Negri`a i neserioznost od ~lenovite na Svetiot arhierejski sinod na MPC

NEDOSTOEN MANASTIR ZA BLA@ENOUPOKOENITE POGLAVARI!

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Ovoj hram, koj e eden od najgolemite vo Skopskata mitropolija, pleni so svojot nadvore{en monumentalen izgled, no revoltira i razo~aruva so nesredenata vnatre{nost. Kako tuka da ne po~ivaat dvajca porane{ni poglavari na MPC!
  • Kakov i da e izgovor deka Crkvata nema pari za dovr{uvawe na izgradbata za ovoj zna~aen Manastir, navistina ne dr`i. Ako gospodata mitropoliti od Svetiot arhijerejski sinod na MPC mo`at da se vozat vo "mercedesi" i da "vrtat mobilni telefoni", toga{ Crkvata sigurno ima pari, a vakviot odnos kon porane{nite poglavari mo`e i mora da se okfalifikuva kako skandal i rezil
  • Jas upatuvam i eden apel do site dobri lu|e i vistinski hristijani koi sekako imaat mo`nost materijalno da pomognat da prerasne ovoj Manastir vo vistinski ubavec vo spomen na Svetitelot, za{to vakvi objekti se gradat edna{ za navek, veli otec Dragoqub

Dvajcata bla`enoupokoeni poglavari na Makedonskata pravoslavna crkva, g.g. Gavril i g.g. Mihail, po~ivaat vo s# u{te nedoizgradeniot manastir "Sveti Naum Ohridski - ^udotvorec" vo skopskata naselba Radi{ani. ^lenovite na Svetiot sinod na Makedonskata pravoslavna crkva ne najdoa za shodno po pogrebuvaweto na g.g. Gavril vo 1996 godina da obezbedat sredstva za itno zavr{uvawe na izgradbata na Manastirot. Vo ovoj manastir minatata godina be{e pogreban i g.g. Mihail. Dene{nata sostojba so vnatre{nosta na Manastirot voop{to ne li~i na hram vo koj po~ivaat dvajca poglavari na MPC. Duri mo`e da se re~e deka prostorot vnatre vo hramot kade se pogrebani bla`enoupokoenite Gavril i Mihail voop{to ne li~i na manastir.

Kakov i da e izgovor deka Crkvata nema pari za dovr{uvawe na izgradbata za ovoj zna~aen Manastir, navistina ne dr`i. Ako gospodata mitropoliti od Svetiot arhijerejski sinod na MPC mo`at da se vozat vo "mercedesi" i da "vrtat mobilni telefoni", toga{ Crkvata sigurno ima pari, a vakviot odnos kon porane{nite poglavari mo`e i mora da se okvalifikuva kako skandal i rezil. Toa {to na godi{ninata od smrtta na g.g. Mihail mitropolitite (Naum, Petar, Agatangel i Jovan) zaboravija deka treba da prisustvuvaat na panihidata, pa zaminaa vo Erusalim so Premierot i negovata Sne{ka, e sekako u{te eden sve` skandal i zboruva za nivniot neodgovoren odnos kon bla`enoupokoenieto na g.g. Mihail.

SEGA[NA SOSTOJBA

Na mestoto kade {to postoela malata crkvi~ka posvetena na Sveti Naum, po predlog na pokojniot tret poglavar na Makedonskata pravoslavna crkva, g.g. Gavril, vo 1989 godina e zapo~nata izgradbata na istoimeniot manastir vo ~est na golemiot svetitel Sveti Naum Ohridski - ^udotvorec. Ovoj hram, koj e eden od najgolemite vo Skopskata mitropolija, pleni so svojot nadvore{en monumentalen izgled, no revoltira i razo~aruva so nesredenata vnatre{nost. Kako tuka da ne po~ivaat dvajca porane{ni poglavari na MPC!

Spokojstvoto vo Manastirot go prekinuva samo crkovnoto yvono i glasot na otec Dragoqub koj slu`i vo manastirskiot dom, momentalno prisposoben za taa cel, s# dodeka ne se doizgradi noviot manastir. A noviot manastir i pokraj prekrasniot nadvore{en izgled, ostanuva samo prazna gradba pred o~ite na posetitelot, zatoa {to vnatre{nosta na ovoj hram s# u{te ne e fresko`ivopisana. Potrebno e nejzino itno zavr{uvawe, dotolku pove}e {to na vlezot od levata i desnata strana se nao|aat grobovite vo koi po~ivaat dvajca porane{ni poglavari na MPC.

PO^ETOCI I IZGRADBA

Kako {to veli otec Dragoqub, izgradbata na crkvata e zapo~nata vo juni 1989 godina i vo nea u~estvuvale rabotnite organizacii "Pelagonija", "Ilinden","Tehnika", "Alumina" i Grafi~ki centar -"Bato i Divjan" so ~ija pomo{ e izgradena samo konstrukcijata na crkvata.

So moeto doa|awe na prvi januari 1997 godina koga sum postaven za stare{ina na Manastirot od pokojniot dedo Mihail, prezemav merki za zapoznavawe na lu|eto so izgradbata za eventualni donacii od nivna strana. Vo toj period ja zapo~navme blagorodnata akcija "Aktivno sponzorirawe" za zavr{uvawe na Manastirot i isprativme molbi i barawe za materijalna poddr{ka i do pretsedatelot na dr`avata, gospodinot Kiro Gligorov, i do site ministerstva, no moram da istaknam deka ne naidovme na golema pomo{, odnosno ne se ni odzvaa na barawata finansiski da pomognat vo izgradbata, veli otec Dragoqub.

Sledniot ~ekor bil formirawe Inicijativen odbor i zada~ata na site ~lenovi bila da najdat na~in za iznao|awe sponzori za prodol`uvawe so izgradbata.

Najnapred moram da istaknam deka ni pomogna gradona~alnikot na Op{tina ^air, Aco Milenkovski, koj pomogna da se napravat vratite i prozorcite na Manastirot. Potoa ni pomogna grade`noto pretprijatie "Granit" i drugi donatori me|u koi i "Elektrodistribucija" koi go postavija osvetluvaweto vo dvorot na Manastirot. Momentalno se raboti na postavuvawe elektri~na instalacija vo vnatre{nosta za {to sredstvata i materijalot go obezbedi fabrikata za kabli od Negotino i "Emo" od Ohrid, dodava otec Dragoqub.

NEDOSTOJNA VNATRE[NOST

I pokraj prekrasniot nadvore{en izgled na Manastirot, vnatre{nosta e prazna i s# u{te bez fresko`ivopis. Na vlezot od desnata i levata strana se nao|aat grobovite vo koi se upokoeni tretiot i ~etvrtiot poglavar na MPC, koi nesomneno zaslu`uvaat da po~ivaat vo prostor koj nalikuva na manastir.

Tuka po~ivaat mo{tite na tretiot poglavar na MPC, dedo Gavril, koj po negov amanet e pogreban vo ovaa crkva i ~etvrtiot poglavar, dedo Mihail, koj e pogreban po odluka na Svetiot sinod i pokraj zabele{kite na negovoto semejstvo, odnosno negovata }erka koja napravi lo{a reklama na MPC prigovaraj}i okolu sostojbata na crkvata vo koja treba da bide upokoeniot poglavar, veli otec Dragoqub.

Na godi{niot pomen prisustvuvaa vladicite g. Kiril, g. Gorazd i g.Timotej, dodeka drugite vladici, kako {to & e poznato na javnosta, bea na poseta vo Svetata zemja. Otec Dragoqub veruva deka dokolku bea tuka, tie sekako bi prisustvuvale na pomenot.

ZAVR[NA FAZA

Po zavr{uvaweto na postavuvaweto elektroinstalacija vo vnatre{nosta na hramot, sleduva grubo i fino malterisuvawe i izrabotka na fresko`ivopis za koj momentalno se baraat izveduva~i. I kako {to istakna otec Dragoqub, ikonostasot }e bide poskromen, bidej}i raspolagaat so minimalni sredstva.

Do sega za s# {to rabotev nema{e potreba da baram sredstva od Svetiot sinod. Segde kaj {to sum odel zborot mi go primile i mi gi otvorile portite so svojata dare`livost kolku {to mo`ele. Koga bi imale na `iro-smetkata pari, bi znael da vi ka`am koga }e bide gotova, a koga treba da ~eka{ sredstva od nekogo, nikoga{ ne se znae. Jas sum mnogu razo~aran od nas kako pravoslavni hristijani, kako Makedonci, od onie koi navistina imaat mo`nost da pomognat, a ne pomagaat. Pove}e pomagaat lu|eto so minimalni primawa. Jas upatuvam i eden apel do site dobri lu|e i vistinski hristijani koi sekako imaat mo`nost materijalno da pomognat da prerasne ovoj Manastir vo vistinski ubavec vo spomen na Svetitelot, za{to vakvi objekti se gradat edna{ za navek.

Zatoa veruvam deka dokolku pomogne{e toga{nata vlast, }e bevme mnogu ponapred so izgradbata. Do sega{nata vlast ne sum se obratil, me|utoa naskoro imam namera da se obratam i o~ekuvam pomo{, re~e otec Dragoqub.


Onie koi imaat `elba da dadat svoj finansiski prilog za doizgradba na manastirot "Sveti Naum Ohridski - ^udotvorec", toa mo`at da go napravat na `iro-smetka.

Devizna `iro-smetka: 40100-620-16-25730522-21481 Komercijalna Banka - Skopje

Denarska `iro-smetka: 40100- 620-16-80700- 2-50617-30 Komercijalna Banka - Skopje

Edinstven dano~en broj: 4030989254937 Komercijalna Banka - Skopje.