Vonredno sobranie na Fudbalskiot sojuz na Makedonija

ARNAUDOV NOVIOT PRETSEDATEL NA FSM - YINGO RAZRE[EN

  • Lambe Arnaudov ednoglasno be{e izbran za pretsedatel na FSM
  • Noviot Upraven odbor go so~inuvaat: Lambe Arnaudov - pretsedatel, Mihail Panovski- potpretsedatel, ~lenovi: Vujadin Stanojkovi}, Ilija Najdovski, Dragi Setinov, Aleksandar Florovski, Van~o Spasov, Vlatko Petrevski, Slobodan Bliznakovski, Marin Petru{evski, Du{ko Milevski, Petrit Bauta, Haralampie Haxi Ristevski, Kire [o{ev i Van~o Karanfilov.

Vo salata na GP "Pelagonija", pod Kale, po barawe na 26 OFS i 12 prvoliga{ki klubo-vi, se odr`a vonrednoto sob-ranie na Fudbalskiot sojuz na Makedonija, na koe od 96 delegati prisustvuvaa 64, {to be{e dovolno za rabota po dnevniot red.

Na Sobranieto, pokraj pove}eto to~ki na dneven red, najaktuelna be{e to~kata: "Analiza na rabotata na pretsedatelot na FSM, Qubisav Ivanov-Yingo, vo negoviot {estgodi{en mandat".

Sobranieto zapo~na so izbor na rabotno pretsedatelstvo vo sostav od pet ~lena, a za pretsedava~ be{e izbran Ilija Stoilov od Strumica. Stoilov nema{e mnogu rabota, bidej}i delegatite, `elni za promeni vo makedonskiot fudbal, so netrpenie o~ekuvaa da dojdat poslednite to~ki spored koi treba da se razgleda aktivnosta na dosega{niot pretsedatel Qubislav Ivanov-Yingo.

Nose~kiot interes na ovaa Sobranie dojde po to~ka 5 od dnevniot red "Razgleduvawe na dosega{nite kandidati za Sobranie i verificirawe" kade {to pretsedatelot na Komisijata za predlagawe i kandidirawe vo pretsedatelstvo na Miroslav Gerovski, istakna deka OFS- Ohrid pobara razre{uvawe na ohridskiot delegat Bla`e Bla`evski koj{to be{e ednoglasno razre{en, a na negovo mesto e predlo`en Lambe Arnaudov, zamenik- minister za stopanstvo, pratenik vo prviot pluralisti~ki makedonski Parlament i pove}egodi{en fudbaler i sportski rabotnik. Nego, Sobranieto ednoglasno go izglasa za delegat.

Slednata to~ka na dneven red be{e posvetena na rabotata na pretsedatelot na FSM, Qubisav Ivanov, koja be{e elaborirana niz 14 to~ki i prifatena od delegatite. So ednoglasna odluka, Yingo be{e razre{en od funkcijata pretsedatel na FSM, a so toa po principot na avtomatizam be{e razre{en i od pretsedatelstvuvaweto so Upravniot odbor na FSM. So ovie izglasuvawa celosno be{e razre{eno porane{noto rakovodstvo na FSM, t. e. be{e raspu{ten Upravniot odbor i site ostanati tela koi{to go so~inuvaat celosniot mozaik na makedonskiot fudbal.

Na predlog na 56 delegati na Sobranieto, za pretsedatel na FSM be{e predlo`en Lambe Arnaudov. Kako edinstven kandidat, Arnaudov, be{e ednoglasno izbran za Pretsedatel na FSM.

Po izborot za Pretsedatel na FSM, Arnaudov istakna: Site se se}avate na moeto sportsko i xentlmensko odnesuvawe, a toa go poka`uva i ovoj izbor deneska. Jas vi vetuvam maksimalno zalagawe. Seto toa {to od fudbalski aspekt e dobro, ako e mo`no, milionpati }e go poka`am i }e & go podaram na Republika Makedonija, a ona {to e lo{o, vo ovoj moment da is~ezne.

Po predlog na novoizbraniot Pretsedatel na FSM, be{e izbran i noviot Upraven odbor koj go so~inuvaat:

Lambe Arnaudov - pretsedatel,

Mihail Panovski- potpretsedatel,

~lenovi:

- Vujadin Stanojkovi}

- Ilija Najdovski

- Dragi Setinov

- Aleksandar Florovski

- Van~o Spasov

- Vlatko Petrevski

- Slobodan Bliznakovski

- Marin Petru{evski

- Du{ko Milevski

- Petrit Bauta

- Haralampie Haxi Ristevski,

- Kire [o{ev i

- Van~o Karanfilov.

Potoa bea izbrani Nadzoren odbor, Arbitra`na komisija i Komisija za statut i propisi. Nadzorniot organ go so~inuvaat: Leko Ristovski - pretsedatel, Viktor Doj~inovski, Zoran Jovkovski, Kire Jovanovski i Ru`di Rexepi. Arbitra`nata komisija: Trajan Bendevski, - pretsedatel, Risto Nanev, Gerasim Mantev, Nikola Mladenovski, Ilija Cvetkovski, Lazar Nanev i Vecko Stamatovski. Komisija za statut i propisi: Mihajlo ]osev, - pretsedatel, Vasil Kocev, Del~o Maksimovski, Ivan Hristovski i Petar Medarski.

Da spomeneme deka padot na Yingo se vide u{te vo po~etokot, koga me|u prisutnite bea i dov~era{nite ~lenovi na fudbalskata vlada: Pane Ivanov, Bore Hristov, Du{ko Milevski, Dimitar Bosiqanov i Bogoja Tolevski, koi podocna glasaa za razre{uvawe na dotoga{niot pretsedatel na FSM.

Sepak, na krajot da spomeneme deka odredeni delegati svoite glasovi gi dadoa kriej}i se zad kolegite, verojatno so namera da ne se eksponiraat premnogu.