Makedonski narodni pari za bugarska propaganda

BUGAR[TINATA NA DELO VO "DELO"

Podgotvila: Aneta POPANTOSKA

  • Bugar{tinata vo "Delo" ne e sporna poradi mnogubrojnite probugarski tekstovi objaveni vo brojnite broevi od ovoj nedelnik, a za {to vo tekot na izminative nekolku godini se pi{uva{e i se zboruva{e vo drugite mediumi vo Makedonija
  • Makedonija zazema mnogu va`no mesto vo prerodbenskata istorija na bugarskiot narod. Prerodbenicite od Makedonija... isto kako i prerodbenicite na bugarskoto nacionalno - osloboditelno dvi`ewe..., ednodu{no se zalagale da ja vidat Bugarija oslobodena od Turcite. Site se borele vo imeto na edna nacija - bugarskata (od feqtonot na Draga Mladenova vo "Delo")
  • Vo Makedonija bea site B'lgari, a po 1882 godina doa|aat emisari srpski i za pari otkupuvaat siroma{ni B'lgari i gi srbiziraat, a dotoga{ ovoj narod ne ni sonuval za druga nacija..." (Pismo vo "Delo" broj 143)

Po nekolkumese~noto neizleguvawe na "Delo" vo vtorata polovina na 1997 goina poradi nemawe finansiski sredstva, Vlado Mokrov (vo vrska so koj, po priveduvaweto kako svedok vo eden sudski proces vo Ohrid, sofiskiot vesnik "24 ^asa" }e osamne so naslov: "Skopje maltretira {ef na probugarsko spisanie" - ("Nova Makedonija", 11.7. 1997 godina), glavniot urednik na "Delo" prestojuva vo Sofija kade navodno obezbedil finansii, taka {to od po~etokot na noemvri 1997 godina "Delo" povtorno po~nuva da izleguva so nov format, so stari sodr`ini i so nov gazda (od doverlivi izvori).

Imaj}i go ova predvid, bugar{tinata vo "Delo" voop{to ne e sporna, bidej}i, ovoj nedelnik i ideolo{ki i prakti~no stana sobirali{te na bugaromanite i vo nego }e bidat objaveni stotici tekstovi i pisma so jasna probugarska sodr`ina.

Bugar{tinata vo "Delo", isto taka, ne e sporna poradi mnogubrojnite probugarski tekstovi objaveni vo brojnite broevi od ovoj nedelnik, a za {to vo tekot na izminative nekolku godini se pi{uva{e i zboruva{e vo drugite mediumi vo Makedonija.

Denes, i pokraj toa {to nedelnikot (otkako na vlast dojde DPMNE) finansii dobiva od Buxetot na Republika Makedonija ({to vo prevod zna~i finansirawe so narodni pari), bugar{tinata vo "Delo", iako toa ne e po }ef na narodot, s# u{te se "ulovuva" na delo.

LEKTORSTVO

"Delo" e makedonski(!?) nedelnik so "simpati~ni" i "sitni" jazi~ni gre{ki. I pokraj toa {to vo mediumite vo Makedonija mora da se vr{i lektura na ona {to se objavuva ili prika`uva, ovoj nedelnik kako da nema pari za lektor ili lektorite im se uvozni, od Bugarija (so ogled na gre{kite - zborovite napi{ani na bugarski jazik). Pa ottuka, vo "Delo" se dozvoluva da se objavi tekst so zborovi {to vo Pravopisot na makedonskiot literaturen jazik na "Prosvetno delo" od 1970 godina gi nema. Tie zborovi {to mo`e da se sretnat vo "Delo", no ne i vo makedonskite pravopisi i re~nici, sepak, ne se nepostoe~ki. Tie, i toa kako, postojat vo bugarskite re~nici. Taka, vo stilot na "Gordej se majko B'lgarijo s's tvojte geroi", ovoj zbor - geroj {to ne e zaveden kako makedonski vo makedonskiot Re~nik i Pravopis (no koj go ima vo Bugarsko - makedonskiot re~nik od 1968, na str. 80), ne retko mo`e da se sretne vo tekstovite objavuvani vo nedelnikot "Delo", kakov {to e primerot so tekstot za - Generalot bez ~in; Stojmir Robeski (br.309 od 1. 10. 1999 godina). Ist e slu~ajot i so tekstot od br. 350 od 14. 7. 2000 so nadnaslov "Makedonski istoriski re~nik", a so naslov "Vistinata se ten~it, ama ne se kinit" kade e upotreben zborot osa{testvi (so zna~ewe ostvari, realizira) {to za makedonskiot Pravopis i Pravopisen re~nik e "nepoznat", no ne i za Bugarsko - makedonskiot re~nik (na str. 381, "Prosvetno delo" - "Nolit"; 1968). Primerite za vakvite gre{ki vo makedonskiot(!?) nedelnik "Delo" se mnogubrojni i "nenamerni"?

Vo tekstot od "Delo" so naslov "Vistinata se ten~it, ama ne se kinit", me|u drugoto stoi i deka poradi sprotivstavuvaweto na \or|i Kiselinov koj bil ~len na prvata Komisija za kodifikacija na makedonskiot literaturen jazik i (koj) se sprotivstavuval na prifa}aweto na srpskata (Vukova) azbuka, za koja se zalagal(?) Bla`e Koneski, bil suden i represiran... (citat od Re~nikot; str. 232). No, za razlika od "Delo", vo rubrikata "Pisma" na "Dnevnik" (od 31. 8. 2000), g. Spase [uplinovski ne zaborava da ka`e deka \. Kiselinov bil potpretsedatel na sebugarskata fa{isti~ka organizacija "Otec Paisij". Deka za dejnosta bil najvisoko odlikuvan od bugarskiot okupator, a deka Gestapo go imenuval vo gradskata preodna germanska vlast, vo septemvri 1944 godina i deka poradi toa bil suden, a ne zatoa {to "se sprotivstavil na prifa}aweto na srpskata (Vukova) azbuka" i ne poradi Bla`e Koneski!

LI^NOSTI

Kriej}i se zad jugofobijata, nedelnikot "Delo" nezatutuleno i jasno ja propagira idejata za teritorija od [ar do Rila i od Ohrid do Belo More {to ima geografsko, a ne istorisko zna~ewe, a {to treba da zna~i deka vo Makedonija i Bugarija `ivee eden narod razdelen po volja na Golemite sili, na Balkanskiot kongres i so Nejskiot dogovor. Pritoa, intervjuata, feqtonite i preostanatite tekstovi se vodeni i pi{uvani od onie koi vo toa veruvaat. Pa, vo "Delo", B. Danev (br.339, od 28. 4. 2000) }e ka`e: Treba da se poklonime pred deloto na naj~esnite makedonski misliteli kako {to se D. Dimitrov, M. Srbinovski, i drugi imeni i bezimeni duhovni dejci koi so svojata pojava otvoraat nova stranica vo makedonskata istorija... Vo vrska so ova, ministerkata za vnatre{ni raboti, kadrovikot Dosta Dimovska (vo intervjuto na "Delo"od br. 157, od 31. 5. 1996 godina) }e ka`e: Vo dr`avnite mediumski ku}i se otstranuvaat od uredni~ki mesta novinarite "nepartijci", zaradi javno napi{an zbor se stavaat na raspolagawe novinari kako {to e slu~ajot so gospodata Mladen Srbinovski i Simeon Simev vo MRT. Isto taka se povikuvaat intelektualci na informativni razgovori zaradi napi{ani knigi, kako {to mu se slu~i na g. Dimitar Galev.

I taka, me|u li~nostite vo Makedonija koi spored "Delo" se Makedonci "broj eden" e g. Dimitrov, porane{en minister za kultura, koj ne samo {to se ka`uva kako Bugarin ({to e vo red, dokolku toj taka misli za sebe), tuku saka i nas, preostanatite, da n# razubedi deka nema Makedonci i deka site sme Bugari. Potoa, me|u naj~esnite makedonski misliteli se vklu~eni i g. Dimitar Galev, ~ij feqton e objavuvan vo "Delo", a koj zaedno so Dosta Dimovska i bugarskiot ambasador vo RM, vo 1993-ta sozdava{e "Dvi`ewe za prijatelstvo me|u Republika Makedonija i Republika Bugarija" (pri ~ie formirawe vo nitu eden govor ili dokument ne se spomnuva{e makedonskiot narod) i g. Mladen Srbinovski koj za makedonskiot standaren jazik }e ka`e deka ne e jazik, tuku tuka{en oficijalen idiom, deka e dijalekt na bugarskiot jazik. Deka, jazi~niot problem {to se nametnuva vo posledno vreme me|u Makedonija i Bugarija e politi~ki problem {to odi kon svojot fini{. Bez ogled koj kako terminolo{ki }e gi definira oficijalnite jazici vo dvete dr`avi, nivnata priroda e sosema jasna, na dvete strani im fali po edna polovina, po edna obleka... I otkako }e gi zavr{i polemikite okolu jazikot, vo intervjuto za "Delo" (br. 135 od 25. 12. 1995). Na site oponenti im nudam javen duel, na s# {to e makedonsko, negiraj}i gi etni~kite, istoriskite, kulturnite i jazi~nite osobenosti na makedonskiot narod, a povtoruvaj}i gi stavovite na Georgievski za bugarskiot nacionalen identitet na site na{i prerodbenici i ilindenci i `alej}i {to na{ata vlast, izvrtuvaj}i gi rabotite, n# dovede do najgolemo zakrvuvawe so Bugarija, tokmu so onie so koi imame zaedni~ka prerodba i zaedni~ko minato.

KARNEGIEVA KOMISIJA

Me|u najmarkantnite li~nosti koi se pojavuvaat vo "Delo" se ministerkata Dosta Dimovska i premierot Qub~o Georgievski koi ja potenciraat vrednosta i validnosta na izve{tajot na Karnegievata komisija kako edinstven validen i me|unarodno verifikuvan dokument (izjava na Qub~o Georgievski) za Makedonija od po~etokot na ovoj vek.

Kolku za potsetuvawe, vo partiskoto spisanie na DPMNE "Glas" br. 23 na naslovna stranica e reklamiran izve{tajot na t.n. "Karnegieva komisija" od popisot na naselenieto vo Makedonija vo 1914 spored koja na teritorijata na Makedonija, celokupnoto naselenie bilo bugarsko. Ova e prosledeno i so soodveten tekst "Nova Karnigi komisija za Balkanot" od avtorot Donka Cvetkovska (kako {to doznavame od dobroinformirani izvori, psevdonim na D. Dimovska) za koja ovoj izve{taj e zbirka na dragoceni dokumenti i izvor na podatoci za sostojbite na ovie prostori.

Pi{uvaj}i za "Duhot na Ilinden" (vo br. 352, od 28. 7. 2000) Dimitar Dimitrov svoite izlagawa i fakti gi bazira tokmu vrz "Izve{tajot na Karnegievata komisija", za koja porane{niot glaven i odgovoren urednik na izdava~kata ku}a "Kultura", a sega{niot, nov direktor na MNT, vo intervjuto za "Delo" (br.355, 18. 8. 2000) }e go ka`e sledniov fakt: "Karnegievata anketa", koga }e gi prostudirate dobro site nejzini rezultati, otkriva deka makedonskoto teritorijalno i `itejsko tkivo, najmnogu go kastrele Srbite i Grcite (Trojnata podelba na Makedonija vo stavovite na vrhovistite postojano se tretirala kako dvojna, me|u Grcija i Srbija!).

FEQTON

Posebnosta na nedelnikot "Delo" e i vo negovata ume{no vodena feqtonska "politika". Vo nea, pred s#, i direktno i indirektno se poso~uva srbomanijata {to ja propagiraat pove}eto makedonski politi~ari i intelektualci. Isto taka, lu|eto od "Delo" zasileno ja vodat bitkata protiv onie koi go "trujat" narodot so nevistini. No, zatoa tuka se tie koi "nevistinata" }e ja storat vistina i koi umeat da doka`at deka me|u Makedoncite koi mislat deka se Makedonci vladee zabluda, deka tie ne znaat {to se i koi se, deka ne znaat oti se Bugari! I taka se objavuvaat feqtoni vo koi se doka`uva identi~nosta me|u dvata naroda, bugarskiot i makedonskiot! Takov e, na primer, feqtonot objavuvan vo {est broja vo "Delo" od 2000 godina, {to e pi{uvan od m-r Draga Mladenova. Feqtonot govori za "Makedonskoto revolucionerno dvi`ewe od 1941-1949", vo koj me|u drugoto se veli deka: na teritorijata na geografska Makedonija od doseluvaweto na Slavjanite ne e konstituiran poseben makedonski etnos! Za istiot avtor, vo istiot "makedonski" nedelnik da go proiznese i svojot li~en stav:

Makedonija zazema mnogu va`no mesto vo prerodbenskata istorija na bugarskiot narod. Prerodbenicite od Makedonija... isto kako i prerodbenicite na bugarskoto nacionalno - osloboditelno dvi`ewe..., ednodu{no se zalagale da ja vidat Bugarija oslobodena od Turcite. Site se borele vo imeto na edna nacija - bugarskata. Pa tekstot prodol`uva so izvikot na Otec Paisij od Bansko, Makedonija koj go izdignal svojot glas: "O nerazumni jurode, zo{to se srami{ da se nare~e{ Bugarin".


"Makedonskata nacija ja ~ini makedonskiot narod, avtohtonoto makedonsko naselenie so blgarski duhovni i istoriski koreni no koe {to, od red pri~ini formira oddelen narod i ima oddelno nacionalno samosoznanie - makedonsko...

Dvete dene{ni protivpostaveni opcii: ednata t.n. anti~ka i drugata uslovno da ja nare~eme (pro)bugarska }e mora da povedat dijalog me|u sebe i so ladna, trezvena glava da najdat zaedni~ko pomiritelno re{enie... Sekoj ~ovek {to barem malku ja pro~epkal ponovata makedonska istorija, vo prv red onaa prerodbenskata i onaa na VMRO neizbe`no naletal na bugarskite duhovni koreni, i borbata, vo prv red na srpskata, ta i na gr~kata propaganda za nivno iskorenuvawe... Bugarskoto nacionalno ime i bugarskoto samosoznanie bilo na{iroko prifateno kaj na{iot narod, toa e fakt i toa ne e stanato pod vlijanie na "egzarhiskata propaganda", tuku mnogu porano. Fakt e, samo kako eden mal primer deka Car Samoil bil krunisan za car Bugarski, a negovoto vladeewe bilo, samo da se potsetime, okolu krajot na minatoto i na~aloto na ova iljadaletie". (pismo od Stojan Kostadinovski, "Delo", broj 151).


"...Koj i zo{to go prinuduva{e studentot po medicina od Ohrid, Grigor Prli~ev, bez strav da izjavuva na sred Atina i pred tolku mnogu u~eni lu|e pri primaweto na Lovoroviot venec deka e samo Bugarin... Joakim Kr~oski i Kiril Pej~inovi} izdavale knigi u{te pred 150 godini niz cela Evropa pritoa izri~no odbele`uvaj}i deka nivnite pisanija se isklu~ivo na bugarski jazik... [to gi natera dvajcata bra}a od Struga, Konstantin i Dimitrija Miladinovi, a da ne govoram pak za Kuzman [apkarev da go objavuvaat svojot znamenit Zbornik na sobrani narodni pesni od celata Makedonija pod naslovot "Bugarski narodni pesni..." (Pismo od Risto Mir~evski, "Delo" broj 152)