"DENOVI NA NOVINARITE OD ISELENI[TVOTO"

Vo Skopje, denovive, se odr`aa "Denovite na novinarite od iseleni{tvoto".

Novinarite od dijasporata bea primeni od pretsedatelot na Republika Makedonija, Boris Trajkovski, od ministerot za informacii Vebi Bexeti i od ministerot za finansii, Nikola Gruevski.

Vo ramkite na manifestacijata be{e promovirana i knigata "Osporen identitet: na Makedoncite vo sovremena Avstralija" na Ice Najdovski od Melburn.

Novinarite od iseleni{tvoto se sretnaa so ministerot za iseleni{tvo, Martin Trenevski, so direktorot na Sovetot za radiodifuzija, Qubomir Jakimovski i so pretstavnici na Zdru`enieto na novinarite na Makedonija.

Novinarite za vreme na prestojot ostvarija i poseta na Satelitskata programa vo MTV, kako i na drugi novinarski ku}i, a vo Muzejot na Grad Skopje ja posetija Izlo`bata za iseleni{tvoto.

SOJUZ NA MAKEDONKI VO ALBANIJA

Vo Republika Albanija za prvpat e formiran Sojuz na `eni Makedonki, koj vo ramkite na Makedonskoto dru{tvo "Prespa" }e dejstvuva vo 17 naseleni mesta.

Pretsedatelot na "Prespa", Spase Mazrekovski, izjavi deka e donesena odluka Tretata Izborna konferencija na Dru{tvoto da se odr`i vo septemvri godinava.

Denovive treba da zapo~nat aktivnosti za izbor na pretstavnici na Konferencijata, kako i da se dinamiziraat aktivnostite za sorabotka so drugite makedonski dru{tva vo Albanija.

REKONSTRUKCIJA - KOMBINATORIKI

Rekonstrukcijata na Vladata, koja spored najavite od Sobranieto treba da se oficijalizira denovive, predizvika redica predizborni pazarewa pred esenskite lokalni izbori. Neizvesna e pozicijata na ministrite za odbrana, zemjodelstvo i zdravstvo - Nikola Kqusev, Marjan \or~ev i Dragan Danilovski i ministerot za urbanizam Du{ko Kadievski, za kogo vo prateni~kata grupa na VMRO-DPMNE se {pekulira deka e eden od mo`nite naslednici na Kqusev.

Spored druga varijanta, mo`no e me|u koalicionite partneri da dojde do zamena na resorite za odbrana i za nadvore{ni raboti, po {to vo foteljata na Kqusev bi sednal aktuelniot minister za nadvore{ni raboti, Aleksandar Dimitrov, a DPMNE-ovcite za {ef na diplomatijata navodno go planirale mladiot Danilo Gligorovski. Ovaa mo`nost zasega otpadnala, bidej}i alternativcite nemaat namera da go otstapat MNR s# dodeka ne go zavr{at proektot "Tajvan", odnosno s# dodeka pretsedatelot Boris Trajkoski ne mu gi potpi{e akreditivite na tajvanskiot ambasador vo Makedonija.

ZGOLEMENO PROIZVODSTVO

Spored podatocite od Zavodot za statistika na Republika Makedonija, industriskoto proizvodstvo vo zemjava vo juni ovaa godina vo odnos na istiot mesec lani bele`i porast od devet otsto.

Porastot se dol`i na zgolemuvaweto na proizvodstvoto na sredstvata za trud za 33 otsto i na materijalot za reprodukcija za 32,8 otsto.

Od vkupno zastapenite 32 industriski granki, proizvodstvoto e povisoko vo 20 industriski granki ~ie u~estvo vo strukturata na vkupnoto industrisko proizvodstvo iznesuva 58,7 nasto.

Industriskoto proizvodstvo vo Republika Makedonija od po~etokot na godinava do juni, vo odnos na istiot period minatata godina, bele`i porast od 10,6 otsto. Od vkupno 32 industriski granki, vo 23 proizvodstvoto e povisoko vo odnos na istiot period od minatata godina.

EKSPERTI NA NATO VO MAKEDONIJA

Voen ekspertski tim na NATO prestojuva vo pove}ednevna poseta na Republika Makedonija.

Posetata na delegacijata na NATO usledi po pismoto na pretsedatelot na Republika Makedonija, Boris Trajkovski, upateno do generalniot sekretar na NATO, Xorx Robertson, brifingot na ministerot za odbrana, Nikola Kqusev, na redovnata ministerska sredba na Evroatlantskiot partnerski sovet vo Brisel, informacijata na na~alnikot na General{tabot na Armijata na Republika Makedonija, general-potpolkovnik Jovan Andrevski, do generalniot sekretar na NATO, kako i po za~estenite grani~ni incidenti na makedonsko-jugoslovenskata granica, na delot kon Kosovo.

Cel na posetata na ekspertskiot tim na Alijansata e steknuvawe uvid vo sostojbite i sogleduvawe na potrebite na Republika Makedonija za zgolemuvawe na bezbednosta na granicata.

INCIDENT VO TETOVO

Po prezemenite intenzivni merki, Ministerstvoto za vnatre{ni raboti na Republika Makedonija celosno go rasvetli i dokumentira nastanot {to se slu~i na 22 juli okolu 22 ~asot i 15 minuti, pred kafuleto "Imix" vo Tetovo, koga po me|usebna raspravija i tepa~ka me|u Salajdin Mexiti (21) i negoviot brat Azem Mexiti (17) od edna i Arijanit Bexeti (19) od druga strana, trojcata od selo Mala Re~ica - Tetovo, liceto Salajdin Mexiti, koristej}i ogneno oru`je - pi{tol, se obidel da go ubie Arijanit Bexeti, nanesuvaj}i mu prostrelna rana i pritoa ranuvaj}i u{te dve lica.

IZMAMA OD "NEOKAR - ANGEL"

Sopstvenikot na privatnoto pretprijatie "Neokar-Angel" od Skopje, koj ja otkupi skopskata fabrika za avtobusi, gi izmamil nadle`nite lica vo ruskata banka "SBS - Agro banka - Makedonija" za iznos od milion germanski marki, tvrdi skopskata policija.

Taa podnela krivi~na prijava protiv Kastiqo Rodrigez Angel Antonio (37) od prilepskoto selo Debri{te, sopstvenik i osnova~ na firmite "Neokar - Angel" i "Motor kou~", a od neodamna i sopstvenik na vesnikot "Ekspres". Vo prijavata toj e osomni~en za krivi~no delo "izmama".

Spored policijata, osomni~eniot izmamnik, na svoe ime vo zemjava registriral dve privatni pretprijatija, "Neokar" i "Motor kou~". Preku prvata zemal krediti od banki, a preku vtorata vr{el proda`ba i naplata na avtobusi. Na ~elo na dvete pretprijatija postavil dvajca skopjani za direktori.

Spored policiskoto dosie, Kastiqo Rodrigez Angel Antonio e roden vo prilepskoto selo Debre{te. Pred dve decenii zaminal na pe~alba vo Meksiko.

REEKSPORTOT NA MESO NE E STOPIRAN

Ministerstvoto za trgovija tvrdi deka otkako se pojavija bolestite kaj doma{nite `ivotni vo sosedstvoto, osobeno siniot jazik kaj ovcite i kravite vo Bugarija, ne se izdavaat dozvoli za reeksport na Kosovo niz Makedonija. Od druga strana, vo Ministerstvoto za zemjodelstvo velat deka reeksport za Kosovo ima, no samo od oblastite {to ne se karantinski zatvoreni od bugarskite vlasti. Veterinarnite lekari objasnuvaat deka ova e dosta rizi~no i za na{ata stoka, bidej}i bolesta ja prenesuvaat eden vid komarci.

NAJAVEN [TRAJK

Vrabotenite vo obrazovanieto, naukata i kulturata kon krajot na avgust }e odr`at protest, a ako ne bidat ispolneti barawata za zgolemuvawe na platite i isplata na K-15, }e bide organiziran {trajk vo prvite denovi na septemvri, zaklu~eno e na odr`anata sednica na gra|anskiot sindikat. SONK bara ministerot za obrazovanie, Gale Galev, da go povle~e svoeto pismo za racionalizacija na kadarot vo u~ili{tata i za promenite prvo da razgovara so sindikatot. Ako gi ignorira Galev, SONK }e reagira do UNESKO i do drugite me|unarodni asocijacii.

KRADEL OD USTATA NA MAJMUNITE?

Direktorot na Zoolo{kata gradina vo Bitola vo minatite nekolku meseci so glad gi ma~el majmunite vo objektot, a parite od siroma{nata kasa na pretprijatieto nameneti za hrana za `ivotnite gi tro{el za sebe, velat izvori vo Zoolo{kata gradina. Policijata gi potvrdi ka`uvawata na vrabotenite i go somni~i direktorot Nexmedin Demiri za zloupotreba na slu`benata dol`nost i ovlastuvawe.

Spored policijata, Demiri gi molel nadle`nite da ja povle~at krivi~nata prijava protiv nego, a toj vetil deka }e gi vrati parite. Inspektorite ne sakale da slu{nat za takov predlog oti toj storil krivi~no delo. Direktorot od Zoolo{kata "pozajmil" 80.000 denari {to bile nameneti za hrana za majmunite i za drugite `ivotni vo objektot. Vrabotenite go prijavile vo policija, a nadle`nite pokrenale krivi~na prijava oti ja zloupotrebil dol`nosta.

SABOTA@A NA PRUGITE

"Makedonski `eleznici" alarmiraat deka kradci organizirano gi se~at telefonskite `ici od sistemot za sledewe vozovi na prugite niz zemjava i direktno ja zagrozuvaat bezbednosta na patnicite vo niv. Spored nadle`nite za toj vid soobra}aj, kradcite ja se~at bakarnata `ica {to telefonski gi povrzuva `elezni~kite stanici na prugite vo Makedonija i predizvikuvaat povremen prekin na vrskite.
Ekipa na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti vo nekolku koordinirani akcii so lokalni policajci i vo sorabotka so nadle`nite vo `eleznicata na samoto mesto na zlostorstvoto uapsila nekolku grupi kradci, koi vo pove}e obidi ukrale desetina kilometri `ica.
Vo "M@" velat deka rizikot e golem koga vrskite za sledewe na soobra}ajot se vo prekin, osobeno za vreme na vikendite, koga vozovite se polni so patnici. Golem broj nesre}i na prugite vo zemjava se slu~ile poradi tie incidenti, tvrdat poznava~ite. Policijata, pak, mo`e uspe{no da reagira ako navreme dobie izvestuvawe za takva kra`ba. Serija takvi kra`bi bile izvr{eni na prugata Skopje - Ki~evo, koga nepoznati lica isekle desetina kilometri `ica.

BENZINOT NE POSKAPUVA?!

Vladata nema da gi zgolemi cenite na naftenite derivati do krajot na nedelava. Poskapuvaweto na benzinite nema da bide na dneven red na idnata vladina sednica koja s# u{te ne e zaka`ana. Rakovodstvoto na "Okta" minatata nedela pobara novo poskapuvawe pravdaj}i go so potrebata da gi kompenzira sopstvenite zagubi napraveni poradi nepromenetite ceni, koi spored eden od nejzinite direktori bile pogolemi od 10 milioni dolari.

KOVANI PARI ZA ILINDEN

Sobranieto }e & predlo`i na Vladata da po~ne aktivnosti za izdavawe prigodni kovani pari i po{tenski marki po povod 2 Avgust - Ilinden, re{i na odr`anata sednica Odborot za odbele`uvawe na ovoj dr`aven praznik.

Spored programata, osven polo`uvawe venci na spomenicite na Kru{evskata Republika, }e bide otvorena izlo`ba "Makedonija vo ilindenskiot period", }e nastapi orkestarot na Stev~e Stojkovski, a }e ima i koncert na Sa{o Gigov - Gi{. No}ta sproti Ilinden vo Kru{evo }e ima improviziran napad vrz gradot.

TRADICIONALEN ILINDENSKI MAR[

Na 28. ovoj mesec vo 15 ~asot vo dvorot na OU "Goce Del~ev" vo Gorno Lisi~e - Skopje, vo organizacija na Mesnata Zaednica }e zapo~ne tradicionalniot ilindenski kowi~ki mar{ koj }e sodr`i petnaeset kowanici oble~eni vo komitski nosii, so pridru`ba na tri vozila. Ovaa manifestacija }e bide zbogatena i so kulturno - umetni~ka programa.

Poradi toa organizatorite gi izvestuvaat, a voedno i gi pokanuvaat site zainteresirani da prisustvuvaat na ovaa tradicionalna manifestacija.