POLICISKA TORTURA

Ovaa nedela policijata, brutalno se presmeta so stanarite, koi si gi {titea svoite domovi od urivawe pred vlezot na zgradata na "UPA enterprajz". Policajcite so palki i tupanici & go otvoraa patot na Grade`nata inspekcija. Epilogot od ovoj nemil nastan e edno povredeno lice so potres na mozokot, koe vedna{ be{e preneseno vo Urgentniot centar, pove}e polesno povredeni stanari so modrinki i grbnatini i {est privedeni mom~iwa.

I dodeka policijata se presmetuva{e so narodot, na samo eden kilometar premierot Georgievski so simboli~no predavawe na klu~evite na Leposava Piperkovska go ozna~i startot na denacionalizacijata.

K-15 VO PAKETI

Vo paketot }e ima sirewe, maslo, bra{no, suvomesni proizvodi, oriz, nabaveni od "@ito luks", od Bitolskata mlekarnica, od "Blagoj \orev" i od drugi fabriki...

Parite so koi }e se pla}aat stokovnite paketi nema da bidat od Buxetot, tuku od vonbuxetski izvori, izjavi vladiniot portparol, Antonio Milo{oski.

Od Direkcijata za stokovni rezervi stigna i garancijata deka site proizvodi se sve`i i so dobar rok na upotreba. Sindikatite i ponatamu se protiv paketite, koi namesto K-15, od ponedelnik }e po~nat da im se delat na okolu 70.000 vraboteni vo buxetskite ustanovi. Prvi na listata se vrabotenite vo obrazovanieto.
Sindikalnite organizacii na vrabotenite vo buxetskite ustanovi i ponatamu gi odbivaat paketite i sakaat K-15 vo pari. Tie nema nitu da gi primat, nitu da gi delat paketite.
Nekoi prifa}aat i generalen {trajk ako treba, samo za da go ostvarat pravoto i regresot da go dobijat vo pari, a ne vo natura, kako {to re{i Vladata.

BORBA PROTIV DROGI

Na odr`aniot konstitutiven sostanok vo Gradskoto sobranie vo Skopje, be{e formirano Gradskoto koordinativno telo za borba protiv drogi, so zada~a da gi obedini site vladini i nevladini organizacii na teritorijata na gradot, koi se zainteresirani ili rabotat na re{avawe na ovoj seriozen i slo`en problem.

Gradskoto koordinativno telo treba da izgotvi programa, strategija i platforma za deluvawe, {to }e ovozmo`i vodewe organizirana i osmislena gradska politika za drogi na grad Skopje.

Inicijatori na proektot se Zdru`enieto za unapreduvawe na lekuvaweto, rehabilitacija i resocijalizacija na lica {to upotrebuvaat drogi i drugi psihoaktivni supstancii "Doverba" i gradot Skopje.

Inicijativata e pozitivno oceneta i poddr`ana od me|unarodnite organizacii, Programata za razvoj na Obedinetite nacii (UNDP), UNICEF, Svetskata zdravstvena organizacija i Svetskata banka.

POMO[ ZA MVR

Vo prostoriite na brigadata za za{tita od po`ari pri GUVR - Skopje, vo Ministerstvoto za vnatre{ni raboti na Republika Makedonija be{e predadena protivpo`arna oprema i terenski vozila, {to Vladata na Danska mu ja dodeli na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti, kako pomo{ za gasnewe na po`ari.

Dodelenata pomo{ e vo vrednost od 200.000 danski kruni, a se sostoi od ~etiri terenski kamioni, ~etiri motorni pumpi za voda i pogolema koli~ina razna oprema (protivpo`arni skali, rabotni odela, motorni pili, ~eli~ni metli za gasnewe na po`ari, lopati i druga oprema).

BENZINSKI [OK

Vladata treba da odgovori na baraweto na skopskata rafinerija "Okta" za zgolemuvawe na rafineriskata cena na naftata za pove}e od 20 otsto. Toa za maloproda`nata cena na derivatite bi zna~elo zgolemuvawe za najmalku 15 otsto. Vladata }e predlo`i formirawe komisija {to vo slednite 15 dena }e go preispita baraweto na skopskata rafinerija, koe po lokalnite izbori povtorno bi se na{lo na dneven red na vladina sednica.

MAKEDONSKI ^ELIK

Carinskata uprava razmisluva da prezeme postrogi merki vo izdavaweto na sertifikatite EU1 za izvoz na proizvodi od ~elik. Na{ata zemja ve}e podolgo vreme vo evropskite zemji izvezuva proizvodi od ~elik deklarirani kako makedonski, a vsu{nost se napraveni od ukrainski i ruski ~elik. Izvori vo Carinata tvrdat deka se zapoznati so ovoj problem, no ne mo`at da prezemat mnogu ostri merki poradi toa {to vo isto vreme treba da go za{titat doma{noto proizvodstvo.

Dokaz deka rabotata ne e naivna e primerot koga Evropskata unija i SAD pokrenaa inicijata za voveduvawe antidamping-merki na makedonskiot izvoz na ramni toplovalani ~eli~ni proizvodi. Edinstveniot spas od nevoveduvaweto pogolemi opstrukcii od strana na evropskite zemji i SAD bila pojavata na kosovskata kriza i {tetata {to taa ja predizvikala vrz na{eto stopanstvo vo toj period.

TAT

Na licitacijata vo Bitola, Podra~nata edinica na JP za stopanisuvawe so stanben i deloven prostor od toj grad, otkupi del od nedvi`nostite na {tedilnicata "TAT".

[teda~kite asocijacii od Bitola upatija pismen zaklu~ok do ste~ajniot upravnik na "TAT", Nikola Jankovski, od kogo baraat da podnese neotpovikliva ostavka.

MAKEDONSKI TUTUN VO EGIPET

Generalniot direktor na "Makedonija tabak", Stev~o Kocevski, i direktorot na najgolemata tutunska egipetska kompanija "Istern Kompani", Husein Galal, vo Skopje potpi{aa Dogovor za izvoz na makedonski tutun vo vrednost od 8,3 milioni amerikanski dolari.

"Istern Kompani" e dolgogodi{en partner na "Makedonija tabak", pa so potpi{uvaweto na ovoj Dogovor prodol`i i se prodlabo~i uspe{nata sorabotka me|u dvete kompanii. So ovaa zdelka se predviduva da se ubla`i te{kata situacija vo makedonskoto tutunsko stopanstvo.

Vo tek se pregovori za natamo{en izvoz na tutun vo vrednost od {est milioni dolari.

SKANDAL VO VIENA

Petnaeset farmacevti od Makedonija {to u~estvuvale na godina{niot Farmacevtski kongres vo Viena bile "zarobeni" od avstriskata policija poradi toa {to organizatorot na patuvaweto, turisti~kata agencija "Stefani turs", ne gi platila nivnite hotelski smetki. Farmacevtite velat deka bile izmameni od gazdata na agencijata, koj ne go platil hotelskoto smestuvawe vo Viena, pa poradi toa denta koga trebalo da zaminat vo Skopje, sopstvenikot na hotelot povikal policija, koja im zabranila da izleguvaat od hotelskite prostorii.

Spored niv, voda~ot na patuvaweto go izvestil direktorot na turisti~kata agencija, Stanko Leki}, za namerata na nekolkute farmacevti. Potoa toj im pora~al na patnicite sami da si ja platat smetkata.

Petnaesette makedonski u~esnici na vienskiot Farmacevtski kongres velat deka u{te vo samiot po~etok se javile problemi so organizatorot. Taka, namesto od Skopje da zaminat na 25 juli, trgnale eden den podocna, i toa ne so avtobus, kako {to bilo dogovoreno, tuku so kombi.

Direktorot na "Stefani turs", Stanko Leki}, veli deka ~etvorica farmacevti navreme ne mu platile za patuvaweto, pa naredil zapirawe na trensferot na pari nameneti za hotelskite smetki. Spored nego, ~etvoricata farmacevti trebalo parite da & gi predadat na voda~kata na grupata vo Viena, no ne go storile toa.

KONTROLA VO "RUBIN KARMIN"

Finansiskite inspektori {to izvr{ija kontrola vo 54 prodavnici na "Rubin karmin", po zavr{eniot popis na proizvodite, ne na{le ni{to somnitelno vo raboteweto na taa firma. Inspektorite }e gi proverat i delovnite knigi na pretprijatieto. Tie go zavr{ija popisot vo prodavnicite na "Rubin karmin", pri {to u{te istiot den tie bile otvoreni za svoite mu{terii.

Inspektorite od Upravata za javni prihodi, minatiot petok, bez najava i so nezaveren nalog vlegle vo prodavnicite i vo direkcijata na "Rubin karmin", zatvoraj}i gi site prodavnici niz zemjava za da izvr{at popis i proverka na delovnite knigi.

Nadle`nite vo firmata odbile da gi potpi{at popisnite listi, bidej}i tie bile samo vo edna kopija, stravuvaj}i deka vo Upravata za javni prihodi mo`e da se dopi{e na niv. No, spored Milan Bo`inovski, direktor na "Rubin karmin", vo tekot na vikendot se na{ol kompromis za ova pra{awe so UJP.

GRA\ANSKO OBRAZOVANIE ZA PRVA^IWATA

Niz predavawa za gra|anskoto obrazovanie, za koe nastavnicite posetuvale i seminari, u~enicite }e doznaat pove}e za moralnoto odnesuvawe na lu|eto.

Pretstavnici od Ministerstvoto za obrazovanie, denovive imaa sredba so direktorite od osnovnite i srednite u~ili{ta, na koja stana zbor za re{avaweto na problemot so penzioniranite 3.000 nastavnici i profesori. Spored soop{tenieto od Ministerstvoto, za tri meseci direktorite na u~ili{tata treba da podgotvat i da dostavat listi za vrabotuvawe na novi kadri, spored potrebite na sekoe u~ili{te.

Vo osnovnoto u~ili{te "Mo{a Pijade" vo op{tinata Centar @upa, kade {to minatata godina be{e vovedena nastava na turski jazik, a Ustavniot sud vo juni godinava go ukina toa re{enie, nastavata po~na bez problemi, na makedonski, albanski i na turski nastaven jazik.

"DENES" I "VLADA"

Rakovodstvoto na NIK "Denes" na odr`anata pres-konferencija gi otfrli tvrdewata na vladiniot portparol, Antonio Milo{oski, izneseni vo nekoi mediumi, deka blokadata na `iro-smetkata od Zavodot za platen promet nema politi~ki motivi.

Upravata za javni prihodi soop{ti deka pri kontrolata na pravilnosta na presmetuvaweto i pla}aweto na javnite dava~ki za 1998 i 1999 godina kaj Trgovskoto dru{tvo za izdava~ka dejnost "Denes", Ajanovski i dr. DOO Skopje e utvrdeno nepla}awe na danoci vo vkupen iznos od 1.951.841,00 denari. Za nenavremeno pla}awe na navedenite obvrski od strana na kontrolata, presmetana e kamata vo vkupen iznos od 1.013.980,00 denari.

Poradi nepla}awe na obvrskite vo zakonski opredeleniot rok, Upravata za javni prihodi pristapila kon prisilna naplata preku zabrana na raspolagawe so sredstvata na `iro-smetka na kontroliraniot subjekt, {to e voobi~aena postapka vo vakvi uslovi.

TRI GODINI OD SMRTTA NA MAJKA TEREZA

Na petti septemvri navr{ija tri godini od smrtta na Gonxa Bojaxiu - Majka Tereza. Po toj povod, pred nejziniot spomenik vo centarot na Skopje be{e odr`an istoriski ~as, posveten na ovaa golema humanistka, a vo Makedonskiot naroden teatar, vo prisustvo na dr`avniot vrv, se odr`a sve~ena akademija za `ivotot i deloto na Majka Tereza, edinstvenata nobelovka na makedonskite prostori.