@ITIE NA NEDELATA
SVETI PROROK ILIJA
Pi{uva: Axika @ivanka FILIPOVSKA
Slika38.jpg (13808 bytes)
  • "Angel vo telo, stolb na prorocite, vtor prete~a na Hristovoto doa|awe. Ilija slaven, otkako odozgora mu isprati blagodet na Elisej, ovoj, bolesti progonuva{e i proka`eni o~istuva{e. Zatoa na onie {to go po~ituvaat im dava iscelenie"
  • Tropar na sveti prorok Ilija

Na den 2 avgust ili 20 juli po stariot kalendar, svetata Crkva go slavi svojot golem sveti prorok Ilija, nare~eniot "ognen ~ovek" so du{a i telo, so plamen karakter, udostoeniot bogovidec i ~udotvorec, golemiot revnitel na verata Bo`ja i na @iviot i Ve~en Bog, revnitel na slavata Bo`ja i spasenieto na lu|eto. Poteknuva od sve{teni~koto Aronovo pleme. Roden e vo gradot Tesvit, vo isto~niot del na Galadskata pokraina i zatoa e nare~en Tesvi}anin. Qubeniot i verniot Bo`ji sluga sv. prorok Ilija, u{te kako dete, mu slu`el na boga sinovski. Bo`jiot ugodnik `ivel vo vremeto koga erejskoto carstvo bilo razdeleno na dve carstva i toa: Judejsko carstvo so dve plemiwa - Judino i Venijaminovo, so koe caruval Solomonoviot sin Rovoam, so prestolina vo Erusalim, izraelsko carstvo prestolina vo Samarija. Bezbo`niot car Jerovoam, idolopoklonik, go ottrgnal narodot od Boga, im podignal i dolopok_lonski hramovi, i ve{ta~ki od raka napraveni bogovi, pred koi prinesuvale `rtvi. Toj otpadnal od Boga, no doprinel i lu|eto od desette izraelski plemiwa da otpadnat. ^ovekoqubiviot Bog gi `alel Svoite sozdanija i sakal da gi spasi. Zatoa im ispra}al Bo`ji slugi, proroci, da im ja otkrijat vistinata i da se vratat kon Boga. Me|u niv bil i golemiot i veren prorok, sveti Ilija, ~ii zborovi bile silni kako ogan i imale silno dejstvo vrz narodot. Ne stravuval da gi izobli~uva nivnite zabludi, da gi ottrgnuva od zloto, i povrzuva so Boga. So bolka vo du{ata gi gledal bezakonijata vo Izrael od strana na carevite, stare{inite i narodot. Gledal kako bezbo`nicite gi prinesuvaat svoite }erki i sinovi kako `rtvi na demonite. Gi gledal i progonstvata, ma~ewata i ubistvata na onie koi go sakaat i po~ituvaat vistinskiot Bog. So neizmerna qubov kon Boga ispra}aat topli molitvi za nivno spasenie. Gi molel bezbo`nite Izraelci privremeno da gi kazni za da se pokajat. Idolopoklonstvoto osobeno se razvilo za vreme na izraelskiot car Ahav, koj za da i ugodi na svojata `ena od Sirija, izgradil idolopoklonski hram na siriskiot la`en bog - idol Val. Sv. prorok Ilija mu uka`al na negovata zabluda, no tvrdoglaviot car ne sakal da se otka`e od neznabo{tvoto. Toga{ svetiot prorok Bo`ji Ilija upatil molitvi kon Boga da se zatvori neboto i bog da ne isprati do`d tri godini i tri meseci. Bog ja ispolnil prorokovata volja. Po Bo`ja naredba prorokot Ilija oti{ol na Istok, vo Sirija, blizu Damask, do potokot Horat, od koj piel voda. Bog im naredil na gavranite tamu da mu nosat hrana na svetiot prorok, da ne umre od glad. Poklonicite vo Svetata Zemja se poklonuvaat i po~it mu oddavaat na Boga i na sv. prorok Ilija na mestoto kade {to bil hranet od gavranite. Toj naj~esto `iveel vo pustina, kade vo du{even mir i ti{ina, so srde~ni vozdi{ki, molitveno se prinesuval kon Boga, a milostivot Bog go izbavuval od sekoe svetsko neprijatelsko zlo. Bog gi primil negovite molitvi prineseni od negovoto prosveteno srce i um i so Bo`ja sila napravil ~udo: go umno`il bra{noto i masloto na vdovicata od Sarepta, a go voskresnal i nejziniot umren sin. Bog gi slu{nal negovite molitvi od negovata blagoslovena usta i mu ispratil ogan od neboto i ja zapalil `rtvata {to ja prinel na Boga, za svedo{tvo pred la`nite proroci koi se molele na ve{ta~kiot idol Val, koj ne im ispratil ogan.Takvi molitvi upatil sv. prorok Ilija za da go poznaat vistinskiot Bog, da se vratat kon nego, da mo`e da se spasat. Na Horiv, go slu{nal glasot Bo`ji. A gorata Horiv, se nao|a blizu gorata Sinaj. Bog mu naredil, negov naslednik prorok da bide Elisej. Preku sv. prorok Ilija, Bog napravil bezbroj slavni dela. Sv. prorok Ilija, ja presekol vodata na rekata Jordan, i po nea pominal kako po suvo. Toj gi ispolnuval bo`jite zapovedi i se nau~il na bo`jata pravda. Negovoto telo stanalo dom na Bo`estveniot duh. Go zasakal silno Bog i mu slu`el sesrdno vo site dni na zemniot `ivot i prodol`uva vo site vekovi. Bog ja zapazil ~istotata na negovata du{a i srce i na krajot na zemniot `ivot bil prenesen na neboto vo ogneni koli, so ogneni kowi. Zatoa na svetite ikoni sv. prorok Ilija se naslikuva vo ogneni koli.

Negovoto svedo{tvo za Boga i sebe, so negovite proro~ki zborovi i dela, prodol`uva niz site vekovi. Vo Svetata zemja, na Gorata Tavor, mu se javile sv. proroci Ilija i Mojsej, na Gospod Isus Hristos, koga se preobrazil, i zboruvale so nego. Za toa ni zboruvaat svetite evangelisti preku Svetoto Evangelie.

Na 2 avgust se proslavuva i spomenot na sv. Patrijarsi Ilija i Flavijan, koi umrele vo {estiot vek vo progonstvo. Se slavi i prep.Avramie ^uhlomski, koj izgradil manastir na mestoto kade {to ikonata -~udotvorna, so Pre~ista Bogorodica i Predve~niot Mladenec, stignala sama na negovata raka. Umrel 1375 godina i Bog mu daruval besmrten venec. Denovive se proslavuva i sv. Mironosica Marija Magdalina, vernata Hristova u~eni~ka, kako i "uspenie na sv. Ana" - majkata na Presveta Bogorodica, slava, ~est i blagodarnost na PresvetaTrojca i na spomnatite i nespomnati bo`ji ugodnici. Molete go Boga za na{e spasenie i mir vo celiot svet.