Arhiepiskop ohridski i Makedonski so svetiot Arhierejski sinod na MPC na seto sve{tenstvo, prepodobnoto mona{tvo i vernite ~eda ispra}a
BO@IKNO POSLANIE
                              

Slika3.jpg (12571 bytes)


[to da Ti prineseme Hriste, za{to si se javil na zemjata kako ~ovek zaradi nas? S# sozdadeno od Tebe, blagodarnost Tebe Ti prinesuva: angelite- peeweto, nebesata - yvezdata, mudrecite - darovite, pastirite - ~udot, zemjata - pe{terata, pustinata - jaslite, nie, pak, Majkata Deva, Ti Koj postoi{ pred vekot, Bo`e, pomiluj n#.

(Stihira od Bo`iknata ve~erna bogoslu`ba)


Denes se ra|a kako ~ovek, Onoj Koj postoi kako Bog u{te pred da bide sozdaden svetot. Denes se objavuva kako eden od sozdadenite, Onoj Koj po priroda e nesozdaden. Denes se osmisluva postoeweto na tvorbata, zatoa {to od ra|aweto Hristovo, vremeto postanuva edno golemo Denes, vo koe ne samo {to se sobira seta istorija, tuku i seta idnina. Vistina, nastanot na Hristovoto ra|awe vekot go podeli do Hrista i od Hrista, no so toa i vekot i svetot ja dobija kone~nata naznaka da se vlejat vo ve~nosta i na toj na~in da se osmislat. Zatoa crkovniot poet e sosema vo pravo koga veli deka: Denes se ra|a Hristos. So Hristovoto doa|awe na zemjata, minatoto postana idnina za svetot, a so toa istorijata i carstvoto Bo`jo, vo idniot `ivot postanaa na{e Denes.

Denes Bog se ra|a kako ~ovek, za da go posinovi ~ovekot i toj da postane bog po blagodat. Kako smiren ~ovek se ra|a Onoj Koj e gospodar na neboto i zemjata. Doa|a da slu`i Onoj Komu Mu slu`at nebesnite angelski ~inovi. Onoj Koj po priroda e nesozdaden, ja prima na sebe prirodata na sozdanieto za da ja premosti bezdnata pome|u nesozdadenoto i sozdadenoto. Zatoa Bo`ik e praznik na mirot. Mir pred s# pome|u buntovniot ~ovek i trpelivot Bog. Mir pome|u sozdadenoto i Sozdatelot za {to sigurnost e samiot Sin Bo`ji. Mir so koj sozdadenoto dobiv ve~nost ako go po~ituva edinstveniot uslov za toa, da postane Telo Hristovo.

Eden i edinstven e patot i na~inot da se postane Telo Hristovo. Bez liturgiska preobrazba na narodot Bo`ji, bez ostavawe na stariot ~ovek i oblekuvawe vo nov ~ovek, bez promena na vrednostite na sekularniot redosled so eden zbor, bez pokajanie, odnosno preumuvawe, ne e mo`no za ~ovekot nitu da vleze, nitu da ostane vo zaednica so Boga. No, preumuvaweto e samo prviot ~ekor koj ostanuva besmislen, ako ne zavr{i vo potpolna zaednica so Boga, vo pri~est so Boga. Osobeno denes, na Bo`ik, mnogu e va`no da se podvle~e sevo ova, bidej}i poinaku razbrano, Hristovoto ra|awe bi bilo samo se}avawe na minatoto, se}avawe na nastan koj se slu~il na dene{en den. No, ona {to Bo`ik go pravi da bide den na idninata, a ne samo na minatoto e faktot na bo`joto voplotuvawe. Bog primi telo, postana kako nas, i smrtta mu stana svojstvena, no pri seto toa ne napravi grev. Zatoa adot nema{e sila da go zadr`i, zatoa smrtta be{e nemo}na da gospodari so Nego. So toa pak, ni poka`a deka edinstveno grevot e kvasecot na smrta i deka borej}i se protiv nego se borime protiv smrtta.

I {to da Ti prineseme kako vozdarje za vakviot dar Hriste? Nemame ni{to drugo soven Cvetot na devstvoto za~uvan za Tebe. Nemame nikogo drug osven Presvetata Deva koja od imeto na siot rod ~ove~ki na bo`jata qubov odgovori so Amin. "Neka mi bide spored zborot tvoj", mu re~e na arhangelot Gavril koga i ja blagoveste{e Bo`jata volja deka }e Go rodi Spasitelot na svetot. Preku nea nie lu|eto ti ja pretstavuvame novata Eva koja ne ja prekr{i Tvojata volja kako {to toa go napravi Eva, tuku naprotiv, stana sou~esnik vo Tvojot Domostroj. Utrobata nejzina stana po{iroka od nebesata, za{to vo sebe go primi Tvorecot na neboto. Vrednuvaj}i ja pak ~istotata na devstvoto kako najgolem dar {to ~ovekot mo`e{e da Mu go prinese na Boga, Bog i pora|aweto Bogorodica ja ostavi Deva.

Opisot vo Evangelieto za nastanot na Hristovoto ra|awe kako del od samata atmosfera go odvlekuva slu`eweto na angelite preku peewe pesna. No, umot ~ovekov koj nema granica na bogopoznanieto odamna go postavil pra{aweto: Zo{to se raduvaat angelite? Zatoa li {to preku Hritovoto voplotuvawe se spasuva ~ovekot ili pak ima u{te pogolema i poseopfatna tajna na koja se raduvaat angelite? Za toa sveti Maksim Ispovednik rekol, Hristovoto voplotuvawe e neophodno za spasenie na sevkupnata sozdadena priroda vo koja spa|aat i angelite. Hristos e mostot koj ja premostuva bezdnata pome|u nesozdadeniot Bog i sozdadenata priroda na koja pripa|aat i lu|eto i angelite. Ete zatoa angelite peat i se raduvaat, za{to Hristos kako Bogo~ovek e i nivni Spasitel.

Golema e tajnata koja ni ja rasvetluva ovoj golem praznik, bidej}i Bo`ik e den koga se raduva sevkupnata priroda koja stenka pod roptvoto na smrtta, bidej}i ra|aweto Hristovo e nastan koj ja osmisluva tragedijata na minlivosta, toga{ jasno postanuva zo{to se praznuva tolku sve~eno nasekade vo svetot. Postanuva se pozabele`livo deka i vo Republika Makedonija gra|anskite praznici minuvaat s# ponezabele`itelno. Toa e taka zatoa {to nitu eden od niv ema eshatolo{ki identitet, identitet koj ja tolkuva idninata, a ne samo minatoto. Nasproti toa, Bo`ik e nastan koj dokraj ja osmisluva idninata na ~ovekot, na svetot, na postoeweto voop{to. Zatoa ova Bo`ikno poslanie e poraka i do novoto sobranie i Vlada na Republika Makedonija, da se zalo`i za obezbeduvawe na osnoven prostor za dejstvo na Crkvata Bo`ja, prostor koj poslednive decenii vo golema merka be{e popre~uvan. Zo{to imame tolku narkomani, delikventi i razbojnici od sekakov vid? Zo{to imame nemoral, korupcija i materijalna siroma{tija? Zatoa {to bez vrednostite na Evangelieto koi na svetot mu go podari Bogo~ovekot Hristos, ~ie ra|awe denes go praznuvame, ne mo`e da se zamisli opstojuvaweto na nitu edna zaednica, ne samo vo ve~nosta, tuku i sega vo vremeto. Ve}e nasu{na potreba e na narodot podlaboko da se poznae so tajnite na verata, a u{te ponaglasena e potrebata decata da gi vospituvame vo blago~estie i vistina. Zatoa mnogu iskreno se nadevame deka idnata 1999 u~ebna godina }e bide godina koga vo osnovnite i srednite u~ili{te }e se predava i veronaukata, predmet koj }e im gi otvori horizontite na mladite generacii za poseopfatno tolkuvawe na `ivotot i postoeweto.

Vo ovaa na{a Bo`ikna radost zemaat u~estvo i pravoslavnite Makedonci i Makedonki {to `iveat nadvor od granicite na Republika Makedonija. I tie deneska sledej}i gi crkovnite i narodni tradicii se sobrani vo svoite hramovi, proslavuvaj}i Go Novorodeniot bogomladenec. So toa poka`uvaat deka se navistina zaedno so nas, kako {to sme i nie so niv.

Neka Bog Koj se rodi vo telo, ni podari mir, qubov, sloga, duhovno i materijalno izobilstvo.

Hristos se rodi! Neka ni bide ~estito i blagosloveno Novoto leto Gospodovo

Na Ro`edstvo Hristovo, 1999 leto Gospodovo


 MIHAIL

ARHIEPISKOP OHRIDSKI I MAKEDONSKI


^LENOVI NA SVETIOT ARHIEREJSKI SINOD

KIRIL, Mitropolit Polo{ko-kumanovski

GORAZD, Mitropolit Evropski

PETAR, Mitropolit Avstralisko-novozelandski

TIMOTEJ, Mitropolit Debarsko-ki~evski

STEFAN, Mitropolit Bregalni~ki

NAUM, Mitropolit Strumi~ki

AGATANGEL, Episkop Veli~ki

JOVAN, Episkop Dremvitski