Na{ata fonetska pismenost stara edinaeset iljadi godini
DREVNATA MAKEDONISTIKA DENES
Pi{uva: prof.d-r Ta{ko BEL^EV

Slika182.jpg (11039 bytes)

Ostijako usidika Ostani kako {to si sednal


  • Drevnata makedonistika, odnosno venetelogijata kako jazi~na disciplina, "skromno", no so sigurni ~ekori si go otvora patot vo redovite na starite i "mrtvi" jazici, kako {to e primerot so starogr~kiot i latinskiot vo Evropa.
  • Osnovata na toj jazik po celi dva i polovina mileniumi reformi go napravi tolku razli~en {to ako napravime edna sporedba so drevnomakedonskiot jazik i odnosot na sovremeniot makedonski literaturen jazik stoi mnogu poblisko, mnogu porazbirlivo so onoj na starite Grci i sovremenogr~kiot, a isto takov e slu~ajot i so latinskiot i sovremenite romanski jazici.
  • Latincite svoeto pismo go nasledile od Etrurcite i Venetite. Ottuka site nivni zborovi koi etimolo{ki se smetaat za pozajmeni od gr~kiot, vsu{nost se nasledeni od drevnomakedonskata pismenost, koja, zasega e stara 11 mileniumi

Svesno ili nesvesno, duri i sovremenite Heleni, skromno, cicija{ki, no sepak zapo~naa da objavuvaat po nekoj od paleoarheolo{kite pismeni podatoci, koi spored samite niv, se stari natpisi od pred 6-8 mileniumi.

Stanuva zbor za najnovite natpisi vo Egejska Makedonija. Taa drevno makedonska pismenost odgrebana od dlabo~inite i nedrata na na{ata drevna tatkovina, mo`e da se ka`e i ne e tolku drevna, vo sporedba so najnovite de{ifrirani natpisi od Vardarskiot del na Makedonija, a objaveni od arh. Vasil Iqov vo 5, 6, 7 i 8 broj na spisanieto za kultura na prostorot... izdavan od Sojuzot na arhitektite na Makedonija.

Ako dosega raspolagame so drevnomakedonskata fonetska pismenost, stara 11 iljadi godini, so koja e informirana svetskata nau~na javnost preku Internet, ako zad nas imame 3000 drevnomakedonski zborovi, ne samo tolkovo objasneti tuku i etimolo{ki, ako ve}e uspeavme da ja objavime i tetralogijata Makedonija 4 iljadi godini civilizacija, istorija, kultura i pismenost, vo koja so pomo{ta na germanskite lingvisti, italijanskite venetelozi i armija zapadni i isto~ni homerolozi, onomatopeisti, toponemi~ari i drugi paleolingvisti. Vreme e da zborneme otvoreno i na po{irokite makedonski ~itateli vo zemjata i dijasporata da im poso~iome deka najstarata pismena civilizacija vo Evropa i po{iroko e tokmu taa {to ja otkrivame od desetina godini navamu na ovie na{i, iskonski, rodeni makedonski prostori.

 

OTVOREN PATOT KON SOPSTVENITE KORENI

Drevnata makedonistika, odnosno venetelogijata kako jazi~na disciplina, "skromno", no so sigurni ~ekori si go otvora patot vo redovite na starite i "mrtvi" jazici, kako {to e primerot so starogr~kiot i latinskiot vo Evropa. Tuka vedna{ da podvle~eme deka drevnohelenskiot jazik nema iskonski koreni i zatoa sovremeniot gr~ki literaturen jazik, kako i drevniot, baziran e so 60-70 procenti vrz osnova na zborovite nasledeni od vindskite plemiwa i zatoa vo nivnite etimolo{ki leksikoni, kakov {to e primerot so leksikonot na N. P. Andioti, profesor na solunskiot Univerzitet, nivnite "glosi" (zborovi) gi ozna~uva so kratenkata arh. (arhai~ni). Ova zna~i deka starogr~kiot i novogr~kiot jazik imaat ve{ta~ka konstrukcija ili so drugi zborovi da go nare~eme najstar ili dreven esperanto. Osnovata na toj jazik po celi dva i polovina mileniumi reformi, go napravi tolku razli~en taka {to ako napravime edna sporedba so drevnomakedonskiot jazik i odnosot na sovremeniot makedonski literaturen jazik e mnogu poblizok i porazbirliv so onoj na starite Grci i sovremenogr~kiot, a takov e slu~ajot i so latinskiot i sovremenite romanski jazici.

So drevnomakedonskiot pismen jazik, kako najstar do deneska se slu`ea Antite, Vindite, Fenikijcite, Venetite i site drugi narodi {to `iveeja na Balkanot i vo Evropa od rodot, se razbira, na Vindite, a tie se sinonim na Slovenite. So drugi zborovi, razlikite me|u ovie stari jazici mo`eme da gi sporedime so razlikite na dene{nite slovenski jazici. Primer sovremenomakedonskiot so polskiot, ruskiot ili beloruskiot, bugarskiot, srpskiot ili ukrainskiot.

Latincite svoeto pismo go nasledile od Etrurcite i Venetite. Ottuka site nivni zborovi koi etimolo{ki se smetaat za pozajmeni od gr~kiot, vsu{nost se nasledeni od drevnomakedonskata pismenost, koja, zasega e stara 11 mileniumi. Isto taka, ne e slu~ajno sovpa|aweto i na latinskiot {rift so takanre~enite drevnomakedonski crtici i reski.

Nesomneno deka venetelogijata e na ist stepen na zainteresiranost so etruskologijata i drevnata makedonistika. Vsu{nost ovie tri drevni jazici od lingvisti~ki aspekt mo`at da se smetaat za sinonimi. Kako {to e poznato, poslednovo pismo be{e de{ifrirano so pomo{ na ve}e de{ifriranoto pismo na Venetite. Ovoj arhai~en narod `iveel prvo na nekoga{nite tereni na starata Fenikija (prvoto ime na Venetite, inaku tie kaj Homer vo Ilijada istapuvaat kako Enei i Dardanci). Kaj starogr~kite i latinskite istori~ari istapuvaat u{te kako Venedi, Vendi, Vendoti, Vandali i drugi.

 

DREVNOSTA SODR@ANA VO TOPONIMITE

Spored Herodot starite Grci svoeto pismo go pozajmile od Fenikijcite, zna~i od jugoisto~nite Veneti, ili onie Enei {to `iveele vo severna Mala Azija. Od niv do deneska ima za~uvano toponimija kako na primer:Tabor, Suez, Golan, Dardaneli i dr. Vo Grcija i nejzinite ostrovi isto taka e za~uvana celata toponimija. Eve nekolku najkaraterni venetski toponimi: Ostrov Karpatos, Ostrov Rodos, Lakka - Lakion, Langada, Langonikos, Longos, Akra, Rodja, Stratoniki, Stratones, Stratonision, Stratis, Ostrov Aj-Stratis i bezbroj drugi, re~isi bez isklu~ok drevno fenikijski, venetski, antski, ili podvle~eno drevno makedonski.

Ovie navedeni primeri defakto go sozbivat tvrdeweto na germanskiot lingvist Maks Fasmer so negovata kniga Die Slaven in Grichenland (Slovenite vo Grcija), vo koja{to razgleduva okolku 2.400 toponimski edinici, bez atarskata toponimija, {to zna~i okolu 40.000 i, se razbira, zaklu~uva deka taa (toponimijata) poteknuvala od {estiot do osmiot vek od na{eto vreme. Lingvistot Fasmer ne vodi smetka deka Venetite, kako eden narod {irum Evropa ostavile istovremeno toponimija (ista ili skoro ista) od eden koren, kakov {to e slu~ajot so gradot Ternovo (na Britanskite Ostrovi). Tirnovo (vo Tesalija, dene{na Grcija). T'rnovo (vo Bugarija) i Trnovo (vo Makedonija); ili Kor~a (Korica, odnosno Gorica) vo Albanija i sedumte Gorici vo Grcija. Ponatamu Karpatite (se misli na planinskiot Karpatski venec) Ostrov Karpatos (denes vo Grcija), Kapri (vo Italija) i mnogu drugi primeri {irum Evropa: Berlin, (vo Germanija) Berlina (vo Italija), Berati vo Albanija, Ber vo Egejska Makedonija, Berovo (vo Vardarska Makedonija i bezbroj drugi {irum Balkanot i cela Evropa.

Toponimijata pretstavuva indikator od prv red koj zboruva za avtenti~nosta na Venetite so svojata iskonska civilizacija i jazi~na kultura. Pred da po~neme so mnogubrojnite toponimski edinici, prvo da ja zapoznaeme azbukata na drevnite Makedonci, odnosno na Venetite.

Slika181.gif (2136 bytes)

Na ovaa drevnomakedonska ili venetska azbuka otkrieni se nad 160 nadgrobni plo~i i drugi spomenici (grniwa, }upovi, pehari, bronzeni tabli, keramika i drugo). Sega da ja prodol`ime "ekskurzijata" niz venetskata toponimija na Balkanot i {irum Evropskiot kontinent: Akarnanija (vo Grcija) i Karnija, Karniola (vo Italija), Krain (vo Germanija), Krawska (vo Slovenija), Ternovo na Britanskite Ostrovi, Tirnovo vo Tesalija, T'rnovo vo Bugarija, Trnaa vo Albanija, Trnovo vo Makedonija.

Sega da navedeme nekolku od "glosite" (zborovite) {to gi najdovme vo natpisite na navedenite spomenici od Venetite so akcent na korenot, so sufiksot, pa i pade`nite formi. Da po~neme so prvata bukva a, koja istapuva kako vid zbor vo site primeri na re~enicite i sintagmite kako svrznik koj potpolno odgovara na sovremeniot makedonski jazik. Ne e paradoks, tuku istoriska vistina na pismena tradicija od nad 10.000 godini. Zborot ab zna~i na makedonski dabi, a na polski si ostanal skoro vo istata forma aby. Venetskata zamenka an odgovara na makedonskata on (se razbira so site svoi gramati~ki formi).

Imenkata bog (vo nominativ) ja sretnuvame kaj Venetite i vo forma na genetiv - boga (sporedete so staromakedonskiot Bog - Boga).

Imenkata bilja na makednski odgovara na zborot vistina. Tuka morame vedna{ da ja sporedime so srpskata imenka ozbiqno - zbiqa. Venetskata imenka brigdi ja sretnuvame vo re~enicata kako i glagolot brigdinaj {to zna~i na makedonski da se sekira{ - sekiraj se. Ovoj zbor e najblizok do srpskiot briga. Imenkata cariko odgovara na makedonskata ~ar (~arawe, o~aruvawe) {to ja sretnuvame skoro vo site slovenski jazici, se razbira modificirana i so podrugi formi, pa i razni srodni sodr`ini (~ar, ~aroxejstvo, o~arujonci, o~erovatel'n'j) itn.

Glagolot ver, na makedonski zna~i veruvaj. Vo ovoj slu~aj najbliska e gramati~kata forma {to ja ima polskiot jazik wierz.

Zborot velej na makedonski zna~i velikan, no zatoa venetskiot zbor velmoj odgovara na makedonskiot junak, heroj, proslaven. Najblizok vo ovoj slu~aj e do sovremeniot polski jazik, bidej}i odgovara na polskiot zbor wielmoz {to zna~i "mnogupo~ituvan" - "milostiv".