Popisot i albanskoto malcinstvo

22,7 OTSTO VO MAKEDONSKATA FILHARMONIJA?!

Pi{uva: Qup~o PAN^EVSKI

  • Porastot na albanskoto naselenie, spored analiti~arite koi se zanimavaat so ovaa problematika, pred s# se dol`i na strategijata na vodewe dolgoro~na demografska vojna
  • Spored logikata na albanskite lideri, makedonskata dr`ava }e treba da pregovara okolu procentualnata zastapenost na Albancite vo, na primer, Makedonskata filharmonija, vo Ansamblot za narodni igri i pesni "Tanec", vo, da re~eme, Upravniot odbor na vinarskata vizba "Tikve{", ili pak vo `enskata rakometnata reprezentacija

Popisot na naselenieto e masovna statisti~ka akcija koja go pokriva naselenieto na Republika Makedonija od aspekt na negovite demografski, socijalni i ekonomski karakteristiki. Vo globalni ramki, popisite na naselenieto se materija za koja i Obedinetite nacii se neposredno zainteresirani i preku svoite dokumenti gi prepora~uvaat na zemjite zaradi obezbeduvawe na podatoci za naselenieto. Vo soglasnost so preporakite na ON, popisite se sproveduvaat na deset godini.

Me|utoa, vo Makedonija poradi bojkotot na albanskoto malcinstvo, popisot sproveden vo 1991 godina ne be{e kompleten. Po partiska preporaka be{e onevozmo`eno so popisot da bide opfateno celokupnoto naselenie na Republika Makedonija i dr`avjanite na RM vo stranstvo, iako Sobranieto na RM gi utvrdi postapkite i procedurite na popi{uvawe, kako i obvrskata za davawe na podatocite.

DILETANTSKIOT ODNOS...

...na kreatorite na bojkotot kon instituciite zadol`eni za sproveduvawe na popisot pridonese dr`avata da odvoi dopolnitelni finansiski sredstva i vo 1994 godina da organizira vonreden popis na naselenieto. Ovoj pat vo prisustvo na pretstavnici od OBSE na popisot, od vkupno 1.945.932 `iteli vo RM, 1.295.964 se izjasnile kako Makedonci, a 441.104 lica kako pripadnici na albanskoto malcinstvo. Ako se pogledne demografskata karta na naselenieto vo Makedonija, kako i rezultatite od popisite od 1961 godina pa navamu, vedna{ zabele`itelen e albanskiot ekspanzionisti~ki i nenormalen natalitet.

Spored popisot sproveden vo 1961 godina vo Makedonija samo182.780 lica se izjasnile deka se pripadnici na albanskoto malcinstvo. Porastot na albanskoto naselenie, spored analiti~arite koi se zanimavaat so ovaa problematika, pred s# se dol`i na strategijata na vodewe na dolgoro~na demografska vojna. Strategijata za {to pogolem broj deca e op{to prifatena od golem broj albanski semejstva, a pritoa da ne se vodi gri`a za egzistencionalnite potrebi na semejstvoto. Me|utoa, i libelarniot odnos na dr`avata kon ova pra{awe pridonese golem broj od mnogu~lenite albanski semejstva da zatropaat tokmu na nejzinata porta. Dobar procent od 74 iljadite socijalno zgri`eni semejstva se tokmu od albanskata populacija. Taka, samata dr`ava se doveduva vo situacija da go finansira svoeto demografsko destabilizirawe.

VO NACIONALNI RAMKI...

...popisot obezbeduva podatoci za naselenieto, doma}instvata i stanovite koi se vo funkcija na kreirawe na makroekonomskata politika na zemjata. Od statisti~ki aspekt, so popisot se obezbeduvaat podatoci koi zaedno so podatocite od prethodnite popisi davaat solidna osnova za dolgoro~ni proekcii na naselenieto kako i unapreduvawe na redovnite statisti~ki istra`uvawa osobeno od oblasta na demografijata, socijalnite statistiki, zemjodelstvoto i grade`ni{tvoto. No, albanskoto malcinstvo so nepo~ituvawe na zakonskite ramki i Ustavot pridonesuva za {pekulaciite okolu brojkite, a istovremeno bara procentualna zastapenost vo instituciite na vlasta. Se bara ne{to {to vo nitu edna demokratska dr`ava go nema! Pa taka, spored logikata na albanskite lideri, makedonskata dr`ava }e treba da pregovara okolu procentualnata zastapenost na Albancite vo, na primer, Makedonskata filharmonija, vo Ansamblot za narodni igri i pesni "Tanec", vo, da re~eme, Upravniot odbor na vinarskata vizba "Tikve{" ili pak vo `enskata rakometnata reprezentacija.

Deka Makedonija e seriozna dr`ava potvrduva i na~inot na sproveduvawe na pretstojniot popis koj }e se odr`i od 15 do 31 maj ovaa godina. Imeno, formularite za popisot osven na makedonski jazik }e bidat otpe~ateni i na jazikot na naselenieto {to preovladuva vo odredena sredina, a za onie so jazi~ni problemi se predviduva prisustvo na preveduva~ pri popolnuvawe na pra{alnicite. Vo realizacijata na ovoj proekt, pokraj Dr`avniot zavod za statistika, se vklu~eni Dr`avnata popisna komisija i Sovetot za statistika na Republika Makedonija, kako i drugi dr`avni organi.

Dali, kone~no, ovoj popis }e gi razre{i dilemite okolu brojnosta na albanskoto malcinstvo i nivnoto procentualno prisustvo vo Makedonija?


SOSEDNA "DEMOKRATIJA"

Za razlika od na{ata pregolema demokrati~nost i "multietni~nost" pri popisite, vo sosednite dr`avi, osobeno vo Bugarija i Albanija, ne mo`e da se sretne grafa "Makedonec", ami n# stavaat pod firmata "i drugi". Tokmu poradi toa, voop{to ne za~uduva vesta deka Makedoncite vo Bugarija nema da go priznaat ve}e sprovedeniot popis vo odnos na nacionalnata pripadnost i najavuvaat deka me|u niv }e izvr{at paralelen popis za da se dobie realnata brojka na Makedoncite.

Vo na{ava dr`ava ne samo {to sekoj mo`e da se izjasni kako {to saka, tuku i se podgotvuvaat formulari na jazikot na malcinstvata. A za nepismenite obezbeden e i preveduva~ za popolnuvawe na pra{alnicite.

Na{ata pregolema velikodu{nost, o~igledno, ne nao|a reciprociteten odglas kaj sosednite "demokratski" zemji!