ISTORISKI NEPRAVDI

Pretsedatelot na SMK, Todor Petrov, pokraj predlog-zakonot za donesuvawe grb na Makedonija, Predlog-zakonot za MPC, Predlogot za donesuvawe na Deklaracija za imeto na Makedonija i nekolku drugi predlozi, do Sobranieto podnese Predlog za donesuvawe Deklaracija za polo`bata i pravata na Makedoncite od islamska veroispoved.

So donesuvawe na predlo`enata Deklaracija, SMK smeta deka }e se za{titi i afirmira etni~kiot, jazi~niot, kulturniot, verskiot, istoriskiot i dr`avniot identitet, kontinuitet, nasledstvo i prostor na ovoj narod, so {to }e se otstranat site istoriski nepravdi kon niv.

GLIGOROV VO [TIP

"Grcite so ekonomija, bez fanarioti, vlegoa vo Makedonija, Grcite svoeto vlijanie najdobro go ostvaruvaat na na~in na koj i trgnaa so ekonomski vlez, a potoa i izrazenata politi~ka mo} preku parite {to gi vnesuvaat", izjavi Gligorov na sredbata so novinarite.

Toj u{te edna{ upati javna kritika za nevodeweto smetka za dr`avnite i nacionalnite interesi na sega{nata Vlada, uka`uvaj}i deka toga{ }e se bara odgovor za potekloto na parite {to sega se tro{at.

DEN NA PARLAMENTARIZMOT

"Imame pravo osmi januari da go ozna~ime kako den na parlamentarizmot, iako toa ne e negov po~etok", re~e pretsedatelot na Sobranieto, Stojan Andov, na po~etokot na sve~enata sednica po povod 10-godi{ninata od prvata konstitutivna sednica na pove}epartiskoto Sobranie na Republika Makedonija.

Na ovaa sednica, pokraj dosega izbranite narodni pratenici i porane{ni dr`avni rakovoditeli, prisustvuvaa i pretsedatelot Boris Trajkovski, premierot Qub~o Georgievski, ~lenovi na Vladata, pretstavnici na diplomatskiot kor i drugi gosti.

"REFORMI" VO MVR

Nekolku dena po novogodi{nite praznici i policijata ja dobi novogodi{nata "~estitka" - dopis od Vladata so koj od "sinite mom~iwa" se bara, preku svoera~no potpi{ana izjava, "slobodno i seriozno" do 15 ovoj mesec da se soglasat na spogodben prekin na rabotniot odnos. So toa, nasproti site o~ekuvawa, stana jasno deka i policajcite se napo`elni za ovaa vlast i oti i tie }e mora da ja ponesat `rtvata od dolgonajavuvanata reforma na javnata administracija.

TRAJKOVSKI VO EVANGELISTI^KO - METODISTI^KA CRKVA

Pretsedatelot Boris Trajkovski po zavr{uvaweto na svetata arhierejska liturgija vo Soborniot hram "Sv. Kliment Ohridski" vo Skopje zede u~estvo i na Bo`iknata sve~enost vo Evangelisti~ko-metodisti~kata crkva. So dvo~asovnata sve~enost propoveda{e Kitan Petreski, koj na site vernici im posaka zdravje i sre}a.

ISPLATA NA PET OTSTO

Denovive, vo filijalite na Zavodot za platen promet prodol`uva isplatata na prvite pet otsto od zamrznatite vlogovi na deviznite {teda~i od zemjava. Kako {to e poznato, predvremenata isplata na prvata polugodi{na rata od devizniot dolg na dr`avata startuva{e na treti januari godinava, a za izminatite ~etiri dena vo koi se vra}aa za{tedite e registrirano isklu~itelno golemo interesirawe kaj {teda~ite.

SULEJMANI BARA PARI

Fadil Sulejmani, rektor na parauniverzitetot od Tetovo, vo intervju za satelitskata programa na TV Kosovo, upati apel do albanskata dijaspora da go finansira parauniverztietot vo Mala Re~ica.