NAUMOV GI ZAGROZUVA ODNOSITE ME\U MAKEDONIJA I AVSTRALIJA

Izvr{niot sovet na Makedonskata pravoslavna crkva za Avstralija go izrazuva svojot revolt kon Vladata na Republika Makedonija, zaradi toleriraweto na negatorskiot odnos kon Makedonskata etni~ka zaednica vo Avstralija od strana na pretsedatelot na Komisijata za odnosi so verskite zaednici na R. Makedonija, \or|i Naumov.

So svojata izjava prenesena preku edna privatna radio-programa od Sidnej, Naumov prodol`uva da ja negira institucionalnata postavenost i pravoto na samoopredelba na pove}e od tri ~etvrtini od Makedonskata etni~ka zaednica vo Avstralija, zagarantirano so avstraliskiot Ustav, tvrdej}i deka MPC za Avstralija e nelegitimna.

Naumov, koj po funkcija e nadle`en za verskite zaednici vo Makedonija, ne samo {to ne e sposoben, tuku po definicija ne e nadle`en da go osporuva legitimitetot na MPC za Avstralija. MPC za Avstralija e konstituirana od edinaesette najrazvieni makedonski pravoslavni crkvi, so kontinuitet od 1956 g., a e registrirana i priznata kako verska institucija od strana na avstraliskite dr`avni vlasti. Imaj}i go ova predvid, Naumov ne samo {to ja negira Avstralisko-makedonskata zaednica, tuku go negira i pravniot sistem i suverenitetot na Avstralija.

MPC za Avstralija najmalku ja interesira {to za nas misli eden porane{en jugoslovensko-komunisti~ki inkvizitor (obvinitel), koj denes se pojavuva kako prodol`ena raka na bugarskata negatorska politika kon makedonskiot etnoistoriski identitet. Za `al, vo ovoj slu~aj toj zboruva vo imeto na makedonskata dr`ava.

Makedonskite pravoslavni op{tini od Avstralija i vo minatoto se obra}aa do Vladata i pretsedatelot na Republika Makedonija, so barawe oficijalno da se ogradat od diletantskite postapki na Naumov, so koi toj ja zloupotrebuva svojata pozicija na {teta na makedonskoto nacionalno edinstvo. Ignorantskiot odnos na Vladata po ova barawe neminovno pottiknuva antagonisti~ki odnosi me|u makedonskite dr`avni vlasti i makedonskata etni~ka zaednica vo Avstralija. Za zagrozuvaweto na diplomatskite odnosi so Avstralija {to mo`e da proizleze kako razultat, celosna odgovornost }e treba da snosi Vladata na Republika Makedonija.

Vo interes na sorabotkata me|u Makedonskata etni~ka zaednica vo Avstralija i dr`avnite vlasti na R. Makedonija, barame vedna{ da bide razre{en aktuelniot pretsedatel na Republi~kata komisija za odnosi so verskite zaednici, a na negovo mesto da bide postaven zdravoumen i pismen ~ovek, koj bi mo`el da razbere do kade se granicite na negovite ingerencii, a i koj bi bil dovolno sovesen za da ne gi zagrozuva nacionalnite interesi, zaradi svoite prijateli i privatni interesi.

protojerej Naum Despotovski, pretsedatel i duhoven stare{ina


OD ZADGRANI^NITE KOMITETI NA DPMNE

Vo Redakcijata dobivme faks od DPMNE vo koj kako prilog ni go ispratija pismoto na g. Mane Jakovlevski, pretsedatel na Centarot na zadgrani~nite komiteti na VMRO-DPMNE, do pretsedatelot na VMRO-DPMNE, g. Qub~o Georgievski. O~igledno, vo DPMNE insistiraat makedonskata javnost da bide zapoznata so toa kako razmisluva g. Jakovlevski. Na javnosta vo dr`avava, po barawe na DPMNE, & go predo~uvame pismoto na g. Jakovlevski vo celost.

Do pretsedatelot na VMRO-DPMNE i na Vladata na RM Gospodinot Qup~o Georgievski

Od imeto na mnogubrojnoto ~lenstvo na na{ata partija vo evropskite zemji Vi posakuvame uspe{ni izborni rezultati na lokalnite izbori.

Poddr{kata {to bezrezervno Vi ja davame kako na lider na najgolemata i najmo}nata makedonska partija se dol`i pred s# na ogromnite napori {to gi vlo`ivte kako premier Makedonija da izleze bez pogolemi luzni od vrtlogot na kosovskata drama koga na{ata tatkovina be{e preplavena od begalci so cel da se sozdade me|uetni~ki sudir i da se udri vrz temelite na makedonskata dr`ava vo ~ie sozdavawe na{ata partija go vlo`i siot svoj politi~ki kapital.

Vie ste na ~elo na vladinata Koalicija koja prestavuva izraz na edna nova politi~ka kultura od evropski karakter vo koja odgovornosta na partnerite e zaedni~ka i nepodelena vo nastojuvaweto da se dvi`ime kon stabilen vnatre{en razvoj vo {to e vgradena me|uetni~ka tolerancija i sorabotka, a vo nadvore{nata politika odlu~en kurs za vklu~uvawe na Makedonija vo evropskata integracija i evroatlanskite bezbednosni ramki.

Sosema ni e jasno deka reformskite potfati na vladata i parlamentot baraat golemi `rtvi i neverojatno visoka cena, no od druga strana u{te pove}e mora da bide jasno deka ovaa opredelba nema alternativa osven da n# vrati vo balkanskite matni vodi i da se najdeme vo krugot na onie {to celiot civiliziran svet gi gleda so prezir i gi izolira poradi nivnoto agresorsko odnesuvawe i necivilizirano presmetuvawe so pripadnicite na sosednite narodi i obidot da go vratat trkaloto na istorijata nazad.

Tokmu zatoa so razo~aruvawe i prezir gledame na onie na{i sopartijci {to poradi malodu{nost ili sklonost da bidat korumpirani begaat od megdan ili gi menuvaat partiskite boi. Toj ~in pove}e zboruva za niv i nivniot somnitelen moral, otkolku za ispravnosta na na{ite partiski opredelbi i kursot na Vladata.

Makedonija i Makedoncite {irum Evropa znaat deka na{ite nacionalni interesi se utre site zaedno da `iveeme vo obedineta Evropa kon koja n# vodat stopanskite i politi~kite reformi so cel da imame pravna dr`ava, vistinski demokratski institucii i slobodno pazarno stopanstvo.

Vie, gospodine Georgievski, kako lider na na{ata partija i pretsedatel na makedonskata Vlada dosledno i odlu~no go branite toj kurs i imate vo slobodniot demokratski svet na Evropa i po{iroko polna poddr{ka na toj pat. Zatoa i vo ovaa prilika vi ja davame na{ata poddr{ka i zbor deka site napori i znaewa }e gi vlo`uvame da doneseme vo Makedonija partneri za vlo`uvawe na kapital politi~ka sorabotka i kulturno zbli`uvawe so evropskite narodi obedineti vo evropskata unija.

Da `ivee Republika Makedonija, Mane Jakovlevski, Pretsedatel na CZK na VMRO-DPMNE, Berlin


MAKEDONCITE OD WU XERSI DONATORI NA CRKVATA "SV. \OR\I" OD S. PODMO^ANI

Vo Republika Makedonija, vo prekrasnata Prespa, a pokraj bregot na Prespanskoto Ezero, rasposlano e seloto Podmo~ani, a niz koe vrvi asfaltnata trasa od site krai{ta na Makedonija, vdol` ezerskoto krajbre`je kako turisti~ki lokalitet do samata granicata na Republika Grcija.

Seloto Podmo~ani e poznat pe~albarski kraj vo Prespa, ako se znae deka samo vo Kanada ima nad 150 familii, potoa vo SAD, Avstralija, evropskite zemji i vo dr`avite od porane{na Jugoslavija, a zaminale samo za posre}en `ivot i posvetla idnina. No i tie koi re{ile da `ivat na dedovskite ogni{ta ne zgre{ile, bidej}i seloto Podmo~ani gi ima site uslovi za udoben i dostoinstven `ivot, a toa rezultira od besprekornata sloga i edinstvo na me{tanite.

Pred nekolku godini Crkovniot odbor na selo Podmo~ani na ~elo so pretsedatelot Zdravko Stojanoski pokrenaa inicijativa za celosna rekonstrukcija i preureduvawe na Crkovniot hram "Sv. \orgi", a so pomo{ na me{tanite so pari~ni sredstva i rabotna akcija so cel istata da dobie nov i prekrasen izgled. ^lenovite na Crkovniot odbor so overen akt se javija i vo Wu Xersi vo Soedinetite Amerikanski Dr`avi za pomo{ sekoj spored svoite mo`nosti, `elba i qubov, a kon najsvetoto ne{to - Crkvata. Iako vo Wu Xersi ima samo nekolku familii od selo Podmo~ani, a blagodarenie na g. Simo Kostovski od istoto selo, so negova li~na zalo`ba, akcijata ja vode{e i ponatamu }e ja vodi me|u na{ite Makedonci na ovie prostori kako donatori za navedeniot hram koj iako vo juli o.g. e osveten, na koj treba da se odr`uva, a koj }e opstojuva niz slednite vekovi za idnite generacii kako spomenik od vredniot Makedonec od selo Podmo~ani, Makedonija i Makedoncite niz celiot svet. Iako samo dve-tri familii na ovie prostori od selo Podmo~ani, Makedoncite od drugite krai{ta na Republika Makedonija masovno se odzvaa na ovaa akcija za pari~na pomo{, a se sobraa nad 1.500 amerikanski dolari, a koja i ponatamu e vo tek. So vakov patriotizam kon R. Makedonija, kon verata, crkvata, ne e ni{to ~udno {to na ovie prostori za tolku kratko vreme se izgradija dva crkovni giganta, a locirani na najprometnite pati{ta vo Wu Xersi. Ovie i vakvi uspesi }e se postignuvaat sekoga{ koga }e ima sloga i edinstvo, a na{ite toa go ~inat ako znaat deka pomo{ta }e bide iskoristena namenski na vistinsko mesto.

Skromni donatori za crkovniot hram "Sv. \or|i" od selo Podmo~ani, Republika Makedonija se: Simo Kostovski, Edvard Kostovski, Sne`ana Kostovska, Vlado Kostovski, Vaska Kostovska, Blagoja Jandreski, Boris Bo{evski, Bogoja Sekuloski, Risto Petreski, Spase Kekovski, Blagoja Markoski, Don~o [arikovski, Pando Damjanoski, \or|i Kondovski, Krste Poposki, Blagoja [vrgovski, Dimitrija Kataroski, Mil~o Petreski, Vane Trajkoski, Bogoja Nikoloski, Zoran Risteski, Mitko Lambevski, Stojan Ko`eski, Kosta Milevski, Robert [ambevski, Ace Mufceski i Lambe Martinoski.

Iskrena blagodarnost na donatorite-pomagatelite za ovoj besprekoren crkoven hram i osobena blagodarnost na me{tanecot Simo Kostovski koj i pokraj sekojdnevnite rabotni zada~i primi obvrska ovaa akcija da ja realizira, a za dobroto na na{ata Hristova vera.

Lambe Martinoski