Verata na{a Risjanska

BLAGODATNIOT OGAN OD NEBOTO NA GROBOT NA GOSPOD ISUS HRISTOS VO ERUSALIM VO O^I VELIGDEN

Pi{uva: axika @ivanka Filipovska

Velika sabota. Den neobi~en. Erusalim e prepoln so lu|e od site kraevi na svetot. Na terasite na zgradite i na ramnite pokrivi stojat mnogu lu|e. I ulicite se polni so lu|e. Vo gradot vladee ~udna atmosfera. Celi koloni od lu|e se dvi`at vo ist pravec, po patot na Golgota, za da stignat vo crkvata "Hristovo voskresenie". Se dvi`at po patot po koj kape{e nevinata krv i toplite kapki pot na spasitelot na svetot, Gospod Isus Hristos. Se pribli`uvame do dvorot na Crkvata. Ogromnite vrati na Crkvata se otvoraat. Izraelskata policija i golem broj monasi pravat raspored koj kade da se smesti. Prisutna e i vojska za odr`uvawe na redot. Najbarana pozicija e vo blizina na grobot na Isus Hristos i vo blizina na oltarot na Crkvata. Crkvata e prepolna so vladici, sve{tenici, |akoni, monasi, monahiwi i mirjani od celiot svet, od razli~na vera, rasa, narodnost i vozrast. Pritisnati eden do drug, site so netrpenie go ~ekaat blagodatniot ogan od neboto. Va`no e da se spomne deka site sve}i, kandila i svetilki vo Crkvata se gasat. Se isklu~uvaat i site reflektori na televiziskite ekipi, koi{to do{le od site kraevi na svetot za da go snimat toa najgolemo ~udo. Oficijalna komisija izvr{uva kontrola, dali e s# izgasnato, a specijalna komisija ja zape~atuva crkvi~kata kade {to se nao|a Hristoviot grob, nare~ena Kuvuklija i "Kapelata na Angelot". Potoa komisijata vnimatelno stoi pred Kuvuklijata i celo vreme gleda vo nea, ja ~uva. Taa }e bide otvorena duri koga }e dojde Erusalimskiot patrijarh. Erusalimskiot patrijarh ili negoviot zamenik, e oble~en sve~eno i se nao|a vo Crkvata. Toj, zaedno so episkopite, sve{tenicite, |akonite, tripati pominuva okolu Kuvuklijata na Hristoviot grob, peej}i za Hristovoto voskresenie. Pred vleguvawe vo "Kapelata na Angelot", koja se nao|a pred Gospodoviot grob, Patrijarhot go predava `ezloto, ja simnuva svojata sve~ena patrijar{ka ode`da i ostanuva oble~en vo najobi~na crna mantija (samo vo stihar i pojas). Toga{, ~lenovi na komisijata mu prio|aat i go pregleduvat da ne nosi ne{to so sebe za palewe na ogan. Potoa, specijalnata komisija ja otpe~atuva Kuvuklijata kade {to se nao|a Hristoviot grob, patrijarhot vleguva i kle~ej}i na grobot se moli da go isprati svetiot blagodaten ogan {to poskoro. Bog ja usli{uva molitvata i naedna{ nastanuva golem nemir vo Crkvata. Se slu{aat silni vikotnici vo nea, no i od celiot grad. Se slu{aat neizmerno radosni izvici od site lu|e vo Crkvata, vo dvorot i vo celiot Erusalim. Na neboto se pojavuva blagodatniot ogan. Pristigna natprirodniot bo`estven ogan so siot svoj sjaj, so neobi~en oblik i so prekrasna presvetla boja, pristigna na grobot na Gospod Isus Hristos, na golemiot den VELIKA SABOTA (spored stariot crkoven kalendar) i gi zapali sve}ite samo na pravoslavniot Erusalimski patrijarh. Toj go pali kandiloto na Gospod Isus Hristos i go prenesuva ognot na vernicite, pojavuvaj}i se pred niv so trieset i tri zapaleni sve}i. Vo prisustvo na iljadnici lu|e od cel svet, stigna blagodatniot ogan od neboto na grobot na Gospod Isus Hristos koi{to go vospevaa bo`estvenoto presveto ime na razni jazici: "O~e na{, i`e jesi na nebesjeh...", potoa "Tatko, pobeda..." i dr. Site lu|e, kako da stanaa edno telo i eden duh, deca i mladi, vozrasni i vo dlaboka starost i bolnite, site stanaa upatuvaj}i gi o~ite kon blagodatniot ogan, na razni jazici peeja pofalni pesni za Gospoda, go blagoslovuvaa i mu se poklonuvaa. I po tri iljadi godini vo crkvata "Hristovo voskresenie" odyvoni pohvalnata pesna na prorok car David, odyvoni negovoto vistinsko pretska`uvawe i pofalba za Boga, "Zapejte mu na Gospoda pesna nova, zapej mu na Gospoda cela zemjo! Za{to velik e Gospod i dostoen za pofalba". Doa|aweto na svetiot ogan e najsvet moment za site vernici, zo{to Gospod n# udostoil so vidliva ~udotvorna vrska so nego, za lu|eto so svoi o~i, da ja vidat i po~uvstvuvaat taa neraskinliva vrska me|u nebesnata i zemnata crkva i so svojot um i du{a da po~uvstvuvaat deka "SVETIOT DUH E LI^NO SO PRISUSTVO NA NOVIOT I TRAEN ZAVET (SOJUZ) POME\U BOGA I ^OVEKOT, PE^AT I GARANCIJA NA CARSTVOTO BO@JO, SILA NA BO@ESTVENOTO OBITUVAWE BO@JO VO ^OVEKOT". Bo`e, denes ja objavuvaat vistinata tvoja, za tvoja slava, vistinata koja so svoi o~i ja vidovme i za koja svedo~at iljadnici lu|e, za vo svetot da ne se zatai toa {to po tvojata golema milost go do`ivuvaat, sekoja godina, so vekovi i vekovi, iljadnici lu|e na isto mesto, vo crkvata "Hristovo voskresenie" vo Erusalim.

Blagodatniot ogan ne se pojavil samo edna godina, koga vo Erusalimskata patrijar{ija, za prvpat bil voveden noviot kalendar.