Eksponentite na golemobugarskata propaganda

ZDRU@ENIETO "RADKO" TREBA MEDIUMSKI DA SE IGNORIRA, A NE DA SE ZABRANUVA!

Aleksandar DONSKI

  • Nema somnenie deka "Radko" e formirano vo sklad so ideologijata na golemobugarskata propaganda. Sosema e opravdan revoltot na na{ata javnost protiv ova Zdru`enie, no vo ovaa propagandna "vojna" emociite ne treba sekoga{ da gi odreduvaat na{ite idni potezi
  • Zabranata na "Radko" voop{to ne ni nosi rozova idnina. Duri, zlobnicite bi rekle deka sekoj {to bara vakva zabrana, svesno ili nesvesno ja turka Makedonija pred Sudot vo Strazbur

Vo ovoj napis sakam da go ka`am moeto mislewe vo vrska so nastanite okolu formiraweto na bugaromanskoto Zdru`enie "Radko". Pove}e partii, zdru`enija i poedinci vo Republika Makedonija pobaraa zabrana na ova Zdru`enie i ukinuvawe na negovata registracija. Me|utoa moeto mislewe e sosema poinakvo, iako sosema gi razbiram i gi opravduvam onie koi baraat negova zabrana.

Jas mislam deka ova Zdru`enie ne treba da se zabrani, tuku deka treba poinaku da se reagira. ]e objasnam zo{to go mislam ova, zatoa {to imam odredeno iskustvo vo borbata so eksponentite na golemobugarskata propaganda i mislam deka ve}e umeam dobro da gi nasetam nivnite podmolni nameri.

Nema somnenie deka "Radko" e formirano vo sklad so ideologijata na golemobugarskata propaganda. Sosema e opravdan revoltot na na{ata javnost protiv ova Zdru`enie, no vo ovaa propagandna "vojna" emociite ne treba sekoga{ da gi odreduvaat na{ite idni potezi. Mislam deka e mnogu podobro, pred da se reagira, da se napravi edna analiza so studena glava, a potoa da se formulira sledniot poteg. Podobro taka, otkolku da se reagira stihijno, pa da se napravi gre{ka.

Mojata analiza na sostojbata okolu "Radko" e slednata. Dlaboko sum ubeden deka celta na formiraweto na ova Zdru`enie e tokmu vo toa da se isprovocira na{ata vlast (bilo ovaa ili nekoja idna) da go zabrani istoto. Dokaz za ova e faktot {to Zdru`enieto "Radko" (iako, kako ideja, postoi u{te od pred nekolku godini) e registrirano tokmu vo vreme koga protiv Bugarija se vodi postapka pred Sudot vo Strazbur poradi zabranata na OMO Ilinden. Zna~i, pove}e od jasno e deka, po zabranata na "Radko", negovite ~lenovi }e ja tu`at Republika Makedonija pred istiot Sud vo Strazbur. Ova }e gi izraduva golemobugarskite {ovinisti (~itaj: tajni slu`bi) od Bugarija, zatoa {to (spored nivnata logika) }e ni bide "vraten udarot" {to im go nanesoa smelite Makedonci od OMO "Ilinden" so tu`bata protiv Bugarija vo Strazbur.

ZABRANA?!

Dokolku dozvolime da ni se slu~i toa, mora da znaeme deka toa }e bide golema sramota za Makedonija. Se znae deka Makedonija tamu }e go zagubi sporot, a dovolna indicija za ova pretstavuva reagiraweto na Helsin{kiot komitet, koj se sprotivstavi na zabranata na "Radko".

I {to }e "dobieme" site nie, kako dr`ava, otkako bugarskite {ovinisti (tajni slu`bi) }e ja postignat svojata cel, t.e. otkako Republika Makedonija }e go zagubi sporot pred Sudot vo Strazbur?

Eve samo ne{to od ona {to }e ni se slu~i.

1. Makedonija }e bide stavena na stolbot na sramot pred Evropa i svetot kako "nedemokratska zemja", koja "zabranuva gra|anski inicijativi" itn. (nebare sme Irak ili Severna Koreja). I toa - kakva ironija }e & se slu~i na dr`ava, vo koja malcinstvata u`ivaat najgolemi prava!

2. Gubeweto na sporot vo Strazbur }e predizvika i nemali negativni politi~ki (no i ekonomski) reperkusii po na{ata dr`ava. Nekoj mo`ebi }e zabele`i deka i Grcija izgubi spor pred Strazbur, pa nikomu ni{to. No, dobro znaeme deka nie i Grcija (barem zasega) ne sme isto vo o~ite na me|unarodnata javnost, poradi {to posledicite po nas }e bidat pote{ki.

3. Zdru`enieto "Radko" }e mora (po presudata na Sudot vo Strazbur) povtorno da se registrira! I toa, ovoj pat, bez mo`nost nikoga{ pove}e da bide zabranuvano, vakvo kakvo {to e. Pa, zo{to toga{ tolkavi barawa za negova zabrana, koga dobro znaeme deka taa zabrana }e bide samo od privremen karakter, t.e. istata }e va`i samo do presudata na Sudot vo Strazbur?

4. Vo najblag slu~aj, vo tekot na sudeweto, Bugarija }e ni ponudi "pomiruvawe", vo stilot: "Dajte da ne se sramotime pred Evropa. Vie povle~ete ja tu`bata na OMO "Ilinden", a nie }e ja povle~eme onaa na Radko". Iako nikoj vo Republika Makedonija nema nikakva vrska so tu`bata na OMO Ilinden, sepak Bugarija }e bara da se izvr{i "pritisok" vrz niv. Dokolku se ostvari toa vo praktika, }e im bide nanesen golem udar na Makedoncite vo Pirinska Makedonija.

5. Vo najlo{ slu~aj, poedinci bugaromani od sega{nata vlast na Republika Makedonija mo`at namerno da napravat poteg vo polza na planot na bugarskite slu`bi i da izdejstvuvaat zabrana na "Radko", t.e. da ja frlat Makedonija pred Sudot vo Strazbur. Potoa, koga site mediumi kaj nas (no i vo svetot) }e brujat za na{iot debakl vo Strazbur i koga site }e pcueme kako sme mo`ele da si dozvolime da bideme osudeni od ovoj sud poradi edno marginalno zdru`enie, vlasta da ka`e: "Pa vie baravte nivna zabrana. Eve Vi gi sega partiite i poedincite koi baraa zabrana, neka Vi objasnat zo{to Makedonija do`ivea sramota i politi~ko-ekonomska {teta samo poradi dejnosta na edno malubrojno Zdru`enie".

Kako }e reagirame toga{ koga Sudot vo Strazbur }e ja osudi Makedonija? Ili }e treba da go imitirame Milo{evi}, pa da go "ignorirame" ovoj Sud, ili }e treba da navedneme glava, da gi trpime politi~ko-ekonomskite konsekvenci, koi }e dojdat kako rezultat na porazot i - kone~no - }e bideme prinudeni povtorno da go registrirame "Radko" (vrz osnova na presudata). No, toga{ javnosta }e bara i vinovnici za toj debakl. Mislam deka osven {to }e bidat obvinuvani ~lenovite na "Radko", }e bidat obvinuvani i site onie koi kumuvale na nivnata zabrana (~itaj: osuda na Republika Makedonija pred Sudot vo Strazbur).

PONI[TUVAWE

Zna~i, zabranata na "Radko" voop{to ne ni nosi rozova idnina. Duri, zlobnicite bi rekle deka sekoj {to bara vakva zabrana, svesno ili nesvesno ja turka Makedonija pred Sudot vo Strazbur.

Od svoja strana, poni{tuvaweto na registracijata ova Zdru`enie apsolutno ne zna~i zabrana za dejstvuvawe na negovite ~lenovi! Prosto se ~udam kako odvaj dali nekoj mo`e da go sogleda ova!? Registracijata, vo krajna linija, e samo par~e hartija i ~lenovite na "Radko" }e dejstvuvaat i bez ova par~e hartija. Koj }e gi spre~i (otkako }e bidat zabraneti) da ne se sobiraat po privatni stanovi ili po iznajmeni sali i da organiziraat "seminari" i sl? A, da ne zboruvame za toa deka sekoja zabrana predizvikuva kontraefekt vo ostanatata javnost, vo smisla na mistificirawe na dejnosta na zabranetite i sl. ({to e dobro poznato vo praktikata).

Poradi seto ova mislam deka dobro treba da se razmisli okolu celata ovaa situacija. Borbata so stranskite slu`bi e kako partija {ah. Sekoj poteg na protivnikot odnapred treba da go predvidime i osuetime. Sekoga{ treba da bideme ~ekor pred niv, a ne naivno da potpa|ame vo providnite primki {to tie ni gi podgotvuvaat.

Pa, kako da se reagira na ovaa provokacija? Fakt e deka so ova golemobugarskata propaganda ni nanese izvesen udar, na koj morame soodvetno da odgovorime. Duri i o~ekuvam deka (ako ne bidat sega zabraneti) ~lenovite na "Radko" u{te pointenzivno i podrsko }e ja provociraat na{ata javnost, s# so cel da se slu~i nivna zabrana. No, seto toa }e morame da go izdr`ime!

Mojot predlog se sostoi vo slednoto.

Prvo ne treba da im go dozvolime zadovolstvoto da n# tu`at pred Sudot vo Strazbur.

Ponatamu, treba da bide vospostavena celosna mediumska blokada kon aktivnostite na ova Zdru`enie. Siguren sum deka pogolemiot broj mediumi }e se pridr`uvaat kon ovaa blokada, a dokolku nekoja nivna provokacija }e bide takva {to ne }e mo`e da se ignorira, toga{ vakvite informacii }e treba da se kanaliziraat vo nasoka na sozdavawe revolt kaj na{ata javnost protiv nivnite antimakedonski artikulacii (kako {to toa se slu~uva{e denovive), zatoa {to, vo krajna linija, samo preku ideolo{ka borba protiv na{ite negatori i du{mani, Makedonecot }e mo`e u{te pove}e da se osoznae sebesi, {to vsu{nost i se poka`a vo praktika preku ogromniot, dosega neviden, revolt na makedonskiot narod vo nasoka na za{tita na na{ata drevna nacija od sovremenite obidi na poedini subjekti da ni go nametnat tu|oto bugarsko (azijatsko) etni~ko poteklo.

Sleden (i u{te pova`en) segment vo na{ata odbrana e intenzivirawe na edukacijata na na{iot narod vo vrska so na{ata (no i so bugarskata) istorija i etnogeneza pri {to razlikite pome|u nas i niv sami po sebe }e isplivaat (mislam deka ova nema potreba podetalno da go elaboriram).

Normalno deka istovremeno makedonskite patriotski sili treba da prodol`at da im davaat pomo{ na Makedoncite vo Bugarija (a sekako i na Makedoncite vo Grcija, Srbija i Albanija), t.e. paralelno so osuetuvaweto na podmolnite nameri na stranskite slu`bi, treba i nie da smisluvame i da sproveduvame na{i "udari" na "nivni teren".