Kampawa na Ministerstvoto za trgovija

DA KUPUVAME, NO I DA SOZDAVAME DOMA[NI PROIZVODI

Pi{uva: Koce STOJMENOV

  • Za da se zgolemi imixot na makedonskite proizvodi potrebno e da se ispolnat pove}e uslovi: kreativnost, funkcionalnost, dizajnot na proizvodot, kvalitetot na proizvodot, pakuvaweto (ambala`ata), ekonomskata propaganda
  • So ovie izbori se saka da se pottiknat makedonskite proizvodni kompanii da sozdavaat proizvodi koi }e imaat sopstven beleg, }e ostavat vpe~atok, }e vlijaat na kone~nata odluka na kupuva~ite, }e gi zadovolat nivnite potrebi

Ministerstvoto za trgovija na Republika Makedonija prodol`uva so kam-pawi so cel na najrazli~ni na~ini da vlijae vrz porastot na potro{uva~kata na makedonskite proizvodi. Seto toa zapo~na so kampawata "Da kupuvame doma{ni proizvodi", a sega prodol`uva so "Da kupuvame, no i da sozdavame doma{ni proizvodi".

PREPOZNATLIVOST I ORIGINALNOST

Kampawata "DA KUPUVAME, NO I DA SOZDAVAME DOMA[NI PROIZVODI" za razlika od prethodnata, ~ija cel be{e da se pottiknat potro{uva~ite pri izborot na proizvodite da go svrtat svoeto vnimanie kon makedonskite proizvodi - za na{e dobro, ima pred s# edukativen karakter - naso~uvawe na makedonskite proizvoditeli kon izgraduvawe i zgolemuvawe na imixot na makedonskite proizvodi, preku porakata BIDETE PREPOZNATLIVI I ORIGINALNI.

Ministerstvoto za trgovija, odnosno Sektorot za trgovska promocija, unapreduvawe na izvozot i marketing - istra`uvaweto ima Programa za naso~uvawe na makedonskite proizvoditeli, me|u drugoto i kon izgraduvawe i zgolemuvawe na imixot na makedonskite proizvodi, koe vo izminative godini bele`i nezadovolitelno nivo, pred s# poradi pove}e pri~ini:

- nezadovolitelno anga`irawe na makedonskite proizvoditeli na poleto na marketing - istra`uvaweto;

- nezadovolitelna zastapenost i ekipiranost na stru~en kadar od sferata na marketingot vo makedonskite proizvodni kompanii;

- nesledewe na svetskite trendovi i dvi`ewa vo pravec na izgraduvaweto na imixot na sopstvenite proizvodi;

- minimalno izdvojuvawe na sredstva za sproveduvawe na marketing - celite.

Spored Ministerstvoto za trgovija, za da se zgolemi imixot na makedonskite proizvodi potrebno e da se ispolnat pove}e uslovi:

- kreativnost;

- funkcionalnost;

- dizajnot na proizvodot;

- kvalitetot na proizvodot;

- pakuvaweto (ambala`ata);

- ekonomskata propaganda.

Proizvod so dobar imix e neophoden za gradewe na imixot na makedonskite proizvodi, so {to vo celost }e se zgolemi konkurentnosta na proizvodite kako na doma{niot, taka i na stranskiot pazar.

So zgolemuvaweto na imixot na makedonskite proizvodi vo celost }e se vrati doverbata na izgubenite potro{uva~i kako i steknuvawe na novi, deka makedonskiot proizvod vo celost mo`e da gi zadovoli potrebite na krajniot potro{uva~.

STIMULATIVNI IZBORI

Vo ramkite na realiziraweto na Programata za zgolemuvawe na imixot na makedonskite proizvodi, Ministerstvoto za trgovija organizira kampawa "Da kupuvame, no i da sozdavame doma{ni proizvodi", naso~ena kon proizvoditelite so organizirawe na izbor na:

- najuspe{na promotivna kampawa za proizvod / usluga vo 1999 godina;

- najdobar dizajn na pakuvawe i

- najdobar dizajn na proizvod.

So organiziraweto na najuspe{na promotivna kampawa za proizvod/usluga vo 1999 godina, Ministerstvoto za trgovija nastojuva imixot na makedonskiot proizvod da go podigne na edno povisoko nivo, me|u drugoto i preku davawe zna~ewe na promocijata i nejzinite vidovi. Nesporno e deka ekonomskata propaganda vlijae vrz svesta na potro{uva~ite pri donesuvaweto na odlukata da se kupi proizvodot. Dobro osmislenata promotivna kampawa rezultira so pozitivni efekti: zgolemena potro{uva~ka, zgolemuvawe na izvozot, ostvaruvawe na pogolem profit za pretprijatieto.

Dobriot dizajn na pakuvawe mo`e da ja zgolemi `elbata za kupuvawe, da ja zgolemi vrednosta na proizvodot, da gi privle~e potro{uva~ite, da go prodade proizvodot, da im gi obezbedi potrebnite informacii na kupuva~ite. Od tie pri~ini, komercijalniot dizajn go narekuvaat "tivok prodava~".

So izborot za najdobar dizaj na pakuvawe treba da se ohrabrat pretprijatijata da go primenuvaat moderniot koncept na dizajn i tehnologija. Da gi sledat svetskite trendovi so cel zgolemuvawe na konkurentnost, da se nametnat na pazarite so sopstven prepoznatliv imix i originalnost.

Najdobriot dizajn na proizvod }e se dodeli vo nekolku kategorii i toa:

- proizvodstvo na mebel;

- proizvodstvo na predmeti od ko`a: ra~ni torbi, kuferi i obuvki;

- proizvodstvo na tekstil i tekstilni proizvodi: pleteni tkaenini i detska, `enska i dolna obleka.

So ovie izbori se saka da se pottiknat makedonskite proizvodni kompanii da sozdavaat proizvodi koi }e imaat sopstven beleg, }e ostavat vpe~atok, }e vlijaat na kone~nata odluka na kupuva~ite, }e gi zadovolat nivnite potrebi.

MAJ - MESEC NA KREATIVNOSTA

Pobednicite }e se steknat so sertifikat {to }e im ovozmo`i u~estvo na stranskite trgovski pretstavuvawa, kako i koristewe na drugi privilegii, a istovremeno }e zna~i i pottiknuvawe na natprevruva~kiot duh na prizvoditelite kon sozdavawe na totalen kvalitet na proizvodot.

Dodeluvaweto na nagradite }e se izvr{i vrz osnova na ocenkata od strana na stru~na komisija, a }e bide dodelena na sve~ena manifestacija, koja }e se odr`i na 30 maj 2000 godina, {to }e premine vo tradicionalna nagrada: MAJ - MESEC NA KREATIVNOSTA.

Po povod spomnatata kampawa, Ministerstvoto za trgovija od 15 - 19 maj 2000 godina organizira seminar pod naslov "Dizajn na proizvod i kliniki za dizajn". Glaven predava~ na seminarot }e bide d-r Rej Li, profesor za industriski dizajn na Univerzitetot vo Tajvan. Predavaweto }e se odr`i vo hotelot "Kontinental" vo Skopje.

Kampawata, poradi svojata specifi~nost i golemoto zna~ewe {to & se pridava na edukacijata na proizvoditelite za sozdavawe na totalen kvalitet na proizvod, koj vo celost treba da gi za{titi interesite na potro{uva~ite, }e naide na {iroka poddr{ka.

Navedenite aktivnosti }e bidat zaokru`eni so kampawata "POTRO[UVA^OT E SEKOGA[ VO PRAVO", koja e vo podgotovka.