Makedonskata politi~ka nomenklatura na najniski granki

PREDIZBORNATA KANONADA ZAPO^NA!

"Spectator"

  • Makedonskiot narod e vxa{en, voznemiren, zbunet i se pra{uva do kade }e go odvedat politi~kite ekvilibristiki na java~ite na magla

Vtorite pretsedatelski izbori vo nezavisna i suverena Makedonija re~isi ne ni zapo~naa, a obi~niot Makedonec koj maka ma~i so vrzuvaweto na po~etokot so krajot na mesecot, sekojdnevno se soo~uva so vistinska kanonada na nenadejni presvrti i promeni na stavovite na politi~kite subjekti vo Vladata, a posebno vo Parlamentot, `estoki napadi vrz koalicionite partneri za naredniot den seto toa da se demantira, ubla`uva ili minimizira, vo {to predna~at dvata makedonski subjekti vo "Koalicijata za promeni" ili kako {to nekoi ja narekuvaat "neprincipielnata koalicija", aludiraj}i na poznatite plakati so likot na Vasil Tupurkovski {to bea istaknuvani na belgradskite mitinguvawa vo predve~erieto na raspadot na porane{na Jugoslavija.

Makedonskiot narod povtorno e v~udoviden, zateknat i iznenaden od seto ona {to mu se slu~uva, bidej}i namesto o~ekuvanite promeni vo site sferi od op{testvoto, toj stanuva svedok na edna nevidena `estoka artikulacija na politi~kite strasti, nebare politi~arite zapo~naa da ja delat tajvanskata iluzija od milijarda dolari, a se raboti samo za izbor na nov {ef na dr`avata, koj spored ustavnite ovlastuvawa imal minimalni nadle`nosti koi go pravele "angliska kralica"! E, za takvoto formalno najvisko mesto vo dr`avata se borat, pokraj drugite, dvajcata pretstavnici na VMRO-DPMNE i DA Boris Trajkovski i Vasil Tupurkovski.

 

POLITIKATA I MORALOT

Vo seto toa povtorno se pojavuva ve~noto pra{awe za moralot i politikata. Pritoa, politikata se glorifikuva kako edna od najgolemite i najcivilizirani aktivnosti, kako najvisok oblik na civilizacijata koja ja sozdaval ~ovekot so svojata rabota, inteligencija i fantazija od prvite denovi na svoeto postoewe, preku koja mo`e da se sfati i ostvaruva idealot na edno ramnopravno, sre}no i eti~ko op{testvo, ako politikata stane misle~ki um i re~isi totalna aktivnost na op{testvoto (Platon). Od druga strana, politikata se sporeduva so najstariot zanaet na svetot ili so drugi za ~ovekot nedostojni raboti, dodeka eden tipi~en angliski politi~ar Dizraeli za nea }e re~e: "Politikata e ve{tina na vladeewe so ~ove{tvoto so koja toa se la`e!" Vtorovo mislewe izgleda deka s# pove}e se odnesuva i za akterite na makedonskata politi~ka scena, a eve i zo{to!

MASLOTO NE SE ME[A SO OCETOT!

Vo presret na pretsedatelskite izbori vo 1994 godina, pretstavnici na VMRO-DPMNE otidoa na pregovori so Vasil Tupurkovski i mu ponudija da bide nivni kandidat za funkcijata pretsedatel na Republikata, mnogu pred da bide odr`ana konvecijata na taa partija na koja kako {to e poznato, me|u pet kandidati, delegatite se odlu~ija za Qubi{a Georgievski. Me|utoa, popularniot Cile koj vo toa vreme go u`iva{e ugledot na politi~ar koj mu se sprotivstavil na golemiot i neprikosnoven Kiro Gligorov na vistinski "vmrodpmneovski" na~in, ja odbi golemata ~est {to mu ja ponudi VMRO-DPMNE, istaknuvaj}i deka toj e levi~ar (komunist) i deka toa }e ostane i ponatamu, deka ne mo`e da bide kandidat na edna ekstremno desni~arska partija, vo koja pokraj drugoto postojat i nebulozi okolu bugar{tinata na Dosta Dimovska i Qup~o Georgievski. Iako dvajcata pregovara~i od VMRO-DPMNE se obidoa da go razubedat vo takvoto negovo mislewe, Cile se zablagodari na doverbata i ja odbi ponudata. Inaku, svoite levi~arski politi~ki opredelbi toj gi potvrdi i vo nekolku TV intervjua po izborite vo 1994 godina.

 

MASLOTO SEPAK SE ME[A SO OCETOT, NO ZA KRATKO!

Nasproti opravdanoto ili neopravdano protivewe na Nikola Kqusev, Dimitar Dimitrov i drugi pripadnici na "intelektualnoto" krilo na VMRO-DPMNE za formirawe na koalicijata za promeni so DA pred izborite vo 1998 godina, toa sepak se slu~i i Vasil Tupurkovski, otkako nabrzina prisobra kadri koi }e mu dadat pe~at na gra|anoidniot karakter na novata partija, za da bide prifatliv i za albanskiot faktor, so izborna programa ukradena od izvesna gr~ka partija, povtorno vleguva vo makedonskata politika na golema vrata. Iako so skromen broj na osvoeni prateni~ki mesta, toj dobiva re~isi polovina od Vladata, pretsedatelot na Parlamentot, Agencijata za razvoj i red drugi zna~ajni i ~uvstvitelni mesta vo hierarhijata na vlasta {to nabrzo predizvika lavina od negoduvawa kaj po{irokoto ~lenstvo na VMRO-DPMNE koe izrazi nezadovolstvo od raspredelbata na vlasta, bidej}i odnosot na pratenicite be{e 49:14 vo korist na VMRO-DPMNE! No, Qup~o Georgievski vo prvo vreme gi smiri tie negoduvawa znaej}i deka doa|aat od "Sovetot na intelektualcite", so plasirawe pred javnosta za mo`na rekonstrukcija na Vladata od koja bi otpadnale \or|i Naumov, Nikola Kqusev, Dimitar Dimitrov, Martin Trenevski, za podocna da go prifati baraweto na partiskata baza negovata partija da nastapi so sopstven kandidat na pretsedatelskite izbori {to be{e vo sprotivnost so "Dogovorot za Makedonija" {to go potpi{a so DA pri lanskite parlamentarni izbori koj predviduva{e Tupurkovski da bide zaedni~ki pretsedatelski kandidat.

 

KOMUNISTI^KA UJDURMA

Ako se se}avate, Tupurkovski vo lanskata predizborna kampawa najavi dramati~en diskontinuitet na vlasta vo Makedonija, do {to i dojde so zamena na kadrite vo dr`avata isklu~ivo vrz osnova na partiskata pripadnost na kandidatite, a ne i vrz osnova na stru~nosta, znaeweto, iskustvoto itn.. Me|utoa, za {to se rabote{e? [to se krie{e zad seto toa?

U{te za vreme na predizborieto vo 1994 godina, od redovite na propagandnata ma{inerija na SDSM, LP i SP se zboruva{e deka na pretsedatelskite izbori povtorno }e pobedi Kiro Gligorov, a deka vo narednite izbori (1999 g.) }e bide izbran Vasil Tupurkovski, bidej}i u{te toga{ be{e poznato deka VMRO-DPMNE nema soodveten kandidat koj bi & se sprotivstavil na levicata, nitu pak grade{e imix na takva li~nost vo svoite kadrovski strukturi, pred s# zaradi patolo{kiot strav na liderot Qup~o Georgievski za sopstvenata pozicija vo Partijata {to i se poka`a po porazot na Qubi{a Georgievski i negovoto eliminirawe od krugot na najviskoto rakovodstvo na partijata - spre~uvawe da odi vo Avstralija i sl. nastani. So eden zbor, lansiraweto na Vasil Tupurkovski vo viso~inite na makedonskata politika be{e odnapred isplanirano so cel da se za~uva vlasta na levicata, koja be{e opasno zagrozena od toga{nite ataci na VMRO-DPMNE.

 

IZGUBENI ILUZII

Vo scenarioto na golemiot mag na politi~kiot iluzionizam mnogu pred da se formira koalicionata vlada na VMRO-DPMNE i PDP-NDP be{e zapi{ano na najgolemata partija da ne & se davaat takvi ~uvstvitelni pozicii kako na primer ministerstvata za nadvore{ni i vnatre{ni raboti, vode~kata funkciija vo Parlamentot, dano~nata uprava i sl. so edna cel da ne se dozvoli dramati~en diskontinuitet na vlasta. Vo redovite na DA, od kade i dojdoa informaciite za ovaa rabota, duri bilo predvideno dokolku pratenicite na VMRO-DPMNE ili VMRO-vskiot del od Vladata se zaboravi i trgne otvoreno kon "isto~nite prijateli", pretsedatelot na Parlamentot da raspi{e i predvremeni izbori na koi ovoj pat bi pobedila "prirodnata koalicija" - DA, SDSM i LDP i na koja bi & se naklemila edna od partiite na albanskoto malcinstvo! Se razbira, deka za toa bi bile potrebni u{te nekolku begalci od prateni~kata grupa na VMRO-DPMNE koi bi bile kupeni so novi vetuvawa, iluzii i seewe magla.

Sudirot me|u dvata partnera vo Koalicijata za promeni i pokraj prividniot mir {to e sklu~en po prepukuvawata i obvinuvawata okolu itnoto menuvawe na rakovodstvoto na DIK samo privremeno }e potrae, dodeka ne se prebrojat, u{te edna{, sopstvenite sili. No, zemjotresot izgleda }e dojde koga }e zapo~nat predizbornite aktivnosti na dvata rivali Tupurkovski i Trajkovski, koi normalno }e zboruvaat vo sopstven prilog, a ne vo korist na konkurentot od koalicijata. Vpro~em, najnovite potezi na Qup~o Georgievski i Boris Stojmenov za kone~no likvidirawe na FENI i HEMTEKS odat vo prilog na vnatrekoalicioniot sudir, bidej}i tokmu vrz ovie giganti Tupurkovski go grade{e imixot so deleweto na tajvanskata milijarda dolari.