Tropar na praznikot

SVETO PREOBRA@ENIE NA GOSPOD ISUS HRISTOS

axika @ivanka Filipovska

     

  • "Hriste Bo`e si se proebrazil na planinata, poka`uvaj}i im ja na tvoite u~enici slavata tvoja, kolku {to mo`ea (da vidat). Po molitvite na Bogorodica i nas gre{nite da n# osvetli tvojata ve~na svetlina. Slava tebe, daritele na svetlinata"

Pred okolu dve iljadi godini, Gospod Isus Hristos so svoite u~enici i pove}e lu|e, trgnal od okolinata na ]esarija Filipova, koja se nao|a vo Galilejskite predeli i stignal nave~er, na vrvot na Gorata Tavor. Zborot Tavor e spomnat i vo Stariot Zavet. Gospod Isus Hristos, pred svoite u~enici Petar, Jakov i brat mu Jovan, koi gi povikal na no}na molitva, se preobrazil, ja poka`al svojata bo`estvena slava i bo`estvena priroda. Negovite tri izbrani svedoci bile dostojni da go vidat vo nebesnata svetlost da ja vidat bo`estvenata slava na u~itelot. Gospod Isus Hristos se preobrazil pred samoto svoe dobrovolno stradawe i smrt, potrebna za spasenie na svetot.

"Vrvot na gorata Tavor bil kako pustina, nenaselen so lu|e" i vo no}nata ti{ina i mir, na u~enicite im se otkrila i ja videle slavata Bo`ja, videle kako Gospod Isus Hristos od sebesi ispu{til bo`estvena svetlost, koja dotoga{ vo sebe ja zadr`uval. Vo Svetoto Evangelie e zapi{ano {to videle Hristovite tri u~enici na Gorata Tavor, koga se preobrazil: "... gi zede Isus so sebe Petra, Jakova i brata mu Jovana, i gi izvede vo visoka gora sami; i se preobrazi pred niv; i liceto negovo svetna kako sonce; ali{tata mu stanaa beli kako svetlina. I ete, im se javija Mojsej i Ilija, koi razgovaraa so nego. Petar mu predlo`il na Gospod da napravat ovde tri senici edna za nego, druga za Mojsej i treta za Ilija... I dodeka u{te zboruval, gi zasenil oblak, i od nego se slu{nal glas: "Ovoj e mojot vozquben sin, vo kogo e mojata volja - nego poslu{ajte go!" Ispla{eni padnale na zemjata i le`ele s# dodeka Gospod ne im rekol da stanat i im zapovedal: "Nikomu ne ka`uvajte {to vidovte, dodeka Sinot ~ove~ki ne voskresne od mrtvite. I sv.evangelist Luka na mnogu slikovit na~in go opi{uva Hristovoto preobra`enie"... go zede so sebe Petra, Jovana i Jakova i se iska~i na gorata da se pomoli. I koga se mole{e vidot na liceto negovo se izmeni, i oblekata mu stana bela i svetla". I sv. evangelist Marko, pi{uva za Hristovoto preobra`enie: "Ali{tata mu stanaa svetli, mnogu beli i od oblakot dojde glas koj vele{e: "Ovoj e mojot vozquben Sin, nego slu{ajte go!" Neboto prozborilo za nego deka e Sin Bo`ji, Bog Otecot posvedo~il za nego i go narekol svoj vozquben Sin, za da go poznaat u~enicite i svetot, spasitelot na svetot, za da se otkrie Bo`jata vistina, za da go poznaat posrednikot me|u Boga i lu|eto, za pomiruvawe me|u niv, za da se zacvrstat vo verata Hristovite u~enici, i da ne o~ajuvaat vo najte{kite denovi na negovite stradawa". Da go slu{neme golemiot Hristov u~enik, sv. ap. Petar, koj bil raspnat na krst, zaradi svoeto svedo{tvo za Gospod Isus Hristos: Toj pred svetot svedo~i deka so svoi o~i go videl Gospod Isus Hristos koga se preobrazil, gi videl i starozavetnite proroci sv.Ilija i sv. Mojsej kako zboruvaat so nego, go slu{nal glasot na Bog, Otecot, koj go narekol svoj vozquben Sin. Pri Svetoto preobra`enie od Boga, Otecot ja primil slavata i ~esta, so koja{to pred svetot izjavuva deka e toj Bo`ji Sin.Gospod Isus Hristos se preobrazil "Bleskaj}i so slavata na svoeto bo`estvo". So pomo{ na Svetiot duh, u~enicite razbrale deka se vodi razgovor za dobrovolnoto stradawe na Hrista vo Erusalim, pred smrtta i gi poznale starozavetnite evangelisti i apostolite, tuku i svetite otci na Crkvata. Se smeta deka Gospod gi zel so sebe ovie tri u~enici, zatoa {to tie dlaboko gi ispolnuvale trite osnovni dobrodeteli, neophodni za spasenieto na ~ove{tvoto: Vera, Nade` i Qubov. Vo Petar - verata, vo Jakov - nade`ta, vo Jovan - qubovta. A sv. Jovan Zlatoust za niv veli deka se golemi stolbovi, i site gi proslavuvaat, zo{to: "Tie prvi so verata, nade`ta i qubovta ja utvrdija prvenstvenata crkva".

Na vrvot na gorata Tavor, gorata na bogomislieto, od kade se dobiva neverojatno ubav pogled na okolnite gori, poliwa i dr. predeli vo Svetata zemja, slikovito ni se otkriva nastanot koj ovde se odvival. Toj va`en nastan za ~ove{tvoto, ni ja otkriva svetlosta na Evangelieto i negovoto golemo zna~ewe, ni se otkrivaat Hristovite zborovi, Hristovite pouki, polni so vistina i ve~na ubavina, i smislata na ~ove~koto postoewe. Na vrvot na razzelenetata i po{umena Gora Tavor, do koja se doa|a po dolg, ne mnogu tesen, no mnogu kriv pat, se poklonicite. Mu se poklonuvaat na Gospod Isus Hristos, vo ~est na toj golem nastan i praznik "Hristovoto Preobra`enie".

Blagodarnost na Gospod, koj na 19-ti avgust ili {esti avgust po stariot kalendar, pred okolu dve iljadi godini se preobrazil, za da n# potkrepi i uveri "vo pripremenata ni nebesna slava na onie koi go qubat".

Nego, so Otecot i Svetiot duh im pripa|a ~est i slava, sega i sekoga{ i niz site vekovi, Amin!