MAKEDONCITE OSTANUVAAT MAKEDONCI!

Makedonskite dru{tva vo Albanija na pretstavnikot na albanskiot pretsedatel Rexep Mejdani mu ja prenesoa reakcijata na Makedoncite vo taa zemja po povod izjavite na bugarskiot pretsedatel Petar Stojanov deka vo Albanija `iveat Bugari. Pretstavnicite na makedonskite dru{tva vo svojata poraka do albanskiot pretsedatel naglasuvaat deka "bez ogled na pritisocite i razli~nite antimakedonski kampawi, Makedoncite ostanuvaat Makedonci i nikoj nema da gi asimilira". Pretstavnicite na makedonskite dru{tva vo Albanija smetaat deka izjavata na bugarskiot pretsedatel e del od antimakedonskata kampawa.

TRANSFORMACIJA

Soglasno Godi{nata nacionalna programa za podgotovka na Republika Makedonija za ~lenstvo vo NATO, prestruktuiraweto na ARM zapo~nuva so transformacijata na Grani~nata brigada. Na~alnikot na General{tabot na ARM odr`a sostanok na koj bea razgledani dosega prezemenite merki na planot na transformacija na ARM i na Grani~nata brigada za vospostavuvawe na nejzinata funkcionalnost.

NAFTENI DERIVATI

Ustavniot sud na Republika Makedonija privremeno gi zapira promenite na cenite na naftenite derivati, {to vo serija se vr{at poslednive nedeli. So odluka na Sudot e re{eno da se povede postapka za edna od odredbite od izmenite na Zakonot za akcizi, doneseni vo januari godinava. Pritoa, Sudot istovremeno izrekuva vremena merka - zabrana na izvr{uvawe na takvata zakonska odredba i toa s# dodeka toj ne se proiznese za ustavnosta na ~lenot od Zakonot za akcizi.

PO@AR

Vo blizina na Veles, kaj ezeroto "Mladost" na petti ovoj mesec izbuvna po`ar vo koj izgorea pove}e hektari mlada {uma, od koi najmnogu zimzeleni drvja, a po`arot prodol`uva da se {iri pokraj avtopatot i selata Durutovec i ^elo{evo.

[TRAJK

Vrabotenite vo Ko`arsko-prerabotuva~kiot kombinat "Kumanovo" od Kumanovo, denovive go prekinaa proizvodstvoto, baraj}i isplata na platite za mart i april.

Na sredbata so generalniot direktor na Kombinatot Dragan Popovi}, na vrabotenite im bilo re~eno deka rakovodstvoto pravi napori, preku kratkoro~ni pozajmici, da obezbedi pari za isplata na zaostanatite plati.

TUTUN

Za razlika od minatata godina, ovaa prolet golem broj zemjodelci od op{tina Lipkovo se otka`aa od odgleduvawe tutun. Spored niv toa e zaradi namaleniot interes za otkup kaj "Tutunskiot kombinat" od Kumanovo. Sega, tie odgleduvaat `itni kulturi i gradinarski rastenija, za {to baraat sklu~uvawe na dogovori za izvoz na svoite proizvodi koi s# u{te vo golema mera se barani na pazarite vo Kosovo.

"ZABRANA ZA VLEZ"

Ekolo{koto dru{tvo "Opstanok" bara "zabrana za vlez" vo Makedonija na opasen ili komunalen otpad i opasni sredstva, agensi ili supstancii od drugi zemji, kako i zabrana za deponirawe opasen ili komunalen otpad i sinteza ili proizvodstvo na opasni sredstva, agensi ili supstanci od stranski sili vo Makedonija.

SPAS ZA "DOJRAN"

Ministerstvoto za za{tita na `ivotnata sredina vo posledno vreme e vo ofanziva vo pogled na mo`nostite i na~inite - kako da se spasi Dojranskoto Ezero. Proektot se forsira i na diplomatski plan, so cel vo aktivnostite za spasuvawe na ezeroto da se anga`ira i Republika Grcija.

DEMAR[

Makedonskata Vlada, odnosno Ministerstvoto za nadvore{ni raboti, treba da isprati demar{ do Vladata na SRJ poradi problemot so zabranata za vlez vo taa zemja za makedonskite gra|ani {to vo paso{ite imaat pe~ati na UNMIK ili pe~at od grani~niot premin Blace. Demar{ot e na nivo na protest i vo nego se istaknuva deka so taa zabrana se vlo{uvaat odnosite me|u dvete zemji i deka e vo sprotivnost na spogodbata za dobrososedstvo i prijatelstvo. Makedonskata Vlada mu pora~uva na Belgrad problemot so pe~atite da go re{i so UNMIK. Demar{ot }e go vra~i makedonskiot ambasador vo Belgrad, Slavko Milosavlevski.

"LA@NI" BISERI

Biserniot gerdan okolu vratot na {efot na bugarskata diplomatija, Nade`da Mihajlova, go privle~e vnimanieto na golem broj qubopitni novinari. Interesot bil u{te pogolem koga taa izjavila deka toj gerdan e podarok od makedonskiot minister za nadvore{ni raboti, Aleksandar Dimitrov. Ne e va`no dali tie biseri se vistinski ili ne, tuku va`no e koga Mihajlova go dobila biserniot gerdan!

Na javnosta & ostanuvaat samo {pekulaciite, bidej}i gospo|a Mihajlova odbila da odgovara na natamo{nite provokativni pra{awa na novinarite.

PROPUSNICI OD MVR

Soglasno Spogodbata za regulirawe na malograni~niot soobra}aj na lica vo pograni~nata zona, sklu~ena pome|u vladite na Republika Makedonija i Republika Albanija, Ministerstvoto za vnatre{ni raboti gi izvestuva gra|anite deka od 15 juni 2000 godina }e otpo~ne so izdavawe propusnici za malograni~en soobra}aj na licata {to `iveat vo pograni~nata zona od deset kilometri na granicata sprema Republika Albanija.

Zainteresiranite gra|ani propusnicite }e mo`e da gi dobijat vo podra~nite organizacioni edinici na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti vo Ohrid, Struga, Gostivar, Debar i Resen.

ROMI - KOSOVO

Vo Op{tinata [uto Orizari kone~no po~na da se gradi dolgonajavuvaniot begalski kamp od tvrda gradba za smestuvawe na Romite-begalci od Kosovo. Vo 15-te monta`ni baraki {to se o~ekuva da bidat izgradeni za nekolku nedeli, }e bidat dislocirani okolu 1.500 Romi - begalci, smesteni vo turisti~kite objekti {irum zemjava, a so cel tie da se ispraznat i da se podgotvat za pretstojnata turisti~ka sezona.

NAFTOVOD

Fizibiliti-studijata za naftovodot AMBO, {to treba da se gradi od Burgas do Valona, }e bide razgledana na slednata sednica na Vladata na Republika Makedonija. Ovoj proekt, {to }e go realizira eminentnata amerikanska kompanija AMBO, sepak }e se ostvari (treba da po~ne da se gradi vo 2003 godina) i ne se vistiniti {pekulaciite deka toj e doveden vo pra{awa poradi izgradbata na naftovodot Skopje-Solun. Gr~kata strana smeta deka so nego e zagrozen proektot na "Helenik petroleum", na {to vo "AMBO" poso~uvaat deka naftovodot Skopje-Solun ima regionalen karakter.

SORABOTKA SO UKRAINA

Sobraniskata komisija za nadvore{na politika na odr`anata sednica gi razgleda i gi prifati predlozite za donesuvawe zakoni za ratifikacija na Dogovorot me|u Republika Makedonija i Ukraina za pravna pomo{ vo gra|anskite predmeti, za ratifikacija na Spogodbata za sorabotka vo oblasta na turizmot, za ratifikacija na Konzularnata konvencija. Prifaten e i predlogot za donesuvawe zakon za ratifikacija na Spogodbata me|u Vladata na Republika Makedonija i [vajcarskiot federalen sovet za odbegnuvawe na dvojnoto odano~uvawe vo odnos na danokot na dohod i danokot na kapital.