Vesnik "PRESPA"

^ITAJTE ME, JAS SUM VA[, A VIE MOI...

Pi{uva: Eqda JANKULA

I po dve godini vesnikot "PRESPA" ja prenesuva istata poraka na site Makedoncite kade i da se niz beliot svet

Denovive, povtorno izleze od pe~at edinstveniot vesnik na makedonski jazik vo Re-publika Albanija, vesnikot "PRESPA". Ovoj vesnik e organ na Organizacijata za za{tita na pravata na Makedoncite vo Albanija "Dru{tvo Prespa". Velime povtorno bidejki ovoj nov broj od vesnikot ne e prv, tuku sedumnaesetti. Prviot broj na vesnikot "Prespa" datira u{te od april 1994 godina. Vesnikot po~na da izleguva po inicijativa na Upravniot komitet na "Dru{tvo Prespa" koj gledaj}i gi okolnostite i pravata na Makedoncite vo Albanija i sporeduvaj}i gi so pravata na Albancite vo Makedonija se odlu~ija da pobaraat od albanskite vlasti da im se dozvoli pravoto na medium na makedonski jazik. Vesnikot, svoite po~etoci gi odbele`uva kako mese~nik kade {to sekoj prespanec mo`e da gi iska`e svoite ~uvstva, da ja iska`e svojata sre}a i nesre}a. Vo nego postavuvaa pra{awa koi so godini gi ma~ea nivnite du{i i srca. Preku nego sakaa da mu poka`at deka postojat ne samo na vlastite vo Tirana, tuku i na celiot svet. So gordost ja iska`uvaa svojata makedonska identi~nost i nikoga{ ne se pla{ea od ni{to koga zboruvaa za svojata kultura i svoite tradicii. No, po nekolku izlezeni broevi kako mese~nik, vesnikot po~na da se soo~uva so problemi koi ne mu ovozmo`uvaa da se izdava redovno, sekoj mesec. Taka toj po~na da izleguva edna{ na nekolku meseci, s# do negoviot petnaesetti broj, koga i }e prestane da izleguva, vo noemvri 1994 godina. So imenuvaweto na gospodinot Risto Nikovski za nov ambasador na Republika Makedonija vo R. Albanija, vo golemiot oblak koj go ima{e pokrieno prespanskoto nebo se pojavi samo eden zrak od sonceto. So negova pomo{ se ovozmo`i izdavaweto na {esnaesettiot broj na "PRESPA". Toj be{e {esnaesettiot zrak na sonceto od Kutle{, koj go ogrea prespanskoto podnebje. Po seto toa vesnikot prestana da izleguva poradi finansiski pri~ini. Iako ~lenovite na Upravniot komitet na "Dru{tvo Prespa" ne prestanaa da baraat sredstva za da prodol`i so izleguvawe, sepak toa be{e te{ko ostvarliva rabota. Mo`ebi taka trebalo da bide!? No, vo seta "tragedija" ima edna golema slu~ajnost koja n# pravi "sre}ni", mo`ebi prestanuvaweto na izdavaweto na vesnikot na negoviot {esnaesetti broj, isto onolku kolku {to ima zraci Kutle{ovoto sonce, sakalo da mu poka`e na svetot deka prespanci i site drugi Makedonci koi `iveat vo R. Albanija, se Makedonci i toa vistinski Makedonci, koi iako robovi na siroma{tijata nikoga{ ne go izneverija svojot nacionalen entitet. Kako i site lu|e niz svetot, taka i tie se borat za svoite prava i toa e o~igledno. Se borat da ostvarat mnogu raboti koi{to gi zaslu`uvat, no s# u{te se na po~etokot na nivnata "borba". Po dvegodi{ni maki uspeaja da najdat sredstva i da go objavat najnoviot broj od vesnikot, a so toa vo nivniot `ivot se pojavi nov son~ev zrak, vo nivnite srca se rodi nova nade`, koja mo`ebi eden den }e bide ostvarena. Takva ni bila sudbinata nas prespanci, kakva {to e i na na{ite bra}a i sestri vo Pirinska i Egejska Makedonija, nikoga{ da ne po~uvstvuvame kako e da `ivee{ vo svojata tatkovina so svoite bra}a, vo dr`ava kade {to nikoj ne te potcenuva. No, nie Makedoncite sme jaki po du{a i srce i nikomu nema da dozvolime da go napravi toa, duri i vo uslovi vo kakvi {to se nao|ame denes. Vesnikot "Prespa" e u{te eden dokaz koj{to ja potvrduva na{ata gordost i nepokornost. So negovo posredstvo gi iska`uvavme i }e gi iska`uvame na{ite barawa i nezadovolstva kon sekoj {to saka da n# uni{ti i da si igra so na{ata istorija i sudbina. Toa se poka`uva i vo najnoviot broj od vesnikot kade {to rakovodstvata na site tri makedonski organizacii vo R. Albanija "Dru{tvo Prespa" , "Bratstvo" i "Mir", koi{to obedineti, so ista cel i so zaedni~ki stav, gi iska`uvaat svoite barawa kon vlastite vo R. Albanija. Nekoi od nivnite barawa se:

- Vo idnite popisi vo R. Albanija da ima grafa "makedonska nacionalnost";

- Obrazovanie na makedonski jazik vo site podra~ja niz R. Albanija kade {to `iveat Makedonci;

- U~ewe istorija na Makedonija na ova nacionalno malcinstvo;

- Pravo na upotreba na nacionalnite simboli i u{te mnogu drugi takvi barawa, za prava koi{to treba da gi ima sekoe nacionalno malcinstvo vo koja bilo dr`ava na svetot (seto toa na strana br. 2 vo vesnikot). Zablagodaruvaj}i im se na site onie koi na koj bilo na~in pomagaa vo izdavaweto na vesnikot, Upravniot komitet na Organizacijata za za{tita na pravata na Makedoncite vo Albanija "Dru{tvo Prespa" upatuva otvoreno pismo do site makedonski asocijacii, zdru`enija i poedinci koi `iveat i rabotat niz celiot svet vo koe gi moli, dokolku mo`at, na koj bilo na~in da pomognat za opstanokot na vesnikot "PRESPA" (str. 6) . Se nadevame deka ovoj povik nema da ostane bez odgovor i deka "Prespa" i ponatamu }e mo`e da gi {titi pravata ne samo na prespanci, tuku i na site Makedonci vo R. Albanija, bez razlika vo koe podra~je `iveat. Kopija od vesnikot mo`e da se dobie vo redakcijata na "Makedonsko sonce".