Ministerot nedopirliv za prvite lu|e od kulturata i novinarite
DPM PROTIV DIMITAR DIMITROV
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

Slika15.jpg (10488 bytes)

Dimitar Dimitrov minister za kultura

Slika152.jpg (8777 bytes)

Milovan Stefanovski pretsedatel na DPM


  • Pisatelite od DPM go dignaa svojot glas protiv ministerot za kultura, gospodinot Dimitar Dimitrov. Pri~ina, "depolitizirawe" na ve}e mnogupolitiziranite sostojbi vo kulturata.
  • Vo kadrovskite promeni {to Ministerstvoto za kultura gi potegna, vleguva i postavuvaweto na direktorot na "Ohridsko leto", na direktorot na Nacionalnata biblioteka "Sv. Kliment Ohridski" i dr., koi so svoite pi{ani ili javno ka`ani zborovi se poka`ale deka se na stranata na probugarskata, bugarska orientacija, fakt i argument zad koj{to tie ne se krijat, tuku javno go iznesuvaat, veli pretsedatelot na DPM Stefanovski.

Pisatelite od DPM go dignaa svojot glas protiv ministerot za kultura, gospodinot Dimitar Dimitrov. Pri~ina, "depolitizirawe" na ve}e mnogupolitiziranite sostojbi vo kulturata. Razgovorot go vodevme so g. Milovan Stefanovski, pretsedatel na Dru{tvoto koj govore{e za reakcijata na grupata pisateli od DPM, koi povedoa inicijativa za poveduvawe postapka pred Sudot na ~esta, za isklu~uvawe na Ministerot od pisatelskata asocijacija.

"Povodot za edna vakva inicijativa e odnosot na ministerot Dimitrov, ~len na DPM, koj so svoite postapki i javni iskazi se postavi protiv Asocijacijata vo koja{to i samiot ~lenuva. Takva e i izjavata deka imeto na Asocijacijata nesoodvetstvuva, poto~no, deka od Dru{tvoto na pisatelite na Makedonija, treba da se izbri{e zborot Makedonija.Takov javen iskaz e i onoj daden za Makedonskata televizija, deka Dru{tvoto na pisatelite e prodol`ena raka na Sojuzot na borcite na NOV i deka e pod vlijanie na prethodnata partija {to be{e na vlast", ka`a pretsedatelot na DPM, gospodinot Stefanovski.

 

G. DIMITROV PROTIV DPM

"Vakvite iskazi na Ministerot se so golema te`ina, a toj e ~len koj dobrovolno e vo Dru{tvoto na pisatelite. Spored pravilata na logikata, ~lenovite koi dobrovolno vlegle vo Dru{tvoto, treba da rabotat vo korist na Dru{tvoto. Pa spored toa, bidej}i gospodinot smeta deka ne{to ne e vo red, bi bilo mnogu podobro toj da istapi od ovaa Asocijacija. No, ako nekoj raboti protiv nea, a voedno e i ~len na istata, toa se kosi so statutot i so pravilata na Asocijacijata. Za `al, gospodinot Dimitrov i kako minister, namesto da ja potpomaga najstarata pisatelska Asocijacija, povlekuva postapki koi vodat kon nejzino zgasnuvawe", veli gospodinot Milovan Stefanovski.

"Nitu edna programska aktivnost na Dru{tvoto na pisatelite od doa|aweto na g. Dimitar Dimitrov na pozicijata minister za kultura, voop{to ne e potomognata, a pritoa nema nikakva argumentacija za pri~inite poradi koi toa ne e napraveno. Voedno, ne e poso~ena nitu nekoja druga programska orientacija. Dru{tvoto, kako pretstavnik na makedonskata kultura ima vospostaveno mnogubrojni me|unarodni sorabotki so drugi pisatelski asocijacii od Romanija, Kina, Rusija, Polska, Bugarija itn. So toa se vr{i i afirmirawe na na{ata zemja nadvor, no nitu eden od ovie kontakti ne e poddr`an od Ministerstvoto. Istoto se slu~uva i so drugite aktivnosti, so promocii na knigi, so drug vid na manifestacii, a i so revijata "Sto`er", koe e edinstveno literaturno spisanije {to ne e finansirano od Ministerstvoto".

"Otkako dojde ministerot Dimitrov na ~elo na Ministerstvoto za kultura, javno be{e iska`ano i so potezi potvrdeno deka DPM nema da ima nikakva vrska i so 'Stru{kite ve~eri na poezijata'. Ovaa Manifestacija, spored Zakonot za kultura }e si raboti pod zakrila na Ministerstvoto za kultura, i toa e sosema razbirlivo", veli Stefanovski. "No, ne e razbirlivo edna pisatelska Asocijacija da bide ottrgnata od edna vakva pisatelska aktivnost, mnogu zna~ajna kaj nas, dotolku pove}e {to Dru{tvoto na pisatelite e osnova~ i organizator na ovaa Manifestacija trieset i sedum godini dosega".

"Kako potsetnik, 'Stru{kite ve~eri na poezijata' bea osnovani i organizirani tokmu od DPM i Sobranieto na op{tinata Struga, se razbira, potpomognati od Dr`avata i od drugi donatori {to ja potpomagaa Manifestacijata koja dostigna edno visoko me|unarodno nivo i reputacija, za koja{to se govori vo svetot", ka`a gospodinot Milovan Stefanovski.

 

"DEPOLITIZIRAWE" NA STRU[KITE VE^ERI?!

"So toa se vr{i prekinuvawe so temelot, so osnovata na Manifestacijata. Iako i sega pisateli se vo Upravata, se vr{i selekcija. Se naglasuva deka Dru{tvoto na pisatelite nema nikakva vrska so poetskite ve~eri vo Struga, so {to, spored Ministerstvoto, 'Stru{kite ve~eri', navodno }e bile depolitizirani, bidej}i dosega ovaa Manifestacija bila pod neverojatno golemo politi~ko vlijanie. Pa, veli pretsedatelot na Dru{tvoto na pisatelite, vo toj kontekst se izvr{eni i nekoi programski promeni, na primer, eliminirawe na priemot {to za u~esnicite go prireduva{e Pretsedatelot Gligorov. No, fakt e deka ne mo`e da se govori za depolitizacija na nekoja manifestacija, ako taa e totalno politizirana. Kako primer, ka`a g. Stefanovski, }e poso~am nekoi imiwa, koi se vo Upravata na 'Stru{kite ve~eri'. Taka, pretsedatelot na Upravniot odbor na 'Stru{kite ve~eri', Bratislav Ta{kovski e direktor, a pred toa, be{e glaven urednik na nedelnikot 'Makedonsko delo', koe e partisko glasilo (u~estvoto na ovoj nedelnik vo site tie partiski aktivnosti e debelo), a vo nego bea objavuvani tokmu tekstovite na Dimitar Dimitrov, Mladen Srbinovski, Milo{ Lindro i dr., koi predizvikaa reakcii kaj makedonskata javnost. Pisatelot Bogomil \uzel be{e urednik na partisko glasilo, na Demokratskata partija na Petar Go{ev, pa logi~ki e zaklu~okot deka toj e politi~ki anga`iran".

"Pisatelot i aktuelen minister za kultura, Dimitar Dimitrov, ima forma na rabotewe koja nalikuva na ograda od visok yid", veli g. Stefanovski. "Prviot ~ovek na Ministerstvoto za kultura, do den denes se nema oficijalno sretnato so Pretsedatelot na DPM, ne se sre}ava nitu so pretsedatelite od drugite asocijacii od oblasta na kulturata, a }e go navedam i Kole Manev, koj dade ostavka od Sovetot za kultura.

Od Ministerstvoto se vr{at red kadrovski promeni vo instituciite od kulturata".

"Na primer, naveduva gospodinot Milovan Stefanovski, vo negovite kadrovski promeni vleguva i postavuvaweto na direktorot na 'Ohridsko leto', direktorot na Nacionalnata biblioteka 'Sv. Kliment Ohridski' i dr., koi so svoite pi{ani ili javno ka`ani iskazi se poka`ale deka se na stranata na probugarskata, bugarska orientacija, fakt i argument zad koj{to tie ne se krijat, tuku javno go iznesuvaat. ]e go spomenam primerot so M. Srbinovski koj kako dr`aven funkcioner objavi serija napisi vo 'Nova Makedonija' kade {to site n# ubeduva deka ovaa dr`ava ne e makedonska, tuku Bugarite bile so takva sudbina da pravat dve dr`avi na Balkanot itn".

Iznenadeni se lu|eto koi ne{to zna~at vo makedonskata kultura. Spored pretsedatelot na DPM Stefanovski, "site ne{ta {to se pravat se jalov obid, bidej}i s# {to e napraveno dosega se zasnova na cvrsti temeli.

Makedonija ima tvorci koi sozdale golemi literaturni dela i vo periodot koga nemalo ministri za kultura". Pa, veli gospodinot Milovan Stefanovski, "apsurdno e {to se obiduvaat so takvi podsojuzni igra~i da go ru{at ona {to so decenii se gradelo".


Kaznata go stigna Milovan Stefanovski

KADROVSKA @RTVA

Neposredno po razgovorot voden so pretsedatelot na DPM, Milovan Stefanovski, okolu isklu~uvaweto na ministerot za kultura Dimitar Dimitrov od Dru{tvoto, se slu~i u{te edna kadrovska promena, no ovojpat, vo Ministerstvoto za informacii. Pri~inite poradi koi{to gospodinot Stefanovski go izgubi svoeto rabotno mesto vo ova Ministerstvo, se s# u{te nepoznati. Vo razgovorot voden so nego, pretsedatelot na DPM re~e:

Toa {to dobiv otkazno re{enie od Ministerstvoto za informacii e vo vrska so site ovie nastani {to se povrzani okolu Dru{tvoto na pisatelite. Toa e odnos na relacijata DPM - Ministerstvo za kultura, odnosno, Minister za kultura. Vakov poteg mo`ebi mo`e{e da se o~ekuva, dotolku pove}e {to e svojstven za lu|e koi se frustrirani i se so edno ~uvstvo na strav za sopstvenite pozicii. Apsurdno i nelogi~no e, nekoj koj zastanuva vo odbrana na makedonskiot jazik, na literaturata, nacijata, dr`avata, da bide kaznet. Taka go tolkuvam ova otkazno re{enie.

Zad sebe imam ostaveno dovolno dela i na pokaz se site moi aktivnosti. Pritoa, nitu edna{ ne sum do{ol vo sudir so zakonite, nitu so {to i da bilo, {to bi bilo {tetno za mojot narod, nacija i dr`ava. Od druga strana, toa samo govori za niv i potvrduva edna sostojba {to e mnogu indikativna. Ako pred decenii nanazad, makedonskite tvorci i dejci bile progonuvani, kaznuvani i zatvorani vo Sofija i na drugi mesta, sega toa se slu~uva vo Skopje, od dr`avni funkcioneri, i na mnogumina im e jasno deka rabotat protiv sopstvenata dr`ava."