Intervju so Goce Durtanoski, generalen sekretar na Svetskiot makedonski mladinski kongres
NEPRAVDITE OKOLU IMETO MAKEDONIJA ZA MENE ZNA^AT RASPETIE!
Pi{uva: Vele ALEKSOSKI

Slika10.jpg (9612 bytes)


Goce Durtanoski e roden na teritorijata na anti~kata Alalkomena vo blizinata na dene{no Krivoga{tani, vo severo-zapadniot del na dene{na Pelagonija. Osnovno i sredno obrazovanie zavr{il vo Makedonija, a filologija studiral vo Germanija i [panija. Napravil studiski patuvawa niz 16 evropski zemji, pritoa obrabotuvaj}i gra|a za svoite kulturolo{ki studii koi{to sega gi prodol`uva vo Holandija. Vladee pet svetski jazici i na me|unaroden plan e vklu~en vo Slu`bata za korespondencija na Svetskiot makedonski kongres, holandskiot oddel na Amnesty International, aktuelen Generalen sekretar e na Svetskiot makedonski mladinski kongres, sorabotnik na na{iot nedelnik "Makedonsko sonce" i ~len na Zdru`enieto na novinarite na Makedonija.


Gospodine Durtanoski, zo{to vo Va{ata biografija kako mesto na ra|awe ja spomenuvate Alalkomena?

DURTANOSKI: Pa, kako mo`am da ne ja spomnam. Antikata e del od mene, kako {to del od mene e Pelagonija i Makedonija. Ako nie Makedoncite ja odigravme glavnata uloga vo vospostavuvaweto na principite na dr`avnost vo Evropa, a makedonskiot period vo istorijata e period vo koj Makedonija be{e gospodarka na svetot, nemam pri~ina da ne go ka`uvam i staromakedonskiot toponim kade sum roden, bidej}i toa mi pretstavuva ~est. Spored toa, posakuvano bi bilo, vo bliska idnina, Makedonija kako zemja na prastara kultura, pokraj postoe~kata toponimija da ja odbele`i i staromakedonskata toponimija na provincii, gradovi, sela, reki... Taka na mnogu ednostaven na~in bi se u~ela istorijata za Makedonija.

Ka`ete ni ne{to pove}e za Va{eto poteklo?

DURTANOSKI: 100% pure Macedonian! Spored makedonskata karma i vrz osnova na makedonskiot anti~ki duh inkorporiran dlaboko vo mene, niz sonot ~esto imam vizija vo koja{to go gledam likot na tatko mi Krateua kako se zboguva so mene pred moeto trgnuvawe na pohodot za Indija, pritoa obra}aj}i mi se so zborovite: "Pejtone Alalkomenski, sinko Pelagoniski, blagoslovena da e Makedonija vo nezaborav ve~en!"

Od ponovata istorija na Makedonija, po majka mi sum vnuk na \or|ija Ko~ov Pa{oski, u~esnik vo Ilindenskoto vostanie vo administracijata na Kru{evskata Republika, a po tatko mi moite pradedovci bile komiti vo ~etata na \ur~in vojvoda. Dodeka, pak, mojot 83 godi{en dedo Jon~e Durtanoski e u~esnik vo NOB.

Zo{to se opredelivte za studirawe nadvor od Makedonija?

DURTANOSKI: Osnovna pri~ina za toa be{e nemo`noto realno pre~ekoruvawe na pragot na Univerzitetite vo Makedonija. Se se}avam na denot koga po neuspehot da se zapi{am na Filozovskiot fakultet vo Skopje se sretnav so sega po~inatiot akter [i{man Angelovski vo Klubot na boemite vo Bitola. Koga mu ja soop{tiv vesta deka ne sum primen, re~e: "Da mi dade{e 2000 DEM jas }e te zapi{ev". Sostojbata mislam deka i den denes ne e podobrena. Ednostavno se otka`av od sledno konkurirawe i trgnav da ja isprobam svojata sposobnost nadvor od Makedonija. Razvojot na mojata filozofija i nepopustlivosta kon ostvaruvaweto na moite celi donesoa na povidok mnogu interesni do`ivawa koi se razbira me isfrlija na "pohumusna po~va". No, na tie evropski metropoli istovremeno ja delev sudbinata na Makedonija so samiot sebesi zo{to nepravdite okolu imeto Makedonija za mene zna~ea raspetie. I nezavisnosta na Makedonija i nejzinoto nepristojno primawe vo OON (bez zname i pod kratenkata FYROM) gi do~ekav nadvor. Taka duhovno povreden i istro{en kon krajot na 1994 godina premierata na filmot "Pred do`dot" me vrati nazad vo Makedonija.

Rekovte razvoj na "Va{ata filozofija". Koja e taa filozofija?

DURTANOSKI: Koga ja vikam moja, toa zna~i deka toa e makedonska filozofija, pred s#. Razvojot na taa filozofija ja temelam vrz zdraviot razum i mislata na site vozrasti vo koi nezavisno od materijalnata i klasnata diferencijacija ima za cel da gi povrze vo svojstvo na zaemna sre}a i po~ituvawe. Od druga strana, pak, glaven dvigatel na taa filozofija e izvorot na toplinata i svetlinata - sonceto, koe vo sistemot na seop{tiot apsolutizam ja ima klu~nata uloga. Epilogot na sekakvo nepo~ituvawe na taa kombinacija e insolacijata (toploten udar), {to o~igledno i se izvr{uva vo svetski ramki, bidej}i ~ove~kiot rod ne se stremi da ~ekori po ~isto postavenite osnovi na apsolutot. Meditacijata so koristewe na solarniot sistem ima, isto taka, staromakedonski koren i budi spektar na energija i kreativnost na li~nosta. Apeliram do site mladi Makedonci "vpu{teni vo otkrivawe na tajnite na `ivotot" vo budizmot, Hari Kri{na ili nekoi ostanati isto~ni religii, najprvo da se pozanimavaat so makedosnkiot kult kon bogot Sonce i da go vidat efektot od istiot.

Koja e celta na delegacijata na Svetskiot makedonski mladinski kongres koja ja predvodite vo Makedonija?

DURTANOSKI: Pred se, glavnata cel e promocijata na inicijativata za donesuvawe na Nacionalna programa za deca i mladi koja{to sakame da ja prezentirame pred makedonskata javnost i da ja ponudime na makedonskata vlada so edinstvena cel - {to pobrzo da ja integrira makedonskata mladina vo svetski ramki. Predlogot na Nacionalnata programa za mladi ja izrabotivme vo poslednite nekolku meseci od minatata godina i spored planot za aktivnostite na SMMK treba{e da bide promovirana do krajot na 1998 godina. So ogled na toa {to krajot na 1998 godina be{e buren so izborite koi go otslikaa konstituiraweto na noviot Parlament i Vlada na Makedonija, promocijata ja pomestivme za polovinata na fevruari, koga mislime deka }e ima najdobar efekt i koga mladinata ne e preokupirana so izbornite(propagandni) programi na politi~kite partii.

[to sodr`i Predlog-Nacionalnata programa za deca i mladi i koj e sozdava~ot na istata?

DURTANOSKI: Modelot na "na{ata" Nacionalna programa za deca i mladi gi sodr`i, pred se, principite na modernoto op{testvo na razvienite zemji koi{to bi mo`ele da se upotrebat i vgradat vo makedoskiot dr`aven sistem kako baza za izleguvawe od stopanskiot, ekonomskiot, obrazovniot, pa i kulturniot kolaps vo koj se najde Makedonija. Sozdava~ot na Predlog-Nacionalnata programa za deca i mladi e SMMK, odnosno site mladi Makedonci niz svetot koi so svoi idei vo na{eto 10 mese~no postoewe neumorno go napojuvaa na{iot e-mail box so predlozi koi, se razbira, se prethodno dobro isprobani vo demokratskite op{testva. Pristignatite predlozi i inicijativi detalno bea razgledani od Pretsedatelstvoto i vrz osnova na toa se doneseni konkretnite celi zacrtani vo ovaa programa. Kako {to ovaa spored nas zamislena Nacionalna programa e izniknata od mladite Makedonci, taka istata treba da bide i eksploatirana od site Makedonci vo soglasnost so realnite sposobnosti i voedno sozdavaj}i uslovi vo koi }e nema prostor za dvoumewe, za prezir i za samopotcenuvawe.

Kolkav e interesot na mladite Makedonci za svojata tatkovina Makedonija?

DURTANOSKI: Interesot e golem isto kako {to se golemi i `elbite (daj bo`e da se ostvarat) na mladite Makedonci da ja vidat Makedonija radosna i bogata pru`aj}i im dobredojde nazad na site Makedonci rastureni po svetot. No, istovremeno, mladite vo Makedonija }e moraat da prestanat nivnite vrsnici Makedonci po poteklo nadvor od Makedonija da gi smetaat za stranci. Bidej}i ~lenstvoto na SMMK e 90% simpatizeri na nacionalnata partija VMRO- DPMNE i o~ekuva ostvaruvawe na vetenite zalo`bi vo interes na makedonskiot narod i dr`ava.

Koj e Va{iot stav za nacionalnata svest?

DURTANOSKI: Me|u mladite vo iseleni{tvoto ne vladee klimata koja{to ovde vo Makedonija dosta lo{o se odrazi vrz makedonskata mladina. Vo SMMK filstva i manstva ne postojat i nikoga{ nema da bidat tema. SMMK e organizacija koja rasne samo vrz makedonska podloga i raboti vo interes na dr`avata Makedonija. Makedonskata mladina ovde vo Makedonija e optovarena so edna doza na agresiven politi~ki mentalitet koja go odvlekuva od svetskite trendovi. Politi~kata preokupacija na mladiot ~ovek ~esto mu stava prepreki vo iznao|aweto na vistinskite klvaliteti i negovata sposobnost.

Kakva e organiziranosta na SMMK vo svetot?

DURTANOSKI: Po odr`uvaweto na Prvoto Generalno sobranie vo Hirt, na koj se postaveni celite na SMMK, ne{to podocna se organizira i Kongresot za Avstralija i Nov Zeland, so otvaraweto na dve izvr{ni kancelarii vo Sidnej i Melburn. Na{iot prestoj sega vo Makedonija go iskoristuvame i za otvorawe na Izvr{na kancelarija na SMMK za Makedonija, a vo tekot na mesec april }e go pokrieme i amerikanskiot kontinent. Se nadevame deka vo organizacijata }e se vklu~i aktivno i pretsedatelot na Svetskiot makedonski kongres za Amerika, g-dinot \orgija Atanasoski koj veruvame deka }e gi vlo`i site svoi potencijali za uspe{no organizirawe na mladite Makedonci na ovoj kontinent.

[to bi trebalo da se napravi spored Vas na kulturen plan vo Makedonija?

DURTANOSKI: Od aspekt na kulturologijata, na Makedonija i e potrebna kulturna renesansa. Bidej}i nasekade vo svetot sekoja dr`ava se stremi da go poka`e svojot zaseben identitet so koj potoa bi se identifikuvala vo koja i da e zaednica, grupacija, kulturen poredok ili sekoja nova kulturna avangarda. No, pred se, treba da se stavi kraj na igrite okolu imeto Makedonija. Kako kultura na nekulturata. Toa e preduslov! Da se prijde kon temelno otkrivawe na staromakedonskite centri (za toa da se zajaknat muzeite i zavodite za za{tita so kadrovsko i materijalno ekipirawe); da se reaktivira Ohridskiot univerzitet kako najstar vo Evropa; da za`ivee teatarot od postoe~kite sali - mestoto na teatarot mu se amfiteatrite niz Makedonija; da se reaktiviraat starite prepi{uva~ki {koli i freskopisot po makedonskite manastiri.

Kako ja gledate me|unarodnata pozicija na Makedonija?

DURTANOSKI: Ednostavno tuka nemam komentar. Makedonija se u{te mnogumina ja smetaat za nedonoseno novoroden~e. Glavna i neotpovikliva gre{ka na makedonskiot establi{ment od oddeluvaweto od porane{nata federacija be{e zadocnetoto prijavuvawe na Makedonija za ~lenuvawe vo OON, {to podocna eskalira tolku eksplozivno {to vo me|unarodnite diplomatski kuloari se dobi vpe~atok deka Makedonija ne saka da bide samostojna i suverena dr`ava. Razvojot na demokatijata vo Makedonija treba da ja rastvori nepotrebnata doza na obvinuvawe i celosno da se otstrani politi~kiot mentalitet na predavstvo i samouni{tuvawe i da mu se dade prioritet na makedonstvoto kako temel za identifikacija. Vo ovaa sostojba spored mene e mo{ne te{ko da se odredi potencijalen voda~ na makedonskata nacija, bez pedigre, koj }e mo`e da go inaugurira makedonskiot identitet vo svetot.