite pretprijatija na Makedonija "Makkom" go vklu~i alarmot poradi opasnost od nedostig na voda.

Dosega nema nikakvi najavi za eventualna promena na klimata, {to zna~i deka ne se o~ekuvaat vrne`i so golem intenzitet.

Spored poslednite podatoci na stanicata vo Skopje, na 12 mart Vardar imal protok na voda od 37 kubni metri vo sekunda, {to e mnogu pomalo koli~estvo od pred edna nedela koga se izmereni 51,50 kubici vo sekunda.

Ni{to ne e podobra i sostojbata so rekite Treska, P~iwa, Bregalnica i Crna Reka.

Ukradeni 400 iljadi marki

Na 19 mart vo Prilep se slu~i golem grabe`, vo koj nepoznati storiteli ukrale 11 milioni denari (okolu 400 iljadi germanski marki), sopstvenost na Pelagoniska banka.

Za grabe`ot nema informacija nitu od UVR Prilep, nitu od Pelagoniska banka. Napa|a~ite bile vooru`eni, a grabe`ot podolgo vreme bil detalno planiran.

Jubilej na Crveniot krst na Makedonija

Po povod odbele`uvaweto na 56-godi{ninata od formiraweto na Crveniot krst na Makedonija, kako i denot na krvodaritelstvoto, centralnata manifestacija be{e odr`ana vo Radovi{, na 17 mart.

Na sve~enosta prisutnite gi pozdravi gradona~alnikot na Op{tina "Radovi{", g. Risto Kukutanov, i pretsedatelot na Crveniot krst na Makedonija, g. Ilija Cvetanovski.

Generalniot sekretar, Ivan Nara{anov, gi proglasi rekordite vo krvodaritelstvoto, a bea istaknati i 21 op{tina, koi postignaa uspeh vo odnos na krvodaritelstvoto, me|u koi na prvite tri mesta se nao|aat Vinica, Kratovo i Kru{evo.