Anketnata komisija za javni nabavki rasprava{e za finansiskoto rabotewe vo Ministerstvoto za odbrana
82 MILIONI MARKI SE POTRO[ENI NENAMENSKI
Pi{uva: Kokan STOJ^EV

Slika4.jpg (9475 bytes)

Prestavnicite od MO istaknaa deka imalo malverzacii i vo sklu~enite dogovori za zakup na delovni prostorii


  • Kontrolata na materijalno-finansiskoto rabotewe so sega{nata organizaciska postavenost bila svedena na obi~na likvidatura. Vo nego ne mo`ela da se vr{i soodvetna inspekciska kontrola na zakonitosta i na su{tinskata dokumentacija, nutu pak sektorot bil popolnet so kadri, so soodvetno visoko obrazovanie, koi imaat odredeno iskustvo vo materijalno-finasiskoto rabotewe.
  • Istovremeno - vo izve{tajot se potencira - deka pra{aweto na naredbodava~kata funkcija pri realizacija na odobrenite finansiski sredstva e re{eno nezakonski. Vo uloga na naredbodavatel e odreden pomo{nikot na ministerot za finansisko rabotewe. Isto taka, vo negova nadle`nost bila smetkopolaga~kata, kontrolnata i izvr{nata funkcija.

Sredstvata koi bile opredeleni vo Buxetot na Republika Makedonija za potrebite na ARM, vo Ministerstvoto za odbrana bile neplanski, nedoma}inski i neracionalno tro{eni - se veli vo izve{tajot na inspekcijata koja sprovela istraga vo vrska so finansiskoto rabotewe vo MO. Toj be{e dostaven na Anketnata komisija za javni nabavki, a pretsedatelot na Komisijata, pratenikot ^edo Petrov, od DA, na tretoto prodol`enie go prezentrira{e podgotveniot izve{taj pred 7 prisutni ~lenovi na Komisijata. Rabotata ja bojkotiraa pretstavnicite od SDSM. Vo izve{tajot se naglasuva deka realizacijata na sredstvata na ARM vo Ministerstvoto za odbrana ne e vr{ena spored odobrenite iznosi ili dadenite nasoki vo finansiskiot plan za MO. Ima golemi otstapuvawa - istakna pretsedatelot na komisijata g. Petrov ~itaj}i go izve{tajot - na {teta na realizacijata na zada~ite na ARM, a s# vo korist na drugi zada~i na MO. Zavr{nata smetka vo MO ne e izgotvuvana spored glavnata realizacija i sredstvata iska`ani vo izve{taite na knigovodstvenoto rabotewe.

 

SEKTOROT ZA FINANSII E SVEDEN NA ODDELENIE ZA OBI^NA LIKVIDATURA

Sega{nata organizaciska postavenost na Sektorot za finansiski raboti - se veli vo podgotveniot izve{taj {to be{e prezentiran pred ~lenovite na Anketnata komisija za javni nabavki - ne obezbeduva uspe{no izvr{uvawe na funkciite i na zada~ite. Kontrolata na materijalno-finansiskoto rabotewe so sega{nata organizaciska postavenost e svedena na obi~na likvidatura. Vo nego ne mo`e da se vr{i soodvetna inspekciska kontrola na zakonitosta i na su{tinskata dokumentacija, nitu pak sektorot e popolnet so kadri so soodvetno visoko obrazovanie, koi imaat odredeno iskustvo vo materijalno-finasiskoto rabotewe. Neizgotvenata regulativa za celosno regulirawe na materijalno-finsiskoto rabotewe i za nedonesuvawe na odredeni akti za materijalnite tro{oci i drugite vidovi primawa na vrabotenite vo MO i ARM ovozmo`ilo nezakonsko rabotewe. Istovremeno - vo izve{tajot se potencira - deka pra{aweto na naredbodava~kata funkcija pri realizacija na odobrenite finansiski sredstva e re{eno nezakonski. Vo uloga na naredbodavatel e odreden pomo{nikot na ministerot za finansisko rabotewe. Isto taka, vo negova nadle`nost bila smetkopolaga~kata, kontrolnata i izvr{nata funkcija. Zatoa vo podgotveniot izve{taj na inspekcijata pri MO se veli deka naredbodava~kata, smetkopolaga~kata, kontrolnata i izvr{nata funkcija nikako ne smeele da se spojat vo eden organ, odnosno vo edno lice. Pomo{nikot na ministerot za finansiski raboti g-|a Danica Xuteska - se napomnuva vo izve{tajot - bila obvrzana da gi opomene nadle`nite ministri za nezakonski donesenite re{enija i za prenesuvawe na retrogradnoto pravo vo nejzina nadle`nost.

Na sednicata na Anketnata komisija za izvr{uvawe na javnite nabavki vo MO, Inspekcijata formirana pri ova ministerstvo dostavi izve{taj za periodot od 1992/98 godina. Vo izve{tajot se veli deka vkupnata suma na nenaplateni pobaruvawa e nad pet i pol milioni marki, a vkupniot iznos od neopravdano izdadeni avansi za pla}awe vrz osnova na neposredno sklu~eni dogovori iznesuva okolu 27,6 milioni marki. Pove}eto od avansite - se veli vo izve{tajot - se beskamatni, a za odredenite dogovori e isplaten stoprocenten avans, {to e nadvor od site zakonski propisi za finansisko rabotewe. Od druga strana, pla}ani se kamati kon razni doveriteli vo iznos od nad 850.000 marki, a taa suma sekoj den se zgolemuva za 3,3 milioni marki. Na sednicata govore{e i pretstavnikot na MO, polkovnik Atanas Marxiev koj re~e deka okolu 82 milioni marki se nenamenski potro{eni. Odnosno, namesto da se koristat za opremuvawe na ARM, tie bile koristeni za potrebite na Ministerstvoto za odbrana. Dokolku tie sredstva bile namenski iskoristeni za opremuvawe na ARM, sega vojnicite koi ja obezbeduvaat granicata - istakna polkovnik Marxiev - }e imaa panciri i nema{e da dojde do slu~ajot vo koj zagina vojnikot Krstanoski. Od zapisnicite na Komisijata za inspekcija se gleda deka ovoj sektor ja nosi glavnata vina za site malverzacii i propusti vo raboteweto na MO. Vo izve{tajot se naveduva deka kako najodgovorni za nezakonitostite vo ovoj sektor se porane{nite ministri d-r Vlado Popovski, d-r Blagoj Hanxiski, d-r Lazo Kitanovski, Danica Xutevska-pomo{nik minister za finansii i Zora Stojmilova. Komisijata gi tovari porane{nite ministri za doneseni nezakonski re{enija i za ovlastuvawe na pomo{nikot minister vo sektorot za finansisko rabotewe za naredbodavec, kako i za isplata na sredstva bez soodvetna dokumentacija. Spored misleweto na istata komisija, Xutevska nezakonski vr{ela planirawe i realizacija na sredstvata nameneti za ARM i za MO.

 

DOGOVORITE ZA DELOVNI PROSTORII GO O[TETIJA MINISTERSTVOTO ZA ILIJADNICI MARKI

Nepravilnosti imalo i vo izdavaweto na nedvi`nosti i delovni prostorii pod zakup. Dogovorite od ovaa oblast bile sklu~uvani so neposredni dogovori namesto po principot na naddavawe. Taka na primer, vo izve{tajot, be{e naveden primerot so neposredniot dogovor so "Jukan". Delovniot prostor vo blizina na Domot na ARM bil sklu~en od strana na Aleksa Stamenovski , koj podocna bil ednostrano raskinat, a zakupecot ostanal dol`en 4.543.000 denari. Dolgot bil storniran so re{enie potpi{ano od Milan~o Usprcov. [teta bila predizvikana i so sklu~eniot dogovor za izdavawe na letnata kino- sala vo Bitola, koja zakupecot ja renoviral, a za toa bila dostavena faktura do Ministerstvoto vo iznos od 65.000 marki. Del od ovaa suma bila isplatena, iako ne e napraven aneks na dogovorot, a po istekot na rokot, toj bil prodol`en so istiot zakupec. Vo ovoj slu~aj - se veli vo izve{tajot - zakupecot ve}e dol`el kirija vo iznos od 33.800 marki. Dogovorot go sklu~il general potpolkovnik Filip Koteli. Spored pretstavnicite na MO, Koteli izdaval deloven prostor komu sakal i kolku sakal. Nenaplatenite zakupnini se procenuvaat na pove}e od stotici iljadi marki. So ova, Anketnata komisija ja razgleda kompletnata dokumentacija od izvr{enata inspekcija vo MO, a dopolnitelno }e treba da se dostavi informacijata okolu nabavkite na telefonskite centrali. Zaklu~ocite vo odnos na javnite nabavki vo MO, vo MVR i vo nekoi javni pretprijatija, Komisijata }e gi donese na narednata sednica, a tie }e im bidat dostaveni na razgleduvawe na pratenicite vo Parlamentot na krajot od juni.