ZABORAVENI: Tome [alamanov, suden za makedonskata kauza

PRESUDATA KAKO DIPLOMA

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Zo{to jas da diskutiram dali sum Bugarin ili Makedonec? Dali Bugarinot diskutira dali e Makedonec ili Bugarin, ili Srbinot dali e Srbin? Ako jas pripa|am i imam ~uvstvo deka sum Makedonec, zo{to so nekogo da se vpu{tam vo rasprava dali sum Makedonec ili ne{to drugo. Toa e negov problem. Jas nemam problem, jas sum Makedonec i drugo ne mo`am da bidam
  • Jas ne sakam rehabilitacija. Mene presudata mi e diploma - koj sum, {to sum - i od presudata ne se otka`uvam. So toa sakam da go napu{tam ovoj svet

Gospodinot Tome [alamanov e eden od mnogute makedonski borci za makedonskata kauza. Roden e na 30 mart vo 1930 godina vo Strumica. Denes `ivee vo Skopje. Do penzioniraweto rabotel vo "Makedonija tabak". Vo eden od dokumentite od negovoto dosie, koe toj vo tekot na razgovorot ni go prezentira{e, pi{uva deka toj bil li~nost koja se nao|ala na drugata strana na barierata nasproti toga{niot re`im. Pi{uva i deka bil aktiven ~len na "van~omihajlovisti~kata" organizacija. Toa g. [alamanov go demantira.

Nie bevme ~lenovi na edna grupa koja se bore{e za samostojna obedineta Makedonija. Nie baravme, dodeka Makedonija da se zacvrsti i da zastene na "zdravi noze", da bide pod za{tita na edna od golemite sili vo daden moment, od Amerika. Vo 1991, 1992, 1993 godina, ovaa ideja {to nie sme ja nosele u{te od 1947 godina, gospodinot Gligorov ja prisvojuva za eden del i bara za{tita od Amerika. Toa zna~i deka nie u{te kako deca vo odnos na nego predni~ime so taa ideja. Vsu{nost, taa ideja postoe{e i pred 1947 godina, zatoa {to nie imavme aktivnosti i pred toa za {to i bevme zatvoreni vo spomenatata godina. Osuden sum vo 1947 godina na 2 godini zatvor. Po osloboduvaweto me tretiraa kako neprijatel, {to ne e to~no. Ne sme bile neprijateli na makedonskiot narod. Nie stihijno sme se grupirale kako nositeli na idejata za obedinuvawe na Makedonija vo edna celina i taa da bide pod za{tita na nekoj me|unaroden faktor, vklu~uvaj}i ovde i nekoja golema sila kako {to be{e Amerika. Vo dosieto pi{uva "i primal i izvr{uval postaveni zada~i". Nie si gi rasporeduvavme zada~ite me|u sebe, ne sme primale zada~i, nie me|usebno se dogovaravme. Ne primavme zada~i, tuku sami si gi postavuvavme. Na{ite aktivnosti bea naso~eni kon omasovuvawe na na{ata grupa, a vo interes na idejata koja ja nosevme. Idejata im ja objasnuvavme na drugite koi ne bea vklu~eni vo grupata. Ja objasnuvavme celta, nekoi organizacioni pra{awa, rasturawe na letoci. A dali na{ata aktivnost e van~omihajlovisti~ka, mo`ete sami da pro~itate od prilo`enoto pismo do "g. direktor", objasnuva gospodinot [alamanov.

"MALITE KODO[I"

Gospodinot [alamanov veli deka tie kako deca nemale mo`nost ni od kade da pro~itaat za istorijata na Makedonija, pa i za idejata na Van~o Mihajlov, nitu pak bile na takva vozrast za da imaat kakvi bilo soznanija od taa oblast. Edinstvenoto ne{to za {to se borele bila Makedonija. U~estvuval vo rasturawe na letoci so sodr`ina protiv postojniot re`im i bil kako i site negovi soborci za ru{ewe na SRJ, t.e da se raspadne SRJ i da dobieme sopstvena dr`ava i sopstven razvoj. No, se razbira, ne odbegnuvaj}i ja sorabotkata so site sosedi. I toa sorabotka na praveden na~in, vo koja }e imame interes i nie i tie. No, tie sfa}awa kako ideja denes se pooformeni so ogled na godinite koi pominale i soznanijata koi{to gi dobile. Nivnite aktivnosti po izleguvaweto od zatvorot u{te pove}e prodol`uvaat.

Za rakovoditelite na zatvorot, g. [alamanov veli:

Gospod da gi prosti tie {to si zaminaa od ovde, no nemam zborovi za opi{uvawe na torturata. Vie ste slu{nale od pove}e lu|e. Torturata se vr{e{e ne samo vo Idrizovo, tuku i vo Centralniot zatvor, pa vo [amac - Saraevo itn. Podobro e da ne se se}avame kakvi bea torturite i {to poskoro da se zaboravat, za malku od malku da ja zaboravime omrazata. Po izleguvaweto od zatvorot, torturata ne samo {to prodol`i, tuka se zajakna. Polesno se `ivee{e vo zatvorot, otkolku `ivotot {to go `iveevme po zatvorot, zatoa {to vo zatvorot ve}e go znaete koj vi e protivnik. Nadvor vie ne znaete koj vi se podmetnuva. Trpevme torturi, opasnostite postojano n# demnea. ]e izlezete od doma, a ne znaete dali }e se vratite. Roditelite pri sekoe va{e izleguvawe se prostuvaat od vas, kako da nema pove}e da ve vidat, a toa im se ~ita{e vo nivnite pogledi. Postojano ve sledat. Zatoa jas velam podobro da se zaboravat tie raboti, ako mo`e da se zaboravat. Me|utoa, te{ko deka nekoj mo`e toa da go zaboravi, zatoa {to site nie nosime psihi~ki posledici i ne samo toa. Ako ne se uni{teni dokumentite od toa vreme, mo`e da se pro~ita kako se sostavuvani spisocite za licata koi treba{e da bidat otstraneti, pa i likvidirani. Seto toa e nezamislivo. Kako ~ovek e sposoben za takvi metodi na maltretirawe na drug ~ovek, pa makar bil i neprijatel. Jas samo }e vi re~am koga istorijata }e gi sobere site podatoci, }e vidi kakov bil toj sistem. Sistem koj na vakov na~in go polo`il ispitot, nikoga{ da ne se povtori. No, se razbira, imalo i ubavi raboti, raska`uva g. [alamanov i dodava:

Zo{to da diskutiram dali sum jas Bugarin ili Makedonec? Dali Bugarinot diskutira dali e Makedonec ili Bugarin, ili Srbinot dali e Srbin? Ako jas pripa|am i imam ~uvstvo deka sum Makedonec, zo{to so nekogo da se vpu{tam vo rasprava dali sum Makedonec ili ne{to drugo. Toa e negov problem. Jas nemam problem, jas sum Makedonec i drugo ne mo`am da bidam. Ako `iveam vo Bugarija, sum nositel na bugarsko dr`avjanstvo i tamu mo`am da bidam samo bugarski Makedonec. Ako Bugarinot `ivee vo Makedonija i ima makedonsko dr`avjanstvo, mo`e da bide samo makedonski Bugarin, a Srbinot vo Makedonija vrz osnova na dr`avjanstvo mo`e da bide makedonski Srbin. [to sakam so toa da potenciram? Onoj koj `ivee vo Makedonija, nezavisno na koj etnikum pripa|a, po osnov na dr`avjanstvo e Makedonec i }e gi u`iva pravata koi mu gi obezbeduva dr`avata, no }e gi ispolnuva i obvrskite koi proizleguvaat od tie prava. Toa va`i za site, so toa {to nikomu nema da mu se uskratat neguvawata na nivnite sfa}awa, kultura, obi~ai, t.e s# {to pripa|a na negoviot etnikum i vera.

Za Zdru`enieto "Radko" toj veli deka ne go pro~ital Statutot. No, objasnuva deka kako {to postoi Zdru`enie na Srbite, mo`e da postoi i Zdru`enie na drugite nacionalnosti i dodava:

Koga ve}e sme dozvolile da postojat vakvi Zdru`enija, neka postojat, no vo ramkite na pravata i obvrskite koi proizleguvaat od Ustavot. Ne mo`e da dojde Srbin i mene da mi re~e deka "Makedonec zna~i poroben Srbin" ili Bugarin da mi re~e deka "Makedonec zna~i poroben Bugarin".

Kodo{ite [alamanov gi narekuva "malite kodo{i". Treba da se osudat metodite za sozdavawe na kodo{kiot sistem koj go izmisli toga{niot re`im.

REHABILITACIJA

Koga na gospodinot [alamanov mu go postavivme pra{aweto za Predlog - zakonot za rehabilitacija na progonuvanite i za bri{eweto na presudite, toj nam ni go postavi pra{aweto {to podrazbirame pod poimot rehabilitacija i odgovori:

Jas pod terminot rehabilitacija podrazbiram medicinska rehabilitacija, {to zna~i nekoj e medicinski bolen i deka treba posledicite od bolesta da se svedat na minimum. No, treba da razgovarame za politi~kata. Jas ne sakam rehabilitacija. Mene presudata mi e diploma, koj sum, {to sum i od presudata ne se otka`uvam, so toa sakam da go napu{tam ovoj svet. Jas sega vam da vi postavam edno vakvo pra{awe: dali vlastite na SRJ i podocna SFRJ, polagaa pravo na kontinuitet vo Kralstvoto Jugoslavija? Sekako polagaa. Dali sudenite komunisti za vreme na Kralstvoto Jugoslavija, vlastite na SRJ ili SFRJ im predlagaa na komunistite da podnesuvaat barawe za rehabilitacija? N#, tuku vakvite lu|e u`ivaa posebno vnimanie. Idejata koja sum ja nosel vo 1947 godina, za koja sum suden, i deneska ja nosam. Ako se tretira deka toa pretstavuvalo krivi~no delo, vo ime na kontinuitetot i denes bi trebalo da pretstavuva krivi~no delo i site bi trebalo da bideme tamu kade {to sme bile toga{.

Toj pove}e te`i kon odredeni priznanija i prava, a se razbira i materijalna poddr{ka za onie na koi im e zagrozena egzistencijata. Na na{ata konstatacija deka e sramota lu|eto koi se borea za makedonskata kauza da se najdat vo bedna materijalna sostojba, [alamanov odgovori deka za toa treba da pra{ame nekoj drug i dodade:

Nie ne mo`eme ni{to da napravime na toj plan. U{te od prviot den se stavivme na raspolagawe na Makedonija. Ne sakam poni{tuvawe na presudata, tuku priznanie {to ne podrazbira samo materijalizirawe. Ovdeka vo prednost e predanosta kon na{ata ideja, ona {to nas n# pravi toa {to sme. Toa se moite sfa}awa.

STRUMI^KATA PETORKA

Gospodin [alamanov ni raska`a za svoite istomislenici, za \or|i Jarmov, za Boris Belev, Mirko Pecev, \or|i Kosturanov, Stevo Top~ev. Toga{niot sistem sozdade izvr{iteli da ubijat pet prekrasni mom~iwa.

Tamu lu|eto od dale~nata 1946 - 47 godina koi odea po ovie pati{ta, vo sopstvenata sredina, ili pak nivnite deca pretstavuvaa avtoritet. Ne avtoritet so silexistvo, tuku avtoritet so dobar odnos, dobro u~ewe, po~ituvawe, da ne re~am tie bea lu|e elita vo svoeto odnesuvawe, ne po bogatstvo, tuku po drugi karakteristiki, so ogled na u~eweto, primerniot odnos, veli g. [alamanov.

Bidej}i toj dobro gi poznava{e ovie mladi lu|e, a so ogled na {pekulaciite, go pra{avme kakvo bilo nivnoto nacionalno ~uvstvo, a toj ni odgovori: Site ovie mladi lu|e bea makedonski patrioti i nivnoto nacionalno samo~uvstvo be{e makedonsko i nikakvo drugo. Vo odnos na vrhovizmot, se proiznesuvam deka vakvite idei od kade i da doa|aat, smetam deka se podednakvo opasni za Makedonija.

Gospodinot [alamanov ni raska`a kako od politi~ki pri~ini bile isklu~eni od gimnazija i rasprsnati niz Makedonija. Me|u niv bile i Qup~o Top~ev vo Ohrid, @ivko Kosturanov vo [tip, Stojan Tereziev vo Ko~ani, Kiril Basev vo Kumanovo, Tome [alamanov vo Bitola, pa vo Kavadarci. Za tvrdewata deka dene{nata VMRO - DPMNE samo go zloupotrebuva imeto VMRO, [alamanov veli:

Jas sum pripadnik na VMRO - DPMNE. Programata na VMRO - DPMNE mi be{e najbliska do moite sfa}awa {to gi imav u{te od 1947 godina. Ne mo`am da gi prifatam programite na drugite partii, zatoa {to tie se distanciraat od moeto osnovno sfa}awe svrzano za Makedonija, za toa kako taa }e se razviva. Mene mi e mnogu `al {to Makedonecot kon Makedonecot se odnesuva onaka kako {to se odnesuva. Partiite za osnovnite postulati treba da se razberat i po pat na konsenzus da gi utvrdat. I, se razbira, da gi prifatat osnovnite postulati, postulatite za postoeweto na Makedonija kako dr`ava i na Makedoncite kako narod, da najdat vrz tie osnovi zaedni~ki jazik i stav. Po osnova na razvojot na idejata neka se podvojuvaat.