Sudbini

BOLESTA JA "VRZA" ZA BOCATA SO KISLOROD

Pi{uva: Georgi Mitev

  • Milena be{e zdravo i napredno dete i dobro se razviva{e do osumnaesettiot mesec koga na pregled be{e otkrien tumor na karlicata vo golemina na detska glava koj popre~uval deteto normalno da odi
  • Bevme razo~arani koga sfativme deka eden od citostaticite predizvikal trajni o{tetuvawa na belite drobovi. Ottoga{ deteto postojano dobiva kislorod za da mo`e da di{e

Koga gi slu{na ovie zborovi Georgi Mitev se nao|a{e na funkcija direktor na Specijalen zavod "Demir Kapija" i be{e edinstven lekar vo Ustanovata koja zgri`uva 460 mentalno-retardirani lica. Ne be{e iznenaduvawe za nego koga nekoj roditel na mentalno-retardirano dete }e go pobara, zatoa {to ~esto se slu~uva{e da sakaat li~no da razgovaraat so nego i da go slu{nat negovoto mislewe za smestuvawe vo ovaa Ustanova. O~ekuva{e i telefonskiot razgovor so Branko Dimov od Negotino da bide sli~en na tie razgovori, bidej}i taka nalikuva{e, barem na po~etokot. Branko ka`a deka e tatko na petgodi{nata Milena Dimova koja e bolna i deka & e potrebna pomo{. No, ottuka razgovorot dobi poinakov tek.

Be{e neophodna operacija, koja pomina spored o~ekuvawata na lekarite, a potoa ni be{e sugerirano deteto da prima citostatici vo Klinikata za detski bolesti. Znaevme deka se mo`ni posledici od taa terapija, no ne sakavme tumorot povtorno da se pojavi. Tretmanot trae{e dolgo i deteto te{ko go podnesuva{e. Lekarite rekoa deka mora da se odi dokraj. Na na{eto barawe so deteto da raboti fizioterapevt za da se namalat posledicite od operacijata na karlicata i dolgotrajnoto le`ewe vo krevet za da mo`e povtorno samoto da odi, ni be{e odgovoreno deka terapijata so citostatici e pova`na.

MORA POSTOJANO DA DOBIVA KISLOROD

Moravme da go "progoltame" toa, iako ne se soglasuvavme i da go ~ekame krajot na terapijata. Bevme razo~arani koga sfativme deka eden od citostaticite predizvikal trajni o{tetuvawa na belite drobovi. Ottoga{ deteto postojano dobiva kislorod za da mo`e da di{e. ^esto dobiva infekcii na belite drobovi koi ja vlo{uvaat bolesta i vo tie situacii morame itno da ja smestime vo Detskata bolnica vo Kozle. Poradi specifi~niot slu~aj, tamu site n# poznavaat i site se qubezni so nas, posebno bi gi istaknal prim. d-r Milka ^aparoska i celiot personal od Oddelenieto za intenzivna nega.

Golem broj lekovi koi Milena mora redovno da gi prima se golemo optovaruvawe za na{iot semeen buxet. Mnogu ni pomagaat, pred s# finansiski, generalniot direktor Ilija \or|iev, Upravniot odbor i sindikatot vo Fabrikata za kabli "Negotino"- od Negotino kade {to sum vraboten, no ne mi e prijatno pre~esto da baram pomo{ ottamu, iako dosega ne sum bil odbien. Golem problem ni e {to imame samo eden regulator za kislorod koj e star i ~esto se rasipuva, pa vo tie situacii morame da barame od Zdravstveniot dom vo Negotino (regulator e naprava koja se montira na bocite so kislorod i slu`i da go regulira koli~estvoto kislorod koe se ispu{ta).

Bi Ve zamolil, direktore, da gi zapoznaete humanitarnite organizacii koi pomagaat vo Va{ata ustanova so slu~ajot na Milena, pa ako imaat nekakva mo`nost da ni pomognat i nam. Inaku i nie, kako roditeli, sme pod postojan stres i toa se odrazuva negativno vrz na{eto zdravje, pred s#, psihi~ko. Za deteto sme mnogu zagri`eni i mo`ebi toa e pri~inata Milena da e porazgalena od drugite deca, pa ~esto znae da n# iznervira. Vo tie situacii, za da ja smiram, & se zakanuvam deka }e & go namalam kislorodot, a taa toga{ me moli da ne go pravam toa i vetuva deka }e bide poslu{na, go zavr{uva Branko Dimov telefonskiot razgovor so d-r Mitev, nadevajki se deka vetuvaweto {to mu go dade doktorot, deka }e stori s# za da mu pomogne, }e bide realizirano. Ja zaklu~iv vratata od mojata kancelarija i 10 minuti po razgovorot so Branko ne mo`ev da gi zapram solzite, vrtej}i gi slikite vo mojata glava predizvikani od potresnite zborovi {to gi slu{nav, mi re~e d-r Mitev. Da ka`e{e nekoe dete deka }e bide poslu{no, pa da bara da mu kupat ~okolado ili nekakva igra~ka nema{e da me ~udi, no da bara kislorod, ne{to {to site drugi deca go imaat dovolno od vozduhot {to go di{at, a za Milena mora da se obezbeduva koncentriran vo ~eli~ni boci, me trogna, iako znaev deka zakanite za namaluvawe na kislorodot ne se realni, tuku imaat za cel da deluvaat vospitno na deteto.

U{te istiot den otidov vo Negotino da ja vidam Milena i da se zapoznam so nejzinata istorija na bolesta. Vedna{ zable`av deka se raboti za mnogu inteligentno dete ~ie dvi`ewe e ograni~eno vo radius od pet metri, kolku {to e dolgo crevoto za kislorod. Zabele`av i deka nosi ortopedski ~evli i deka ima problem so odeweto, no vedna{ znaev daka toa e problem {to medicinata mo`e da go re{i. Pote`ok e problemot so belite drobovi za koi vo istorijata na bolesta pi{uva deka mo`e da se nadmine edinstveno so transplantacija na belite drobovi {to ne e ednostavno da se napravi.

Otsekoga{ sum bil optimist i veruvav daka sepak ne{to mo`e da se napravi, pa zatoa gi povikav d-r Gor|i Arsov -specijalist pnevmofiziolog i d-r Mire Petkovski-specijalist internist od Specijalnata bolnica za belodrobni bolesti i tuberkuloza od Jasenovo so koi na{ata ustanova ima mnogu dobra sorabotka. Po nivniot pregled i analizite koi gi napravija kaj Milena, od nivna strana, be{e sugerirano da se povtori terapijata za tuberkuloza i be{e prepora~ana makrobiotska hrana. Koga se napravi kontrola od rezultatite se vide deka ima podobruvawe na belite drobovi, vo odnos na predhodnite snimki, a bea podobreni i gasnite analizi. No, i pokraj toa na Milena i e neophodna 24-~asovna terapija so kislorod. Zatoa, so pomo{ na edna humanitarna organizacija uspeavme da obezbedime nov regulator za kislorod, a toa mnogu go namali psihi~kiot pritisok vrz roditelite, bidej}i vo slu~aj na defekt sega imaat rezerven regulator.

POTREBNA E POMO[ I OD GRA\ANITE

Po preporaka na d-r Arsov se zamenija bocite so kislorod so aparat nare~en "koncentrat". Toa e aparat koj od vodata so hidroliza sozdava kislorod. Koncentratorot go obezbedi d-r Qup~o Sokolov, direktor na Zdravstven dom Negotino, koj im ja obrazlo`i ekonomskata opravdanost na takvata investicija na odgovornite vo Fondot za zdravstvena za{tita. Sega na Fondot }e mu se namalat obvrskite od po 800 gm mese~no kolku {to be{e potrebno da se plati za kislorod {to & e potreben na Milena. Toa zna~i deka za pomalku od ~etiri meseci }e se "pokrie" tro{okot za "koncentratorot", a druga pridobivka e {to roditelite ne }e moraat sekoj mesec da prenesuvaat 20 boci za kislorod te{ki po 90-100 kg.

Za slu~ajot na Milena se zainteresira i golemata yvezda na pop-muzikata vo Makedonija, To{e Proevski. Toj e podgotven, so nekolku drugi peja~ki yvezdi od Makedonija, da odr`i humanitaren koncert, a sredstvata koi }e se soberat da poslu`at vo ponatamo{noto lekuvawe na Milena.

Milena sega ima 6 godini, a idnata godina bi trebalo da po~ne da odi na u~ili{te. Se pra{uvam dali nekade vo svetot ima boci za kislorod koi bi bile prenoslivi, a bi traele 4-5 ~asa, za deteto da mo`e, kako i site drugi deca, da odi na u~ili{te. Bi sakal, dokolku nekoi organizacii ili poedinci se vo mo`nost da obezbedat nekoe drugo pomagalo koe bi go olesnilo `ivotot ili pak se zapoznati so novi medicinski metodi i imaat iskustvo so slu~ai kakov {to e ovoj, da ni se javat i da & pomognat na Milena da go nadmine svojot hendikep i da ima sre}no ponatamo{no detstvo, iako za prvite {est godini ne bi mo`elo da se ka`e deka & bile mnogu sre}ni, apelira d-r Mitev do site koi }e go pro~itaat ovoj tekst.

Zainteresiranite stru~ni lica mo`at da ja pro~itaat istorijata na bolesta na Milena Dimova - prevedena na angliski jazik na Internet

HTTP://JOINME.NET/MILENADIMOVA/, A E-MAIL ADRESA ZA KONTAKT E FKN@TKN. COM. MK ILI NA TELEFON ++389 93 65 155