TABLICI PO SVOJA @ELBA

Slu`benicite na Gr~kata kancelarija za vrski imaat svoi idei za toa kako treba da izgledaat diplomatskite tabli~ki vo Makedonija. Kako {to se gleda od prilo`enite fotografii tie si ja izbri{ale oznakata MK, koja{to stoi na levata strana od tabli~kite. Dali ova zna~i deka sekoj od nas mo`e da si kreira tabli~ki kako {to saka ili taa privilegija im pripa|a samo na gr~kite diplomati?

Eve, kako izgledaat diplomatskite tabli~ki

Slika31.jpg (7898 bytes)

Tabli~kite na gr~kite diplomati so izgrebano ili pokrieno MK

Slika32.jpg (6863 bytes)

Slika33.jpg (7216 bytes)

Slika34.jpg (8380 bytes)