Komentar: Aferite vo MVR se zakanuvaat so seriozni posledici vrz bezbednosta na dr`avata i samoto postoewe na Republika Makedonija

KOJ, KOGO I ZO[TO PRISLU[KUVA?

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

Najnovata afera so prislu{kuvaweto na kabinetot na ministerkata za vnatre{ni raboti Dosta Dimovska, bez ogled na faktot deka }e bidat pronajdeni postavuva~ite na "buba~kite" ili ne, nekoi ve}e ja ocenuvaat kako ve{ta igra {to e potrebna za pobezbolno vgraduvawe na Menduh Ta~i od DPA vo najviskite krugovi, na naj~uvstvitelnoto Ministerstvo vo Vladata ili za u{te edna presmetka me|u koalicionite partneri VMRO-DPMNE i DA, bidej}i direktorot na Direkcijata za bezbednost i kontrarazuznavawe e Bojan Bojanoski - damne{en blizok prijatel na Vasil Tupurkovski.

No, toa ne be{e neo~ekuvano, bidej}i pred izvesno vreme ministerkata izjavi deka ne & go davale nejzinoto dosie oti takvo ne{to nemalo, pa realno be{e deka ne{to treba da se napravi, posebno vo aktuelnoto pra{awe za uni{tuvawe na dosiejata vo MVR {to e napraveno vo site zemji na nekoga{niot totalitarizam, no ne i vo Makedonija. Nekoi velat deka otvoraweto na dosiejata na nekoga{nata UDBA bi mo`elo da tangira mo{ne vlijatelni li~nosti od sega{nata vlast ili od opozicijata, seedno, {to bi zna~elo i kraj na nivnata politi~ka kariera, pa zatoa nikoj ne se osuduva da prezeme radikalni ~ekori!

Spored Ustavot na RM prislu{kuvaweto ne e legalna rabota, nitu e mo`no da se upotrebi kako sredstvo za razotkrivawe na stranski {pioni ili kriminalci, bidej}i tokmu so barawe na VMRO-DPMNE Ustavniot sud na Republika Makedonija ja ukina mo`nosta za prislu{kuvawe, predvidena so odredbite na Zakonot za vnatre{ni raboti. Bez ogled na seto toa, pod rakovodstvo na SDSM, Pettata uprava na MVR obilno go koriste{e ovoj na~in na rabota koj poprimi masovni dimenzii, posebno po kupuvaweto na vakva oprema od Velika Britanija vo vremeto na vladeeweto so MVR na Qubomir Fr~kovski, pa duri i za sledewe na aktivnosta na politi~kite partii koi po ocenkite na vlasta bea prika`uvani kako "ekstremisti~ki ili teroristi~ki". Aferata so prislu{kuvaweto na {tabot na VMRO-DPMNE, poznata afera "Duvlo" ne ja dobi zavr{nicata, bidej}i tokmu Fr~kovski objasnuva{e deka sekoj bi mo`el da bide prislu{kuvan dokolku razgovara po telefon so lice koe se nao|a pod "obrabotka" na organite za bezbednost.

O~igledno deka so nastanuvaweto na demokratijata vo Makedonija, so najsuptilni profesionalni raboti kako {to e bezbednosta, kontrarazuznavaweto i razuznavaweto se zanimavaat partiski puleni koi od seto ona {to treba da go imaat kako iskustvo, znaewe, ume{nost i sposobnost za vr{ewe na te{kata i odgovorna policiska funkcija imaat samo li~ni `elbi i ni{to drugo! Na takov na~in, se pojavuvaat megalomanski `elbi za prislu{kuvawe i na celiot narod - zo{to ne? - samo ako e vo prilog na zadr`uvaweto na vlasta na odredena partija, koi vidovme deka `estoko se borat da ja dobijat funkcijata na rakovodewe so MVR, iako naj~esto toa im se vra}a kako bumerang bidej}i partizacijata na dr`avnite organi im gi otvora o~ite na glasa~ite koga }e izbuvnat golemi aferi kako onaa so TAT, pa neprezemaweto merki na MVR za otkrivawe na storitelite, vlijae za presvrt vo davaweto doverba ve}e na slednite izbori! Toa go do`ivea SDSM kako gorka pouka, a izgleda deka toa }e go do`ivee i VMRO-DPMNE mo{ne skoro!

Pod pretpostavka vo MVR da se pronajdat storitelite na najnovata afera so prislu{kuvaweto na kabientot na Dosta Dimovska, najverojatno }e usledat novi kadrovski promeni koi }e zna~at, me|u drugoto, natamo{no destruktuirawe na bezbednosniot sistem na dr`avata {to zapo~na so Qubomir Fr~kovski koj izvr{i nevideni "~istki" na nacionalistite, pa potoa i na "koli{evistite" me|u koi be{e i aktuelniot direktor na DBK Bojan Bojanovski. Toga{ tie bea pretstaveni, li~no od d-r Fr~kovski kako "bespolezen ~ove~ki potencijal" ili ne{to sli~no.

Ah tie laici! Na ~elo na najsuptilni organi postavuvaat pili{tarci koi se drznuvaat da se nafatat so te{ki zada~i koi direktno vlijaat vrz bezbednosta na dr`avata, kako {to e na primer, voenata razuznava~ka slu`ba, DBK, Agencijata za razuznavawe i sli~ni organi. Rezultat od seto toa e se pogolem organiziran kriminal i {verc so droga i oru`je, zaradi {to sme staveni na crnite spisoci na Evropskata unija za eventualno ukinuvawe na vizite za na{ite gra|ani, a od druga strana se ovozmo`uva nepre~eno deluvawe na razno-razni stranski razuznava~ki agencii i slu`bi vo periodot koga vo Repbulika Makedonija, kako krstosnica na Balkanot prestojuvaat silite na NATO, humanitarni organizacii od koi nekoi ve}e se proterani zaradi somnitelna dejnost, pripadnici na "OVK" i sli~no {to zna~i avtomatski zgolemena potreba od anga`iranosta na site bezbednosni slu`bi vo na{ata dr`ava. Me|utoa, gledame deka inspektori od bezbednosta ve}e ja napu{taat slu`bata, razo~arani od nejzinata partizacija i stavawe na marginite na sevkupnite slu~uvawa koi sekojdnevno go zagri`uvaat sekoj ~ovek i gra|anin. @alno, no vistinito, zarem ne?