Platen reklamen prostor
TRI GODINI MAKEDONSKA ALIJANSA

Slika3.jpg (7804 bytes)


Od govorot na \or|ija Xorx Atanasoski na osnova~koto sobranie na Makedonskata alijansa

*Na Makedonija &  e potrebna nova nade`, nova verba, nov duh.

*Nade` deka utre }e bide podobro od denes.

*Verba deka, kakvo utre }e imame, zavisi od toa {to }e storime denes.

*Duh {to }e zra~i so otvorenost, entuzijazam i odgovornost kon sebe i kon drugite.

14 januari 1996 godina


Izvadoci od programskite celi na Makedonskata alijansa

*Makedonskiot narod ima univerzalno, prirodno, istorisko pravo na svoja sopstvena, samostojna i nezavisna makedonska dr`ava.

*Makedonija e unitarna i nacionalna dr`ava na makedonskiot narod

*Makedonija e mati~na dr`ava na site Makedonci od celiot svet

i zatoa treba da vodi kontinuirana gri`a za site niv kade i da se.

*Gri`a za Makedonskata pravoslavna crkva.

*Repatrijacija na iselenite Makedonci.

*Ovozmo`uvawe na pravo na glasawe na site makedonski dr`avjani kade i da se.

*Razvojot na ekonomijata preku sopstvena nacionalna strategija.


Izvadoci od Statutot na Makedonskata Alijansa:

~len 6

Znameto i grbot na Makedonskata alijansa e crveno pole vo ~ija{to sredina se nao|a zlatno `olto {esnaesetzra~no sonce so sin desetlisten cvet vo centarot.

~len 7

Rabotata na telata na Makedonskata alijansa se odviva isklu~ivo na makedonski jazik i na negovoto kirilsko pismo.

~len 8

Osnovni zada~i na Makedonskata alijansa se:

-U~estvo na parlamentarni, pretsedatelski i lokalni izbori.

-Osvojuvawe na dr`avnata vlast.


 

Osnova~koto sobranie na Makedonskata alijansa se odr`a na 14.01 1996 godina, dodeka vo sudskiot registar na "Registriranite politi~ki partii vo Republika Makedonija", be{e zapi{ana na den 22.03 1996 godina koga i zapo~na nejzinoto aktivno dejstvuvawe na makedonskata politi~ka scena. Ottoga{ pominaa tri godini, pa po toj povod na den 22.03.1999 godina se odr`a sve~ena sednica na Nacionalniot komitet na Makedonskata alijansa na koja pozdravna re~ odr`a pretsedatelot na Makedonskata alijansa, g-dinot \or|ija Xorx Atanasoski. Vi prezentirame delovi od negoviot govor.


Po~ituvani Dami i Gospoda,

po~ituvani bra}a i sestri !

Na po~etokot bi sakal da se navratam na politi~kata situacija kon krajot na 1995 i po~etokot na 1996 godina, koja n# natera mene i edna pogolema grupa makedonski patrioti od zemjava i stranstvo da se sobereme i da ja popolnime prazninata na makedonskata politi~ka scena {to se pojavi so dejstvuvaweto na drugite politi~ki partii, ~ie dejstvuvawe be{e premnogu naglaseno kon desno ili kon levo, ili kon ne{to za koe i samite ne znaeja {to e.Tokmu zatoa, sogleduvaj}i ja taa praznina vo centarot na makedonizmot, nie se sobravme i donesovme Odluka za formirawe na politi~kata partija Makedonska Alijansa, partija koja so svoeto dejstvuvawe pred s# }e gi obedinuva site Makedonci od Makedonija, sosednite zemji i iseleni{tvoto okolu idejata za za~uvuvawe, opstanok i brz ekonomski razvoj na na{ata edinstvena tatkovina Makedonija.

Kalkulaciite na Okru`niot sud vo Skopje i negovoto odbivawe da go prifati re{enieto za simbolite na Makedonskata alijansa, {esnaesetzra~noto makedonsko sonce, so sin desetlisten cvet vo sredinata,t.e. negovoto odbivawe za registracija na na{ata partija, ni odzede dosta skapoceno vreme. No, na krajot sudot sepak mora{e da popu{ti pod silata na na{ite argumenti i na den 22.031996 godina da go izdade re{enieto za registracija na Makedonskata alijansa.

Taa godina ni ostana malku vreme za podgotovki za u~estvo na "Lokalnite Izbori '96", a i te{ko najdovme razbirawe kaj nekoi od "golemite" lideri na drugi politi~ki partii koi od li~ni interesi ne mo`ea da ja sfatat su{tinata i silata na zaedni~kiot nastap na tie izbori, {to nie im go predlagavme, pa zatoa na{ata partija ne u~estvuva{e na tie izbori, a tie lideri zaedno so svoite partii po-minaa katastrofalno ne postignuvaj}i nikakov uspeh.

Nie od Makedonskata alijansa so ova ne se obeshrabrivme, tuku gi prodol`ivme na{ite aktivnosti i se podgotvuvavme za parlamentarnite izbori vo 1998 godina. Gledaj}i ja silata na toga{nata vladeja~ka partija SDS, koja{to proizleguva{e od nejzinata pozicija na vlast, preku koja po svoj "}ef" gi kreira{e izbornite zakoni, pa i celata politi~ka aktivnost vo dr`avata, ponudivme obedinuvawe i zaedni~ki nastap na celokupnata toga{na opozicija, kako zaedno polesno da dojdeme do promena na toga{nata aktuelna vlast. No i ovoj pat toa celosno ne ni uspea, zatoa {to vo me|uvreme se formiraa novi politi~ki partii ~ii{to rakovodstva, sostaveni od stari i provereni "komunisti~ki" kadri, o~igledno pove}e gi znaeja slabostite na na{iot narod i na drugite politi~ki partii i na~inot kako tie polesno da se izla`at, pa do takvo celosno obedinuvawe, za `al, ne dojde. No, nie na ovie izbori, sepak izlegovme zdru`eni, iako samo so nekolku opozicioni partii, zdru`eni vo Makedonskata nacionalna koalicija, koja o~igledno edinstvena i osamena se bore{e za ostvaruvawe na vistinskite celi i ideali na makedonskiot narod vo {to, za golema `al, ne uspeavme, bidej}i se najdovme vo "mengemeto"" pome|u, od edna strana vladea~kite partii, vo ~ii race bea skoro site mediumi vo Makedonija na koi{to ne ni be{e dozvolen skoro nikakov pristap, i od druga strana, nabrzina formiranata "Koalicija za promeni", sostavena od VMRO-DPMNE i Demokratskata alternativa, ~ie pak rakovodstvo (sostaveno pred s# od stari i provereni komunisti~ki kadri) znae{e ve{to da "isplete mre`a" vo koe u{te pove{to i mnogu lesno go namami naivnoto rakovodstvo na VMRO-DPMNE.

Ovaa koalicija, pak, kako da be{e u{te poispla{ena od na{ata ~esna i vistinska borba za makedonskata kauza, pa so site sili, frlaj}i sramni lagi i kleveti, se bore{e protiv na{ata Makedonska nacionalna koalicija. No, vo site tie valkani igri najmnogu nastrada makedonskiot narod, koj glasaj}i slepo protiv aktuelnata vlast, u{te poslepo se zaleta po la`nite vetuvawa na "Koalicijata za promeni", pa masovno glasa{e za nea, donesuvaj}i im ja celosnata izborna pobeda. No denes, nekolku meseci po ovie izbori, s# pove}e od ovie glasa~i ja sfa}aat svojata toga{na zaslepenost i golema gre{ka, i pi{man se za toa {to go storile, bidej}i vo me|uvreme sfatija deka ovaa vlast vo ni{to ne e podobra od minatata. Zatoa pak Nie, zaedno so na{ata partija Makedonskata alijansa, iako na minatite izbori nemavme nekoj pogolem uspeh , od niv sepak izlegovme mnogu ~esno, no i u{te posilni, a potvrda za na{ata pravedna borba se i sekojdnevnite mnogubrojni javuvawa i obra}awa na Makedoncite od celiot svet, so ~estitki za na{iot nastap i so poddr{ka, Nie site zaedno da ja prodol`ime i nikako da ne se otka`uvame od na{ata borba za makedonskata kauza, osobeno sega vo ovie najte{ki momenti za na{ata zemja vo na{ata ponova istorija, koga Makedonija se nao|a na pragot, mo`ebi, na vojna po koja te{ko i da opstane na{ata makedonska dr`ava.

Zatoa nie ~lenovite na Nacionalniot komitet na Makedonskata alijansa im pora~uvame na na{ite ~lenovi i simpatizeri da go zadr`at duhot i verbata i zaedno so nas, site sploteni okolu sto`erot na makedonizmot, okolu na{ata Makedonska alijansa, da ja prodol`ime zaedni~kata borba protiv site onie sili ~ii nameri se protiv i za uni{tuvawe na Makedonskata dr`ava, bilo tie sili da se sostaveni od doma{ni predavnici ili nadvore{ni sili. Dokaz za seto ova }e bide i na{eto aktivno u~estvo na pretstojnite pretsedatelski izbori kako i na slednite lokalni izbori na koi{to site zaedno, kone~no }e dojdeme do triumfot na vistinskite makedonski sili.

Neka ni e ~estita godi{ninata, i neka ni e ve~na na{ata borba za mir, demokratija, ekonomski razvoj i za dobroto na Makedonija i makedonskiot narod.


 MAKEDONSKA ALIJANSA

PRISTAPNA IZJAVA

 

1. Ime (tatkovo ime) i prezime___________________________________________

2. Datum i mesto na ra|awe____________________________________________

3. Mati~en broj_____________________________________

4. Zanimawe_______________________________________

5. Adresa vo mestoto na `iveewe

ulica i broj________________________________________

op{tina___________________________________________

doma{en tel/faks__________________________________

tel/faks na rabota_________________________________

IZJAVUVAM DEKA SLOBODNO I DOBROVOLNO

PRISTAPUVAM VO MAKEDONSKATA ALIJANSA.


MAKEDONSKA ALIJANSA

Ul. "Leninova" 79 Skopje Makedonija

Tel./faks ++ 389 91 130 137