VE^NITE "SINDIKALNI LIDERI"

E moi dragi kolegi sindikalisti! Stole (Stojan Nikolov- prv pretsedatel na UNASM), Ko~o (Kostadin Lukarski - avtor na prviot Statut na UNASM), Lefter (Atanas Lefterov-toga{en i sega{en Sekretar na UNASM), Cobe (Slobodan Antovski - sega{en v.d. pretsedatel na UNASM), Vlado (Apostolovski - blagajnik na UNASM), Mane (Tortevski - koordinator), Tom~e (Bubregoski - koordinator), Dra{ko (Serafimovski -koordinator), Bo{ko (Cvetkovski - koordinator), Velko (Milenkovski - koordinator) i drugite ~ii imiwa vo ovoj moment ne mi doa|aat na pamet, a so koi re~isi deset godini vodevme i s# u{te vodime vojna, za sozdavawe vistinski sindikat, dali se preispitavte? Dali kone~no osoznavte deka xabe ste izgubile vreme od deset godini? Dali kone~no osoznavte deka golema i mo}na organizacija ne se pravi bez `rtvi, bez ~lenarina, bez ~uvstvo za zaedni{tvo, bez jasno razgrani~uvawe na interesite (po osnov na trud - site rabotnici {to egzistiraat od svojot trud i po osnov na kapital - parazitite {to `iveat od tu|iog trud, i so ukraden kapital), bez elementarno ~ove~ko dostoinstvo, bez kodeks za sindikalno odnesuvawe i bez vizija za 50 godini?!

Nie duri i vlegovme vo istorijata na makedonskiot narod so legendarniot "{trajk so gkad" pred Vladata, pod spomenikot na "Padnatite borci od NOB", iako samite ne bevme dovolno opstojni, od toj nastan da napravime istorija i da izgradime po~ituvani sindikalci, dostoinstveni rabotnici, nepokoleblivi graditeli na Makedonija.

Site "sindikalci" nitu bile, nitu mo`e da bidat lideri, a ne "ve~ni lideri", kako {to postojnite, samonare~eni "lideri" se obiduvaat pred pretstojniot Kongres na UNASM da se prika`at i da doka`uvaat deka bez niv nema UNASM, nema Sindikat.

Liderot go vostoli~uvaat drugite (~lenovite na sindikatot), a ne toj samiot.

Sindikalnite lideri se borat za svoite ~lenovi, za rabotnicite i za svojot narod, a ne za tesnogradi partiski interesi i za stavawe pod kontrola na Sindikatot i sindikalnoto dvi`ewe vo celina, vo imeto na nekoi partii. Sindikalnite lideri imaat samo edna partija - ekonomski prosperitet na rabotnicite vo sopstvenata dr`ava i vo svetot. Sindikalnite lideri go pottiknuvaat sindikalniot duh kaj rabotnicite od svojata dr`ava i svetot. Dali kaj nas e taka?

Ni go odzedoa pravoto na upravuvawe so fabrikite {to nie gi izgradivme. Go smenija Zakonot za rabotni odnosi i ni gi namalija site dotoga{ steknati prava po osnov na trud, {to vo najmala raka e protivustavno, ako ne znaevte. Donesoa Zakon za privatizacija, {to zna~i sprovedoa kontrarevolucija bez zrno barut, {to e nezabele`ano vo evolucijata, a kamoli vo istorijata. N# izbrkaa od na{ite fabriki za koi kreditite gi otpla}avme nie rabotnicite od na{iot trud - plati. Dodeka na "zapad"rabotnicite dobivaa po 2.500 gm, nie dobivavme po 1.000 gm, a so drugite 1.500 gm gi pla}avme kreditite i ja finansiravme zaedni~kata potro{uva~ka - zdravstvo, penzisko, {kolstvo, so eden zbor dr`avata.

Liderite gi nema{e da reagiraat, nitu toga{ (Svetozar Vasilevski, pa @ivko Tolevski), nitu denes (Blagoja Ivanovski, pa Slobodan Antovski, Bla`e Stojanoski, Atanas Lefterov). Ve}e spomenatiot Lukarski (sin na prviot gradona~alnik na Skopje - Du{ko Lukarski koj nema nikakvo obele`je vo gradot, iako se znae deka samo prviot e prv), kako glaven vinovnik, {to go uni{ti vistinskiot sindikalen duh na Makedoncite, go prepoznava polutanstvoto na makedonskite rabotnici.

Jas dragi moi kolegi i drugari ("drugari" bez ideolo{ka konotacija, tuku kako eden iden bezli~en jazi~en format na oslovuvawe na nepoznatiot) sepak gledam zrnce nade` i veruvam deka "partiskite aparat~ici" }e razberat deka e vreme da si odat od Sindikatot, da & se "posvetat" na svojata partija. Zatoa baram od site vas, sindikalcite, ~lenovi na UNASM, da po~neme kone~no so izgradba na vistinskata organizacija i toa od po~etok.

Stra{o (BiD) Jovanov -

edinstven profesionalen sindikalen zastapnik

vo RM, na Sindikatot na kamionxiite "MAKAMTRANS" - UNASM


PATRIOTIZAM, OPTIMIZAM

"Alo…, a be vie gluposti li pravite deka pi{uvate samo latinica, pi{uvate protiv vladikata Petar, na{iot heroj. A be vie ne znaete, vie ne ste voop{to Makedonci, mameto va{e da vi go raspla~am. Ne znaete vie so kogo si igrate, idninata }e poka`e. Vie ste antimakedonci so toa hrvatsko, jugoslovensko, va{e pismo {to go pi{uvate - latinica, mameto va{e da vi go...".

(Transkript od eden telefonski povik do AMT od minatata nedela)

Patriot, nema {to! Vistinski sledbenik na vladikata Petar, koj s# u{te nasilni~ki im predlaga qubov na Makedoncite vo Avstralija i ne daj Bo`e da ne mu se vozvrati so ista strast. Toga{ se znae - sud i tu`bi!

Vladikata dobro go razbral ovoj sistem. Prav ili kriv, }e mora da zeme{ advokat, i toga{ si gotov. Ne ti e ni do doka`uvawe, ni do pravda, koga advokatite ti gi praznat xebovite. Da, vladikata go razbral ovoj sistem vo Avstralija i toa mnogu dobro. No, mo`ebi sepak ostanalo ne{to patriotsko vo nego - da se nadevame, da bideme optimisti.

A vo Makedonija, pak, pregovara koj }e stigne i nikomu ne mu padnalo na um da go pra{a narodot za toa.

Prvo, mileni~eto na Hilari pregovara za imeto so nade` deka mo`ebi site }e n# preobrazi vo protestanti. Veruvajte, toga{ bi n# priznale pod kakvo i da e ime. Vo isto vreme, drugar mu Qub~o so negovata Sne{ka si pravi izleti vo Erusalim i ne bi se iznenadil, kako plod na taa poseta za nekoj mesec da imame i nov predlog za imeto na MPC - Erusalimska Ohridsko-Srpsko-Gr~ko-Bugarska Pravoslavna Crkva...

A, vistinskite hristijanski mesii i patrioti se vratija od manastirot Kalini} kako pokisnati. Srpskata pravoslavna crkva se vra}a 42 godini nanazad i na "na{ite" mesii im predlaga nekakva avtonomija, a isto taka se bara pri sekoja molitva vo na{ite crkvi da se spomnuva imeto na srpskiot poglavar (toa na Episkopot Jovan voop{to ne bi mu padnalo te{ko).

Mo`ebi na site ovie "na{i" politi~ki i hristijanski mesii sepak im ostanalo i malku patriotizam - da se nadevame, da bideme optimisti...

I sega se pra{uvam sebesi, {to nie voop{to pregovarame so ovie balkanski zemji koga od niv imame i postara istorija, dr`ava, crkva, ime i nacija.

Zoran Nikolovski


PRIZNAVAWE OKUPACIJA I ZAGROZUVAWE NA NEZAVISNOSTA

Povod: Najavenite izmeni na Zakonot za dr`avjanstvo

Vo posledno vreme vo sredstvata za javno informirawe nekako srame`livo se najavuva Zakonot za izmeni i dopolnuvawa na zakonot za dr`avjanstvo. Pritoa, osnovnata promena {to se predlaga e namaluvawe na rokot potreben za steknuvawe so makedonsko dr`avjanstvo od 15 na 10 ili duri na 5 godini neprekinat prestoj vo RM pred podnesuvaweto na baraweto.

Iako vakvata promena formalno se obrazlo`uva so navodnoto usoglasuvawe na doma{noto zakonodavstvo so evropskite standardi, vo su{tina stanuva zbor za predizboren pazar me|u VMRO-DPMNE i koalicijata PDPA-NDP. Smetame deka nikoj odnadvor ne vr{i pritisok vrz Republika Makedonija vo oblast vo koja e celosno suverena. Naprotiv, o~evidno e deka VMRO-DPMNE, soo~ena so celosna katastrofa na pretstojnite lokalni izbori, ~ini u{te edna otstapka samo zaradi goloto ostanuvawe na vlasta - otstapka so koja se kupuvaat glasovi, no i so koja definitivno se podgrevaat me|uetni~kite tenzii do granicata na tolerancijata. Ovaa vlast, isto kako i prethodnata, podgotvena e na s# po cena duri i po nea da ne ostane ni{to.

Ottamu, otvoreno se stava vo funkcija na katastrofalnoto naru{uvawe na me|uetni~kata ramnote`a i de fakto demografskata okupacija na Makedonija. Donesuvaweto na eden vakov zakon preku no} }e ja promeni demografksata i etni~kata karta do taa merka {to neizbe`no }e generira sudiri na me|uetni~ka osnova, koi lesno mo`at da dovedat do gra|anska vojna.

Kako partija opredelena za vistinski i su{tinski reformi, za koi znaeme kako i mo`eme da gi sprovedeme, a koi nu`no }e gi stabiliziraat i me|uetni~kite odnosi vo dr`avata, najostro protestirame protiv ovoj ~in. Smetame deka demografskata okupacija fakti~ki, iako ne pravno, pretstavuva okupacija, a nejzinoto predizvikuvawe ili priznavawe e inkriminirano kako krivi~no delo.

Zaradi toa, gi predupreduvame gospodata Qub~o Georgievski i Savo Klimovski, vo svojstvo na pretsedateli na Vladata i Sobranieto na Republika Makedonija, deka vo momentot koga }e go stavat svojot potpis vrz vaka predlo`eniot zakon, }e im bide podnesena krivi~na prijava za storeni krivi~ni dela PRIZNAVAWE NA OKUPACIJA od ~l. 306 i ZAGROZUVAWE NA NEZAVISNOSTA od ~l. 308 od Krivi~niot zakonik.

VMRO-Vistinska makedonska reformska opcija Boris Zmejkovski