Skandalozniot incident so kidnapiraweto na ~etiri makedonski vojnici i nivnata razmena so osomni~eniot ubiec Xavid Hasani dokraj ja razgoli koalicijata me|u DPMNE i DPA

ZAGROZENA BEZBEDNOSTA NA MAKEDONSKATA DR@AVA

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

  • Grani~na patrola na ARM padnala vo zaseda vo blizinata na selo Tanu{evci na granicata so Kosovo, opkoleni od 35 kosovski paramilitaristi, zarobeni i odvedeni na tu|a teritorija, sogoleni do ga}i i oble~eni vo uniformi na NATO i podocna razmeneti so Xavid Asani koj be{e donesen vo zatvorot vo [utka
  • Re`iserite i organizatorite na ovoj sramen ~in vo istorijata na makedonskata vojska i dr`ava begaat od javnosta ili se branat deka ne znaele ni{to za toa
  • Makedonskiot narod go pla}a danokot na koalicijata Georgievski - Tupurkovski - Xaferi koja prodol`uva so raznebituvaweto na dr`avata

Farsata so bezbednosta na granicite na Makedonija, a vo posledno vreme i vnatre vo na{ata teritorija, prodol`uva so bele`ewe na novi paradoksi i presedani koi naiduvaat na ~udewe kaj svetot. S# zapo~na so donesuvaweto na Zakonot za pomiluvawe na zatvorenicite, me|u koi i Rufi Osmani i Alaedin Demiri kako po~eten ~ekor za namaluvawe na "etni~kata tenzija" me|u Makedoncite i Albancite, za potoa da prodol`i so otkrivaweto na [tabot na teroristi~kata "OVK" vo seloto Lojane, {etaweto na pripadnici na "OVK" zaedno so rekata begalci od Kosovo i nivno tajno lekuvawe vo bolnicata vo Tetovo, groznoto ubistvo na trojcata policajci kaj seloto Ara~inovo, bombite vo Kumanovo, Tetovo, Gostivar i Debar, otkrivaweto na trgovci so droga i oru`je ili drumskoto razbojni{tvo pred nekolku dena kaj Debar i sl. Seto toa poka`uva deka na{ata dr`ava postepeno se vovlekuva vo smrtonosniot vior na kosovoskoto scenario {to }e ima kobni posledici po teritorijalniot suverenitet i integritet na makedonskata dr`ava.

O~igledno e deka Vladata na Republika Makedonija postepeno stanuva zalo`nik na itriot Arben Xaferi koj spored pi{uvaweto na vesnikot na albanski jazik "Koha Ditore" li~no go odvel osomni~eniot Xavid Hasani vo Kosovo, otkako prethodno bila zavr{ena operacijata "Trampa" vo koja neposredno ili posredno u~estvuvale barem tri ministerstva vo Vladata i toa: Ministerstvoto za pravda, Ministerstvoto za odbrana, Ministerstvoto za vnatre{ni raboti, a ne e isklu~eno i involviraweto na Pretsedatelot na Republikata!

Imeno, Boris Trajkovski ne znael za vakviot incident, a otkako doznal gi povikal na razgovor komandantot na KFOR generalot Klaus Rajnhard, kako i ambasadorite na SAD, Velika Britanija i Germanija za da im upati ostar protest poradi kidnapiraweto na makedonskata grani~na patrola. Trajkovski pobaral detalna informacija od ARM za nastanot za da mo`e da pobara eventualna odgovornost! Se postavuva pra{aweto dali Boris Trajkovski gi ~ita biltenite koi sekoe utro mu gi dostavuvaat ministerstvata nadle`ni za odbranata i bezbednosta na dr`avata, kako i Agencijata za razuznavawe koja se nao|a pod negova neposredna kontrola.

Ako pak ne mu dostavuvaat takvi bilteni, toga{ Trajkovski sigurno zgre{il koga soglasno so odredbite na Ustavot, dal svoja soglasnost pri izborot na ~elnicite na ministerstvata za odbrana, vnatre{ni i nadvore{ni raboti koi se smetaat kako vitalni za dr`avata i nejziniot opstanok. Pritoa se postavuvaat i slednite pra{awa:

- Se se}ava li nekoj od ministrite koi denovive begaat od javnosta ili nastojuvaat da se skrijat pod prevezot na neinformiranosta za tekstot na sve~enata zakletva koj go izgovorija pri stapuvaweto na vlast vo Vladata na Qup~o Georgievski?

- Dali Republika Makedonija funkcionira kako dr`ava spored odredbite na Ustavot od 17.11. 1991 godina ili, ne daj Bo`e, spored spogodbata {to svoevremeno ja potpi{ale Todor Aleksandrov vo imeto na van~omihajlovisti~kata VMRO i Hasan Pri{tina od albanska strana?

- Se ostvaruva li tajniot koncept na sozdavawe na "[vajcarija na Balkanot" so kantonizacijata na Makedonija pome|u "makedonskite Bugari" i Albancite, Turcite, Vlasite i drugite malcinstva vo re`ija na Van~o Mihajlov i negovite idejnosomislenici vo rakovodstvoto na DPMNE?

Nasproti vakvite za nekogo mo`ebi crni razmisluvawa, makedonskiot narod e bombardiran so izjavite na Arben Xaferi deka toj i negovata partija se borele za opstanokot ili bile garant za bezbednosta na Republika Makedonija, deka bil postignat visok stepen na doverba na me|uetni~ki plan, no deka tamu nekade na sever, nekoi stari KOS-ovski strukturi nastojuvale da gi zatrujat dobrite odnosi me|u Makedoncite i Albancite vo Makedonija, no istovremeno ne zaborava da dodade deka toj li~no se zalaga za "konsenzualna demokratija" {to so drugi zborovi zna~i davawe na pravoto na veto na albanskoto malcinstvo vo donesuvaweto na site odluki od interes na Republika Makedonija!

UDAR I VRZ ME\UNARODNIOT KREDIBILITET NA MAKEDONIJA

Kako {to e poznato, postapuvaj}i po me|unarodnata poternica so koja Xafid Hasani se bara{e za izvr{eniot obid za ubistvo otkako pred dve godini pukal vo pripadnici na MVR koi do{le da asistiraat pri urivaweto na negovata divogradba vo edna naselba vo Skopje, toj be{e otkrien od silite na UNMIK na Kosovo i predaden na organite na bezbednosta na Republika Makedonija vo postapka tokmu spored normite i pravilata na Obedinetite nacii i me|unarodnata zaednica koja se trudi da go promovira pravoto i pravilata bez ogled {to vo slu~ajot se rabotelo za istaknat "heroj" na "OVK", koj otkako se vrati na Kosovo ja proslavuva pobedata vo svojata kafeana vo Vitina bez strav deka nekoj povtorno }e go bara ili apsi, od prosta pri~ina {to nadle`nite organi vo Makedonija nemaat podignato nikakov obvinitelen akt protiv nego! Za goleminata na deloto i visinata na kaucijata od 200.000 GM ve}e e re~eno deka se nesoodvetni, nitu pak zabele`ani vo dosega{nata praktika na makedonskoto pravosudstvo!

Na takov na~in, pa|aat vo voda izjavite na generalot Rajnhard deka nema da dozvoli Kosovo da stane sigurno mesto za kriminalci. Sigurno deka germanskiot general seriozno misli da napravi onaka kako {to rekol, no fakt e deka makedonskata Vlada e producentot na za~estenite "begstva" od zatvorot na nesudeniot kandidat za pretsedatel na Makedonija Petrit Ame, koj e obvinet za trgovija so droga ili za ubiecot Ace Ciganot, koj isto taka izbegal vo Kosovo, ubiecot na devojkata od naselbata "Jane Sandanski" i drugi kriminalci.

So vakvoto odnesuvawe Vladata na Qup~o Georgievski, svesno ili nesvesno, ja vnesuva Republika Makedonija na svetskite karti na teritoriite vo koi caruvaat kriminalot i mitoto, mafijata i korupucijata, no koi zasega be{e obele`ano samo Kosovo.

OSTAVKA NA VLADATA KAKO EDINSTVEN IZLEZ

Opozicijata vo Makedonija opravdano `estoko reagira na otvorenite procesi na razbivawe na makedonskata dr`ava i vo taa smisla barawata za interpelacii na ministrite za odbrana, za vnatre{ni raboti i za pravda se mo`ebi prviot ~ekor vo obidite da se simne od vlast celata Vlada na ~elo so Qup~o Georgievski.

Za razlika od porano koga stranskite diplomati odbivaa da ja iska`at svojata pozicija vo pogled na vakov ili onakov ~ekor i na Vladata, sega na site niv im e jasen diletantizmot, golata demagogija i pregolemata `elba za li~no bogatewe na ministrite i mo{ne verojatno deka posredno }e go zabrzaat padot na troglavata koalicija, bidej}i taa ne samo {to ja zagrozuva bezbednosta na Republika Makedonija, tuku aktivno u~estvuva vo destabilizacijata na regionot.

Vpro~em, prijatelite na Makedonija od stranskite ambasadi ve}e otvoreno zboruvaat deka ne sme se proslavile vo izborot na ministri vo Vladata ne samo sega, tuku i vo nejziniot prethoden sostav! Na makedonskiot narod zna~i, mu ostanuva zada~ata da zastane na branikot na tatkovinata i da gi kazni vakvite infantilni politi~ari, koi doa|aweto na vlast go smetaat kako sedewe vo dlaboki fotelji i dobivawe debeli plati, privilegii i provizii, ne vodej}i smetka za serioznosta na situacijata i zakanite so koi sekojdnevno se soo~uva makedonskata dr`ava.

Patot {to vodi kon ostavkata na Vladata }e bide popre~uvan od birokratskite barieri so koi taa e za{titena, no nejzinata sudbina sepak }e ja krojat nevrabotenite, ste~ajcite, sindikalcite i zemjodelcite koi sekojdnevno se borat so taa Vlada koja se soo~uva so demonstracii, blokadi i protesti.

(Pove}e za skandalot za kidnapiraweto na makedonskite grani~ari pro~itajte na str. 11)