VERATA NA[A RISJANSKA

ZA^NUVAWE NA SVETA ANA

Pi{uva: axika @ivanka FILIPOVSKA

Svetite Bo`ji Ugodnici, udostoeni so Bo`jata vistinska svetlina, so prosveteni i ~isti du{i ja izvr{uvaat Bo`jata sveta volja niz site vekovi i se molat za spasenieto na lu|eto od celiot svet. Bog gi oven~al so ve~ni venci na slavata, a nie, ~uvstvuvaj}i dol`nost kon niv, da im oddademe po~it i blagodarnost. Na den 22 dekemvri po star kalendar, Makedonska pravoslavna crkva, go praznuva praznikot ZA^NUVAWE NA SVETA ANA. Eve so {to se objasnuva sodr`inata i smisolot na po~ituvaweto na svetite pravedni Joakim i Ana, roditelite na Majka Bo`ja. Sve{tenikot Matan (koj poteknuva od kolenoto Levievo) imal tri }erki: Marija, Sovija i Ana. Ana se oma`ila za Joakim i `iveele vo Nazaret. Pravednite Joakim i Ana `iveele bogougodno 50 godini vo brak, no nemale deca. Joakim bil od carski rod, od plemeto Davidovo. Ana bila od sve{teni~kiot rod Aronov. Koga oti{le vo Erusalimskiot hram, da prinesat `rtva na Boga, prvosve{tenikot Isahar mu rekol na Joakim: "ne si dostoen od tvoite race da se primi dar, zo{to si bezdeten". So bolka vo du{ata, so solzi na o~ite, so golema vera i qubov kon Boga, go molele da im podari "edno ~edo za uteha vo starosta", vetuvaj}i deka }e go dadat vo crkvata da Mu slu`i. Bog gi usli{il nivnite molitvi. Sveti Arhangel Gavril, golemiot Bo`ji blagovesnik, na sv. pravedni Joakim i Ana im se javil i im donel blaga vest deka }e im se rodi "]ERKA PREBLAGOSLOVENA" so koja }e se blagoslovat site narodi na zemjata, preku koja }e dojde spasenieto na svetot i }e ja nare~at Marija. Navistina, sveta Ana za~na od svojot ma` i po devet meseci rodi }erka, blagoslovena od Boga i od site kolena ~ove~ki. Pred Boga ne postoi nevozmo`noto, zaradi zakonot na starost. Pred Boga takviot zakon ja gubi svojata sila i nevozmo`noto stanuva vozmo`no, zo{to, kako pi{uva monah Tadij "PRED QUBOVTA SITE ZAKONI, STOJAT KAKO DA NE POSTOJAT" i Bog pravi s# {to e najdobro za spasenieto na svetot. Joakim i Ana go ispolnile vetuvaweto pred Boga i Marija, na trigodi{na vozrast, ja odnele vo hramot da mu slu`i na Boga. Tamu ostanala dvanaeset godini i se podgotvuvala za ve~no slu`ewe na Boga i ve~na Bo`ja slava na neboto i zemjata. "Vo nea se steknalo seto ona {to e najdobro od ~ove~kiot rod, carsko i sve{teni~ko, zo{to od nea trebalo da se rodi car nad carevite i prvosve{tenik - na{iot Gospod Isus Hristos". Preku Pre~ista Deva Marija, kako povtorno da se sozdava svetot, zo{to taa go rodila spasitelot na svetot, i toa na natpriroden na~in. Vo Simbolot na verata za Sinot Bo`ji stoi: "Zaradi nas lu|eto i zaradi na{eto spasenie sleze od neboto i se ovoploti od svetiot duh i Marija Deva stana ~ovek". Zatoa po~ituvaweto na Sv. Joakim i Ana, zazema ogromno mesto vo `ivotot na crkvata. Sv. Joakim `iveel 80 godini, a sv. Ana 79 godini i se upokoile so golema blagodarnost kon Boga, preseluvaj}i se vo nebesnoto carstvo. Istiot den se proslavuva i spomenot na sv. proro~ica Ana, majka na prorok Samuil, prep. Stefan Novosijatel, sv.Sofronij, arh. Kiparski, sv. m~. Easij, sv. Vasa, i sv. ma~enici Sositel, Narsis, i Isak. Na den 25 dekemvri se proslavuva slavniot svetitel SVETI SPIRIDON ^UDOTVOREC, EPISKOP TRIMUTUNSKI, koj e roden na ostrovot Kipar. Nabo`niot, krotkiot i milosrden sv.Spirodon na zemjata `iveel bogougoden `ivot i poradi toa Bog go udostoil so dar na ~udotvorstva. Bil postaven za episkop na gradot Trimitunt i uspe{no ja rakovodel crkvata. So pomo{ na izboilnata Bo`ja blagodat, koja Bog ja izlil vrz svojot ugodnik, toj voskresnal mrtvi lu|e, go prekratil tekot na rekata, go izmolil Bog da isprati do`d vo su{no vreme, go izle~il carot Konstants od te{ka bolest. Bog go blagoslovil da gi vidi angelite Bo`ji i ~ue nivniot glas. Pridonel mnogu lu|e da stanat hristijani. Prodiral vo srcata na lu|eto i nivnite tajni. U~estvuval na Prviot vselenski sobor vo Nikeja, kade {to mudro go propovedal Hrista i preku ~uda gi zasramil ereticite i mnogu od niv gi vratil vo Pravoslavieto. Na Soborot na gr~kiot filozof (koj bil sledbenik na Aristotelovata filozofija), mu odgovoril deka veruvame deka sinot Bo`ji e "edna priroda so otecot, raven so nego po vlast i ~est. Ovie tajni go nadminuvaat tvojot razum i daleku go nadminuvaat sekoe ~ove~ko znaewe". Na Soborot, na ~udesen i najubedliv na~in im go poka`al Edinstvoto na Sveta Troica i deka vo Sveta Troica se tri lica, a eden Bog. (Mudrosta Bo`ja ja nadminuva mudrosta ~ove~ka i filozofot ja primil Pravoslavnata vera. Sv. Spiridon se upokol vo 348 god. Negovite ~udotvorni mo{ti koi se nao|aat na ostrovot Krf, niz site vekovi go proslavuvaat Boga i svetitelot, so svojata svetost pravat ~uda niz site vekovi. D-r Justin Popovi}, arhimandrit, pi{uva deka "^esnite mo{ti na sveti Spiridon, neraspadlivi i ~udotvorni, so Bo`jata blagodat ja imaat taa osobenost {to ko`ata na toa telo e meka kako kaj `ivi lu|e". Sveti Bo`ji Ugodnici, molete go Boga za na{e spasenie.