Vo crkvata "Sveti velikoma~enik \or|ija"

^ETVRTA DUHOVNA AKADEMIJA

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

Na 23 i 25 mart 2001 go-dina, vo hramot "Sveti velikoma~enik \or|ija", vo spomen na veligdenskiot post se odr`aa bogoslu`bi so poseben Svet akatist. Vo petokot, na 23 mart, pred mnogu vernici, akatistot so molitvite upateni na Presveta Bogordica, bea nastan za pametewe. Vol{ebnite glasovi na ~etirite sve{tenoslu`iteli, koi slu`ea so svojot stare{ina protojerej, otec g. Zoran Stamenkovi}, bea vistinska duhovna harmoni~na ~etvorka. Pettolebieto isto be{e sostaven del na ovoj presvetol ~in. Vo svojata propoved, otec g. @ikica Denkovski, so poseben epitet na duhovnik, uspea da soyida edna navistina blaga i mo{ne topla beseda, so koja gi pleni site prisutni vo hramot.

Na 25 mart 2001 godina, vo istiot hram, vo ~est na Gospodoviot golem post se odr`a sveta duhovna akademija so ve~erna bogoslu`ba. Na ovaa akademija be{e prisuten i poglavarot na MPC, Negovoto Bla`enstvo g.g. Stefan. Bogoslu`bata be{e pretopla, a poseben vpe~atok ostavi stare{inata na crkvata, protojerej otec Zoran Stamenkovi}.

Programata od akademijata be{e dobro osmislena i odli~no realizirana od u~esnicite.


Crkvata "Svetite apostoli Petar i Pavle" vo Skopje

HUMANITARNATA KUJNA - NADE@ ZA SPASENIE

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

Prezviterkata (popadika) sestra Qubica Mitova sekoj den, osven vo sabo-ta i vo nedela, }e ja sret-neme kako so svoite ~ekori brza da ja prenese svojata qubov kon tie, koi{to ja ~ekaat svojata edinstvena nade` da se smirat, oplemenat i nahranat od Bo`jata trpeza. Prezviterkata Qubica Mitova e vo humanitarnata kujna na Skopskata eparhija. Kujnata se nao|a pri svetiot hram na apostolite Petar i Pavle vo skopskata naselba "\or~e Petrov".

Site vraboteni se oplemeneti so posebna qubov i bez nikakov pari~en nadomest rabotat kako bo`ji ugodnici na Hristovata trpeza na qubovta. Prezviterkata (popadika), kako edinstvena vqubeni~ka vo Boga, so svoeto golemo duhovno delo pretstavuva primer za site preostanati prezviterki (popadiki). Site tie }e ja upatat svojata golema poraka na blagodarnost kon sestrata-prezviterka Qubica Mitova, so cel da go zape~atat nejzinoto humano delo vo knigata na `ivotot.


APEL ZA POMO[

Dragi na{i hristijani,

Navr{uvaweto na 35-godi{noto postoewe na crkovnata op{tina "Svetite apostoli Petar i Pavle" - \or~e Petrov e Va{a zasluga, bidej}i so Va{iot podaren denar, se izgradeni: crkovniot hram, kambanarijata i administrativnata zgrada so krstilnicata.

No, za crkvata da go dobie celosno vistinskiot izgled, treba da se izvede nova nadvore{na rekonstrukcija na hramot.

Za da se realizira ova Bogougodno delo, Ve povikuvame u{te edna{ da go dadete va{iot skromen pridones. Na toj na~in Vie }e zemete aktivno u~estvo, vgraduvaj}i se vo deloto na prerodbata na dveiljadigodi{ninata od ra|aweto na Na{iot Spasitel, Gospod Isus Hristos i hristijanstvoto.

Va{iot dar neka bide umno`en pred Prestolot na Na{iot Troi~en Bog i zakrilnicite va{i "Svetite apostoli Petar i Pavle".

Nabli`uvaweto na najgolemiot hristijanski praznik, Hristovoto Voskresenie - VELIGDEN, po`elno e Va{eto pomasovno prisustvuvawe na svetite bo`ji slu`bi vo crkvata.

Po toj povod bratstvoto i nastojatelstvoto, pri ovoj hram Vi go ~estitaat praznikot so hristijanskiot pozdrav:

HRISTOS VOSKRESE!

Napomena: Zadol`enite lica za pribirawe na sredstva }e bidat so crkoven bex i pismeno ovlastuvawe.

@iro-smetka na crkvata

"Sv. Ap. Petar i Pavle" - \or~e Petrov

40100-620-16-80700-2-50605-18

so naznaka za rekonstrukcija na crkvata

Dano~en broj 4030998349207

 

Stare{ina na crkovnata op{tina

"Sv. Ap. Petar i Pavle" \. Petrov

prota - stavrofor Haralampije Angelkovski

Dragan Zafirov