NAGAZENA EKSPLOZIVNA NAPRAVA

Vo reonot na karaulata "Tanu{evci", na 29 juli vo 20,40 ~asot pri redovna patrola na organot na grani~nata slu`ba so oklopen transporter "Hermelin", na patekata za patrolirawe voziloto nai{lo na eksplozivna naprava od {to do{lo do negovo o{tetuvawe, no bez posledici po ekipa`ot.

Spored naredbata na komandirot na karaulata, vo navedenoto vreme grani~na patrola se upatila vo nasoka na mestoto Gorni Klu~ i na 100 metri zapadno od seloto, na oddale~enost od 220 matri od dr`avnata granica so SR Jugoslavija, na delot kon Kosovo, vo del na nepregledna krivina na patot, voziloto so zadnoto desno trkalo nagazilo na eksplozivna naprava koja go uni{tila trkaloto.

Po izvestuvaweto za nastanot od strana na patrolata, komandirot na karaulata, vedna{ prezel merki za obezbeduvawe na voziloto i tragite od eksplozijata, istovremeno zajaknuvaj}i go sostavot na patrolata so dopolnitelen broj grani~ari.

REFORMA NA PLATNIOT SISTEM

Upravniot komitet za reformi na platniot sistem, so koj pretsedava{e ministerot za finansii, Nikola Gruevski, ja odr`a pettata sednica na koja bea dogovoreni natamo{nite aktivnosti vo reformata na platniot promet vo Republika Makedonija.

Komitetot ja usvoi studijata za klirin{ki sistem vo Republika Makedonija, koj }e se formira preku transformacija na del od dosega{niot Zavod za platen promet.

Bea razgledani i dvata proekta za distribucija na efektivni gotovi pari, kako i me|usebnata povrzanost na reformata na platniot promet i reformata na penziskiot sistem, od aspekt na naplatata na pridonesite.

DOGOVOR ZA GRANT

"Elektrostopanstvo na Makedonija", potpi{a dogovor za grant so Agencijata za me|unarodna trgovija i razvoj na SAD (TDA), vo vrednost od 550 iljadi amerikanski dolari. Dogovorot go potpi{aa generalniot direktor na ESM, Goran Rafajlovski i ambasadorot na SAD vo Republika Makedonija, Majk Ajnik.

Kako {to izjavi direktorot Rafajlovski, sredstvata }e bidat nameneti za izrabotka na fizibiliti studii za izgradba na hidroelektri~nata centrala "Bo{kov most" i za energetsko povrzuvawe me|u Bugarija, Makedonija i Albanija preku Koridorot 8, odnosno za izgradba na 410-kilovolten dalnovod od Dubrovo do Radomir i 200-kilovolten dalnovod od Vrutok do Bureli. Od sredstvata, za "Bo{kov most" }e bidat izdvoeni okolu 250 iljadi, a za studijata za energetsko povrzuvawe, okolu 300 iljadi dolari.

RESTARTIRAWE NA ZAGUBARITE

Zaradi sproveduvawe na strukturnite reformi vo stopanstvoto, Vladata go prifati Akcioniot plan za restartirawe na pretprijatijata-zagubari, so navedeni aktivnosti i merki {to treba da gi prezeme dr`avata kaj stopanskite subjekti koi so prekini ili postojano vo poslednite godini iska`uvaat zagubi, golema zadol`enost i blokirani `iro - smetki podolg period. Aktivnostite i merkite }e bidat prezemeni soglasno postojanoto zakonodavstvo kako odnos me|u doveritel i dol`nik i akcioner, odnosno sodru`nik vo stopanskiot subjekt - zagubar. Vrz osnova na analizite }e sledat natamo{ni aktivnosti i merki {to }e se prezemaat od strana na dr`avata, vo zavisnost od statutot {to go ima taa kaj zagubarot, akcionerot, sodru`nikot ili doveritelot. Ottuka i aktivnostite i merkite }e bidat naso~eni kon reorganizacija ili likvidacija na zagubarot, soglasno odredbite na postojnata zakonska regulativa.

SO DDV PRODA@BATA MINIMALNA

Voveduvaweto na Danokot za dodadena vrednost dopolnitelno gi poskape vozilata, koi sega, so nepromenetata akciza, prakti~no dvojno se odano~uvaat (so 25 otsto akciza i 19 otsto DDV). Spored avtomobilskite dileri, od prvi april, vozilata neopravdano se staveni vo kategorijata na luksuzen proizvod bidej}i, isto kako i sekoja akcizna stoka, se optovareni so carina, akciza i DDV.

Dopolnitelen problem, kako za kupuva~ite, taka i za prodava~ite, pretstavuva i ukinuvaweto na privilegiite {to dr`avata im gi dava{e na potro{uva~ite - mo`nosta carinata da se plati so zarobeni devizi i kupuvaweto so zamena staro za novo. So toa, vsu{nost, pri kupuvaweto avtomobil so cena od 10.000 do 13.000 germanski marki, kupuva~ot pla}a{e okolu 3.000 marki pomalku.

Koga seto ova }e se zeme predvid, stanuva jasno zo{to cenite na avtomobilite vo poslednive ~etiri meseci se zgolemeni vo prosek za okolu 20 otsto. Toa, pak, re~isi stoprocentno ja namali rabotata na avtomobilskite importeri.

MAT - NACIONALEN AVIOPREVOZNIK!?

Eks-ministerot za soobra}aj i vrski, Bobi Spirkovski, na 26 minatiot mesec, bez da ja informira Vladata, sklu~il dogovor so aviokompanijata MAT so koj ja nominira za nacionalen avioprevoznik. Vo dogovorot bilo zaklu~eno toj da po~ne da va`i na denot na potpi{uvaweto, no eden mesec da ne se objavuva, a da po~ne da se primenuva od prvi noemvri, koga stapuva vo sila zimskiot red na letawe, za da mo`at da se napravat site potrebni podgotovki za negova primena. Istovremeno, Spirkovski izdal nalog za povlekuvawe na sertifikatot za rabota na aviokompanijata "Er servis", zad koja stoi direktorot na Javnoto pretprijatie za aerodromski uslugi '"Makedonija", Vawa Bitowanu, poradi toa {to od izdavaweto na privremenata dozvola dosega, kompanijata ne "poletala". A sega, koga Vladata ve}e donela odluka za nominirawe nacionalen avioprevoznik, kompanijata na Bitoqanu se izvestuva deka do donesuvawe na noviot Zakon za vozdu{na plovidba nema da se izdavaat dozvoli za nitu edna nova aviokompanija.

POSETA NA "PROHOR P^INSKI"

Po povod vtori avgust, Denot na Republikata, oficijalna delegacija na Republika Makedonija, predvodena od pretsedatelot na Sobranieto, Savo Klimovski, na vtori avgust }e go poseti manastirot "Sveti Prohor P~inski", kade }e polo`i venec.

Vo sostav na delegacijata se i ministerot za obrazovanie i nauka, Gale Galev, kako i Viktor Dimovski, pomo{nik na ministerot za nadvore{ni raboti i Zlate Biqanovski, pretstavnik na Sojuzot na borcite na Republika Makedonija.

DODELUVAWE KONCESII

Sovetot za radiodifuzija na Republika Makedonija gi izvestuva gra|anite deka e vo tek postapkata za dodeluvawe koncesii za kabelski radio i televiziski mre`i.

Vo vrska so obra}aweto na pove}e gra|ani od Skopje i drugi gradovi, kade {to ima pove}e kandidati za oddelni podra~ja, Sovetot za radiodifuzija gi izvestuva gra|anite deka podnesuvaweto na prijavite i dokumentacijata na konkursot, ne mo`e da bide osnova za sklu~uvawe na dogovori. Od operatorite koi{to predlagaat pretplata, gra|anite treba da pobaraat Odluka za dodeluvawe koncesii i Dogovor za koncesija.

Site dogovori koi se sklu~uvaat so operatorite s# do zavr{uvawe na postapkata, se na rizik na gra|anite i na onie koi nelegalno gradat mre`i i sklu~uvaat dogovori.

ZABRANA ZA TE[KI VOZILA

Ministerstvoto za vnatre{ni raboti izvestuva deka vo periodot od 28 juli do prvi septemvri 2000 godina, za vreme na vikendite i toa vo petok od 15 do 23 ~asot i vo nedelite od 15 do 23 ~asot, se zabranuva soobra}ajot na te{ki tovarni vozila poradi zgolemuvawe na intenzitetot na soobra}ajot vo vreme na turisti~kata sezona na relacija Skopje-Tetovo-Ki~evo - Ohrid i Struga pri {to doa|a do pogolemi zastoi.

Isto taka se zabranuva u~estvo vo soobra}ajot na tovarni vozila ~ija vkupna te`ina nadminuva 7,5 toni na site vidovi pati{ta so sovremen kolovoz vo vremeto od 12 do 18 ~asot, po~nuvaj}i od 28 juli 2000 godina i istata }e va`i s# dodeka traat visokite temperaturi, zaradi toa {to vakvite vozila pravat seriozni o{tetuvawa na kolovozot i ja zagrozuvaat bezbednosta na soobra}ajot.

Od ovaa zabrana se izemaat motornite vozila na grade`nataoperativa koi rabotat na avtopatot Gevgelija - Gradsko i Skopje-Tetovo.

UVID VO IZBIRA^KITE SPISOCI

Ministerstvoto za pravda, vo soglasnost so zakonski predvidenite rokovi izvestuva deka uvidot vo Edinstveniot izbira~ki spisok zapo~nuva na 20 juli 2000 godina i }e trae do treti avgust 2000 godina, taka {to site gra|ani mo`at da gi proverat svoite podatoci i dokolku za toa ima potreba vrz osnova na soodveten dokument da se napravi izmena na podatocite vo Edinstveniot izbira~ki spisok, a analogno na toa i vo izbira~kata legitimacija.

Uvodot vo Edinstveniot izbira~ki spisok }e se vr{i vo oddelenijata za op{ta uprava i mesnite kancelarii na Ministerstvoto za pravda, sekoj den od 7 do 19 ~asot, vklu~uvaj}i gi i denovite za vikend.

Isto taka, vo periodot od 20 juli 2000 godina do 7 septemvri 2000 godina }e te~e postapkata na zamena na uni{tenite i izgubeni legitimacii. Za taa cel e potrebno gra|anite prethodnata izbira~ka legitimacija da ja oglasat za neva`e~ka vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" i so potvrdata za oglasuvawe da se obratat do Oddelenieto za op{ta upravana Ministerstvoto za pravda na teritorijata kade {to imaat postojano mesto na `iveewe, odnosno kade {to se zapi{ani vo izvodot od Edinstveniot izbira~ki spisok. Vo Oddelenieto }e gi dobijat site dopolnitelni informacii povrzani so ovaa postapka.

DESET DENA KRU[EVSKA REPUBLIKA

Po povod odbele`uvaweto na 97- godi{ninata od Ilindenskoto vostanie i Kru{evskata Republika, Sovetot na Nau~no - kulturnite sredbi "Deset dena Kru{evska Republika" ja organizira godina{nata manifestacija so prigodna programa. Manifestacijata se odr`uva vo Kru{evo i zapo~nuva od prvi i }e trae do desetti avgust. Centralnata sve~enost }e se odr`i na vtori avgust na Me~kin Kamen so polagawe na sve`o cve}e na grobot na Nikola Karev, a na golemiot Naroden sobor govor }e odr`i pretsedatelot na Republika Makedonija, gospodinot Boris Trajkovski.