NA[ITE VO SVETOT: Makedoncite prodol`uvaat da go ispolnuvaat sonot na Goce Del~ev

"ZA KULTUREN NATPREVAR ME\U NARODITE"

Pi{uva: Goce DURTANOSKI

  • ^uvstvuvaj}i ja potrebata za neguvawe na makedonskata kultura, jazik i religija i prodol`uvawe na tradiciite na makedonskata samobitnost, Makedoncite od provincijata Limburg, Ju`na Holandija se sobraa na eden konsultativen sostanok na koj vo sabotata na, ~etvrti dekemvri, vo (W.O.W. na Massstraat 28) Weert ednoglasno izbraa novo Pretsedatelstvo i de fakto e vozobnoven porane{niot makedonski klub "Goce Del~ev", sega vo forma na Makedonsko kulturno zdru`enie

Makedonskiot klub "Goce Del~ev" vo Holandija postoi od 1971 godina no, poslednite godini be{e vo miruvawe od pri~ini {to brojnosta na ~lenstvoto rapidno se namali so zaminuvawe na pove}e na{i aktivni ~lenovi nazad za Makedonija, kako i so promenata na mestoto na `iveewe na pove}eto od nas, ni re~e pri sredbata g. Kire Xaleski, porane{en i aktuelen pretsedatel na ova makedonsko Zdru`enie.

Ve~era{niot sostanok na Makedoncite, ovde vo Holandija, se odr`a vo potpolna poddr{ka na ~ekorot koj{to go prezede Pretsedatelstvoto na MKZ "Goce Del~ev" da se zdobieme so kat~e kade {to }e se neguva makedonskiot jazik i kultura i ubeden sum deka vo celost }e ja opravda idejata za pogolemo zbli`uvawe i obedinuvawe na Makedoncite vo ovoj del na Evropa, istakna Xaleski.

 

SESRDNA PODDR[KA I OD HOLAN\ANITE

Vozobnovuvaweto na ova Zdru`enie e dobar pokazatel deka Makedoncite vo Holandija zazemaat del od "kulturniot natprevar me|u narodite", spored zborovite na na{iot golem makedonski sin i ideolog Goce Del~ev, ni veli g. Xaleski. Makedoncite pretstavuvaat malcinstvo koe{to e edno od poaktivnite i dobar sorabotnik na site poliwa so Holan|anite, koi se del od na{ata makedonska Zaednica. Glavni aktivnosti na novoto Makedonsko kulturno zdru`enie }e bidat aktivnostite za integracija vo op{testvenoto `iveewe na relacijata alohtoni-avtohtoni i zapoznavawe so holandskata kultura vo koi{to vleguvaat informativnite poliwa vo pravecot na obrazovanieto, vrabotuvaweto, razli~nite formi na diskriminacija, socijalna pomo{ i aktivnostite na `enite. Voedno, tuka se proektite na op{tinata Vert vo borba protiv drogata i sidata, na koi aktivno u~estvo }e zememe i nie.

Inicijativata za kulturno obedinuvawe na Makedoncite be{e pozdravena od: op{tinata Vert, kako glaven nositel na opstanokot na MKZ "Goce Del~ev", postoe~kite makedonski dru{tva i crkovni op{tini na teritorijata na Holandija i od Svetskiot makedonski mladinski kongres.

Pretsedatelstvoto na MKZ "Goce Del~ev" go so~inuvaat: g. Kire Xaleski, pretsedatel; g. Marjan Jankoski, potpretsedatel; g-ca @aklina Jankoska, blagajnik; g. Jon~e Jankoski, potpretsedatel; g-ca Anita Trpeska, zamenik-sekretar; g. Il~e Rubanoski, zamenik-blagajnik. Pretsedatelstvoto izbra i Nadzoren odbor koj go so~inuvaat g. Ko~o Petkoski i g. Tase Taseski.


"Programata 2000" na MKZ "Goce Del~ev" gi opfa}a slednite proslavi:

7 januari ( Bo`ik);

13 januari ( Stara Nova godina );

4 fevruari ( denot na ra|aweto na Goce Del~ev);

8-mi mart ( me|unarodniot den na `enata);

Veligden;

8 septemvri ( denot na nezavisnosta na Republika Makedonija) i

19 dekemvri ( Sv.Nikola ).