Ognen Bojaxiski, pretsedatel na Zaednicata na Makedoncite vo Republika Hrvatska, po povod intervjuto so otec Koce Saltirov vo "Makedonsko sonce" broj 243
POPE, BIDI VO DU[ATA MAKEDONEC, A VO SRCETO ^OVEK!


  • Na{iot nedelnik od 19.02. 1999 godina br. 243 objavi mo{ne op{iren razgovor so otec Koce Saltirov koj me|u drugoto iznese svoi mislewa i pogledi za Makedoncite vo Split i Makedoncite vo Republika Hrvatska. Vo vrska so ova intervju vo Redakcijata pristigna reakcija od Ognen Bojaxiski, pretsedatel na Zaednicata na Makedoncite vo Republika Hrvataska, koja vo celost ja objavuvame

Pravo i sloboda, no i obvrska e sekoj da iznesuva svoi mislewa i pogledi argumentirano i faktografski, temelno vrz realnite i javni ~initeli i dejstuvvawa. Spored toa se ceni i eti~nosta i odgovornosta na govornikot ili onoj {to istapuva vo javnosta na ovoj ili onoj na~in. Iznesenite ne{ta vo vrska so Makedoncite vo Split i Makedoncite vo Hrvatska od strana na po~ituvaniot i cenet otec Koce Saltirov vo mnogu ne{ta ne samo {to n# iznenaduvaat, tuku n# prinuduvaatda reagirame zaradi vistinata i zaradi spre~uvaweto da se {irat nevistini i insinuacii bez razlika od kogo, kade i koga doa|aat. Osobeno ako stanuva zbor za Makedoncite vo Republika Hrvatska. Zatoa bi se zadr`ale na nekoi blago re~eno izneseni i izgovoreni neto~nosti od strana na sepo~ituvaniot i nam drag otec Koce Saltirov.

I prestojot na otec Koce Saltirov vo Split i samo vo Split ne dobil ogromen publicitet, tuku samo bele`iti vesti i informacii vo lokalniot pe~at i na lokalnata TV mre`a, pri prvata poseta 1997 godina pa taka i sega 1999 godina za julijanskiot Bo`ik. Vo Split navistina deluvaat dve makedonski dru{tva: MKD "Makedonija DMPM (Dru{tvo na Makedonija i prijateli na Makedoncite) "Makedonija" kako i MPCO "Sv. Naum Ohridski - ^udotvorec". Kalendarot na nivnite vtemeluvawa i osobeno aktivnosti mo{ne dobro im e poznat na Makedoncite vo Hrvatska i Zaednicata na Makedoncite so sedi{te vo Zagreb.

Vo Split ima spored popisot na naselenieto vo Republika Hrvatska od 1991 godina okolu 600 Makedonci, koi spored `ivotnata vozrast i socijalniot status se nad 50 godini `ivot i skoro 80% penzioneri, - deka vo Split Makedoncite imaat odredeni nedorazbirawa poznato e i ne pretstavuva nikakva posebnost, bidej}i vo dijasporata, osobeno vo zemjite vo tranzicija kako {to e evidentno, ima visok stepen na politi~ki turbulencii i dinamika, koi za `al pove}e deluvaat razoruva~ki, a pomalku graditelski. No, toa treba da se izdr`i i so trezvena glava {to pobezbolno da se nadmine, osobeno vo odnos so maticata zemja.

Dali e samo sve{tenikot toj koj }e gi nadmine ovie turbulencii i }e pridonese tranziskite bolki so molitva da se razre{at, ostanuva otvoreno i diskutabilno pra{awe nadvor od mo}ta, umot i soznanieto na egzaltiraniot otec Saltirov pa taka i egzaltiranite Makedonci vo Split koi kako na hristov ~ovek mu gi otvorile srcata i du{ite. Iskustva ima razli~ni i tie najverodostojno uka`uvaat deka obi~no e najdboro {to pomalku nekoj od strana da se me{a i doleva maslo ili benzin!

Da se zboruva za ulogata na g-din kontraadmiralot na biv{ata JNA Bo`inov vo poznatite nastani od tatkovinskata vojna {to ja vode{e Republika Hrvatska, hrvatskiot narod i gra|anite na Hrvatska, bez poznavawe na vistinskite fakti, bez sogleduvawe na onie fakti so koi raspolaga hrvatskata strana, a vo ovoj slu~aj hrvatskata vojska i admiralot Z. Letica, navistina e pratenciozno i bezumno, bidej}i okolu ovoj slu~aj vo Republika Makedonija se lansirani samo ednosnaso~ni i nedovolno provereni fakti koi go otslikuvaat g-din Bo`inov samo na eden na~in, onoj {to nemu mu konvenira. Nie i ovoj pat vo tie debati, }e go povtorime elementarnoto pra{awe {to i toga{ mu be{e postaveno na g-din Bo`inov. Vo vid na novinarskoto pra{awe: "Zo{to ne se stavivte na raspolagawe na admiralot Z. Letica i voenata komanda na Hrvatskata vojska vo Split?"

Vladata na Republika Hrvatska preku Uredot za nacionalnite malcinstva vo Republika Hrvatska, sproed buxetot na dr`avata, za Zaednicata na Makedoncite vo Republika Hrvatska, kako sojuz ili podobro ka`ano Zaednica na pette dru{tva MKD "Ko~o Racin" vo Pula, MKD "Ilinden" Rieka, "Bra}a Miladinovci" vo Osijek, MKD "Krste Misirkov" vo Zagreb i dru{tvata vo Split, izdvojuva pove}e od 70.000 dm, pri {to i sekoe dru{tvo, ako ve}e sakate to~ni podatoci, ostvaruva izvesna pomo{ na lokalno nivo od svoite gradski poglavarstva, taka {to sumata e mo`ebi dvojna?

No, toa e rezultat na nesebi~nata rabota i anga`man, planiranite i ostvareni osumgodi{ni uspe{ni aktivnosti na sekoe dru{tvo i Zaednicata vo celina, taka {to Vie g-din otec Saltirov, za toa ne samo {to ni{to ne znaete, nitu pak mo`ete da znaete, bidej}i crpite informacii na pogre{ni mesta i od pogre{ni lu|e, tuku i da ne sakate morate da znaete deka vo toa se vgradeni no}i i denovi na ogromen broj makedonski patrioti i lojalni gra|ani na Republika Hrvatska, koi ne kr~mele ni so politikata, ni so verata, ni so sebesi, a me|u niv ~esno i dostoinstveno gi istaknuvame ing. Vladimir Apostolski, Dim~o Petru{evski, Mihajlo Dav~evski, Vlado Nasteski, Slavica Sagadin i Violeta Juvan, prof. Blagoja Jovanovska i Jagoda Trenevska, Ivan Andonov i Ilija Stojkovski, Nexet Husein i Dragan Kitanovski, kako i d-r Toma Pro{ev, d-r Nikola Grozdanovski, Liljana Stefanovska, Lena Xapi}, i se razbira Ivona Nedelkovska - Mu{i}, pri {to spisokot i nabrojuvawata se neblagodarni.

Kako sme zapo~nale, {to i kako rabotime, {to sme postignale i sl. dragi i po~ituvan o~e Saltirov, mo`ete, ako sakate i imate volja da pro~itate vo na{iot mese~nik "Makedonski glas", koj izleguva sekoe tromese~ie, ve}e so godini na red doa|a vo Makedonija, a potoa i vo rubirkata "Na{ite vo svetot" na "Nova Makedonija", kako i rubrikata na magazinot na Maticata na iselenicite "Makedonija".

Da se ima sve{tenik vo Zagreb ili Split, ili za dvete op{tini, blagorodna e i po`elna rabota, no pritoa treba da se znae deka sve{tenikot treba da ima stan, plata i takvo stado {to }e mu ovozmo`i, ne samo da si ja krepat du{ata i verata, tuku i tie da imaat od {to da oddelat za negovoto duhovno i versko prisustvo, a toa spored nekoi praveni smetki iznesuva godi{no okolu 24.000 dm. Zasega se ~ini deka makedonskite hristijani nemaat vo svojot xep tolku za da se raduvaat na bo`jiot pastir {to bi do{ol od Makedonija. Ako Vie sakate da dojdete na Va{a smetka, so zadovolstvo bi Ve primile!

Tolku ste egzaltiran i za{emeten vo Va{iot stav "jas sum nacionalen pop, vo du{ata MPC i Makedonija, vo srceto VMRO", {to ste zaboravile deka mu slu`ite na Gospoda, deka od Oltarot i pred nego, tie {to se vo mantija, koga pravat s# drugo, strada Gospod i Mantijata, ta ne sogleduvate deka sebesi se obezvrednuvate, a so toa i zakletvata bo`ja, odnosno onie {to Ve u~ele, podu~uvale, i blagoslovile!

I na kraj da Vi pora~ame: mudrite Evrei velat "Bidi vo du{ata Evrein, a vo srceto ~ovek" za{to ne bez pri~ina Isus Hristos koga go kamenuvale rekol: "Prosti im bo`e, tie ne znaat {to pravat.

Vi po`eluvame mir, dobro i qubov kako ~eda na Svetiklimentovata crkva i o~ekuvam od Vas da razberete deka ~ovek vo ustata ima i jazik i zabi, i deka jazikot ne treba bez pri~ina da tr~a pred zabite, a osobeno pred razborot i mudrosta.