SEKOJDNEVIE

Skopskata Op{tina ^air i problemite na nejzinite `iteli

PROEKTI ZA PODOSTOINSTVENO @IVEEWE

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Vo Op{tinata "^air" ve}e e donesen Detalniot urbanisti~ki plan za stanbeno-deloven kompleks vo koj }e bidat smesteni i {est zgradi so petstotini stanovi. Stanbeniot kompleks }e bide lociran na prostorot na sega{nite dotraeni baraki kade {to se nao|aat prostoriite na Op{tina "^air", a najverojatno sega{nite baraki }e bidat dislocirani
  • Najaveno e i probivawe na ulicata "Bosna i Hercegovina" kon klu~kata Momin Potok so {to `itelite od Op{tinata "^air" }e mo`at da gi odbegnuvaat soobra}ajnite mete`i kaj Bit-pazar i }e mo`at mnogu pobrzo da stignat do zapadniot del na Skopje

Skopskata Op{tina "^air" se nao|a vo severniot del na gradot Skopje. Spored posledniot popis, vo nea `iveat 64.000 `iteli od koi 65 otsto se Makedonci. Osven Makedonci, vo nea `iveat i Turci, Bo{waci, Romi, Albanci, Srbi itn.

Gradona~alnikot Ace Milenkovski vetuva deka svojot vtor mandat, kako i prethodniot, }e go naso~i vo interes na gra|anite na "^air" i razre{uvaweto na nivnite problemi. Prvata pokapitalna investicija vo "^air" se slu~i vo1999 godina. Toa be{e izgradbata na Toplanata "Skopje-Sever", so {to okolu 30.000 `iteli od ovoj del na Op{tinata za prvpat dobija mo`nost za priklu~uvawe vo toplifikaciskata mre`a. Taa be{e pu{tena vo upotreba minatata godina. Gradona~alnikot Milenkovski objasnuva deka zavr{ena e prvata faza od priklu~uvaweto so parno greewe.

Vo ova faza ne bea opfateni zgradite koi nemaat vnatre{na parna instalacija. Dokolku stanarite na ovie zgradi sakaat da se priklu~at vo sistemot, potrebno e preku ku}nite soveti da dostavat barawe do "Toplifikacija" po {to }e se odredi cenata na priklu~uvaweto i instalacijata. Se razgleduva i mo`nosta za kreditirawe na gra|anite za ovaa namena vo dogovor me|u "Stopanska banka" i "Toplifikacija" a.d., a gra|anite }e mo`at da pla}aat na rati vo smetkite za greewe, istaknuva g. Milenkovski.

PROEKTI

Vo Op{tinata ve}e e donesen Detalniot urbanisti~ki plan za stanbeno-deloven kompleks vo koj }e bidat smesteni i {est zgradi so petstotini stanovi. Stanbeniot kompleks }e bide lociran na prostorot na sega{nite dotraeni baraki kade {to se nao|aat prostoriite na Op{tina "^air", a najverojatno sega{nite baraki }e bidat dislocirani. Se razmisluva i za edna skromna nova zgrada na Op{tinata, objasnuva gradona~alnikot Milenkovski i dodava deka ovde }e mo`at da `iveat site zainteresirani gra|ani. Stanovite }e mo`at da gi dobijat po povolni uslovi. Vo prizemjeto na ovoj stanbeno-deloven kompleks se predviduvaat objekti za najneophodnite sekojdnevni potrebi na stanarite, a vo preostanatiot del se planira novo osnovno u~ili{te, gradinka itn.

Najaveno e i probivawe na ulicata "Bosna i Hercegovina" kon klu~kata Momin Potok so {to `itelite od Op{tinata "^air" }e mo`at da gi odbegnuvaat soobra}ajnite mete`i kaj Bit-pazar i }e mo`at mnogu pobrzo da stignat do zapadniot del na Skopje.

Vo ramkite na naselbata Skopje-Sever se nao|a i pravoslavniot hram "Sveti Nikola" koj, za `al, s# u{te e nedoizgraden, odnosno e vo izgradba. Gradona~alnikot Milenkovski vetuva deka }e pomogne vo izgradbata, vo ureduvaweto na prostorot okolu crkvata i nejzinoto ograduvawe.

Mo`am so sigurnost da vi ka`am deka crkvata }e bide osvetena na 19 dekemvri ovaa godina, na denot na pravoslavniot praznik Sveti Nikola, veli gradona~alnikot Milenkovski.

Za problemot so vodosnabduvaweto, gradona~alnikot Milenkovski objasnuva:

Selata Quboten, Qubanci, Radi{ani i Vizbegovo do krajot na godinata }e dobijat zdrava i ~ista voda za piewe. Vo seloto Radi{ani ve}e e izgraden rezervoarot za takanare~enata "visoka zona". Vo seloto Vizbego, minatata godina bea izgradeni dva rezervoara za voda, a godinava }e bide postavena sekundarna razvodna uli~na mre`a. So pomo{ na Javnoto pretprijatie "Gama" i Ministerstvoto za ekonomija se pregovara za investicii vo proektot za gasifikacija na naselbata Radi{ani, odnosno za prvpat da se vovede prirodniot gas vo doma}instvata. Del od gasovodnata mre`a e postaven vo vremeto koga se prave{e ulicata "Radi{anska". Postoi i proekt za postavuvawe na atmosferska i kanalizaciska mre`a vo naselba Radi{ani i na ul. "Butelska".

Vo tek e i Proekt za rekonstrukcija na pati{tata. Kako prioritetni pravci g. Milenkovski gi poso~uva Radi{ani -Qubanci, Butel - Quboten, Quboten - Ra{tak, Quboten - Qubanci, Vizbegovo - [uto Orizari, Industriska (gradski grobi{ta), Ku~evi{ka Bara so priklu~ok na lokalniot pat ^u~er Sandevo.

Finansiskata konstrukcija za izgradba i rekonstrukcija na ovie pati{ta se utvrduva vo soglasnost so godi{nata programa na Fondot za magistralni i regionalni pati{ta. Vo 2000 godina bea rekonstruirani 21.365 kvadratni metri uli~na povr{ina, objasnuva Milenkovski.

ZDRAVSTVO I OBRAZOVANIE

Gradona~alnikot veli deka primarnata zdravstvena za{tita funkcionira skoro vo site naseleni mesta, osven vo seloto Radi{ani, no vetuva deka ovaa godina }e se izgradi ambulanta vo seloto Radi{ani. Toj predviduva i izgradba na u~ili{ta i za taa cel e vo postojan kontakt so Ministerstvoto za obrazovanie. Renovirani se i pove}e detski igrali{ta, a se predviduvat i novi.

Na planot na nevrabotenosta se odr`al sostanok me|u prestavnici od Zavodot za vrabotuvawe i Op{tinata "^air". Zavodot za vrabotuvawe ima dobieno sredstva od "Svetskata banka", koja }e im gi dodeluva na firmite (i na onie od "^air"), koi }e vrabotat rabotnici ili }e pomognat vo nivnata dokvalifikacija ili prekvalifikacija. Vo Op{tinata s# u{te se sproveduva akcijata za borba protiv drogata, so prakti~no deluvawe na terenot. Vo tek e i obnovuvawe na dvorovite na site u~ili{ta vo Op{tinata, obnovuvawe na sportskite tereni i pravewe novi.

Milenkovski se nadeva deka Op{tinata "^air" }e stane privle~no mesto za `iveewe. A i Vladata im izleguva vo presret poradi toa {to proektite {to gi nudat zna~at re{avawe na krupnite problemi na gra|anite od ovaa Op{tina.