Vo spomen na Lazaros Gazepis (Lazo Gazepov)
POHODOT KON AZIJA
Podgotvil: Petar VODENSKI

  • Vo svojata kniga "Kriti~ka analiza na aleksandrovata anabaza" Lazo Gazepov se potrudil da doka`e deka Grcite ja prisvoile istorijata na Atni~ka Makedonija, za da ja prisvojat i nakitat so slavna istorijata, a i za da ja opravdaat okupacijata na delot od Makedonija (Egejska).
  • Vo eden razgovor mi re~e: "Im ja ebav majkata na Grcite, im nabiv kol, a za mene si napraviv ve~en spomenik so moite knigi".
  • Povrzuvaj}i gi site nastani doa|am do zaklu~ok deka pokojniot Lazo Gazepov vo zatvorot vo Solun bil truen so otrov koj bavno deluval i deka seto toa bilo smisleno od tajnata policija na Grcija.

Podgotovkite za pohodot kon istok - kon Azija, za novi pazari i bogatstva, {to gi zapo~nal Filip II, za izvesno vreme bile prekinati, zaradi neo~ekuvanata smrt na Filip, koj bil ubien na svadbata na }erkata mu. Po smrtta na Filip vo gr~kite oblasti {to gi dr`ela pod okupacija Makedonija i na drugi okupirani teritorii po~nale buntovi, a takvi buntovi se pojavile i vo vojskata (vo eden del). No prijatelite na Filip, Antipatar, Parmenion i dr. go proglasile za car Aleksandar (336 g.p.ne.e) na dvaeset godi{na vozrast. Polivij zabele`al deka Aleksandar bil mnogu umen, so silna volja i celosna orientacija i opredelba. Po smrtta na Filip vo Grcija se zasililo antimakedonskoto raspolo`enie, no pred da uspeat Grcite da organiziraat otpor, Aleksandar so negovata vojska se pojavil vo Grcija, go obnovil sojuzot so Tesalija im predlo`il na Grcite da go proglasat nego (Aleksandar) za glaven komandant na vojskata koja bi ja vodela vojnata protiv Persija, a spored dogovorot vo Korint. Od po~etok nego ne go prifatile site, se buntuvale Trakijcite podbucnati od Persijcite (so zlato i dr.) pa Aleksandar oti{ol so vojska da gi smiri, a vo me|uvreme se pobunila Teba, pa otkako gi smiril Trakijcite, se upatil na Teba, koja ja sramnil so zemja, a gi po{tedil samo hramovite i domot na poetot Pindar. Zabele`eno e vo istorijata deka Aleksandar pred da trgne celiot svoj imot (prihodi, robovi i dobitok) go podelil na svoite prijateli. Ovoj primer na svojot voda~ go prosledile Perdika i drugi heteri.

Vo toa vreme car na Persija bil Darij III (Koloman) 335-330 godina pred n.e. ~ovek so slaba inicijativa i ne golemi sposobnosti. Persijskite vojnici sostaveni od selani vojuvale bez `elba, begale od bojnoto pole, bile bez disciplina, sekoj satrap deluval po svoe. Najzdrav del od Persijskata armija bil sostaven od Grci platenici. Od druga strana Makedonskata armija bila dobro podgotvena i barala povod za vojna protiv Persija. Aleksandar za da gi pridobie narodite koi bile okupirani od Persija im vetil sloboda. Taka proletta 334 godina p.n.e. Aleksandar od Pela trgnal kon Azija, a vo Makedonija go ostavil Antipatar za ~uvawe na redot i pozadinata. Vojskata na Aleksandar se sostoela od 30.000 pe{adijci i 4.500 kowanici. Na Aleksandar so voena sila mu pomognale i sosednite narodi (Trakijcite, koi `iveele na sever od Makedonija do r. Dunav i Dardancite koi isto taka `iveele na sever od Makedonija (dene{na ju`na Srbija) i dr.

Prviot sudar so Persijcite se slu~il 334 godina na bregot na Helispond pri rekata Granik. Persijskata vojska koja broela okolu 500.000 lu|e bila rasporedena na leviot breg na rekata, a makedonskata vojska napa|ala so 30.000-43.000 pe{a~i i 4.000-5.000 kowanici. Aleksandar so golem napor i `rtvi stignal na sprotivniot breg so kowanicite, za da ovozmo`i na celata negova vojska da ja premine rekata, koja bila nadojdena i nosela kowi i vojnici Aleksandar vo taa bitka za malku {to ne ja izgubil glavata. Prepoznat od dvajca persijski komandanti po maliot {tit i perjanica nad {lemot i dvata neobi~no golemi perduvi na stranite na {lemot, bil napadnat i edniot od niv zamavnal so sabjata, {lemot edvaj go izdr`al udarot, vedna{ povtorno zamavnal, me|utoa Klit bil pobrz od Persijanecot i so kopjeto od Klit bil pogoden, a vo istiot moment i Aleksanar go pogodil drugiot Persiec. Se raska`uva deka vo ovaa bitka Persijcite imale 20.000 `rtvi pe{aci i 2.500 kowanici, od stranata na Aleksandar mrtvi 34, pe{aci 9 i kowanici 15. Po ovaa bleskava pobeda makedonskata vojska dobila samodoverba vo svojata taktika i svojata sila. Vo ovaa bitka na strana na Persijcite zedoa u~estvo i Grci platenici koi najmnogu se protivstavuvale i otkako bile razbieni ostatocite, bile zarobeni. Aleksandar iako vo mnogu slu~aevi se poka`al velikodu{en, naredil zarobenite Grci, platenici na persijskata armija, site da bidat strelani {to bilo sotreno. I ovoj slu~aj poka`uva deka Grcite bile neprijateli na Makedoncite i se borele na strana na Persijcite i deka pohodot kon istok bil ~isto makedonski, a ne gr~ki kako {to go plasiraat vo svetot i kako {to prika`uvaat deka anti~kite Makedonci kako da bile Grci.

Po ovaa bitka na Granik makedonskata vojska se upatila kon gradot Sardi koj se predal bez borba. Vo Milet i Alikarnas na makedonskata vojska & se protistavuvale samo Grcite platenici koi gi razbil bez golemi te{kotii, ja pokoril vnatre{nosta na Mala Azija. Potoa Aleksandar so svojata vojska se prefrlil preku planinata Tavr i go osvoil gradot Tars. Od Tars Aleksandar so vojskata se dvi`el pokraj moreto kon Sirija.

Carot Darij se protivstavuval na bregot na rekata Pina vo blizina na gradot Isa, kade ja presekol vrskata na makedonskata vojska so pozadinata. Toga{ Aleksandar, koj bil navlezen vo Sirija, se vratil nazad kon Isa (333 g) i so silen napad go probil levoto krilo i centarot na persijskata vojska, kade se nao|al i Darij, koj se spasil so begstvo. Na drugite krila vo po~etok gr~kite platenici na Darij se protivstavuvale, isto i persijaskata kowanica vr{ela golem pritisok na Makedoncite. Pomo{ta {to ja dal Aleksandar i glasot {to go pro{iril deka Carot Darij pobegnal, go re{il ishodot na bitkata. Darij so razbienata vojska otstapil natamu od rekata Eufrat, a Aleksandar trgnal kon Fenikija i gi pokoril krajbre`nite gradovi Arad, Biblos i Sidon. Po bitkata kaj Isa se raspadnal i persijskata flota, {to odigrala re{itelna uloga za preminuvaweto na fenikijskite gradovi na stranata na Makedoncite. Isto taka toa vlijaelo fenikijskite i kiparskite brodovi, koi go so~inuvale najdobriot del na persijskata flota, da preminat na stranata na Aleksandar. Toga{ vo Egejskoto More gospodarela i makedonskata flota. Najgolem i silen otpor na Aleksandar bil stariot fenikijskiot grad Tir. Po seudmese~na opasada (332 g) Tir bil sovladan i razru{en, 8.000 tirski gra|ani bile ubieni vo brodovite, a 30.000 bile zarobeni i prodadeni kako robovi. Po gradot Tir sleduva Gaza, pa potoa Aleksandar oti{ol vo Egipet, kade zimuval. Vo Egipet Aleksandar ja posetil oazata Siva, kade se nao|al hramot na bogot Amon. So podaroci i qubezno odnesuvawe i dr`ewe Aleksandar ja dobil naklonosta od ~uvarite na Amonoviot grob (od velikodostojni~kata hierarhija) i tie od blagodarnost go proglasile za sin na bogot Sonce i za zakonski naslednik na Faraonite. Najva`no delo na Aleksandar vo Egipet e osnovaweto na gradot Aleksandrija vo 332 god. p.n.e.

Proletta 331 godina Makedonskata armija go napu{ti Egipet i preku Palestina i Fenikija se upatila kon Mesopotamija (dene{en Irak) i Vavilon. Blizu do drevnata Ninevija pri Asirijskoto selo Gavgamila Makedoncite ja stignale vojskata na Darij (331 g.) koja se povlekuvala i vo krvava bitka ja potisnale vo vnatre{nosta na Persija. Ogromnata persijska vojska bila razbiena, a carot Darij izbegal vo Midija. Aleksanar prodol`il da go goni Darij i negovata vojska, ja stignal i povtorno ja razbil. Toga{ padnale vo racete na Makedoncite Vaviolon i Susa so celoto bogatstvo. Posleden golem grad na Persija {to go zavladeale Makedoncite bil Persepol platil na pobednicite im dal 120.000 talanti za da ne bide razru{en. (eden Talant se procenuva deka vredel okolu 3.000 USA dolari). Po razgrabuvaweto na Persepol (330 g.) Makedonskata vojska go zapalila dvorecot na Darij i trgnala kon Ekvatana vo Midija, gonej}i go Darij, pa pominala preku Kaspijskite porti vo Patrija i Baktrija, pominuvaj}i preku te{ko proodni planinski oblasti i bezvodni pustini. I pokraj s#, Aleksandar ne uspeal da go zarobi Darij, tuku Darij bil faten od Satrapot Bes, a koga Aleksandar go nastignal Bes, toj go ubil Darij i se proglasil za car na Persija pod imeto Artakserks IV. No Bes bil sleden od Aleksandar, zaroben i ubien bidej}i go izneveril svojot gospodar.

So smrtta na Darij bila prekinata dinastijata na Ahemenidi, pa naslednik na persijkiot prestol stanal Aleksandar i taka Makedonija i Persija stanale edna dr`ava. (carstvo). Toga{ po~nalo da se zasiluva vlijanieto na persijskite Satrapi koi pominale na Makedoncite. Vo carskiot dvor se vnesuvale isto~ni obi~ai {to ja poni`uvale slobodoqubivata makedonska aristokratija. Vo toa bila i pri~inata za pojavenite zagovori od strana na makedonskite generali.

Vo 338 godina pri edna veselba {to ja organiziral Aleksandar, pijanite generali ismejuvale nekoi od nivnite kolegi koi imale po nekoj neuspeh vo nekoja bitka, a Aleksandar gi slu{al so zadovolstvo. Me|u prisutnite bil i Klit, pijan i toj, mnogu se lutel i velel "ne e ubavo da se ismejuvaat Makedocnite vo prisustvo na neprijatelite, ako nekoi gi na{la nesre}a...", vo toa Aleksandar reagiral i go uvredil Klit, a Klit razjaren po~nal da vika: "Taa pla{livost, tebe bo`ji sin, ti go spasi `ivotot koga vratot ti pa|a{e kaj Granik... So krvta na Makedoncite i so moite rani stana tolku golem... i sega nie Makedoncite morame da gi molime Persijcite da ne pu{tat pred na{iot car" i prodol`il da vika...

Aleksandar na ovie zborovi skoknal i po~nal da gi povikuva svoite {titonosci na makedonski jazik (Plutarh) pa go zel kopjeto od eden kopjonosec i koga Klit trgnal ko nego, go probodel...

Duri otkako Klit ispu{til du{a, Aleksandar se sozel i se osvestil deka go ubil najdobriot prijatel, pa nabrzina go izvlekol kopjeto od teloto na Klit i zamavnal da se probode samiot sebe, no go spre~ile negovite prijateli.

Od Baktrija Aleksandar trgnal kon Socijana, ja preminal rekata Oks (Amu Darja) i preku Marakand (dene{en. Samarand) se vratil kon severoistok, kon rekata Jaksar (S'r Darja). Zimata 329/328 godina Aleksandar ja preminal vo Baktrija otkako se povlekol od Marakand. Proleta 328 povtorno Makedoncite se pojavile vo Marakand i po~nale da nastapuvaat kon otcepenite oblasti, {to gi pokorila, pa se upatile kon Turkestan, kade se zadr`al dve godini, bidej}i `itelite na Turkestan mu pru`ile silen otpor. Za vreme od tri godini (330-327 god.) Makedoncite gi osvoile isto~nite oblasti na Persijskoto carstvo i se dobli`ile do granicita na Indija. Makedonskata vojska vo Mala Azija, Fenikija i Egipet bila smetana za osloboditelna od persijskata eksploatacija, dodeka vo isto~nite satrapii bila mrazena kako okupatorska i ograbuva~ka. So toa se objansuvaat ~estite vostanija na pokorenite plemiwa vo isto~nite satrapii na persijskoto carstvo. Za borba protiv vostanicite i za da se so~uvaat zavojuvanite oblasti, bile podignati novi gradovi- tvrdini, mnogubrojni aleksandrii (Aleksandrija, Aleksandrija, Arijana, Kavkaska Aleksandrija, Krajna Aleksandrija i dr.).

Najkrajna isto~na satrapija na persiskata monahrija bila Paropamis naselena so indiski plemiwa. Od drugata strana na rekata Ind po~nuvala stvarnata Indija so koja vladeele indijskite carevi (Raxi), a koi bile vo smrtni neprijatelski odnosi me|u sebe. Toa go iskoristil Aleksandar i prevzel pohod protiv Indija. Proleta 327 godina Makedonskata armija, popolenta od lokalnite narodnosti od zavojuvanite terotirii na Persija, navlegle vo indiskiot svet i stignala do vladenijata na ar Por-rasporedeni pokraj rekata Hidasp, pritoka na Ind.

Vo silna i `estoka borba Por bil razbien, izgubil mnogu lu|e i voen materijal. Spored predanieto Makedoncite vo taa borba zarobile 70.000 lu|e. Vo napreduvaweto kon istok, Makedonciate stignale do rekata Hifazis. Pontamo{noto napreduvawe kon vnatre{nosta na Indija se poka`alo nevozmo`no, zaradi ogromnite te{kotii sozdadeni od prirodata i polo`bata na vojskata. Nastapuvala sezona na tropski porojni do`dovi, rekite se razleale, a terenot po koj se dvi`ela vojskata bil poln so otrovni zmii. Vo vojskata se rasprostranila epidemija, armijata po~nala da se raspa|a, a brojnosta mnogu se namalila. Vo vojskata imalo mnogu bolni, raneti i invalidi. Vojnicite bile partalavi, bosi, a najva`no bilo {to osvojuva~ite bile premoreni, re{eni da se vratat vo svoite domovi, da prekinat so napreduvaweto.

Aleksandar gi vlo`il site sili da gi ubedi vojnicite da go prodol`at pohodot i im vetil deka }e gi vrati nazad vo Makedonija, koga }e go pokori celiot svet, no Aleksandar bil prinuden od svojata vojska da go zapo~ne otstapuvaweto (vra}aweto).