Beseda za Sv.Metodij 1999 godina Evlagen SRG
HRISTOS SE VOZNESE!
g. GORAZD MITROPOLIT EVROPSKI

Slika17.jpg (9210 bytes)


"Pomnete gi Va{ite nastavnici {to Vi go propovedaa slovoto Bo`jo i imajte go pred o~i krajot na nivniot `ivot, poddr`uvajte ja verata nivna Evr. 13.7."

Gospodine ministre, vo dijasporata od R Makedonija, g. ambasadore vo SRG... g. gradona~alnik na Elvangen - po~ituvani dami i gospoda, bra}a i sestri, prijateli i onie koi mu posakuvaat sekoe dobro na makedonskiot narod i suverenata R Makedonija i Avtokefalnata makedonska pravoslavna crkva.

Se utvrduva i stanuva tradicija na dene{en den sekoja godina majkata Makedonska Pravoslavna crkva i Republika Makedonija vo ~est i blagodarnost na svetiot ravnoapostol Metodij Solunski ^udotvorec da ispra}a delegacija vo Elvangen-SR Germanija.

Se sobravme od site MPCO formirani vo Evropskata eparhija i od Republika Makedonija da mu oddademe najgolema po~it, blagodarnost i priznanie za golemata samo`rtva na na{iot staromakedonski ravnoapstol koi # & apostol na site slovenski narodi vo svetot.

Dojdovme so celosno svoe bitie, duhovno i telesno da mu se pomolime na na{iot golem Svetitel i apostol Solunski ^udotvorec Sv. Metodij da se zastapi pred Boga, {to poskoro da zacari mir vo dene{niot nemir na Balkanot, da zavladee mir Bo`ji na Evropskite prostori i celiot svet.

Negovata silna, odlu~na, hrabra, spasonosna i apostolska misionerska dejnost definitivno potvrduva deka, staromakedonskiot dreven jazik vo Solunskata oblast e sposoben da im poslu`i za isti celi na koi im slu`ele evrejskiot, starogr~kiot i latinskiot jazik.

So starodrevniot Makedonski jazik i pismo se potvrduva edna golema figura, visokoobrazovana i sestrano od Boga nadarena duhovno i lingvisti~ki da go prosveti i nau~i svojot makedonski narod i prosveti so Sveto evangeliskata hristova svetlina.

Na ovoj starodreven makedonski jazik se prevedeni i napi{ani prvite kni`evni crkovni dela Svetoto Pismo na Stariot i Noviot Zavet, Bogoslu`benite knigi koi se prevedeni od bra}ata Sv. Kiril i Metodij za svojot narod, i site slovenski narodi, bidej}i razlikite se mali i razbirlivi vo jazikot i pismoto (azbukata).

Zatoa, so pravo mo`e da se zaklu~i deka starodrevniot makedonski jazik e cvrst graniten temel za religioznite, kulturnite i umetni~kite besceneti vrednosti vo celiot slovenski narod.

Sveti Metodij bil dlaboko crkovno-verski vospituvan, nau~en i ohrabren so silinata na Sv. Duh i neustra{iv apostol i misioner za svoeto pismo i jazik sred latino ovde{nite crkovni neprijateli.

Za toa golemo crkovno, prosvetno i nacionalno delo, se soglasil da temnuva vo Elvangen, ne den, dva, tri, tuku celi tri dolgi i makotrpni godini.

Za Sveti Metodij i Kiril bile su{testveni porakite na Sv. Evangelie i po cena na svoite `ivoti nastojuvale da navlezat dlaboko i sodr`ajno vo du{ite na slu{atelite - slovenskite narodi.

Glavna cel bila sekoj slovenski narod da vostanovi svoja pravoslavna crkva i go dobli`i hristijanstvoto do sekoja narodna du{a i srce.

Ne bile egoisti i asimilatori na drugi narodi tuku naprotiv im (dozvoluvale), davale za pravo i & im pomagale na drugite narodi i tie da go prosvetat, kultiviraat, ohristovat i evangeliziraat svojot narod na nacionalna samobitnost i da ja zbogatuvaat svojata crkovna samostojnost.

Toa zna~i, deka bile vistinsko ohristoveni i hristijanizirani so golemo srce i {iroka du{a.

Vo pofalnoto slovo na Sv. Kliment, za Sv. Metodij, negoviot u~itel veli: "Sv. Metodij be{e mnogu vreden i ~uvstvitelen pa koga }e primete{e me|u lu|eto bilo kakva hula, navreda ili lo{i zborovi za obrazot Bo`ji, Toj - Sv. Metodij, kako so krilja preletuva{e tamu - pravilno da pou~i, ispravi i ja doka`e pravinata so jasni starodrevni makedonski zborovi, a so pismo potvrduvaj}i i na toj na~in ja prognuval soblaznata za pravata pravoslavna vera.

Pou~uval i misionerel i den i no}, ne pla{ej}i se bidej}i so nego bil Bog i Gospod Isus Hristos.

Sveti Kliment ne samo {to gi zapazil hristijanskite idei i ideali na svoite u~iteli, tuku i gi prodlabo~il, zbogatil i osovermenil so povisoki vrednosti.

Op{to e poznato deka toj e osnovopolo`nik na prviot Ohridski univerzitet na Balkanot i po{iroko, kade {to osven bogoslovskata nauka imalo i drugi predmeti i u~ewa vo toa vreme kako: astronomija, filozofija, psihologija, medicina, arhitektura, slikarstvo, agronomija i drugo.

Slobodno mo`eme da ka`eme deka golemoto delo {to go zapo~naa u~itelite bra}ata od Solun, Sv. Kiril i Metodij, go finaliziraa tirumfalno nivnite u~enici Sv.Kliment i Naum, koi od toj Ohridski univerzitet ispratija 3500 u~enici vo site slovenski zemji da go {irat Svetoto Evengelie so starodrevniot makedonski jazik i pismo po slovenskite zemji.

Se nao|ame pred po~etokot na tretiot milenium od Ro`destvoto na na{iot spasitel Gospod Isus Hristos, i po`elno e dostojno da se podgotvime so du{a, srce, blagodarnost, vera i qubov go do~ekame. Se nadevame so pomo{ na boga vo tretiot milenium }e navlezeme so nov period na `iveewe i priznavawe na sekoj narod so maj~in jazik, i pismo kako i so nacionalna i verska opredelba i ubeduvawe.

Za nas, Makedoncite, kade i da se nao|ame toa e povod u{te edna{ i mnogupati da im oddademe zaslu`ena po~it i blagodarnost na isklu~itelnata golema ro`ba vo na{ata zemja. Blagodarnost na najzna~ajnite starodrevni makedonski figuri - golemi ma`i - korifei i od Boga prateni makedonskite bra}a Solunskite ~udotvorci Sv. Kiril i Metodij na koi im bil za~uvan spomen od toga{ do den dene{en, sred makedonskiot i slovenskiot narod niz site minati vremiwa i toa 1144 godini od Sv. Metodij, 1130 godini od Sv. Kiril i 1083 godini od Sveti Kliment Ohridski ^udotvorec. Zatoa, site kako eden, go molime Sv. Metodij da ni podari sehristijanska qubov i da se moli na Boga za site nas kade i da se nao|ame. Na mnogaja leta da slavime. Amin. Amin- Amin! Taka neka bide!