ISTORIJA

Istorijata ne e samo minato

ZNA^EWETO NA VINOTO KAJ MAKEDONCITE OD NOVIOT VEK

Pi{uva: Aleksandar DONSKI

  • Vinoto e spomnato vo ogromen broj makedonski narodi pesni, pa duri ima i makedonska narodna legenda za negoviot nastanok!
  • Dali Sveti Tripun vo odnos na vinoto ja nema istata uloga kaj dene{nite Makedonci kakva {to ja imal Dionis kaj anti~kite Makedonci!?

Makedoncite prodol`ile da go pijat svo-eto prekrasno vino i vo noviot vek. Vinoto ostavilo svoj dlabok beleg vo folklornite tvorbi na Makedoncite. Brojni se prekrasnite makedonski narodni pesni vo koi se spomnuva vinoto vo razni konteksti.

Taka, na primer, vo nekoi makedonski narodni pesni vinoto slu`i kako sredstvo za zabava na mladite mom~iwa. Takov e slu~ajot so makedonskata narodna pesna, vo koja se pee:

Vino pijam, em rakija;

Kowa javam - axamija (...)

Vo nekoi pesni vinoto slu`i kako uteha na mladite Makedonci, koi ne mo`ele da se pomirat so vekovnite ropstva na nivnata zemja. Takov e slu~ajot so pesnata, vo koja mladiot junak veli deka negovata du{a e "polna so jadovi", isto kako {to e ~a{ata, {to stoi pred nego, polna so crveno vino:

Kako {to e ovaa ~a{a

Polna so vino,

Taka e i mojto srce

Polno s' jadovi (...)

Vo prodol`enie na pesnata sinot bara od svojata majka vino za da se "opie", poradi makite {to gi ima, no taa go sovetuva da ja zeme pu{kata, da pojde vo planinata i da im se pridru`i na borcite za sloboda.

Postoi makedonska narodna pesna vo koja duri i ubavinata na devojkata (Dafina) e sporedena so "vino crveno". Ova e u{te eden dokaz za stepenot na obo`avaweto na vinoto od strana na Makedoncite.

Postojat makedonski narodni pesni vo koi vinoto duri ima i dominantna uloga vo sodr`inata na tekstot. ]e spomneme edna kratka makedonska humoristi~na narodna pesna posvetena na preteranoto konzumirawe na vino od strana na ma`ite vo edno semejstvo. Tie bile tolku opsednati so konzumiraweto na ubavoto makedonsko vino, {to duri si gi prodale i volovite (vo toa vreme va`ni i skapi doma{ni `ivotni za rabota) za da mo`at da pijat {to pove}e vino:

Vince le vince golo

Ukrade mi volo.

Na mene edenjo,

Na brata mi dvata,

Na ~i~o mi trite,

A na tate site.

Da go ka`eme i toa deka vo makedonskite narodni pesni za vinoto sekoga{ se pee deka toa bilo pieno kako neme{ano vino, isto onaka kako {to go piele i anti~kite Makedonci. Brojni se i makedonskite narodni pesni vo koi se spomenuva ~uvaweto na "bo~vi vino" vo makedonskite semejstva od minatoto.

VINOTO VO NARATIVNIOT FOLKLOR I VO OBI^AITE

Koga sme kaj humoristi~nite elementi vo makedonskata duhovna kultura povrzani so vinoto, da go ka`eme i toa deka denes vo isto~niot del na Republika Makedonija postoi oblast, koja ima, po malku, neobi~no ime. Toa e oblasta "Pijanec", koja go dobila svoeto ime poradi toa {to vo nea lu|eto vo 19 vek (a sekako i pred toa) masovno se zanimavale so lozarstvo i so proizvodstvo na vino i rakija, koi potoa i gi konzumirale. Ova rezultiralo so neobi~noto ime na nivnata oblast.

Vinoto se spomnuva i vo brojni makedonski narodni prikazni, legendi, predanija i drugi elementi od makedonskiot folklor. Postoi makedonska narodna legenda posvetena za nastanokot na vinoto. Nejziniot tekst e poln so mudrost, na migovi protkaen i so humoristi~ni elementi. Naslovot na legendata e "Dedo Noe ja prona{ol lozata", a nejzinata sodr`ina e slednata:

"Dedo Noe koga ja izna{ol lozata presekol pra~ki i nasadil lozje. Na pra~kite koga gi zasaduval v zemja im turil krv namesto voda i zatoa vinoto bilo crveno. Krvta bila od jagne, od lav i od sviwa. Koga ja tural krvta, vaka blagoslovil:

- Koj }e pie od vinoto {to }e go rodi lozjevo, potoa da bide krotok i vesel kako rudo jagne; koj }e pie pove}e, da bide kako lav, junak i stra{en; a koj }e pie od merata nadvor, za da prepie, da pa|a po zemja i da se valka, kako sviwa vo kal, so nego siot svet da se {eguva".

Vinoto, osven za naslada, Makedoncite vo poslednive vekovi go koristele i kako va`en element vo svoite narodni obredi i obi~ai. Site zapi{uva~i na makedonski narodni tvorbi, koi dejstvuvale vo Makedonija vo 19 i vo po~etokot na 20 vek, go spomnale vinoto kako neizbe`en segment na oddelni narodni obredi i obi~ai.

Bosanskiot folklorist Stefan Verkovi} vo sredinata na 19 vek dolgo vreme prestojuval vo Makedonija kade zapi{al golem broj makedonski narodni obredi i obi~ai. Vo svojot opis na svadbenite obi~ai od makedonskite gradovi Serez i Nevrokop, Stefan Verkovi} pi{uva deka na denot na svadbata mlado`enecot, koga odi vo domot na nevestata, nejzinata majka pred nego donesuva banica, koja toj e dol`en da ja prese~e i da isturi vino vrz nea. Potoa, od natopenite so vino par~iwa, toj dava edno par~e na nevestata. Ovoj obi~aj ima anti~komakedonski elementi. (Verkovi}, "Makedonski narodni umotvorbi 5", Makedonska kniga, Skopje, 1985, str. 143).

Vinoto duri i denes ima va`na uloga vo svadbenite obi~ai vo Makedonija.

U{te za vreme na veridbata vo nekoi kraevi na Makedonija, za vreme na veselbata, prstenite na mladite se stavaat vo dlaboka ~inija vo koja se sipuva crveno vino. Pritoa prstenite se "me{aat", a roditelite na idnite mlado`enci ja dr`at ~inijata so obete race. Potoa sekoj od roditelite na idnite mlado`enci pie po tri goltki vino od ~inijata. Toa e znak deka nivnite deca se "vereni", po {to se zaka`uva denot na svadbata.

Podocna, koga doa|a vremeto na svadbata, vo re~isi site kraevi od Makedonija, nekolku dena pred glavnata svadbena ceremonija, roditelite na nevestata ispra}aat edna postara `ena kaj roditelite na mlado`enecot, koja odi kaj niv doma za da gi "pokani" na svadba. Pritoa `enata so sebe nosi {i{e polno so vino, na koe ima zavitkano {amiv~e. Na vrvot od {i{eto ima "zabodeno" jabolko, vo koe se stavaat metalni pari.

Interesen e obredot i za vreme na samata svadbena sve~enost. Koga mlado`enecot doa|a vo domot na nevestata, nejzinite rodnini simboli~no ja "krijat" nevestata vo edna od sobite. Pred vratata na taa soba stojat nejzinite mladi rodnini, na koi mlado`enecot e dol`en da im dade pari za da go "pu{tat" vnatre kaj nevestata. Koga vleguva kaj nea, me|u drugoto, dol`en e da se napie tri goltki crveno vino, a istoto go pravi i nevestata, kako i site koi vleguvaat so nego vo nejzinata soba.

VINOTO VO PRAVOSLAVNITE OBI^AI

Vinoto igra uloga duri i vo pogrebnite obi~ai kaj Makedoncite. Vo nekoi kraevi na Makedonija, vedna{ po smrtta, mrtovecot se prema~kuva so vino. Ova mo`ebi izgleda morbidno, no ovoj podatok go spomnavme za da uka`eme povtorno na va`nosta {to Makedoncite mu ja pridavaat na vinoto duri i vo vakvi situacii.

Vinoto na{lo svoj odraz i vo makedonskite narodni obredi povrzani so pravoslavnite hristijanski praznici. ]e go spomneme pravoslavniot praznik Badnik, koj se slavi ve~erta na {esti januari sekoja godina (eden den pred pravoslavniot Bo`ik). Ovoj praznik se slavi vo intimna semejna atmosfera. Se organizira sve~ena ve~era na koja prisustvuvaat pobliskite ~lenovi od semejstvoto. Na sredinata od trpezata se postavuva zelnik, a vrz nego se stava kravaj~e (meseno lep~e). Vo kravaj~eto prethodno se stava mala metalna pari~ka. Najstariot ~len od semejstvoto go kr{i kravaj~eto na podednakvi delovi i im go deli na prisutnite od trpezata. Onoj vo ~ie par~e }e se najde pari~kata, se smeta deka taa godina }e ima najmnogu sre}a. Interesno e toa {to po nejzinoto "nao|awe" pari~kata se stava vo ~a{a crveno vino od koja site ~lenovi na trpezata se dol`ni da se napijat po malku.

Sli~na vakva ceremonija se pravi i na pravoslavnata Nova godina, koja vo Makedonija se slavi na 13 januari (Za opisite na site ovie obredi podetalno kaj A. Donski: Folklornoto bogatstvo na [tip, DNU[, [tip, 1989).

Vo Makedonija postoi i pravoslaven praznik, {to e posveten na lozarstvoto. Toa e praznikot Sveti Tripun, koj se slavi na 14 fevruari sekoja godina. Na ovoj den ma`ite, koi imaat svoi lozja, se sobiraat i odat da gi "zakrojuvaat" (simboli~no potse~uvaat del od lozite). Toa se pravi vo prisustvo na sve{teni lica od Makedonskata pravoslavna crkva, {to zna~i deka i Pravoslavnata crkva mu posvetuva soodvetno vnimanie na lozarstvoto vo Makedonija. Po "zakrojuvaweto" (simboli~noto potse~uvawe na lozite), se pravi op{ta veselba, na koja se pie vino i se peat pesni.

Vo su{tina istoto ova se slu~uvalo i kaj anti~kite Makedonci (sekako vo drugi uslovi i vo drugi okolnosti), za koi rekovme deka imale svoj bog (za{titnik) na vinoto.

Vinoto vo Makedonija se koristi i vo receptite na oddelni makedonski tradicionalni jadewa i specijaliteti.

Da zaklu~ime deka vinoto i navistina pretstavuva neraskinliv segment od mnogu sferi vo `ivotot na Makedoncite.

Denes koga go pieme prekrasnoto makedonsko vino, slobodno mo`eme da si zamislime deka go pieme istoto ona vino so koe svoevremeno se nasladuvale niza slavni li~nosti od svetskata istorija, kakvi {to bile: Aleksandar i Filip Makedonski i ostanatite anti~komakedonski carevi; poznatiot makedonski filozof Aristotel (koj mu bil u~itel na Aleksandar Makedonski i koj po tatko bil Makedonec); vizantiskiot car Justinijan (koj bil roden blizu Skopje, dene{niot glaven grad na Republika Makedonija); vizantiskiot car Roman ^etvrti Diogen (koj poteknuval od severnite kraevi na Makedonija); vizantiskata carica Teodora (koja isto taka bila Makedonka); svetite bra}a i seza{titnici na Evropa Kiril i Metodija (koi ja sozdale glagolicata i koi poteknuvale od najgolemiot makedonski grad - Solun); sveti Kliment Ohridski (Makedonec koj ja sozdal azbukata kirilica) i mnogu drugi poznati li~nosti Makedonci. So makedonskoto vino verojatno se nasladuval i svetiot apostol Pavle za vreme na svoite ~etiri poseti na Makedonija vo prviot vek po Hrista, koga preku ovaa zemja, po~nal da go {iri hristijanstvoto vo Evropa. So prekrasnoto makedonsko vino se nasladuvale i apostolite Sveti Andrej, Sveti Petar, Sveti Matej, potoa svetiot evangelist Jovan i site ostanati hristijanski velikani koi svoevremeno prestojuvale vo Makedonija. Makedonskoto vino go piele i golem broj drugi poznati i nepoznati li~nosti, koi poteknuvale ili prestojuvale vo son~evata zemja Makedonija.

Vinoto {to te~elo niz venite na site ovie slavni li~nosti i denes se proizveduva vo Makedonija!

(Prodol`uva)