POLICAEC UBIEN OD POLICAEC

Soobra}aen policaec pred nekolku dena vo Peh~evo od nevnimanie go zastrelal svojot kolega Dragan Jovanov (31) od Berovo dodeka so slu`benoto vozilo eden ~as bile vo potera po avtomobil koj ne sakal da zastane za da mu izvr{at kontrola. Istra`en sudija go pritvoril policaecot vo istra`en zatvor, a nadle`nite go tovarat za predizvikuvawe op{ta opasnost so smrtni posledici.

Soobra}ajcite pretpostavuvale deka stanuva zbor za kriminalci i oti vo voziloto ima nekoja somnitelna stoka. Po dolgotrajno brkawe policajcite uspeale da go nateraat voza~ot da zastane.

Jovanov vo levata raka dr`el palka, a vo drugata repetiran pi{tol. Toj gi povikal licata da izlezat od voziloto za da gi legitimira. Zad nego se dvi`el negoviot kolega isto taka so pi{tol vo rakata. Licata ne sakale da izlezat od "opelot", no vo eden moment nekoj od niv ja podotvoril levata zadna vrata. Spored neoficijalni podatoci, policaecot koj stoel zad Jovanov od nevnimanie ispukal eden kur{um i go zastrelal svojot kolega vo vratot. Jovanov po~inal na samoto mesto.

Edno od licata se obidelo da pobegne, no policijata ispukala nekolku predupreduva~ki istreli vo vozduh i go fatila begalecot. Vo voziloto se nao|ale u{te ~etiri lica i site bile ~lenovi na isto semejstvo. Avtomobilot "opel kadet" go upravuval \or|i Stoilovski (37) od Peh~evo. Policijata izvr{ila pretres na voziloto no vo nego nemalo ni{to somnitelno.

NOV ZAKON ZA DEPOZITI

Dr`avata }e gi garantira {tednite vlogovi i sega{niot Fond za osiguruvawe na {tedni vlogovi }e go pretvori od Akcionersko dru{tvo vo javno pretprijatie. Vo slu~aj na bankrot na banka ili {tedilnica dr`avata se obvrzuva deka celosno }e gi obes{tetuva depozitite do 3.000 germanski marki. Za propadnati {tedni vlogovi od tri do 15.000 germanski marki, dr`avata }e vra}a 90 otsto od vrednosta na depozitot. Ova se novinite vo noviot zakon za Fondot za osiguruvawe depoziti, za koj pratenicite }e raspravaat idnata nedela.

MONOPOL NA MAT?!

Letovite na italijanskata kompanija na relacija Skopje-Rim-Skopje se zabraneti zaradi monopol na MAT, smeta makedonskiot zastapnik, a makedonskite vlasti velat deka "Er Sicilija" gi prekr{ila pove}eto uslovi od dozvolata {to ja imala.

Makedonskiot pretstavnik na italijanskata aviokompanija "Er Sicilija" smeta deka Direkcijata za civilna vozdu{na plovidba & ja odzemala dozvolata za let na relacija Skopje-Rim-Skopje na italijanskata aviokompanija za da ovozmo`i monopol na MAT vo avioprevozot kon Italija.

Sopstvenikot na kompanijata "Mergimi Er", makedonskiot zastapnik na "Er Sicilija", smeta deka Direkcijata & ovozmo`uva monopol na makedonskata aviokompanija MAT. Toj smeta deka pri~inite za odzemawe na dozvolata se samo opravduvawe za da se spre~at letovite na italijanskata kompanija.

Direktorot na Direkcijata za civilna vozdu{na plovidba, \or|i ^a~kirov veli deka "Er Sicilija" dobila dozvola za rabotni~ki ~arter-letovi, odnosno da prevezuva samo makedonski dr`avjani koi rabotat vo Italija. Inspekciite utvrdile deka kompanijata prevezuva i stranci, i na{i dr`avjani koi ne rabotat vo Italija.

"Er Sicilija" prvo podnela barawe za dozvola za turisti~ki ~arter-letovi (ITC), no podnela necelosna dokumentacija. Potoa kompanijata pobarala dozvola za rabotni~ki ~arter-letovi i dostavila nova dokumentacija.

ZAPLENET HA[I[

Skopskata policija denovive prekinala me|unaroden kanal za {verc na droga i zaplenila 30 kilogrami ha{i{ vo podrumot na edna ku}a vo naselbata ^air vo Skopje. Inspektorite od Sektorot za nedozvolena trgovija so droga i oru`je vo koordinirana akcija go uapsile skopjanecot Xemail Azis (46) i go osomni~ile deka e organizator na pratkata. Nadle`en istra`en sudija go pritvoril vo Istra`niot zatvor vo Skopje.

Spored policijata, pratkata so ha{i{ pred dva meseca pristignala od Albanija. Stanuva zbor za 29 paket~iwa, sekoe te{ko po okolu eden kilogram. Drogata bila proizvedena i pakuvana vo taa zemja. Ekspertite velat deka drogata ja proizveduvale tri razli~ni semejstva od Albanija {to se zanimavaat so takov biznis.

Cenata na celata pratka na crniot pazar za droga iznesuva okolu 150.000 germanski marki.

"HARTIITE OD VREDNOST" BEZ VREDNOST

Sojuzot na zdru`enijata na deviznite {teda~i na RM gi izvestuva site devizni {teda~i deka na 21 april 2000 godina e donesen nov Zakon za obe{tetuvawe na deviznite {teda~i. So ovoj Zakon deviznite vlogovi }e se konverziraat vo EVRO, a po~nuvaj}i od 1 juli 2000 godina na deviznite {teda~i }e im se isplati ednokratno po 3 otsto od sekoja {tedna partija vo denari po sreden kurs na NBRM, a isplatata }e trae do 30 noemvri 2000 godina.

Za preostanatite devizni sredstva od okolu edna milijarda germanski marki dr`avata }e izdade hartii od vrednost - obvrznici.

So prifa}aweto na obvrznicite deviznite {teda~i se steknuvaat so nekakvi bezvredni hartii od "vrednost" kade {to nivnata nominalna vrednost na berzata mo`e da opadne duri i za 70-80 otsto, t.e. za edna germanska marka da se dobijat 20-30 feninzi.

Da napomneme deka ovoj Zakon e vo sprotivnost i so ~len 30 od Ustavot na RM, kade {to na sekoj gra|anin mu se garantira sopstvenosta i nikomu ne mo`e da mu bide odzemena ili ograni~ena sopstvenosta.

[ESTA INTERPARLAMENTARNA SREDBA

Vo hotelot "Desaret" vo Ohrid na 10 juli zapo~na [estata interparlamentarna sredba na delegaciite na Evropskiot parlament za odnosi so Jugoisto~na Evropa i sobraniskata grupa na Republika Makedonija za sorabotka so Evropskiot parlament.

Delegaciite, predvodeni od Doris Pak i od Slobodan ]osev, spored najavite, }e razgovaraat za odnosite me|u Evropskata unija i Republika Makedonija, odnosno za pregovorite za sklu~uvawe Spogodba za stabilizacija i asocijacija kako i implementacijata na Paktot za stabilnost na JIE.

Makedonskata delegacija }e gi zapoznae evroparlamentarcite za reformite {to se sproveduvaat vo Republika Makedonija.

NOV BERZANSKI DEN

Makedonskata berza na dolgoro~ni hartii od vrednost od septemvri, najverojatno }e vovede u{te eden den na trguvawe, najavi na neodamna odr`anata pres - konferencija direktorot za pravni raboti i promocija na Makedonskata berza, Mil~o ]upev.

Toj dodade deka na ovoj poseben den }e se trguva samo so akcii na Agencijata na Republika Makedonija za privatizacijata, a idejata se sproveduva po barawe na Agencijata za da obezbedi pogolema transparentnost vo proda`bata na akciite.

[VERC SO SIREWE

Vo akcija za popre~uvawe i otkrivawe na nedozvolena trgovija so stranski stoki, Upravata za vnatre{ni raboti od Kumanovo otkri ~etiri obidi za {vercuvawe na 135 kilogrami belo sirewe, 206 kilogrami ka{kaval kako i 1.845 paket~iwa od po 100 grama sladoled vo prav nelegalno vneseni od Republika Bugarija preku grani~niot premin Deve Bair. Stokata bez plateni carinski dava~ki i bez potrebna dokumentacija za transport i promet e zapleneta od strana na Republi~kiot veterinaren inspektor.

MAKEDONIJA VO PLAMEN

Minatata nedela na planinata Veliko Brdo kaj Demir Kapija izbuvna silen {umski po`ar uni{tuvaj}i niska steblesta {uma i suva treva. Vedna{ po intervencijata na gra|anite od ovoj grad, Javnoto pretprijatie "Makedonski {umi", Rabotna edinica vo Demir Kapija gi anga`ira svoite rabotnici za gasnewe na po`arot. Napomo{ u~estvuvaa i ekipite na protivpo`arnata za{tita od Demir Kapija i od Negotino.

Po nekolku~asovna borba, {umskiot po`ar be{e staven pod kontrola, me|utoa po nekoj den od silniot veter, do{lo do aktivirawe na ovoj po`ar. S# do gasneweto na ovoj po`ar uni{teni se nad 100 hektari niska steblesta {uma i suva treva, edno trlo i povr{ini so vinova loza.

JAPONCI IGRAAT MAKEDONSKI ORA

Pred nekolku dena na scenata na Dolni Saraj, grupata "Biljana" od gradot Jokohama - Japonija, oble~eni vo makedonski narodni nosii, izvedoa desetina makedonski ora. Pokraj nastapot na Balkanskiot festival, istata grupa }e nastapi i vo Kru{evo, Mariovo i na Gali~kata svadba.

Koreografot na grupata Jajko Saito makedonskite ora gi zasakala odamna, koga porane{niot ~len na skopski "Tanec", Atanas Kolarovski & poka`al videolenta so makedonska muzika i tanci.

Makedonskite nosii, izraboteni vo Japonija, se praveni spored bogatstvoto na tradicionalnata nosija od mariovskiot kraj.

PRO[IRUVAWE NA KVOTITE

Ekonomskiot, Filozofskiot, Filolo{kiot, Pravniot i Medicinskiot fakultet, pri Univerzitetot "Sv. Kiril i Metodij", do Ministerstvoto za obrazovanie, denovive, dostavija barawe za pro{iruvawe na upisnite dr`avni kvoti bez participacija. Takvoto barawe se odnesuva samo za onie maturanti koi postignale ist (maksimalen) broj poeni, so sega ve}e primenite kandidati. Spored neoficijalnite informacii, predlogot na ovie fakulteti, nadle`noto Ministerstvo & go dostavilo na Vladata i taa vo slednite nekolku dena treba da donese kone~no re{enie.