Nemiri vo Zapadna Makedonija
DALI MAKEDONCITE TREBA DA SI ZAMINAT?!
Pi{uva: Srebre LEVKOVSKI

Skandiraj}i so parolite "NATO", "U~k", "Golema Albanija", mladite Albanci gi iritiraa malubrojnite Makedonci koi slu~ajno minuvaa po ulicite i onie koi se nao|aa po kafeanite. Vo me|uvreme, nikoj od organite zadol`eni za javniot red i mir ne interveniraa{e


Minatata nedela dvata polo{ki grada, Teto-vo i Gostivar, zaedno so svoite 100.000 `iteli od koi samo edna ~etvrtina se Makedonci, a ostanatite Albanci i sosema mal del Turci i Srbi, odnosno Romi, bea potreseni od incidentite, predizvikani od albanskite separatisti i ekstremisti od ovie podra~ja, so u~estvo na golem broj aktivisti i ~lenovi na OVK, kako i Albanci dojdeni od sosedna Albanija. Hronologijata na nastanite zapo~na vo gradot pod [ara koga vo ve~ernite ~asovi, pred Tekstilnoto u~ili{te se nasobraa nad 200 mladi Albanci od Tetovo, pove}e desetici Albanci od Kosovo i od sosedna Albanija, koi se nao|aat po kampovite ili pak ilegalno se dojdeni od Albanija, so edinstvena cel da se proslavi na najeufori~en na~in pobedata na NATO vrz SR Jugoslavija i vleguvaweto na nejzinite trupi vo Kosovo.

 

 

ALBANSKI NACIONALIZAM NIZ ULICITE NA TETOVO

Silno podgotveni, mladite Albanci demonstriraat so nivnata poznata ikonografija i dekor: albanska nosija, beli ~ak{iri i kapi, so ispi{anite paroli: "NATO", "U^K", "Golema Albanija", "Makedonci napu{tajte gi ku}ite" i sl. Golemata orda, odnosno bataljon, vo docnite ~asovi trgna kon centarot na Tetovo. Po patot do centarot, dolg dva kilometri, na tolpata & se pridru`uvaa s# pogolem broj Albanci, poneseni od silnite piskotnici na zurlite, udarite na tapanite i od izvikuvanite paroli. Koga stignaa na ul. "Jane Sandanski" nivniot broj iznesuva{e okolu 600, a centarot na Tetovo vo 20 ~asot be{e prepoln so narod, koj kaj gra|anite od vo okolnite stanbeni zgradi predizvika revolt i strav, osobeno me|u Makedoncite koi ovde denono}no `iveat na {trek. Skandiraj}i so parolite "NATO", "U^K", "Golema Albanija", mladite Albanci gi iritiraa malubrojnite Makedonci koi slu~ajno minuvaa po ulicite i onie koi se nao|aa po kafeanite. Vo me|uvreme, nikoj od organite zadol`eni za javniot red i mir ne interveniraa{e. Eden Makedonec koj se nao|al vo kafeana, razbesnet od parolite {to gi slu{al so godini, mu do{lo preku glava, zel edno stol~e i go frlil vrz razbesnetata tolpa Albanci, koi vedna{ vozvratile. Potoa, se slu~ila tepa~ka.

Krvaviot epilog, koj sekoja sekunda zema{e s# pogolemi razmeri, nikoj ne mo`e{e da go spre~i. Nekoj od stanarite na zgradite locirani vo blizina na centarot na gradot go izvestil rakovodstvoto na DPA. Otkako liderot, Arben Xaferi ne be{e pronajden (se nao|al so premierot Qub~o Georgievski vo poseta na Tajvan), nabrzo stigna eks-gradona~alnikot, Alajdin Demiri, koj na lice mesto so ra{ireni race se obidel da go spre~i golemiot masakr me|u Makedoncite i Albancite.

Me|utoa, od ulicata "Nikola Karev", doa|aa novi branovi Albanci taka {to nivniot broj iznesuva{e blizu 1500, pa site se nafrlile vrz stotinata Makedonci, pri {to do{lo do krvavi presmetki i te{ki povredi. Od balkonite na sosednite zgradi kon tolpata letale saksii so cve}e, razni predmeti, {i{iwa od pivo i sokovi, kamewa i drugi predmeti. Na krajot, bilansot be{e, ~etvorica povredeni policajci, a desetina Makedonci i Albanci se zdobile so pote{ki i polesni povredi. Vo Medicinskiot centar vo Tetovo nekoi od niv pobarale pomo{. Istragata i smiruvaweto na razbrkanite tenzii na nacionalna osnova }e si prodolX`at i ponatamu kako i dosega, vo nedogled. Belezite od ranite }e ostanat za navek.

 

 

VO GOSTIVARSKO SE SLU[AA ANTIMAKEDONSKI PAROLI

Ona {to go do`ivea gradot na Pena, ne go odmina i prviot grad na Vardar, Gostivar. Po nekolku dena od `e{kite nastani vo Tetovo, vo Gostivar policijata uapsi edno lice, kaj koe bea pronajdeni dve avtomatski pu{ki, sedum ra~ni bombi, nekolku kilogrami raznovidna municija i pove}e od desetina metri bavnogore~ki fitil, kako i 400 grama eksploziv od tipot TNT. Po samo dva dena, od ovoj slu~aj, policijata na vlezot vo Gostivar, pri edna rutinska kontrola kaj edno kombi-vozilo so registracija na Albanija vo koe se nao|ale trojca albanski dr`avjani, zaplenila 400 kilogrami eksploziv od tipot TNT, dosega najgolema koli~ina eksploziv od vakov tip i ima golema razurnuva~ka sila. Na{i eksperti od ovaa oblast tvrdat deka so tolkava koli~ina eksploziv mo`e da se razurnat i najgolemite strate{ki objekti {to gi ima na{ata dr`ava, iljadnici `rtvi. Istragata {to ja vodi MVR doprva }e bide iznesena pred javnosta, koja sekojdnevno ja o~ekuva. Koja e celta na ovaa ilegalna trojka od sosedna Albanija, odnosno nejzinite motivi i celi?

Vedna{ po ovoj kriminal pove}e desetici mladi Albanci od Gostivar, pridru`uvani od begalci vo kampovite "^egrane", "Senokos" i "Nepro{teno", kako i mnogu Albanci od sosedna Albanija, koi ovde prestojuvaat ilegalno, vo ve~ernite ~asovi organiziraa golema proslava vo stilot na tetovci, vo znak na pobedata na NATO vrz SR Jugoslavija. Gostivar~ani toa go napravija so organiziran konvoj od lesni koli vo koi imaa smesteno radiokasetofoni so snimki na izvicite " NATO, U^K, GOLEMA ALBANIJA, SMRT ZA MAKEDONCITE, OVA E ALBANSKA DR@AVA, DA @IVEE HA[IM TA^I..." Pove}e od tri ~asa se skandira{e niz ulicite na Gostivar, za potoa kolonata da prodol`i so vozilata vo albanskite sela Forino i ^egrane i da stigne vo kampot za begalci (vo koj ima 40.000) vo blizinata na ovie sela. Urnebesot me|u begalcite vo kampot vo s.^egrane trael do ranite zori. @itelite, Makedonci, od sosednoto selo na ^egrane, Volkovija, dnite i no}ite gi spoile zaedno poradi stravot {to sekojdnevno im se nametnuva.

 

 

HA[IM TA^I VO MAKEDONIJA

Neo~ekuvanata poseta na liderot na t.n. Osloboditelnata vojska na Kosovo, Ha{im Ta~i vo Makedonija, koj be{e primen od strana na premierot na Vladata, Qub~o Georgieski, kaj Makedoncite vo Polo{kiot region sozdade golem revolt, bidej}i se raboti za ~ovek koj nema nikakov legitimitet vrz vlasta na Kosovo, osven na paravoenata vojska OVK ili U^K. Toj ne mo`e da pregovara so oficijalnite dr`avnici na Balkanot, Evropa i Svetot, koi vo svoite dr`avi se izbrani od narodot. Negovata poseta na na{ata dr`ava be{e potpomognata od liderot na DPA, koja e vo koalicija so VMRO-DPMNE. Arben Xaferi i negoviot zamenik Menduh Ta~i, vo kampot "Stenkovec" kade {to be{e vozdignuvan do nebo od negovite ~lenovi na OVK, jasno ja poka`a vistinata deka Makedonija i golem del od sega{noto rakovodstvo, e svesno deka na ovie prostori se kroi golema politika. Ve~nite du{mani koi ja prodavale dr`avata, go odrodile Makedonecot od nea, od svojata rodna zemja. Polo{kiot region, site gradovi i sela vo Zapadna Makedonija gi primija begalcite, im podadoa voda i leb, im dadoa re~isi s# {to imaa. Za `al, gostoprimstvoto {to im go ponudija makedonskite gra|ani, golem del od begalcite go zloupotrebija. Nekoi od niv i lebot go frlija. Tie, na ovie prostori nosat oru`je, razurnuva~ki eksplozivi i paravoeni sili. Vo nivnata, vekovnomra~na ideja nikoj pove}e ne se somneva, zatoa {to toa se pravi na ve{t i zatkulisen na~in od mnogu na{i politi~ari, koi sekoga{ proklamiraa mir i so`itelstvo, bratstvo i edinstvo, koga toa ve}e odamna e mislovna imenka.