Po najnoviot teroristi~ki napad vrz policijata vo Ara~inovo i najnovite "papazjanii" od kujnata na troglavata koalicija na vlast

SUDBINSKA ZAGROZENOST NA MAKEDONSKATA DR@AVA

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

  • ]e najde li sili makedonskata inteligencija da ja za~uva te{ko spe~alenata dr`avna tvorba ili }e se najdeme na spisokot na is~eznatite narodi i civilizacii na Maite, Inkite, Hazarite i drugi istoriski entiteti - makedonskiot narod niz istorijata naj~esto gi do`ivuval najte{kite momenti od svoite izrodi i predavnici, jani~ari ili kvislinzi - partiskite vrhu{ki vo Republika Makedonija deluvaat kako da se vo zagovor protiv makedonskata dr`avnost, deluvaj}i vo interes na sopstveniot pragmatizam

Vo na{ata dr`ava vo povoeniot period se sozdadeni visokoobrazovni institucii faku-leti, univerziteti i MANU koi po slobodna procenka dosega imaat proizvedeni nad 100.000 visokoobrazovani kadri koi iako site ne mo`at da potpadnat pod kriteriumite na najnovite sfa}awa za toa {to zna~i inteligencijata, sepak niz obrazovaniot proces ako ne drugo, se osposobeni da mislat so sopstvena glava i da donesuvaat va`ni odluki za sebe, sopstvenata familija, pa i za sopstvenata dr`ava. No, sudej}i po s#, poslednava rabota - sopstvenata dr`ava i navistina go pretstavuva poslednoto ne{to za koe{to }e se zagri`i Makedonecot kogo `estoko go udiraat vetri{tata na "tranzicijata", odnosno dlabokite transformacii i promeni {to gi zafatija site oblasti od op{testvoto, a za niv nitu bevme podgotveni, nitu pak mo`eme da se soo~ime na istiot na~in kako {to toa go pravat, na primer, na{ite sosedi.

Goliot egzistencijalizam i stravot za opstanokot i pre`ivuvaweto na sopstvenata familija vo uslovi koga partiskoto ~lenstvo ostanuva osnovniot kriterium dali nekoj }e go zadr`i rabotnoto mesto ili }e se najde isfrlen na ulica, e nesomneno golema ko~nica koja go spre~uva direktniot politi~ki anga`man na eden golem del od populacijata vo Makedonija, no iskreno re~eno, makedonskiot narod vo minatoto se soo~uval i so daleku pote{ki momenti koga vo pra{awe bil doveduvan i goliot ~ove~ki `ivot, no toj sepak nao|al na~in i sredstva so svojot patriotizam, qubov i nesebi~nost, da se vturne niz viorot na vostanijata, revoluciite i borbite za sopstveno osloboduvawe vo koi go so~uvale svojot dignitet, nacija, jazik, obi~ai i tradicija, a so toa se naredil vo elitata na civiliziranite nacii vo Evropa i svetot.

Tokmu taa pasivnost, konformizam i sedewe nastrana od politi~kite i drugi centri koi ja kreiraat sudbinata na makedonskata dr`ava, ovozmo`i vo vrhu{kite i politi~kite partii koi se borat za prevlast vo Republika Makedonija da se vgnezdat lu|e so somnitelni nacionalni opredelbi, vrednosti ili li~ni kvaliteti, a da ne zboruvame i za stru~nite i drugite kvalifikacii i osposobenosti za zanimavawe so politikata, vo ime i za smetka na makedonskiot narod kako stolb na postoeweto na makedonskata dr`ava. Ne se znae {to sodr`i programata na koja i da e partija (bidej}i site tie se mo{ne sli~ni!) bez ogled na golata demagogija {to im se prodava na izbira~ite, pred i za vreme na sekoj izboren ciklus, poradi dijametralno sprotivnoto odnesuvawe na nositelite na javni i dr`avni funkcii od ona {to zna~elo partiska predizborna programa koja pak, za volja na vistinata, se pe~ati edna{ i se distribuira edna{, tokmu pred izborite, za podocna da bide iskoristena kako svoevidna toalet-hartija ili sredstvo za miewe na sovesta.

Va`no e da se ocrni protivni~kata partija do krajni granici, da se satanizira nejziniot lider, da se omalova`i nejzinoto ~lenstvo ili, so eden zbor re~eno, na makijavelisti~ki na~in da se dojde do tolku posakuvanata vlast!

A, toga{, glasa~ite mo{ne brzo ja gledaat reprizata na filmot {to im bil prika`uvan i od starata garnitura na vlast koja so silata na narodnata volja ja prepu{ta rakvodnata uloga vo dr`ava. Isti aferi, po pravilo, bez ras~istuvawe koe }e zna~i pronao|awe na vinovnikot i negovo sankcionirawe, tuku samo podla`uvawe na javnoto mislewe so beskone~no otvorawe na novi i novi aferi, ednata pogolema od drugata, so koi se zama~kuva vnimanieto na glasa~ite ili pak im se presvrtuva kon nadvore{noto opkru`uvawe i drugi izmisleni opasnosti.

KADE SE NACIONALNITE INTERESI NA MAKEDONIJA?

Denovive, sredstvata za javno informirawe se prepolni so konstatacii za zagrozenosta na vitalnite dr`avni i nacionalni interesi na zemjava, za begaweto na albanskiot faktor od kontrolata {to normalno treba da ja sproveduvaat nadle`nite dr`avni institucii, za golata partizacija na op{testvoto, za naru{uvaweto na elementarnite bezbednosni standardi na gra|anite koi bea daleku nad onie {to postojat vo sosednite zemji, pojavata na "oazi na terorizmot, trgovija so droga i oru`je", pripadnicite na policijata ginat kako "glineni gulabi", bidej}i nivnite likvidatori se pod za{tita na nekoi partiski vrvovi, op{testvoto stanuva korumpirano i nasilno, bidej}i ne mo`e da se o~ekuva policijata da ne bide nasilna koga kon nea se sproveduvaat monstruozni teroristi~ki ataci, vo Republika Makedonija najlesno e da ubie{ policaec, presudnata poddr{ka za pretsedatelskite izbori albanskoto malcinstvo }e se obide da ja valorizira vo eden zajaknat pritisok vo Vladata i Parlamentot za institucionalizacija na podelenosta na op{testvoto, mo`nosta za meka realizacija vo kontekstot na regionalnata integracija i relativizacija na postojnite me|udr`avni granici, slabiot politi~ki i lo{iot administrativen kapacitet na Vladata za realizacija na generalnata politi~ka opredelba i sl. Vrz seto toa se nadovrzuva u{te edna nadvore{no-politi~ka avantura so eventualnoto priznavawe na Republika Kipar, so ili bez zemawe provizii, kako vo tajvanskiot slu~aj i li{uvawe od poddr{kata, voena i ekonomska, a vo sekoj slu~aj prijatelska, od eden takov golem balkanski entitet kako {to e dr`avata Turcija!!!

Op{to re~eno, ocenki i stavovi koi ne mo`at da bidat zaobikoleni ili prenabregnati od koj i da e Makedonec, so makedonska nacionalna svest i patrisizam, bez ogled na svojata partiska i religiozna pripadnost ili nepripadnost, koi prosto baraat zajaknat politi~ki aktivitet na site onie koi go otfrlile politi~kiot konformizam, poltronstvo i ropskiot mentalitet na poslu{nost kon izvr{itelite na javnata vlast.

OP[T SEMAKEDONSKI ODGOVOR NA ZAGROZENOSTA NA DR@AVATA

Izjavata na noviot pretsedatel na Makedonskata akademija na naukite i umetnostite, d-r Georgi Efremov, deka ovaa najvisoka po rang i drugi ne{ta nau~na ustanova vo Republika Makedonija nema da ostane nadvor od sevkupnite slu~uvawa vo op{testvoto, no deka }e bega od dnevnopoliti~kiot partiski pragmatizam i utilitarizam, n# pottikna na idejata deka e dojdeno vremeto (ako ne e ve}e i docna) za odr`uvawe na op{t semakedonski dogovor ili sobir na koj }e bidat pokaneti li~nosti koi zna~at ne{to vo sopstvenata profesija, so ugled vo zemjava i svetot, li~nosti i od makedonskata dijaspora, koi zaedno so partiski li~nosti od site partii, bez ogled dali se vo pozicija ili opozicija, na koj bi se sogledale sevkupnite bezbednosno-politi~ki, ekonomski i drugi sostojbi koi ja trujat makedonskata dr`ava i na radost na sosedski golemodr`avni ili asimilatorski pretenzii, sekojdnevno gi polariziraat odnosite vo dr`avata, ne samo vo pogled na vnatre{nite me|uetni~ki odnosi (osobeno so albanskoto malcinstvo), tuku i na relacijata vlast-gra|ani, bidej}i partiite {to go so~inuvaat mnozinstvoto vo Parlamentot kako da se odmetnaa od sopstveniot narod na koj sekojdnevno vo Parlamentot mu prireduvaat novi i novi iznenaduvawa.

Na{ite skromni procenki poka`uvaat deka sedeweto nastrana od seto ona {to se slu~uva vo Makedonija, koja ne e vo isklu~iva sopstvenost na aktuelnata politi~ka garnitura na vlast za da pravi {to saka, bidej}i s# & se mo`e, tuku vo nea se vgradeni dostignuvawata, makite i stradawata, borbite i nepokorot na cela niza generacii Makedonci koi svoite `ivotni soni{ta za nezavisna i samostojna dr`ava na retko nasilno bile zavr{uvani, koi ni ostavile generaciski zavet i dolg da ja ~uvame i razvivame makedonskata dr`ava, a ne da ja ostavime vo sostojba na politi~ki haos, destabilizacija i zagrozuvawe na nacionalnite i dr`avnite interesi ili poto~no re~eno, sami da si stavime krst na "makedonskoto pra{awe" koe i natamu ostanuva most na evropskata magare{ka diplomatija!