Ogneni stihii niz dr`avava

MAKEDONIJA GORI - VLADATA NA PLA@A!

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Od po`arite, koi ve}e dva meseca stanaa sekojdnevie vo dr`avava, se uni{teni 10.000 hektari {uma od dab i buka, iglolisna i druga vegetacija. Za povtorno za`ivuvawe na uni{tenite hektari so {umski povr{ini }e trebaat desetici godini. Se procenuva deka vkupnata vrednost od {tetata }e iznesuva od 20 - 30 milioni germanski marki
  • "Vo gasneweto na po`arite se potrebni prira~ni sredstva", re~e Premierot. A, drugo s# si imame. Spored nego, "problem se nepristapnite planinski predeli", a ne nedostigot na helikopteri

Ognenata stihija koja se {iri nezapirlivo vo Makedonija, dosega uni{ti okolu 10.000 hektari povr{ina so {uma. Se procenuva deka vkupnata vrednost od {tetata }e iznesuva od 20 - 30 milioni germanski marki.

Re~isi edna nedela po`arot besnee{e po planinite kaj mesnosta Udovo, a prethodnite po`ari kako so magi~no stap~e se ras{trkuvaa vo pove}e reoni, kako kaj seloto Miravci, vo Prilepsko, Vele{ko, Strumi~ko, Skopsko...

^ove~koto nevnimanie najskapo }e mu bide naplateno na ~ovekot, bidej}i belite drobovi na prirodata gorat. Za povtorno za`ivuvawe na uni{tenite hektari so {umski povr{ini }e trebaat desetici godini. Naru{en e prirodniot sinxir na ishrana na florata i na faunata. Za serijata po`ari predupreduvaat i ekologistite ~ii prognozi velat deka ako ne se zapre ognot, na vegetacijata vo dr`avava & pretstoi seriozna zakana. Po{umuvaweto i rasteweto na mladite drvca }e trae so decenii, a `ivotinskiot svet, koj ve}e edna{ go napu{til svoeto `iveali{te, }e go izgubi svojot podmladok i reprodukcijata.

NEKOORDINIRANOST

Ovaa godina vo dr`avava se registrirani 154 po`ari. Pritoa se uni{teni {umi od dab i buka, iglolisna i druga vegetacija. Po`arot vo Miravci - Gevgelisko e samo primer za ~ove~kata nea`urnost i nevnimanie. I pokraj zakanite od ognenata stihija mesnoto naselenie ne se vklu~uva vo gasneweto na po`arite. Ova ne se odnesuva samo na po`arot vo Miravci, tuku i na site drugi.

Od [tabot za Civilna za{tita se `alat na slabata sorabotka so mesnoto naselenie, a najmnogu od nezainteresiranosta na lokalnata samouprava. Nedostiga kadar i oprema, a vo gaseweto na po`arite se vklu~eni i ekipi so helikopteri na KFOR i ARM.

Po`ari ima{e i vo Vele{ko kaj selata Mokrino, Oroov Dol, Teovo, Gorno Vranovci, a vo Valandovsko pod kontrola se staveni po`arite kaj seloto Marvinci, koj se pribli`il na samo pedesetina metri do ku}ite. Ognenata stihija na Grade~ka Planina uni{tila 3.100 hektari, pod kontrola se po`arite vo Prilepsko kaj selata Carevi}i, Zrze i Pletvar, i kaj skopskoto selo Osim~ani. Registriran e i po`ar na Popova [apka, a nadle`nite velat deka bil predizvikan od sto~ari koi ja zapalile smrekata za da sozdadat pogolema povr{ina pasi{ta.

Gori i planinata Dautica. Izgorea 80 hektari borova {uma, no po`arot ne e lokaliziran. Minatata nedela posle Demirkapiskata Klisura gorea {umite od levata i od desnata strana na rekata Vardar i dodeka ognot go osvetluva{e neboto, soobra}ajot se odviva{e najnormalno.

OBUKA

Minatonedelniot sostanokot na ministerot za odbrana, Quben Paunovski, so pomo{nicite-ministri od svojot resor, bil sredba za zapoznavawe. Od Civilnata za{tita velat deka se zboruvalo za kriti~nata sostojba so po`arite. Efekti od sostanokot nema, a po`arite i ponatamu si besneat.

Za razlika od zapadniot svet, na{ite po`arnikari, mo`e slobodno da se ka`e, imaat mnogu slaba obuka. Primer za toa se mnogu izgoreni ku}i koi dogorele do temel poradi nenavremenoto pristignuvawe na ekipite na terenot. Nivnata obuka se sostoi vo miewe na nivnite avtomobili pred po`arnite stanici. Kondicijata koja im e potrebna e svedena na minimum, a toa zna~i deka so oprema od 70 kilogrami e nevozmo`no da se istr~a na teren. Instituciite nadle`ni za toa treba da se zagri`at i vo idnina da organiziraat poseriozna obuka.

Opremata vo po`arnite slu`bi e zastarena ili voop{to ja nema. S# dodeka ne ni se slu~i ova, nikoj ne se seti za nabavka na novi vozila, azbestni odela i s# ona {to e potrebno za normalno funkcionirawe na edna po`arnikarska stanica.

Vladata, pri gaseweto na minatonedelnite po`ari, kolku i za nea da se ka`e deka napravila ne{to protiv ognenata stihija, najavi deka }e prefrli {est milioni denari na smetkata na JP "Makedonski {umi" za nabavka na gorivo, hrana i te~nost za gasewe na po`arite. Samo, ne ka`aa koga }e gi prefrlat. Do krajot na ovaa ili na po~etokot na idnata godina?! Ili, mo`ebi otkako }e izgorat site {umi vo dr`avava. Ako se isklu~i ovaa najava, Vladata spie{e dodeka besneeja po`arite vo makedonskite {umi. Poto~no, kako {to be{e istaknato na presot na Demokratskiot sojuz, Vladata se odnesuva kako da gorat {umite vo nekoja druga dr`ava, a ne vo Makedonija.

"Vo gasneweto na po`arite se potrebni prira~ni sredstva", re~e Premierot. A, drugo s# si imame. Spored nego, "problem se nepristapnite planinski predeli", a ne nedostigot na helikopteri. Sepak, NATO za na{iot dobrovolen tranzit niz Makedonija ni dol`i i takva usluga - pomo{ pri gasewe na po`arite. Raka na srce, vo odnos na ognenite stihii dosega se odnesuvaat mnogu humano.^OVE^KO NEVNIMANIE

Naj~estata pri~ini, ako ne i edinstvenata, za po`arite e ~ovekot. Negovoto nevnimanie odi dotamu {to voop{to ne se razmisluva na posledicite. Vo ovie letni gore{tini se palat strni{tata po obranata `etva, a se frlaat i opu{oci od avtomobil po pati{tata i pokraj postojanite apeli za vnimanie. Sekoe zapaleno strni{te pretstavuva opasnost za okolinata, bidej}i vetrot mo`e da go odnese do najbliskata {uma. Ova samo go potvrduva faktot deka najgolemiot neprijatel na ~ovekot e ~ovekot.


PODMETNATI PO@ARI?!

Od Vladata i od nadle`nite organi se {pekulira za podmetnati po`ari, no vakvite informacii s# u{te ne se potvrdeni. Dokolku vakvite {pekulacii se to~ni, ostanuva pra{aweto koj i zo{to saka da ni gi uni{tuva {umite.

Podatokot deka eden kubik ogrevno drvo ovaa godina dostigna do cena od 2.200 denari i deka istite se izvezuvaat na Kosovo, poka`uva deka vo dr`avava e mo`en nedostig. Se razbira, vo kalkulaciite vleguvaat i 10.000 hektari uni{teni povr{ini so {umi. Dali cenata za eden kubik ogrevno drvo, vo naredniot period }e bide povisoka?


VOJSKA ILI DO@D?

Ako trgneme po primerot na Soedinetite Amerikanski Dr`avi, nema da imame problemi so nedostig na lu|e pri gaseweto na po`arite. Tie zapo~nale so PP-obuka na vojnicite koi }e mo`at da se soo~at so ognot. Vakviot na~in na obuka na svoite vojnici mo`e da go primeni i na{ata Vlada, odnosno Ministerstvoto za odbrana. Ova e sepak podobra opcija od ~ekaweto do`d.


GORI I VO GRCIJA

Minatata nedela na{iot ju`en sosed bez respekt kon ekolo{kata katastrofa na Dojranskoto Ezero, koe prethodno (vo 1989 godina) go ispu{ti niz kanalot \ol-aj, go koriste{e za gasewe na po`ar na svojata planina. Algite na Dojranskoto Ezero, osven {to se lekoviti mo`e da poslu`at i za lokalizirawe na ognenite stihii. Zo{to na toa ne se setija i na{ite pri gaseweto na po`arot kaj Udovo? Izgleda deka ekolo{kite katastrofi se na{a slaba strana.