@ITIE NA NEDELATA

SVETI SEDMO^ISLENICI, SVETI KLIMENT OHRIDSKI, SVETI VELIKOMA^ENIK PANTELEJMON

axika @ivanka Filipovska

@iveej}i i sozdavaj-}i vo toa te{ko istorisko vreme za makedonskiot narod, ne `alej}i gi svoite `ivoti izlo`eni na razni ma~ewa, go seele semeto na Slovoto Bo`jo na slovenski jazik, rodenite bra}a sv. Kiril i Metodij. Sostavuva~ite na slovenskata azbuka, preveduva~ite na crkovni knigi od gr~ki na slovenski jazik, se preselile vo nebeskoto carstvo, i toa, sv. Kiril 369 god, a sv. Metodij 885 god. Tie se osnovopolo`nici na samobitnata makedonska kultura, osnovopolo`nici na kni`evnosta. Prosveteni so blagodetta na Svetiot duh, tie go ottrgnaa makedonskiot narod od tu|ite vlijanija. Ereticite so kopja gi bodele po gradite, so me~evi im gi raskrvavuvale vratovite na u~enicite na sv. Metodij, site zaedno nare~eni peto~islenici. Ereticite gi tepale, gi ma~ele, gi gladuvale, gi zatvorale, gi vle~ele goli po studeno vreme. Nekoi od niv bile i kako robovi prodadeni. Dlabokomisleniot, mudriot, poznava~ot na mnogu jazici, onovatelot na mona{tvoto vo Makedonija, ~udotvorecot sv.Naum, bil prodaden kako rob. Dojdete makedonski vernici, na najsvetite mesta, da im se poklonime, da se dopreme so svoite ~ela, vo hramovite, na mo{tite i na grobovite na ovie slavni svetiteli, da im se zablagodarime, tie }e gi slu{nat na{ite molitvi i }e gi prenesat pred Boga. So iskrena molitva se obrnuvame kon sv. Sedmo~islenici, i gi molime da ni bidat za{titnici na makedonskiot narod i na site ~eda na na{ata Makedonska svetiklimentova pravoslavna crkva, da go osvetluvaat patot vo idninata na na{iot narod.

Troparot na sveti Kliment Ohridski glasi: "So zborovi si gi upatil narodite na verata Bo`ja; so delata si se izdginal, prebla`ena; kon bo`estven i bla`en `ivot. So ~udesa si gi prosvetil onie {to pristapuvaat verno kon tebe, so znamenija si ja osvetil temninata. Poradi toa go slavime tvojot bo`estven spomen Klimente". Golemiot u~itel i prosvetitel sv.Kliment Ohridski, bil u~enik na sv. Kiril i Metodij. Zaedno so niv vr{el prevod na svetite knigi od gr~ki na slovenski i gi prodol`il nivnite dela. Propovedal na naroden jazik. Mudro ja branel pravoslavnata vera od ereticite. So bla`en lik i dar za propoved, go propovedal Evangelieto vo razni gradovi i sela na Zapadna Makedonija i drugi mesta. Vo Ohrid sozdal Naroden univerzitet i sveti Kliment imal okolu 3500 izbrani u~enici koi stanale {tecovi, |akoni, ipo|akoni i drugo, i koi po site slovenski zemji go propovedale Svetoto Evangelie na slovenski jazik. "So toa na{ata tatkovina Makedonija dade u{te edna lepta vo polzata na site slovenski narodi". Svetitelot vo Ohrid sozdal Prva slovenska episkopija na Balkanot i zastanal na nejzino ~elo. Vo Ohrid i okolinata ja razvil arhipastirskata dejnost, koe se gleda po negovite dela {to ni gi ostavil. Uspeal da go zacvrsti prostiot i neprosveten narod vo vistinskata vera. Toa {to bil sveti apostol Pavle za Korintjanite, toa postanal sv. Kliment za prostiot slovenski narod. Ostavil bezbroj besmrtni dela. Sostavil besedi za site praznici gi opi{al ~udata na sveta Bogorodica, `ivotot na sv.Jovan Kristitel.

Izgradil manastir vo Ohrid i crkva koja stanala sedi{te na Arhiepiskopijata. Nare~en e angel na zemjata i nebesen ~ovek. Go propovedal Slovoto Bo`jo 50 godini. Pred smrtta, na bolni~ka postela ja prevel knigata "Cvetni Triod". Svojot svet duh go predal na svojot sozdatel na 27juli 96 godina i negovoto telo bilo polo`eno vo manastirot vo grobot koj {to samiot go podgotvil so svoite race. Za vreme na `ivotot i po smrtta, Bog go proslavil kako golem ~udotvorec i gi lekuva site lu|e koi preku nego baraat pomo{ od Boga.

Troparot na sv.vm~ Pantelejmon e roden vo gradot Nikomidija. Imeto Pantelejmon zna~i semilostiv. Majka mu Evula bila hristijanka, a tatko mu Evstorigie, idilopoklonik. Ja izu~il svetskata gr~ka filozofija, a potoa i lekarskite nauki. Vo hristovata vera go vovele majka mu i prezviterot Ermolaj, koj go krstil. Sv.vm~. Pantelejmon vr{el milosrdni dela, pravel golemi ~uda, besplatno lekuval i prodol`uva da im pomaga na lu|eto niz site vekovi. Vo toa vreme bezbo`niot Maksimilijan, naredil da ja zapalat crkvata, negovite vojnici, gorele na Bo`i} vo Nikomidija, dvaeset iljadi vojnici. Toj go osudil na te{ki ma~ewa i smrt, hrabriot Hristov vojnik, ubaviot i mudar sv. vm~. Pantelejmon, koj izjavil pred nego deka e hristijanin. Eden od xelatite mu ja presekol glavata na ma~enikot, a po naredba na carot bil frlen i vo ogan. Nastradal za verata vo Hrista, vo Nikomidija, kako mlad, na 27 juli po star kalendar 304 godina, a Bog go proslavil kako golem svetitel i lekar. Svetitele slaven, moli go Boga da ni daruva golema milost. Denovive se proslavuva i poznatata vo svetot a rodena vo Rim, sv. prepodobna ma~enica Paraskeva. Go propovedala Evangelieto, vo vremeto koga hristijanite bile progonuvani od rimskata vlast. Od razni knezovi bila ma~ena na najyverski na~in, no Bog napravil ~udo i taa ostanala nepovredena. Na krajot knezot Tarasie, naredil da bide ise~ena so me~. Nastradala zaradi Evangeliskata vistina, vo vtoriot vek. Nejzinite mo{ti gi prenele vo Carigrad. Svetitelke draga, moli go Boga za na{eto spasenie, da go ~uva mirot vo na{ite du{i i mirot vo svetot.