Sobor na Sveti Arhangel Gavril i Sveti velokoma~enica Marina

"JAS SUM GAVRIL KOJ STOI PRED BOGA"

Pi{uva: axika @ivanka FILIPOVSKA

  • "Raduvaj se blagodatna! Gospod e so Tebe! Blagoslovena si ti me|u `enite! ... i ete, ti }e za~ne{ vo utrobata i }e rodi{ sin, i }e go nare~e{ so imeto Isus
  • "Jas vo tebe Gospode gledam spasenie. Jas od tebe Hriste nema da se otka`am... Na s# ti fala, Gospodi i spasitele"

Dojdete vo hramot Bo`ji, vo "toa par~e od neboto do zemjata, ~ij agolen kamen e samiot Spasitel Gospod Isus Hristos, vo domot kade prebiva Bog, negovite angeli, svetitelite", za da go proslavime zaedno praznikot na golemiot bo`ji sluga, Sv. arhangel Gavril. Dojdete zaedno da se raduvame na toj neobi~en den, 13 juli/26 juli, zaradi negovite "javuvawa i ~uda niz seta istorija na ~ove~koto spasenie". Da go obele`ime prazni~niot sobor na negovite javuvawa po bo`ja naredba. Sv. arh. Gavril mu se javil na sv. porok Mojsej i "Mu soop{til na golemiot Bo`ji izbranik kako e sozdaden svetot i seto ostanato {to potoa Mojsej go zapi{a vo knigata "Sozdavawe na svetot".

Sveti arhangel Gavril mu se javil na sv. prorok Danilo i go izvestil za vremeto na osloboduvawe na lu|eto bo`ji od vavilonskoto ropstvo. Go izvestil i za vremeto na doa|aweto na Gospod Isus Hristos vo svetot so "ovoplotuvawe od Pre~ista Deva". Im se javil na ve}e ostarenite sv. pravedni Joakim i Ana i im donel blaga vest deka }e im se rodi }erka "preblagoslovenata i pre~ista Deva Marija". Im javil deka }e dobijat }erka "od vekovite odnapred izbrana za majka na mesijata" koja }e dojde zaradi spasenie na ~ove~kiot rod".

BO@JA KREPOST

Golemiot Arhangel ja ~uval malata Marija vo erusalimskiot hram, ja hranel, se gri`el za nea i sekojdnevno & nosel hrana. Samiot za sebe preku Svetoto pismo zboruva kolku e golem, deka e blizu do Boga i stoi pred prestolot Bo`ji: "Jas sum Gavril koj stoi pred Boga... `ena ti Elisaveta }e rodi sin i }e mu stavi{ ime Jovan...". So tie zborovi go izvestil sv. Zaharie za ra|aweto na Sv. Jovan Krstitel. Po okolu {est meseci, arh. Gavril ispraten od Boga, & se javil na Deva Marija, vo galilejskiot grad Nazaret i go objavuva ra|aweto na Isusa Hrista: "Raduvaj se blagodatna! Gospod e so Tebe! Blagoslovena si ti me|u `enite! ... i ete, ti }e za~ne{ vo utrobata i }e rodi{ sin, i }e go nare~e{ so imeto Isus. Svetiot Duh }e slegne na tebe i Silata na Sevi{niot }e te oseni; pa zatoa i rodenoto }e bide sveto i }e se nare~e Sin bo`ji". Zatoa so pravo sv. arh. Gavril e nare~en blagovesnik na ovoplotuvaweto na sinot Bo`ji. Kolku silni i mudri zborovi iska`ani od nejzinata pre~ista usta (kon arhangelot) "Eve ja sluginkata Gospodova: neka mi bide spored zborovite tvoi". Zborovi so koi ja iska`uva soglasnosta na nejzinoto srce da go rodi Bo`jiot sin. Ovoj golem arhangel im se javil na pastirite i im rekol: "Eve vi soop{tuvam golema radost, deneska vi se rodi vo gradot Davidov Spasitel, koj e Hristos Gospod... }e najdete povien Mladenec, kako le`i vo jasli". Zaedno so angelot, nebesnoto voinstvo zapeelo: "Slava na Boga vo visinite, a na zemjata mir, i me|u lu|eto dobra volja". Imeto Gavril, zna~i krepost bo`ja, gi potkrepuva lu|eto vo nivnite podvizi. Toj mu se javil na Gospod Isus Hristos vo Getsimanskata Gradina, koga se molel na Boga, pred da postrada, pred da bide izdaden od Juda Iskariot, koj go predal svojot u~itel i Gospod za 30 srebrenici. Go potkrepuval Bog da izdr`i do kraj, mu vleval sila i izdr`livost, kreposniot arhangel. Blagovesnikot na za~nuvaweto i ra|aweto Gospodovo e i blagovesnik na voskresenieto gospodovo. Arhangelot im javil na `enite-mironosici deka Gospod Isus Hristos voskresna: "[tom mina sabotata, Marija Magdalena, Marija Jakovova i Salomija, kupija mirisi, za da dojdat i da go poma`at Isusa. Vidoa eden mlad ~ovek oble~en vo beli ali{ta, kako sedi od desnata strana i se upla{ija mnogu. A toj im re~e: "ne bojte se! Vie go barate Isusa Nazareecot, Raspnatiot. On voskresna, ne e ovde". Arhangelot & se javil na Pre~ista Bogorodica pred nejzinoto Uspenie, pred da se preseli od zemjata na neboto i & podaril svetla rajska granka. Slava i veli~ie na golemiot posrednik pred Boga, dobrotvorot niz site vekovi na ~ove{tvoto.

OGNENA MARINA

Na 30 juli se slavi sv. vm~ Marina - Ognena Marina. Nejzinoto mlado srce i svet duh, ne dozvolija da se pokloni na ve{ta~kite idoli. Naredbata na carskiot namesnik Olimvrie, da mu bide `ena i da se pokloni na idolite, hristijankata Marina smelo ja odbila: "nema da se poklonam na mrtvite idoli... ne im ja davam na niv taa ~est, koja mu pripa|a samo na mojot Sozdatel. Olimvrie naredil da bide ma~ena. Seta vo krvavi rani ja frlile vo zatvor. No, Bog ja izle~il od site rani. Ja frlile vo ogan i vo voda, no poradi silnata qubov vo Hrista, golemata ma~enica od Antiohija Pisidijska, koja se zavetila da go zavr{i svojot `ivot kako devojka, "go pretrpe kako vo tu|o telo". Pred da go ispu{ti svojot duh, & se javil samiot gospod Isus Hristos so angelite i ja potkrepuval. Po izdr`anite nat~ove~ki ma~ewa bila osudena na pose~uvawe so me~. Nejzinite posledni molitvi ja skr{uvaat smelosta na demonite: "Jas vo tebe Gospode gledam spasenie. Jas od tebe Hriste nema da se otka`am... Na s# ti fala, Gospodi i spasitele". Ne`nata i ubava petnaesetgodi{na devojka gi izdr`a najte{kite maki za Hrista, za izvorot na `ivotot, za mudrosta Bo`ja, za svetlosta nebesna, koja ja ogrea vo temniot zatvor kade go slu{nala glasot: "Raduvaj se Marino, razumna golubice Hristova, }erko na vi{niot Sion, zo{to dojde denot na tvoeto veselie". Postradala za vreme na Hristoborniot car Dioklecijan.

Branitelke na verata hristijanska, hrabra ma~eni~ke ukrasena so venec na slavata, moli go Boga da gi spasi na{ite du{i i da n# osvetli so negovata ve~na svetlina.