Vo Osnoveniot sud vo Ohrid, zapo~na nezapameten sli~en proces, kaj nas (2)
METODATA DNK ]E PRESUDI ^IE DETE E JOVANKA
Pi{uva: Emilija ALEKSANDROVA

Slika41.jpg (10484 bytes)


  • Na prvata rasprava (27 april godinava) tu`itelite "famoznoto ukradeno bebe", Jovanka nejzinata (oficijalna) majka Zora Naumoska, ne dojdoa zatoa {to MVR ne znae kade se iselile od Kosel, Ohridsko!? No toa ne go spre~i sudot da go prodol`i procesot - obvinetiot za kleveta Ivanovski e zadol`en da uplati 1400 dem za medicinsko ve{ta~ewe za doka`uvawe tatkovstvo, na koe }e bidat podlo`eni, toj, Jovanka i Zora

"Navodite od `albata na Ivanovski se osnovani, od sledni pri~ini: Dokolku se doka`e deka e vistina toa {to obvinetitot go tvrdel ili imal osnovana pri~ina da poveruva vo vistinitosta na toa {to se iznesuva i pronesuva, nema da se kazni za "kleveta", a mo`e (no, ne mora - n.z.) da se kazni za navreda ili za omalova`uvawe. Vo konkretniot slu~aj... Vlade vo tekot na pretresot izjavil deka seto toa {to bilo objaveno vo vesnikot bilo to~no, deka toj e tatko na maloletnata Jovanka, koja mu ja ukrala tu`itelkata Zora Naumoska. Zatoa, sudot bil dol`en da gi izvede site dokazi na osnovi so koi }e mo`e da se utvrdi vistinata".

 

SERIJA VE[TA^EWA

Spored ocenkata na (Bitolskiot sud, za sudijata Coboski, edinstven dokaz "za da prese~e" bila presudata P.br. 59/81, so koja pred 18 godini e doka`ano deka tu`eniot (od Zora Naumoska) Don~o K. od Ohrid e biolo{ki tatko na Jovanka K. No, kako {to na sudijata Coboski mu dr`at lekcija po pravo, bitolskite (povisoki) sudii Bla`e Stojanovski, Kice Juzevski i NexatAjro: - "pogre{no e misleweto na Prvostepeniot sud, da ne se prifati baraweto na odbranata, ( na Vlade i na novinarot z.n.) da ne se opredeli ve{ta~ewe za tatkovstvoto na Vlade, bidej}i imalo pravosilna presuda od 1981 godina (so koja za tatko e proglasen obvinetiot Don~o K. - z.n.). Zna~i, nemalo zakonska pre~ka prvostepeniot sud da opredeli ve{ta~ewe za takovstvoto na obvinetiot Vlade.. So takvo ve{ta~ewe koe zavisno od rezultatite, mo`e da bide etapno, so razni ve{ta~ewa, mo`e da se isklu~i tatkovstvoto na obvinetiot Vlade... Zatoa {to, spored uka`uvawe na Medicinskiot fakultet, Institutot za sudska medicina i kriminologija vo Skopje... mo`no e da se isklu~i tatkovstvoto, a vo nekoi slu~ai istoto mo`e i da se doka`e... Osobeno so "DNA tipizacija", koe e najnova metoda..."

Ponatamu vo obrazlo`enieto na svoeto sudsko re{enie, Bitolskiot sud smeta deka Sudot trebal da gi izvede ovie dokazi, (koi obvinetite zaludno gi baraa - z.n.), osobeno ako se znae deka Vlade e tatko na tri deca i nemal potreba bez dokazi da si go bara i ~etvrtoto. Ovaa konstatacija na bitolskite sudii mo`e da se "secira" nadolgo i na{iroko. Spored bitolskata presuda K{. br. 160/98 - "Prvostepeniot sud ne iznel dovolno dokazi za da celosno i pravilno ja utvrdi fakti~kata sostojba... Pa zatoa, mu se nalaga na Ohridskiot sud da ja pribavi celokupnata medicinska dokumetnacija od Ginekolo{koto oddelenie pri Medicinskiot centar vo Ohrid, a vo vrska so poroduvaweto na soprugata na Vlado i tu`itelkata Zora (koja se poroduvala vo isto vreme i vo ista bolnica - z.n.)"

Ona {to mo`e da bide revolucionerno vo sli~ni slu~ai so koi se zanimava na{eto pravosudstvo e preciznoto i dosega nezabele`ano barawe na bitolskiot sud, spored koe treba - "Da se pribavi i kako dokaz izvede dnevnikot od Ginekolo{koto oddelenie (ohridsko z.n.), so site detali, od priem na rodilki, do nivnoto poroduvawe, kakvi deca dvete `eni rodile... Koga po~inalo bebeto na soprugata na Vlade, zo{to, koj ja konstatiral smrtta, kolku vreme po ra|aweto, na koja klinika po~inalo (bolnoto z.n) dete i sli~no.. Ima potreba sudot da gi soslu{a svedocite od ova ginekolo{ko oddelenie za toa kakva bile praksata so pogrebuvaweto na mrtvoroden~iwata, ili bebiwata koi nabrzo po poroduvaweto umiraat vo bolnicata... I dali roditelite imaat pravo, dali e praksa da si gi vidat takvite (mrtvo) roden~iwa, ili (vo ovaa bolnica, no i site na{i ginekolo{ki kliniki - z.n), praksata bila poinakva?!

"Osnovana e i `albata na obivinetiot novinar Vojo Dodevski od pri~ini {to fakti~kata sostojba za krivi~noto delo za koe se obvinuva e pod somnevawe", se veli natamu vo presudata na Bitolskiot sud, so naravou~enie do sudijata Coboski, deka "i za obvinetiot novinar sudot e dol`en da izveduva dokazi za da mo`e da utvrdi dali i toj imal osnovana pri~ina da poveruva deka toa {to mu go ka`al obvinetiot Vlade e vistinito".

I tuka otprilika zavr{uva obrazlo`enieto na presudata od bitolskiot Apelacionen sud, koj smeta deka zaradi pogore navedenite pri~ini, presudata na Ohridskiot sud, zaradi "pogre{no i necelosno utvrdena fakti~ka sostojba" se UKINUVA, predmetot se vra}a na povtorno sudewe, a `albata na tu`itelite (koi baraa postrogi kazni za obvinetite), se odbiva kako BEZPREDMETNA.

 

OBVINETIOT OBVINUVA

Toa bi bilo s# {to najkratko mo`e da se preraska`e za predistorijata na ovaa afera {to trae i za koja avtorot svoeto prodol`enie go dobi na 27 april godinava.

Otkako go islu{a obrazlo`enieto na sudijata Coboski, zatoa {to na raspravata ne se prisutni tu`itelite, povikan da dade svoi "generalii" prvoobvinetiot novinar Dodevski, spored na{i soznanija, ednostavno eksplodiral" zaradi nemo`nosta Sudot da im vleze vo traga na Zora i Jovanka, sega, koga tie moraat da bidat podlo`ni na medicinski ve{ta~ewa. Bitolskiot sud Vi nareduva da gi izvr{ite ve{ta~ewata koi jas i Vlade gi predlagavme u{te na prvoto sudewe i koga i Zora i Jovanka Vi bea "v race". No, Vie toa go odbivte i me osudivte so kazna koja, dokolku be{e potvrdena, }e mi ja uni{tivte karierata. Me uni{tivte i finansiski i moralno, a sega ovoj Sud raboti na zastaruvawata na predmetot, {to mene ne mi odi vo prilog - so povi{en ton objasnuva{e Dodevski. Ne sakam da bidam osuden, a da kurtulam zaradi zastaruvawe na deloto. Sakam procesot da ima svoj legalen kraj, koj }e doka`e deka ne sum vinoven. No, kako toa da go doka`am koga tu`itelite ispla{eni od ona {to }e poka`e ve{ta~eweto, sega se nedostapni na sudot? Zatoa smetam deka i ovoj Sud raboti neefikasno i ne~esno.

Predupreden zaradi navredata na Sudot, novinarot nekako se smiri, no nabrzo dojde do verbalen duel pome|u nego i advokatot na tu`itelkite, Tomislav Ki~eec, po {to Dodevski od strana na sudskata policija be{e otstranet od sudnicata.

Na negovo barawe, pred Sudot da svedo~i i ginekologot d-r Pop Stefanija, reagira{e advokatot Ki~eec, koj smeta{e deka raspitot na lekarot e nepotreben i bi imal za cel samo negovo "{ikanirawe", na {to Dodevski dofrli: "Pa, jas "go {ikanirav" vo dvata napisa vo po 10.000 primeroci, a nego ne mu e ni{to, nitu muva ne go lazi"! Smetaj}i deka ova dofrlawe e novo naru{uvawe na rabotata na sudot, sudijata povika sudska policija, vo ~ija pridru`ba revoltiraniot novinar, sepak mirno ja napu{ti sudnicata.

Sudeweto trae{e u{te samo nekolku minuti, a potoa zapisni~ki, Vlade Ivanovski, be{e zadol`en na smetka na Institutot za sudska medicina i kriminologija, pri Medicinski fakultet vo Skopje, vo rok od 15 dena da uplati denarska protivrednost vo iznos na 1.400 germanski marki. Tolku }e ~ini ve{ta~eweto za tatkovstvo i maj~instvo na Vlade i Zora, kako i na Jovanka, po metodata "DNK tipizacija", edna od najnovite metodi, so koja vo najvisok stepen mo`e da se isklu~at Vlade ili Zora kako roditeli na Jovanka.

Ovoj degutanten proces na koj (kako i na prviot od 1996 godina) bea zabraneti upotreba na kameri i novinarski diktafoni, }e prodol`i otkako }e bidat zavr{eni site potrebni, od Bitolskiot sud nalo`eni ve{ta~ewa. So ogled na toa deka na Jovanka i Zora ne im se znaat sega{nite adresi na `iveewe, ova mo`e i da potrae, a predmetot apsolutno }e zastari za okolu dve godini.


Krste Dan~evski, branitel na obvinetite

"VE]E SME POBEDNICI"!

- Bez ogled na toa kako }e zavr{i ovoj degutanten proces, eden od najte{kite vo mojata dolgogodi{na kariera, smetam deka nie ve}e pobedivme! - veli branitelot na obvinetite, skopskiot advokat Krste Dan~eski. Seto toa {to na prviot proces nie go baravme (ve{ta~ewa i pribirawe dokazi), a {to Ohridskiot sud go odbi, sega }e mora toa da go pribavi, pred da prese~e - dali Vlade e klevetnik, ili negovoto obvinuvawe e to~no. So godini Vlade baral nekoj da gi naredi site tie ve{ta~ewa, no javnoto obvinitelestvo mol~elo. [to i da poka`at ve{ta~ewata, mislam deka site }e moraat edna{ zasekoga{ da ja prifatat vistinata.

Za `al, postoi mo`nost Zora i Jovanka i natamu da bidat nedostapni na sudot, so {to ve{ta~eweto ne }e mo`e da se izvr{i do krajot na 2001 godina, koga predmetot apsoltuno }e zastari. Ili, preku svojot advokat, po pismen pat Zora i Jovanka da ja povle~at svojata privatna tu`ba. Vo takov slu~aj, vistinata nikoga{ nema da se znae i site nie }e morame da `iveeme so edna stra{na dilema - ~ie dete e navistina Jovanka i dali e mo`no vo na{ite ginekolo{ki kliniki da se slu~uvat takvi grozomorni zlostorstva? Vo toj slu~aj Vlade }e umre so soznanieto deka e ograben i deka nikoj vo ovaa pravna dr`ava ne mu pomognal toa i da go doka`e! No, da se nadevame deka do ovaa kombinacija nema da dojde.


Vlade Ivanovski, obvinuva:

"TREBA[E DA IMA POINAKOV PROCES"!

Dokolku policijata i ohridskoto i bitolskoto Javno obvinitelstvo seriozno ja razbraa mojata krivi~na prijava od pred 5 godini, ve}e }e zavr{e{e eden drug proces, na koj jas }e bev o{teteniot, a ne obvinetiot, a kradecot na negovoto ~edo dosega }e be{e osuden! - ni izjavi vedna{ po sudeweto na 27 april, vtoroobvinetiot Vlade Ivanovski. Blagodaren sum mu na Bitolskiot sud {to ja ukina presudata na Ohridskiot sud i nalo`i serija ve{ta~ewa. Kakva ironija, moram da i bidam blagodaren na Zora Naumoska, bidej}i, dokolku taa privatno ne me tu`e{e za "kleveta" ne }e ima{e ve{ta~ewe! Taa istoto i ne go o~ekuva{e, a koga razbra deka }e ima ve{ta~ewe, izbega vo stranstvo, no ne od sram zaradi aferava, tuku od strav od vistinata! Ne znam zo{to voop{to mu se sudi i na novinarot, koj od zbor do zbor napi{a ona {to mu go ka`av. Apsurdnosta na na{eto sudstvo e i vo faktot - jas moram da go platam ve{ta~eweto, za da doka`am deka ne sum klevetnik, a ne Zora za da doka`e, kako {to taa tvrdi deka sum klevetnik!? No, za mene e najva`no da doka`am deka Jovanka e moja i da i pomognam, kolku {to mo`am. Nemam namera da ja odzemam od Zora. A i kako da odzemam dete od majka koja izbegala vo stranstvo, a deteto go ostavila "nekade vo Makedonija".


Vojo Dodevski novinar, prvoobvinet vo procesot "Borba za Jovanka":

"NE BARAM PULICEROVA NAGRADA"!

- Najkratko ka`ano, jas pred 3 godini samo imav sre}a prv od novinarite da doznaam za aferata koja vo ohridsko be{e javna tajna i ni{to pove}e! - tvrdi novinarot Dodevski. Mo`e{e da me pretekne koj bilo drug novinar i veruvam deka nitu eden od niv ne bi izbegal od takva prikazna. A prikaznite se ubavi, grdi, zanimlivi, dosadni, degutantni, i kakvi s# u{te ne. Takvi gi pravi `ivotot, a novinarot gi preraska`uva, verno i ~esno, {to jas go napraviv i vo ovoj slu~aj.

No, toa ne mu dava za pravo na Apelacioniot sud, me|u redovi, da me nominira za Pulicerova nagrada za novinarstvo! Imeno so presudata na ovoj Sud, so koja se ukinuva presudata na Ohridskiot sud, se veli deka mojata `alba e osnovana "zatoa {to ne e utvrdeno dali Vlade mi ja ka`uval vistinata". Demek, ako ve{ta~ewata doka`at deka Vlade e tatko na Jovanka, jas treba da bidam proglasen za heroj! Nitu toa go baram, nitu }e navivam za takov rezultat na ve{ta~ewata. Duri i ve{ta~ewata da bidat porazitelni za Vlade, jas od Sudot go baram istoto: Da se utvrdi deka sum imal osnovna pri~ina da poveruvam deka toa {to mi go ka`al Vlade e vistina. A, takva pri~ina sum imal zaradi izbegnuvaweto na ginekologot Pop - Stefanija i na Zora Naumoska da mi dadat izjava. Od tie pri~ini, Dimtirija Coboski mo`e{e da me osudi za navreda, a ne za kleveta. Sekako, od ista pri~ina, mo`e{e i da me oslobodi od obvinenieto, kako {to toa go stori vo procesot {to protiv mene go inicira{e eden drug ginekolog. Kako i da e, procesot }e si ima svoj kraj i se nadevam deka toj kraj nema da bide onakov kako sega go posakuvaat tu`itelite - predmetot da zastari!