Na makedonskata politi~ka scena zabrzano se organiziraat novi partii

PARTIITE NE SE VE^NI!

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

Kako {to predvidovme vo eden od poslednite napisi, makedonskiot narod e dlaboko ogor~en od dejstvuvaweto na postojnite partii na vlast ili vo opozicija koi{to ve}e deset godini go la`at so nerealni vetuvawa, dodeka vo surovata stvarnost ekonomskata, politi~kata i moralnata kriza opasno go zagrozuva opstanokot na makedonskata dr`ava. Kako rezultat na toa, ve}e na po~etokot od Novata 2000-ta godina, se najavuva formirawe na novi politi~ki subjekti so ime Tatkovinska partija ili Demokratski sojuz, dodeka vo vladeja~kata VMRO - DPMNE se objavuva formirawe na cvrsta nacionalna frakcija koja }e ras~isti so bugarofilstvoto, goliot karierizam i prete`no li~niot (finansiskiot) pragmatizam vo najvisokoto rakovodstvo. Od druga strana, po rascepot vo LDP nagolemo se raboti na konstituiraweto ili obnovata na starata Liberalna partija, ovoj pat pod rakovodstvo na poznatiot makedonski biznismen Risto Gu{terov.

Vpro~em, politi~kiot sistem na pluralizmot podrazbira tokmu takvo opstojuvawe na politi~kite partii koi bez ogled na golemata euforija i propaganda {to ja koristat za pridobivawe na ~lenstvo vo momentite na nivnoto formirawe, po konfliktot so izbira~koto telo neminovno zgasnuvaat, odedna{ ili po podolgiot hroni~en na~in na boleduvawe so formirawe na frakcii, koi prerasnuvaat vo novi partii ili pak ja doistro{uvaat osnovnata ideja. Ova dotolku pove}e {to vo Republika Makedonija ne postoi pogolema politi~ka pluralisti~ka tradicija, nitu pak se artikulirani osnovnite politi~ki interesi na opredeleni sloevi vo op{testvoto, pa ne se znae {to e levica, desnica, centar i sl.

TATKOVINSKATA PARTIJA NA PAVLE TRAJANOV

Novata politi~ka partija na porane{niot minister za vnatre{ni raboti Pavle Trajanov, najverojatno }e bide promovirana na prvata sednica na Inicijativniot odbor idnata sreda, pod imeto Tatkovinska partija ili Demokratski sojuz. Vo mediumite se {pekulira deka Pavle Trajanov }e bide i pretsedatel na novata partija vo koja }e vlezat pove}e intelektualci (profesori na Pravniot fakultet) me|u koi se spomnuva i d-r Bor~e Davitkovski, d-r Vlado Kambovski, od koi pove}eto dosega nemale nikakvi funkcii vo politi~kiot `ivot. Se veli deka partijata }e formira i vlada vo senka so sedum ministerstva {to treba da dadat relevanten odgovor na site nedoslednosti, proma{uvawa i gre{ki na aktuelnata vlada na Koalicijata za promeni koja se nao|a vo faza na `iveewe na krpeniot `ivot po turbulenciite so koi se soo~i vo tekot na pretsedatelskite izbori pri krajot na 1999 godina. Vo slednive meseci }e bide formirana i kompletnata partiska infrastruktura so centralno sedum~leno pretsedatelstvo, osnovni op{tinski sobranija i 30 regionalni sobranija.

Vo programata na partijata, kako najprioritetni, Pavle Trajanov gi poso~uva programata za razvoj na demokratskite institucii za zdravstvo, socijalna politika i za obrazovanie. Posebno vnimanie & e posveteno na strategijata za nacionalna bezbednost vo koja vleguva i programata za antikorupcija, kako i nova koncepcija za kontrolnite mehanizmi na dr`avata, so koja }e se zgolemi efikasnosta na finansiskata policija. Pavle Trajanov smeta deka novata partija }e bide demokratska opcija za tie {to pove}e ne veruvaat nitu vo VMRO - DPMNE, nitu vo SDSM.

Inaku, Pavle Trajanov e profesionalec vo organite za bezbednost kade {to rabote{e pove}e od 20 godini pri {to vo tekot na godinite na osamostojuvaweto na makedonska dr`ava, po predlog na Dvi`eweto za semakedonska akcija MAAK, vo Vladata na Nikola Kqusev be{e postaven za potsekretar na Slu`bata za javna bezbednost, vo vremeto koga Jordan Mijalkov be{e minister i go dade siot svoj patriotski pridones vo opasnoto vreme na konfrontacija so s# u{te prisutnata JNA na na{ite prostori, so akcijata za odzemawe na regrutnata dokumentacija od Republi~kiot sekretarijat za narodna odbrana koga se spre~i natamo{noto ispra}awe na makedonski vojnici na boi{tata vo Hrvatska, Slovenija, Bosna i drugi aktivnosti koi{to zna~ea osposobuvawe na MVR vo edinstvenata potpora na nezavisna Makedonija. Po smrtta na Jordan Mijalkov i doa|aweto na Qubomir Fr~kovski na funkcijata minister za vnatre{ni raboti, Pavle Trajanov be{e smenet otkako izjavi deka vo dr`avata postoi organiziran dr`aven kriminal vo koj se vklu~eni i najvisoki funkcioneri, sudii i sl. Inaku, Pavle Trajanov im pripa|a{e na "osumminata od RSVR" kade {to bea i Slobodan Bogoevski, Aleksandar Dinevski, Mile Ilievski, Grozdan Cvetkovski, Bexet Bexeti i dr., koi uspe{no ja vodea bitkata za transformacijata vo RSVR.

NACIONALNA FRAKCIJA VO VMRO-DPMNE

Denovive se o~ekuva izleguvawe pred javnosta na grupata od VMRO -DPMNE predvodena od porane{niot generalen sekretar Boris Zmejkovski koj tokmu pred Novogodi{nite praznici izjavi deka nema ve}e da mol~i, bidej}i Partijata e dovedena vo kolaps. Se veli deka Zmejkovski, Boris Stojmenov - ostranetiot minister za finasii od Vladata, Jove Kekenovski - pretsedava~ na Sovetot na grad Skopje, Metodija Go~evski - gradona~alnik na skopskata op{tina Gazi Baba i drugi lica, me|u koi i desetina pratenici na partijata VMRO - DPMNE }e formiraat frakcija vo ramkite na Partijata koja treba da se presmeta so bugarskoto krilo koe go predvodi, spored niv, vicepremierot i minister za vnatre{ni raboti Dosta Dimovska. Iako e poznato deka so Statutot na Partijata ne e dozvoleno formirawe na frakcii, a protiv koi liderot na VMRO - DPMNE najavi "provetruvawe i is~istuvawe" na partiskite redovi, vo edno od poslednite intervjua za "Dnevnik", Boris Zmejkovski e kategori~no protiv sozdavawe na nova partija i urivawe na VMRO - DPMNE koja samiot toj ja sozdal vo sopstvnata ku}a, tuku deka Partijata treba da se vrati na vistinskiot pat od koj ja ottrgnalo aktuelnoto rakovodstvo. Ve}e se odr`ani nekolku sredbi na makedonskata frakcija, a se ispituvaat i sostojbite na terenot, bidej}i e poznato deka VMRO - DPMNE se soo~uva so golem raskol vo Bitola, Veles, Kavadarci, Kumanovo i drugi gradovi i sela. Kolku e realna vakvata zadocneta bitka na Boris Zmejkovski protiv Dosta Dimovska }e poka`at narednite sonda`i na ~lenstvoto koe ve}e edna{ se izjasni protiv nea, kako {to be{e na sednicata na CK na VMRO - DPMNE vo esenta 1997 godina, koga so glasawe na 85 ~lenovi na CK taa be{e fakti~ki smeneta od potpretsedatelskata funkcija, po {to dojde do baraweto na Q. Georgievski za podnesuvawe na kolektivna ostavka na ~lenovite na Izvr{niot komitet na Partijata i davawe sloboda toj da gi predlo`i ~lenovite na noviot izvr{en organ {to be{e neobjasneto lesno prifateno i ostvareno! Ako se znae deka sega povrzanosta na liderot na VMRO - DPMNE so Dosta Dimovska e pogolema od koga i da e porano, te{ko e da se zamisli deka Q. Georgievski bi se soglasil so vakvite `elbi na makedonisti~kata frakcija.

NOVA NACIONALNA PARTIJA - NAJREALNA SOLUCIJA

Potrebata od formirawe na nova nacionalna makedonska partija koja }e gi opfati site nacionalni sili e ve}e apsolvirana od pogolemiot del na politi~kite avtoriteti vo Makedonija, a vpro~em i novata partija na Pavle Trajanov, iako najavuva bitka za centarot, so svoeto ime Tatkovinska partija ja poka`uva svojata su{tina - makedonska nacionalna ideja i programa. Zatoa, na{ite skromni analizi poka`uvaat deka namesto gornoto, poefikasno i poplodotvorno bi bilo sozdavaweto na nova partija vo koja bi vlegle ne samo spomnatite politi~ki li~nosti so nesomnen avtoritet, tuku i drugi intelektualci koi dosega od edni ili drugi pri~ini apstinirale od politi~kiot `ivot, no koi se svesni za fragmentacijata na makedonskata politi~ka scena vo mnogu partii, ne sakale da se istro{at po vakvi ili drugi idei koi bile pretstavuvani i predvodeni od li~nosti bez dovolnoto nivo na ugled, znaewa i ~esnost vo sproveduvaweto na nacionalnata makedonska programa, partija koja }e najde izlez od sevkupnata kriza i }orsokakot vo koj deneska se nao|a makedonskata dr`ava.

Vo ovaa smisla u{te edna{ bi gi spomnale "Makedonskata alijansa" na Xorx Atanasoski, MAAK-Konzervativna partija na Stra{o Angelovski, VMRO-DPM na Tomislav Stefkovski, Demokratskata partija na Denko Skalovski i drugi zdru`enija so politi~ki karakter, so poddr{ka i od iseleni{tvoto vo svetot, posebno vo Avstralija, Kanada i SAD.

Vpro~em, energijata na makedonskiot nacionalizam, sfatena kako ~ist patriotizam vo bitkata so opasnostite so koi e soo~ena edinstvenata dr`avna tvorba na makedonskiot narod na ovie prostori, s# u{te gi gree srcata i du{ite na obi~niot ~ovek - Makedonec, koj maka ma~i so sekojdnevnite isku{enija na `ivotot {to dosega mu gi nudea promatarite na politi~kite partii koi{to se drznaa da go la`at, da go prenesuvaat `edno preku voda ili da go par~osuvaat makedonskoto nacionalno bitie, samo zaradi svojata li~na korist, pa taka go prodadovme imeto, znameto, OKTA, USJE, Pivarnicata "Skopje" Stopanska banka i drugi objekti. Pa, {to }e ostane od svetiot bibliski narod na teritorijata na najstarata i najslavnata dr`ava na Balkanot - Makedonija!