VERATA NA[A RISJANSKA

SOBOR NA SVETI ARHANGEL I SITE BESTELESNI NEBESNI SILI

Pi{uva: Axika @ivanka FILIPOVSKA

Pravoslavnata makedonska crkva, na 21 noemvri po noviot kalendar (ili na 8 noemvri po stariot), go proslavuva praznikot Sobor na sveti Arhangel Mihail i site bestelesni Nebesni Sili. Ovoj praznik spa|a me|u pogolemite praznici. Gospod go sozdal Duhovniot svet - angelite, u{te pred da go sozdade materijalniot svet. Angelite se nevidlivi duhovi. Tie se Gospodovi glasnici koi{to ja ispolnuvat Bo`jata sveta volja i gi prenesuvaat Bo`jite poraki i zapovedi (zborot angel zna~i glasnik), zatoa na freskite i na ikonite se pretstaveni so krilja. Za da mo`at lu|eto polesno da si sozdadat pretstava za niv, tie se naslikani vo ~ove~ka forma. Tie se verni Bo`ji slu`iteli, za{titnici i moliteli pred Boga, na{i ~uvari koi{to go ~uvaat pravoslavieto. Imaat mnogu va`na uloga vo istorijata na lu|eto od celiot svet, od po~etokot na sozdavawe na svetot niz site vekovi, koe se gleda i ~uvstvuva preku Svetoto pismo, Svetoto predanie, @itijata na svetitelite i knigite na na{ite Sveti Otci. Tie imaat posebna uloga vo istorijata na Makedonskata pravoslavna crkva i n# zapoznavaat so razni vistinski slu~ai niz vekovite i go {irat slovoto Hristovo. Za po~it i ~est na svetite Arhangeli i ostanatite bestelesni sili i za slava na Presveta Troica, makedonskiot narod (kako i lu|eto vo site zemji), im izgradile manastiri i crkvi. Sv. Dionisie Areonagit, vo knigata "Za Nebesnata Erarhija", gi opi{al devette angelski ~inovi, a tie se: {estokrilni Serafimi, mnoguo~ni Heruvimi i Bogonosni prestoli, Gospodstva, Sili i Vlasti, Na~alstva, Arhangeli i Angeli. Sekoj od ovie ~inovi ima svoja posebna slu`ba. Bog go postavil sveti Arhistratig Mihail za na~alnik i vojvoda na site devet angelski ~inovi. Sv.Arhangel Mihail e Prvoangel Bo`ji. Toj e Prvovrhoven arhangel i golem ~inona~alnik (stare{ina) na Nebesnite Sili. Me|u arhangelite i angelite postoi sovr{ena qubov i ednomislie. Postoi sovr{ena poslu{nost i vo ni`ite angelski ~inovi, tie se poslu{ni na vi{ite angelski ~inovi, a site zaedno se ugodnici na Bo`jata sveta volja i Bo`jite zapovedi. Svetata pravoslavna crkva od Svetoto pismo i Svetoto predanie, gi doznala imiwata na sedumte na~alnici na Angelskite sili, a tie se MIHAIL, GAVRIL, RAFAIL, URIL, SALATIL, JEGUDIL, VARAHIL (se spomnuva i osmiot EREMIL). SVETI MIHAIL na evrejski zna~i: koj e raven na Bog? Na ikonite e pretstaven kako vojvoda koj{to vo desnata raka dr`i kopje, a vo levata palmova zelena granka. So kopjeto go dopira Lucifer, satanata. Na vrvot na kopjeto ima pandelka so crven krst.

SVETI GAVRIL zna~i krepost Bo`ja. Na ikonite e prika`an kako arhangel koj vo desnata raka dr`i fener, vo koj se nao|a zapalena sve}a. Vo levata raka dr`i ogledalo od zelen kamen, jaspis (se smeta deka ogledaloto ozna~uva Bo`ja premudrost). SVETI RAFAIL zna~i izlekuvawe od Boga. Na ikonite, vo desnata raka go vodi Tovija, koj nosi riba, a vo levata raka dr`i lekarski alabaster. SVETI URIL zna~i Bo`ja svetlost. Na ikonite e pretstaven so me~ vo desnata raka, a vo levata so plamen ogan. SVETI SALATIL zna~i Bo`ji molitvenik. Na ikonite se izobrazuva so navednati o~i i lice. Racete gi dr`i na gradite, kako da e na molitva. SVETI JEGUDIL na ikonite e prika`an kako vo desnata raka dr`i zlaten venec, a vo levata trostruk kam{ik. SVETI VARAHIL zna~i Bo`ji blagoslov. Hrabriot i veren SVETI ARHANGEL MIHAIL, go pobedil satanata Lucifer i negovite crni angeli, a potoa gi otfrlil od neboto.

Vo Otkrovenieto na sv. Jovan Bogoslov stoi: "I nastana vojna na neboto... i be{e isfrlen... satanata koj{to ja mami celata vselena, be{e soboren na zemjata i zaedno so nego i angelite negovi bea isfrleni". Poznato e i ~udoto koga neznabo`nite neapolci re{ile da go prezemat gradot Sipont.

Poznato e i ~udoto koga sv.Arhistratig Mihail go izvadil udaveniot ~ovek od dnoto na moreto i go odnel `iv vo crkva, vo manastirot Dohiar. Silniot vojvoda sv.Arhistratig Mihail e ~uvar na pravoslavnata vera i borec protiv verskite eresi.

GOLEMIOT BO@JI SVETI ARHANGEL GAVRIL E BLAGOVESNIK NA BO@JITE TAJNI. Na sv.pravedni Joakim iAna im donel vest deka }e im se rodi }erka Marija, PREKU KOJA SVETOT ]E SE SPASI. Na Deva Marija i donel blaga vest deka }e rodi SIN BO@JI I ]E MU DADE IME ISUS. Sv. prorok Zaharie go izvestil deka Bog }e im podari sin, sv. Jovan Prorok, prete~a i krstitel. Mu se javil na Gospod Isus Hristos vo Getsimanskata gradina i go potkrepuval pred da postrada so raspnuvawe na Krst. Sveti arhangel Gavril im se javil na `enite MIROSNICI i gi izvestil za Hristovoto voskresenie. Svetiot prorok Mojsej, izbranikot Bo`ji, go izvestil kako e SOZDADEN SVETOT. Na istata data se slavi OBNOVUVAWE HRAMOT NA SVETI VELIKOMA^ENIK GEORGIJ, SPOMENOT ZA PRENESUVAWE NA MO[TITE NA SV. VELIMA^ENIK GEORGIJ POBEDONOSEC. Na toj den, negovite sveti mo{ti od Nikodimija, se preneseni vo gradot Lida vo Palestina, kade {to se nao|aat i denes, a iljadnici poklonici od celiot svet se poklonuvaat na negoviot grob, negovite sveti mo{ti i mu oddavaat po~it i blagodarnost. Negovite mo{ti imaat ~udotvorna mo} niz site vekovi. Sv. vm~. Georgij postradal za vreme na hristoborniot i krvo`edniot idolopoklonik, carot Dioklecijan. Sv. Georgij na svojot sluga mu ostavil poraka, po smrtta negovoto telo da go prenese vo Palestina, vo rodnoto mesto na negovata majka. Negovata pretsmrtna `elba ja ispolnil negoviot sluga. Vo vremeto na car Konstatin Veliki, vo gradot Lida bil izgraden prekrasen hram od strana na nabo`nite i verni hristijani. Po negovoto osvetuvawe, mo{tite na hrabriot Hristov vojnik i velikoma~enik, bile preneseni i pogrebeni vo hramot. Slavni nebesni na~alnici i site nebesni i bestelesni sili, sveti velikoma~eni~e Georgie, sv. Angel Lerinski i site svetiteli, molete go Boga za na{eto spasenie, du{even mir i mir vo svetot. Slava vi, blagodarnost i veli~ie niz site vekovi.


ISPRAVKA

Vo brojot 279, na strana 39 ( verata na{a risjanska), treba da stoi: makedonska svetitelke, ma~eni~ke, SVETA ZLATA MEGLENSKA, moli go Boga...". Vo istiot broj, namesto na 31 oktomvri se proslavuva i rodendenot na Antiohija treba da stoi: Na 31 oktomvri se proslavuva i rodeniot od Antiohija... Sv. ev. i ap. Luka. Vo brojot 280, na strana 39, namesto: Go nalutil zemniot `ivot, treba da stoi: Go napu{til zemniot `ivot (se misli na sv. Jovan Rilski). Namesto: Gi prenele neraspadlivite mo{ti na sv. prep. Prohor P~inski vo pe{terata vo Kozjak, treba da stoi: Gi na{le neraspadlivite mo{ti... vo pe{terata vo Kozjak. Vo eden od prethodnite broevi namesto: Nevesto nenevesna, pogre{no stoi Nevesto nesvesna (za Majka Bo`ja). Se izvinuvame poradi nenamerno napravenite gre{ki.