VERATA NA[A RISJANSKA

Predveligdenski zavr{ni duhovni sredbi vo skopskite crkvi

AKADEMII VO SLAVA NA BOGA

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

  • Na {estata akademija vo crkvata “Sveti apostoli Petar i Pavle”, koja e edna od najmasovnite i najbogatite kako po sodr`ina taka i po svojot uspeh, glaven koordinator be{e teologot Sne`ana Spasovska i nejzinite asistenti

Pred nas e najgolemiot Hristijanski pravoslaven praznik, Veligden. Za vreme na golemiot post se slu`e{e sekoj petok akatist i vo nedelite se prireduvaa duhovni akademii. Sve~enostite zapo~naa vo Soborniot hram na samata nedela na pravoslavieto, a svetite duhovni ~estvuvawa prodol`ija so {esta sredba vo soborniot parohiski hram vo \or~e Petrov vo crkvata "Sveti apostoli Petar i Pavle". Ovoj svetol hram, koj se nao|a pred svoeto golemo vozobnovuvawe, denovive be{e vistinsko svetili{te.

PRIMER VO SKOPSKATA EPARHIJA

Sekoj vtornik i petok vo noviot administrativen kompleks se odr`uvaat ~asovi po verou~enie i tie }e prodol`at do po~etokot na letoto. Predava~ na ~asovite e teologot Toni, koj pridonesuva ovaa crkva da bide primer vo Skopskata eparhija. Za seto ova e odgovoren i samopregorniot duhovnik i sve{tenik protojerej stavrofor otec Haralampie Angelkovski, so negovoto homogeno duhovno potkovano bratstvo. Minatata nedela so zavr{nite predveligdenski sve~enosti se zaokru`uva eden tradicionalen duhoven ~in koj poslednite godini stana tradicija.

Vo petokot na 30 mart se otslu`i posledniot Bogorodi~en akatist na koj slu`ea site sve{etenici, |akoni, a u~estvo zede i horot. Bogoslu`bata ja vode{e Arhimandritot, negovo visoko prepodobie g. Naum, a u~estvuvaa i protojerejot stavrofor, stare{ina na celata crkovna op{tina Haralampie Angelkovski so site sve{tenoslu`iteli. Pred mnogute vernici se otslu`i i Vtoroto bdenie so postolebie za zdravje za site prisutni i za na{iot grad. Propoved odr`a otecot Haralmpie i be{e upatena molitva kon majkata bo`ja.

ZA QUBOV I MIR

Na prvi april pretpladne be{e odr`ana golema Bo`estvena liturgija na koja be{e prisuten i Poglavarot na Makedonskata paravoslavna crkva g.g. Stefan. Popladneto so po~etok vo 16 ~asot se odr`a i ve~erna bogoslu`ba i golema duhovna akademija. Na {estata akademija, koja e edna od najmasovnite i najbogatite kako po sodr`ina taka i po svojot uspeh, glaven koordinator be{e teologot Sne`ana Spasovska i nejzinite asistenti. Na Akademijata nastapija horot "Ko~o Racin", "Zlatno slavej~e" od u~ili{teto "Dimo Haxi Dimov", u~enici od skopskata Bogoslovija "Sveti Kliment Ohridski". U~enicite recitatori go izvedoa recitalot za svetite apostoli Petar i Pavle. Potoa bea izvedeni recitali za na{iot Poglavar, za mirot, razbiraweto, qubovta. Sve~enosta zavr{i so vozvi{ena Beseda. Vo ovie svetli i nezaboravni denovi, na molitva i post povika i sve{tenikot protojerej otec Ivan Mitovski. Poslednata duhovna sve~enost za ovie sveti denovi }e se odr`i na osmi april vo hramot "Sveti arhangel Mihail".