Prepodoben Naum Ohridski i neizmernata Bo`ja milost niz vekovite

"VIE ZNAETE OD KADE I ZO[TO STE DO[LE VO OVAA SLOVENSKA ZEMJA"

Pi{uva: axika @ivanka FILIPOVSKA

  • Prepodobniot Naum, slovenskiot apostol, ve~niot nebesen gra|anin, zaedno so Svetite Sedmo~islenici, ne dozvoli makedonskiot narod da propadne vo ne~istoto more na tu|inskite vlijanija
  • "Okolu Sveti Naum se sobralo mno`estvo monasi od sekade od Balkanot"
  • Na mudriot u~itel Sveti Naum, Bog mu dal golema sila i denes toj rakovodi so monasite vo Makedonija i tie se negovi milenici

Sveti Naum Ohridski za vreme na ovozemniot `ivot, `iveej}i vo ona te{ko istorisko vreme na makedonskiot narod, no i niz site vekovi, `iveej}i na Neboto vo blizina na Hrista, prodol`uva da ja ~uva negovata i na{a tatkovina Makedonija od sekakvo neprijatelstvo i samostojnosta na na{ata sveta MPC. "Vie znaete od kade i zo{to ste do{le vo ovaa slovenska zemja, znaete deka ovde ne ste po`elni" (im zboruval Sveti Naum vo zatvorot). I zapo~naa so kam{ici ... da me " {ibaat po o~i, po glava, po grbot".

Prepodobniot Naum, slovenskiot apostol, ve~niot nebesen gra|anin, zaedno so Svetite Sedmo~islenici (vo koi spa|a i toj: Svetite Ramnoapostolni Kiril i Metodij, Sveti Kliment i Naum Ohridski, Sveti Sava, Sveti Gorazd, Sveti Angelarija) ne dozvoli makedonskiot narod da propadne vo ne~istoto more na tu|inskite vlijanija, go otfrlija neznabo`noto u~ewe i go blagovestija Triediniot Bog, propoveduvaj}i ja hristijanskata vera pri bogoslu`bata na slovenski jazik. Na Slovenite im ja dadoa slovenskata pismenost.

^UDOTVORNIOT LEKAR

Na 23.12/05.01.2001 god. kambanite na Hristovata crkva, }e zayvonat sve~eno vo Makedonija i vo site kontinenti na svetot kade se nao|aat Makedoncite i }e go najavat praznuvaweto na golemiot makedonski svetitel, prepodobniot Naum, za{titnikot na slovenskiot narod i hristijanstvoto, talentiraniot u~enik na Svetite Kiril i Metodij, ~udotvorniot lekar, poznava~ot na mnogu jazici, misionerot, preveduva~ot na mnogu dela. Prevel crkovni dela od gr~ki na slovenski jazik. Go sostavil kanonot za Sveti apostol Andrej, za Sveti arhangel Mihail i za prenesuvawe mo{tite na Sveti Jovan Zlatoust. Izgradil manastir na bregot na Ohridskoto Ezero i go posvetil na Sveti arhangel Mihail i Sveti arhangel Gavril. Bil prodaden kako rob, frlen i ma~en vo zatvor, no ostanal so nepokolebliv duh. Go primil mona{kiot ~in i se izlo`il na te{ki podvizi. Sveti Naum e osnova~ i rakovoditel na mona{tvoto vo Makedonija. "Okolu Sveti Naum se sobralo mno`estvo monasi od sekade od Balkanot" (M. Tadij, 84 god.). Podocna se povlekol vo svojot manastir i vo nego ostanal do krajot na svojot `ivot, koga vo 910 -ta god. go predal svojot svet duh na Boga. Negoviot grob se nao|a vo toj manastir i e izvor na ~udotvorna sila. MPC n# povikuva da se poklonime na negoviot svet grob i negovite sveti mo{ti.

"SVETI JOVAN BIGORSKI"

Na mudriot u~itel Sveti Naum, Bog mu dal golema sila i denes toj rakovodi so monasite vo Makedonija i tie se negovi milenici. Tie gi prodol`uvaat negovite dela, me|u koi i gradeweto crkvi i manastiri ili nivno obnovuvawe. Milostiviot Bog ja izli svojata milost i blagodet vrz svoite verni trudoqubivi slugi - vrz bratstvoto na monasite na manastirot "Sveti Jovan Bigorski" koe, rakovodeno od izvonredno talentiraniot igumen na manastirot otec Partenie, a so blagoslov na Mitropolitot Debarsko-ki~evski Timotej, vr{i obnovuvawe na kompleks od konaci posveteni na Sveti vm~. Georgi Pobedonosec, koj stanuva s# poslaven vo svetot i se proslavuva pove}epati vo godinata. Obnoveniot manastir se nao|a severoisto~no od "Sv. Jovan Bigorski" na okolu 17 km. oddale~enost, vo samoto selo Raj~ica i e so sovremeno tretirana crkovna arhitektura, so pogled kon r. Radika i Debarskoto Ezero. Na istoto mesto postoele stari konaci, no bile tolku uni{teni {to morale da se ru{at do temel. Crkvata postoi vo celost, za~uvana e i taa mu dala pottik na mona{koto bratstvo, da gi obnovi konacite vo celost, bidej}i se metoh na Bigorskiot manastir. Paraklisot koj se nao|a vo konakot e posveten, za prv pat vo Makedonija, na Sveti Jovan Kukuzel - od Debarsko i Sveti Nektarij Bitolski, za kogo ovaa godina se proslavuva 500-godi{nina od negovoto upokojuvawe. Kambanarijata koja e vo sklop so konacite e so vnatre{en koristen prostor, samo gore, vo kubeto, se kambanite. Crkvata e izgradena vo 1845 godina, za vreme na igumenot Arsenij. Freskite gi naslikal Di~o Zograf i negovite u~iteli Mihajlo i Dimitar. Starata crkva bila osvetena vo septemvri, a kamen-temelnikot na konacite e postaven na 27 septemvri Krstovden, minatata godina. Oltarot na crkvata e golem i sekoj prostor vo nego e zografisan. Na kupolata na oltarot se nao|a freskata na Bo`ja majka so Isus Hristos "{ir{ija" - po{iroka od nebesata. Na |akonikonot Isus Hristos e prika`an kako arhijerej so angelite i so pette leba, kako gi blagoslovuva i so niv nasitil 5000 du{i.

SVETA VODA

Freskite vo crkvata pretstavuvaat "izvonredna galerija na lokalni ju`noslovenski i ekumenski svetci" (akademik prof. d-r C. Grozdanov). Ovde e naslikan najubaviot portret na Svti Georgi Janinski koj postradal ma~eni~ki 1838 god. obesen od Turcite. Na vlezot na vratata vo arka e pretstaven Sveti vm~. Georgi Pobedonosec, kako ja ubiva lamjata. Na vlezot na samata fasada na crkvata se pretstaveni dve kompozicii. Od levata strana - sudeweto na Hrista vo Sinodrionot, od desnata strana, Hristos, koj }e go sudi svetot. Po osvetuvaweto na temelot vo manastirot se pojavila presu{enata sveta voda na svoeto staro mesto i ima lekovito dejstvo. Vo dvorot na manastirot se nao|a stara obnovena ~e{ma so ladna voda koja nekoga{ ja izgradil monahot Neofit. Manastirot e zagraden so nov kaskaden yid, izgraden od nov kamen-bigor, a na istiot se izvedeni vovle~eni arkadi. Makedonecot tradicionalno niz vekovite ja potvrduva qubovta kon crkvata, svetitelite i s# {to e sveto.

Novite konaci vo "Sv. \or|ija"

Starata crkva "Sv. \or|ija"