Obrazovanie

VI[ATA ZEMJODELSKA [KOLA OD BITOLA PRERASNUVA VO FAKULTET

Vo septemvri Vi{ata zemjodelska {kola od Bitola treba da prerasne vo biotehnolo{ki fakultet na univerzitetot Sv. Kliment Ohridski.

Dosega vakov fakultet nema{e nitu na bitolskiot, ni na skopskiot Univerzitet. Za prerasnuvawe na Visokata zemjodelska {kola vo fakultet denovive, pri rabotnata poseta vo Bitola, pozitivno se izjasnija trojca profesori, stru~ni pretstavnici na Evropskata Unija. Vo svojot izve{taj evropskite profesori naglasile deka Vi{ata zemjodelska {kola po dvegodi{noto sproveduvawe na privremenata programa celosno gi prifatila i stru~no gi primenila evropskite standardi na srodnite evropski visoko obrazovni institucii i oti e podgotvena vo idnina da raboti kako biotehnolo{ki fakultet so dve nasoki, prerabotka na animalni proizvodi i sto~arska nasoka.


Penzii

INICIJATIVA ZA ZA[TITA NA ZAKONITOSTA

Vladata na RM, na svojata sednica od 2.03. 1999 godina, ja razgleda informacijata za presudata na Vrhovniot sud na RM (za penzionerskite osum otsto vo vrska so odlukata na Ustavniot sud so koja se ukinuva ~l. 6 od Zakonot za isplata na platite i penziite. Ja usvoi i zaklu~i: Fondot na PIOM da podnese inicijativa do Javniot obvinitel za pokrenuvawe postapka za za{tita na zakonitosta (protiv presudata na Vrhovniot sud, od pri~ini {to postojat relevantni argumenti za toa!" re~e na pres-konferencijata od 8 mart vo Fondot na PIOM, direktorot na Fondot, Despot Bucevski.

Vo petokot (5 mart godinava) predlogot na Fondot e dostaven do javniot obvinitel i toj se temeli na dva argumenta: su{testvena povreda na odredbite vo postapkata i pogre{na primena na materijalnoto pravo. Pri toa e pobarano, se razbira, dokolku Javniot obvinitel se soglasi so predlogot, toj da podnese barawe do Vrhovniot sud za odlagawe na postapuvaweto, po odlukata s# do donesuvaweto na odlukata za za{tita na zakonitosta. So drugi zborovi - zasega ni{to od o~ekuvaniot sre}en (praven) epilog na slu~ajot so penzionerskite osum otsto (procentot za koj vo dekemvri 1993 im bea namaleni penziite na nad 216 iljadi penzioneri). Namesto toa, pretstoi u{te edno vrtewe vo krug niz pravnite lavirinti.

Vo ovoj kontekst, Bucevski ne propu{ti u{te edna{ da naglasi deka ne stanuva zbor za potkusureni osum otsto, (kako {to tvrdat penzionerite), tuku za 30,28 otsto {to podrazbira obes{tetuvawe od 451 milion denari mese~no ili, za izminative 51 mesec, vkupno 719 milioni GM. Inaku, Bucevski gi informira{e novinarite i za uslovno re~eno, "pozitivnoto" godi{no saldo na Penziskiot fond za lanskata godina, so ogled deka deficitot iznesuva samo 12,6 milioni denari i oti pod "budnoto oko" na MMF se podgotvuva buxetot na Fondot za godinava, {to }e bide taka dimenzioniran za da obezbedi redovna i navremena isplata na penziite. Toj, isto taka, naglasi deka akontacijata od 10 otsto, spored odlukata na UO na Fondot, trebalo da se isplatuva do krajot na prethodnata godina, taka {to i vo ovoj odnos penzionerite, nemale pravo koga tvrdele deka isplatata trebala da prodol`i s# do donesuvaweto (sega ve}e donesena) na presudata na Vrhovniot sud.


Zamenikot minister za nadvore{ni raboti na Republika Makedonija vo dvodnevna poseta na Sojuznata pokraina Bavarija

PRIVLEKUVAWE NA GERMANSKI INVESTITORI

Na pokana na Vladata na sojuznata pokraina Bavarija na 23 i 24.02. 1999, vo dvodnevna poseta na ovaa pokraina prestojuva{e zamenikot minister za nadvore{ni raboti na Republika Makedonija, Boris Trajkovski.

Posetata na zamnikot MNR Trajkovski, be{e vo funkcija na pdogotovka na oficijalnata poseta na presedatelot na Vladata na Repbulika Makedonija, Qub~o Georgievski na ovaa pokraina, vo vtorata polovina na april ovaa godina.

Za vreme na prestojot vo Minhen, zamenikot MNR Trajkovski ima{e sredbi so dr`avniot minister Ervin Huber, so ministerkata za kultura i obrazovanie, Monika Holmajer, so {efot na dr`avnata kancelarija Valter [en i so pretsedatelot na industrisko-trgovskata komora na Minhen, Klaus Hip.

Vo razgovorite so zadovolstvo be{e istaknato deka premierite Qub~o Georgievski i Edmund Stojber, vo Minhen }e potpi{at deklaracija za partnerstvo i sorabotka me|u Republika Makedonija i Bavarija.

Vo tie ramki, te`i{teto na sorabotkata me|u dvete zemji }e bide vo oblasta na stopanstvoto, zemjodelstvoto, obrazovanieto i kulturata. Kako i vo oblasta na vnatre{nite raboti i pravosudstvoto.

Posebno vnimanie }e bide posveteno na pretstavuvaweto na mo`nostite na makedonskoto stopanstvo vo Bavarija, so cel privlekuvawe na investitori.

Vo tekot na site sredbi na zamenikot MNR Trajkovski, na koi prisustvuva{e ambasadorot na RM vo SRG, d-r Sr|an Kerim, be{e uka`ano deka Vladata na Bavarija zasileno }e go poddr`uva procesot na podignuvaweto na stepenot na odnosite me|u RM i EU, na nivo na asocijacija, kako i politi~kiot i stopanskiot anga`man na SRG vo RM, na koja se gleda kako na faktor na stabilnosta na Balkanot.

Razgovorite i sredbite na zamenikot MNR Trajkovski so visokite pretstavnici na bavarskata Vlada i stopanstvo, se odr`aa vo isklu~itelno prijatelska atmosfera, vo koj od strana na doma}inite, bea izrazeni neskrieni simpatii i poddr{ka na kursot i politikata na makedonskata vlada.

Silvia Kesel


Boris Stojmenov, minister za finansii:

MMF ]E GI POKRIE TRO[OCITE NA KOSOVSKITE BEGALCI

Makedonskata vlada i Misijata na Me|unarodniot monetaren fond se dogovorija godina{niot buxet da iznesuva 3,6 nasto pove}e vo odnos na ostvareniot za minatata godina, izjavi ministerot za finansii Boris Stojmenov. Na rashodnata strana, me|u drugoto, e predvidena i stavka {to }e gi pokrie tro{ocite predizvikani od nastanite na Kosovo - branot begalci, odnosno humanitarno zgri`enite lica od ovaa srpska pokraina, kako i zgolemenite aktivnosti na makedonskata policija i na armijata. Za taa namena, spored zborovite na ministerot Stojmenov, se predvideni 30 milioni dolari. Na den pred oficijalnoto zavr{uvawe na pregovorite so pretstavnicite na MMF izvesno e deka sudbinata na 12 pretprijatija zagubari }e se re{ava vo april koga vo na{ava zemja povtorno }e prestojuvaat pretstavnicite na MMF. Tran{ata od trigodi{niot ESAF aran`man vo iznos od 12,5 milioni dolari, dokolku s# se odviva kako {to e predvideno, Vladata mo`e da ja o~ekuva vo juni.


Krediti

PRIORITET - IZVOZNITE PRETPRIJATIJA

Komercijalna, Tutunska i Stopanska banka po~naa da odobruvaat krediti za malite i za srednite pretprijatija vo iznos od 100.000 do 800.000 GM, so godi{na kamata od 11 otsto i rok na vra}awe do sedum godini i grejs-period od edna godina.

Trite banki sklu~ija dogovori so Bankata za poddr{ka na razvojot za servisirawe na nejzinite kreditni linii za mali i sredni pretprijatija, a se o~ekuva takov dogovor naskoro da sklu~at i "Makedonska" i "Eksport-import banka", Skopje.

Pravo na koristewe na ovie krediti }e imaat samo izvozno orientiranite pretprijatija. Tie do bankite zaedno so baraweto za dobivawe kredit, treba da dostavat i programa za proizvodstvo isklu~ivo za izvoz, potvrda za sklu~en dogovor ili preddogovor za sorabotka so stranska firma i dokumenti za razvojna programa na firmata. Uslov za dobivawe kredit e firmata da vlo`i sopstveni sredstva vo visina od 15 otsto od vkupnata suma na baraniot kredit. Otkako vo bankite }e se razgledaat i }e gi odobrat programite, tie }e odat na verifikacija vo stru~nite slu`bi na bankata, koja }e go potvrdi ili }e go otfrli nivnoto mislewe.

Osnova~kiot kapital za Bankata za poddr{ka na razvojot, koj iznesuva 30 milioni GM e obezbeden od pretprivatizacionata faza na "Telekomot". Najaveno e Germanija naskoro da obezbedi tehni~ka pomo{ za bankata.